logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Decyzja o rozpoczęciu współpracy gospodarczej z zagranicznym partnerem handlowym może okazać się niezwykle korzystna dla firmy. Mimo to wielu przedsiębiorców zniechęca się już na wstępnym etapie, gdy należy rozeznać się w gąszczu prawnych i podatkowych procedur. Ponadto obawiają się, że początkowo udana współpraca może z czasem przerodzić się w trudny do zażegnania konflikt. Czy słusznie? Konferencja „Współpraca z zagranicznym partnerem handlowym – prawo i podatki” ma rozwiać te wątpliwości i dostarczyć jej uczestnikom wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności na zagranicznych rynkach.

 

Konferencja dla przedsiębiorców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są: Kancelaria Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska i Uniwersytet SWPS. Partnerem wydarzenia jest  firma Grant Thornton.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania. 


Decyzja o rozpoczęciu współpracy gospodarczej z zagranicznym partnerem handlowym może okazać się niezwykle korzystna dla firmy. Mimo to wielu przedsiębiorców zniechęca się już na wstępnym etapie, gdy należy rozeznać się w gąszczu prawnych i podatkowych procedur. Ponadto obawiają się, że początkowo udana współpraca może z czasem przerodzić się w trudny do zażegnania konflikt. Czy słusznie? Konferencja „Współpraca z zagranicznym partnerem handlowym – prawo i podatki” ma rozwiać te wątpliwości i dostarczyć jej uczestnikom wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności na zagranicznych rynkach.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego » lub poprzez stronę www.stawski-syty.pl/konferencja.

konferencja

styczeń
19 2017

Poznań

Tematyka konferencji

Celem konferencji jest przybliżenie tematyki związanej z dochodzeniem należności względem kontrahenta zagranicznego. Wśród omawianych zagadnień znajdą się te związane z należytym zabezpieczeniem umowy – tak, aby uniknąć konieczności prowadzenia procesu przed sądem obcego państwa.

Prelegenci przedstawią konkretne narzędzia procesowe, które polski przedsiębiorca może wykorzystać w dochodzeniu swoich roszczeń w postępowaniach transgranicznych oraz w trakcie egzekwowania orzeczenia wydanego w stosunku do kontrahenta zagranicznego. Opowiemy także o procedurze europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, której stosowanie rozpoczyna się w dniu 18 stycznia 2017 roku.

Omówione zostaną także kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia negocjacji nad kontraktem zawieranym z zagranicznym partnerem handlowym.

Konferencję zakończy wystąpienia dotyczące podatkowego rozliczenia płatności w transakcjach zagranicznych, w tym kwestii związanych z podatkiem u źródła.

Program

10.00–10.20 – otwarcie i omówienie programu konferencji, przedstawienie prelegentów

10.20–11.00Przed jakim sądem prowadzone będzie postępowanie w stosunku do kontrahenta zagranicznego? | Adwokat Joanna Lubecka – Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

11.00–11.45W jaki sposób dochodzić należności od kontrahenta zagranicznego? | Adwokat Marek Syty – Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

11.45–12.15 – przerwa

12.15–12.40 Jak wyegzekwować orzeczenie wydane w stosunku do kontrahenta zagranicznego? | Adwokat Joanna Lubecka – Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

12.40–13.00 – Praktyczne aspekty wykonalności orzeczeń na terenie Niemiec | Adwokat Matthias Matuschewski

13.00–13.15 – podsumowanie dotychczasowej tematyki konferencji

13.15–14.00 – Podatkowe rozliczenie płatności w transakcjach transgranicznych | Doradca podatkowy Małgorzata Samborska – Grant Thornton

konferencja dla przedsiebiorcow 1

konferencja dla przedsiebiorcow 2

Opisy wystąpień

Przed jakim sądem prowadzone będzie postępowanie w stosunku do kontrahenta zagranicznego? 

Dochodzenie wierzytelności w stosunku do zagranicznych partnerów handlowych nie musi wiązać się – jak często się wydaje – z koniecznością wszczynania postępowania sądowego przed sądem państwa obcego. Możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń w stosunku do kontrahentów zagranicznych przed sądem polskim można zabezpieczyć już na etapie zawierania umowy.

Pierwsza część wystąpienia będzie dotyczyć kwestii związanych z jurysdykcją sądu właściwego do rozpoznania sporu przeciwko kontrahentowi zagranicznemu. Wskazane zostanie, w jakich przypadkach będzie to sąd polski, a w jakich sąd państwa obcego. Omówione zostaną także metody skutecznego zabezpieczenia możliwości prowadzenia postępowania sądowego przed sądem polskim już na etapie umowy zawieranej z kontrahentem zagranicznym.

Prowadzenie: adwokat Joanna Lubecka – Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

W jaki sposób dochodzić należności od kontrahenta zagranicznego?

Jednym z czynników wpływających na decyzje przedsiębiorców o prowadzeniu współpracy z zagranicznym partnerem handlowym jest możliwość uzyskania tytułu prawnego pozwalającego na efektywną i szybką egzekucję należności do stosunku do nierzetelnego kontrahenta. Obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące spraw transgranicznych stanowią podstawę przeprowadzenia sprawnego i uproszczonego postępowania zmierzającego do uzyskania orzeczenia w stosunku do zagranicznego partnera handlowego. Ograniczeniu ulegają także koszty prowadzenia postępowania. 

W drugiej części konferencji omówione zostaną dwa tryby postępowań zmierzających do uzyskania tytułu względem kontrahenta zagranicznego, a mianowicie – europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i postępowanie zmierzające do uzyskania europejskiego nakazu zapłaty.

Wskazane zostaną obowiązujące uproszczenia proceduralne, a także rozwiązania pozwalające na zaoszczędzenie czasu i kosztów prowadzonego postępowania.

Wystąpienie zakończy się omówieniem perspektyw rozwoju oraz rozszerzenia dostępu do uproszczonych procedur zmierzających do uzyskania tytułu przeciwko kontrahentowi zagranicznemu.

Prowadzenie: adwokat Marek Syty – Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Jak wyegzekwować orzeczenie wydane w stosunku do kontrahenta zagranicznego? 

Jak wskazują źródła – niemal 40% europejskich przedsiębiorców byłoby bardziej zainteresowanych zaangażowaniem się w transgraniczne kontakty handlowe, gdyby tytuł prawny uzyskany w jednym państwie członkowskim mógł być wykonywany w innym państwie członkowskim bez konieczności wszczynania jakichkolwiek dodatkowych postępowań. Zmiany prawne obowiązujące od 10 stycznia 2015 roku stanowią realizację wyżej wskazanego postulatu. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Bruksela I bis tytuł prawny wydany w stosunku do kontrahenta zagranicznego – po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia – jest podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego w innym państwie członkowskim.

Podczas wystąpienia omówione zostaną przypadki, w których polski przedsiębiorca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonalność orzeczenia w innych państwach członkowskich, a także tryb jego uzyskania oraz związane z tym koszty. Ponadto przeanalizowane zostaną przypadki, gdy uzyskanie wspomnianego zaświadczenia nie jest możliwe ze względu na datę wydania orzeczenia.

Prowadzenie: adwokat Joanna Lubecka – Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Podatkowe rozliczenie płatności w transakcjach transgranicznych

Współpraca gospodarcza z zagranicznym partnerem handlowym wymaga także uwzględnienia aspektu podatkowego. W czwartej części konferencji poruszona zostanie tematyka podatku u źródła, w tym przypadki, kiedy należy go potrącić kontrahentowi zagranicznemu. Omówione zostaną zasady funkcjonowania podatku u źródła w przepisach krajowych, zwolnienie z opodatkowania w przypadku podmiotów powiązanych, transakcje z kontrahentem z kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także planowane zmiany w przepisach od 1 stycznia 2017 roku.

Wskazane zostaną także zasady obowiązujące dla podatku u źródła od poszczególnych rodzajów transakcji, w tym usług niematerialnych, należności licencyjnych oraz odsetek od zaległości handlowych. Omówione zostaną praktyczne problemy związane z certyfikatem rezydencji, a więc jak wygląda prawidłowo wystawiony certyfikat i jak często należy go pozyskiwać. Opowiemy także o problemach i konsekwencjach podatkowych związanych z brakiem faktury od zagranicznego kontrahenta, a także brakiem płatności za zagraniczną fakturę.

Prowadzenie: doradca podatkowy Małgorzata Samborska – Grant Thornton

Praktyczne aspekty wykonalności orzeczeń na terenie Niemiec

Zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty związane z egzekucją wyroków sądów polskich na terenie Niemiec, w tym czas trwania postępowania oraz związane z nim koszty i formalności.

Przybliżone zostaną także podstawowe różnice pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym na terenie Polski i Niemiec.

Prowadzenie: adwokat Matthias Matuschewski

Prelegenci

258 joanna lubecka

Joanna Lubecka – adwokat w kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu. Specjalista w dziedzinie dochodzenia roszczeń od dłużników zagranicznych. Przygotowuje i realizuje strategie dochodzenia roszczeń w sprawach transgranicznych przy uwzględnieniu charakteru roszczenia oraz optymalizacji kosztów związanych z jego windykacją. Opracowuje rozwiązania zabezpieczające przyszłą możliwość dochodzenia roszczeń w stosunku do dłużników zagranicznych przez sądem polskim. Ukończyła studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université François-Rabelais, uzyskując tytuł Master 2 Juriste européen. Odbyła staż przy Ambasadzie RP w Paryżu, na Wydziałach Politycznym, Konsularnym i Protokołu Dyplomatycznego. Doświadczenie prawne zdobywała w poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Pracuje w języku angielskim i francuskim. Autorka publikacji w „Biuletynie Euro Info”, „Enterprise Europe Network” przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz bloga prawnego transgraniczne.pl. Jako prelegent uczestniczy w licznych szkoleniach dotyczących dochodzenia należności od kontrahentów zagranicznych. Współautor publikacji „Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Poradnik praktyczny” (Poznań, 2016, wydanie 1).

258 malgorzata samborska

Małgorzata Samborska – doradca podatkowy z Grant Thornton (od 2008 r.). Posiada szesnastoletnie doświadczenie z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym i rozliczeń podatkowych pracowników delegowanych do pracy w innych krajach (ekspatów). Wyróżniona w IX Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej (zajęła III miejsce w kategorii: Międzynarodowe prawo podatkowe). Lider biura w Warszawie. Autorka licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej oraz książki „Optymalizacja podatkowa, czyli jak zaoszczędzić na podatku dochodowym od osób prawnych”. Współautorka komentarzy do ustaw o podatkach dochodowych wydawanych przez prestiżowe wydawnictwo C.H. Beck (zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i osób fizycznych) oraz książki „Körperschaftsteuer / Podatek dochodowy od osób prawnych 2003”. Jako prelegent uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach.

258 marek syty

Marek Syty – adwokat, partner i współzałożyciel spółki Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu. Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych oraz prawa autorskiego. W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej uczestniczy w międzynarodowych projektach handlowych. Uczestnik spotkań Grupy Prawnej Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jako prelegent uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących umów cywilnych i  prawnego zabezpieczenia ich wykonania. Współautor publikacji „Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Poradnik praktyczny” (Poznań, 2016, wydanie 1) oraz bloga prawnego budownictwo-nieruchomosci.pl. 

258 matthias matuszewski

 

Matthias Matuschewski – adwokat wykonujący zawód na terenie Niemiec. Kwalifikacje prawne uzyskał na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Freie Universität Berlin. Doświadczenie prawne zdobywał, pracując dla międzynarodowej kancelarii prawnej, prokuratury berlińskiej oraz urzędu skarbowego. Od roku 2013 wykładowca prawa na akademii HWR w Berlinie.

 

Organizatorzy

 • Kancelaria Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

 • Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Partner

 • Grant Thornton

Termin i lokalizacja

19 stycznia 2017 r.

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

{ BreezingForms : Konferencja_prawnicza_19012017_Poznan }

Aktualność i doniosłość zjawiska dopingu w sporcie oraz problemów z nim związanych uzasadniają celowość i konieczność rozważenia wybranych problemów odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej i egzekwowanej z tego tytułu, wskazanych w programie konferencji. W świetle ostatnich wydarzeń i skandali wokół lekkiej atletyki, tenisa czy polskich olimpijczyków problematyka wydaje się niezwykle aktualna.

 

KONFERENCJA NAUKOWA

 

Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna
z tytułu dopingu
w sporcie

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego oraz Instytut Prawa Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu.

Aktualność i doniosłość zjawiska dopingu w sporcie oraz problemów z nim związanych uzasadniają celowość i konieczność rozważenia wybranych problemów odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej i egzekwowanej z tego tytułu, wskazanych w programie konferencji. W świetle ostatnich wydarzeń i skandali wokół lekkiej atletyki, tenisa czy polskich olimpijczyków problematyka wydaje się niezwykle aktualna. 

Jakie są podstawy odpowiedzialności za doping w sporcie? Co wynika z zaskarżalności ostatecznych orzeczeń dyscyplinarnych przed sportowymi sądami arbitrażowymi? Na czym polega udział Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w egzekwowaniu odpowiedzialności dyscyplinarnej w sprawach dopingowych? Na te pytania będą odpowiadać zaproszeni prelegenci podczas 17 Konferencji Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego pt. „Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie”, która obędzie się przy współudziale Uniwersytetu SWPS.

Wstęp wolny po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego »

konferencja

listopad7 2016

Poznań

Program konferencji

10.00 rejestracja uczestników

10.30 – inauguracja konferencji, sala 340

Przewodniczenie konferencji - prof. dr hab. dr h.c. mult. Marek Bojarski

 • Andrzej J. Szwarc - otwarcie konferencji - Problemy odpowiedzialności z tytułu dopingu w sporcie
 • Bartłomiej Wróblewski, Piotr Jóźwiak - Legislacyjne aspekty dopingu w sporcie
 • Jerzy Smorawiński, Michał Rynkowski - Udział Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w egzekwowaniu odpowiedzialności dyscyplinarnej w sprawach dopingowych

 

przerwa kawowa

Przewodniczenie konferencji - prof. dr hab. dr h.c. Roman Hauser

 

 • Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr R. Graczyk - Zaskarżalność ostatecznych orzeczeń dyscyplinarnych w sprawach dopingowych w postępowaniu przed sportowymi sądami arbitrażowymi
 • Wiesław Kozielewicz - Sądowa kontrola ostatecznych orzeczeń dyscyplinarnych w sprawach dopingowych

Zamknięcie konferencji - Andrzej J. Szwarc

Sylwetki osób wskazanych w programie konferencji

258 marek bojarski

Prof. dr hab. dr h.c. mult. Marek Bojarski

profesor prawa karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, b. Dziekan Wydziału, b. Prorektor oraz w latach 2008-2016 Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor honoris causa wielu polskich i zagranicznych uczelni

258 zbigniew cwiakalski

Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

profesor prawa karnego w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, b. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny RP, adwokat, prezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

258 piotr graczyk

adw. Piotr R. Graczyk

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, redaktor naczelny Unfair Competition & Compliance Law Portlal, arbiter i sekretarz Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl

258 roman hauser

Prof. dr hab. dr h.c. Roman Hauser

profesor postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni sędzia i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

258 piotr jozwiak

Dr Piotr Jóźwiak

adwokat, opublikowaną rozprawę doktorską poświęconą problematyce sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja J. Szwarca, autor względnie współautor 40 publikacji naukowych, zwłaszcza z zakresu prawa karnego i prawa sportowego, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego w poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS, II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna, w latach 2013 - 2014 wiceprezes klubu żużlowego Unia Leszno.

258 wieslaw kozielewicz

Wiesław Kozielewicz

sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący IV Wydziału Kasacyjnego w Izbie Karnej, orzekający również w sprawach dyscyplinarnych, zorganizował w Sądzie Najwyższym Wydział do spraw dyscyplinarnych i był jego przewodniczącym, wykładowca, autor ponad siedemdziesięciu publikacji z zakresu prawa dyscyplinarnego, prawa karnego materialnego i procesowego oraz historycznoprawnych, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

258 michal rynkowski

mgr Michał Rynkowski

Dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Niezależności Organów Dyscyplinarnych w Sprawach Dopingowych Rady Europy, doktorant Instytutu Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego.

258 jerzy smorawinski

Prof. dr hab. n. med. dr. h. c. Jerzy Smorawiński

profesor medycyny sportowej i b. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, b. senator RP, przewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

258 andrzej szwarc

Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc

profesor prawa karnego i prawa sportowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, b. sędzia Trybunału Stanu, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, b. prezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

258 bartlomiej wroblewski

Dr Bartłomiej Wróblewski

zajmuje się prawem konstytucyjnym i prawami człowieka. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa konstytucyjnego porównawczego oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Interesuje się tradycjami akademickimi, historią korporacji akademickich (związków tworzonych przez studentów i absolwentów wyższych uczelni) oraz biografistyką. Prowadzi Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich w Poznaniu (www.archiwumkorporacyjne.pl).

Organizatorzy

{ BreezingForms : Konferencja_Doping_w_sporcie_Poznan }

Termin i miejsce

7 listopada 2016 r.
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, sala 340
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

Tuż przed startem Euro 2016 we Francji zapraszamy na konferencję naukową, w czasie której będą omawiane zagadnienia związane z prawem, zarządzaniem i analityką w sporcie.

 

KONFERENCJA

Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie

 

 

  

 

Konferencja objęta patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki

Tuż przed startem Euro 2016 we Francji zapraszamy na konferencję naukową, w czasie której będą omawiane zagadnienia związane z prawem, zarządzaniem i analityką w sporcie.

konferencja

maj31 2016

Poznań

O konferencji

Prawo sportowe to niezwykle pojemna dziedzina, w której oprócz regulacji prawnych mających zastosowanie w sporcie, znajdziemy również regulacje organizacji sportowych. Przepisy z zakresu prawa sportowego dotyczą także podmiotów współpracujących z branżą sportową przy organizacji wydarzeń, imprez sportowych, kreowaniu działań marketingowych.

W czasie konferencji będą dyskutowane prawne aspekty funkcjonowania polskiego związku sportowego, międzynarodowych postępowań arbitrażowych oraz dyscyplinarnych. Nie zabraknie tematów związanych ze sponsoringiem sportowym oraz zarządzaniem obiektami sportowymi.

Wśród praktyków prawa sportowego istnieją często diametralnie różne spojrzenia na jego funkcje i cele. Konferencja jest więc znakomitą okazją, by przedstawiciele różnych grup zawodowych wymienili swoje poglądy i doświadczenia.

Za udział w konferencji naukowej przyznane jest 6 punktów edukacyjnych Okręgowej Rady Adwokackiej oraz 5 punktów edukacyjnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Nasz Głos Poznański.

Adresaci konferencji

Konferencja jest kierowana do praktyków z zakresu prawa, przedstawicieli klubów i organizacji sportowych, sportowców, analityków, menedżerów oraz społeczności akademickiej.

 

Liczę na to, że w tak gorącym sportowo okresie zarówno akademicy, jak i przedstawiciele świata sportu, znajdą czas na uczestnictwo w konferencji. Specjalną propozycję udziału w wydarzeniu proponujemy też studentom poznańskich uczelni.

dr Maria Grzymisławska-Cybulska, 
p.o. Dyrektora Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS

 

 

Program

 • 8.00-9.00 – rejestracja uczestników

Inauguracyjna sesja plenarna (sala 004)

 • 9.00-9.30 – otwarcie konferencji: prof. dr hab. Anna Zalewska, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS, adwokat dr Jacek Masiota, Prezes Zarządu Masiota i Wspólnicy
 • 9.30-10.15 – Legislacyjne aspekty prawnej reglamentacji sportu – prof. zw. dr hab. A. J. Szwarc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • 10.15-10.45 – Współpraca samorządów z klubami sportowymi – dr Piotr Jóźwiak Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Uniwersytetu SWPS
 • 10.45-11.15 – Zarządzanie klubem sportowym – porównanie modeli – dr Karol Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Lech Poznań
 • 11.15-11.30 – dyskusja
 • 11.30-12.15 – przerwa kawowa

I panel tematyczny „Prawo w sporcie”

 • godz. 12.15-14.55, sala 004
  Moderator: adw. dr Jacek Masiota, Prezes Zarządu Masiota i Wspólnicy
 • Otwarcie panelu – adwokat dr Jacek Masiota, Prezes Zarządu Masiota i Wspólnicy
 • Prawne aspekty funkcjonowania polskiego związku sportowego – Łukasz Wachowski, Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN
 • Modele współpracy pomiędzy klubem sportowym a kibicami – radca prawny Jarosław Pucek, Masiota i Wspólnicy
 • Międzynarodowe postępowanie arbitrażowe w sporcie na przykładzie działalności FIFA Dispute Resolution Chamber – aplikant adwokacki Jan Łukomski, Masiota i Wspólnicy
 • Międzynarodowe postępowanie dyscyplinarne w sporcie na przykładzie działalności UEFA Disciplinary Committee – Paweł Kokot, Kierownik departamentu sportu Masiota i Wspólnicy
 • Profesjonalne kontrakty w sporcie – Jakub Laskowski, Pełnomocnik Zarządu ds. prawnych, Legia Warszawa
 • Odpowiedzialność karna organizatora imprezy masowej – adwokat Przemysław Plewiński, Kancelaria Plewiński
 • Podatki w sporcie – dr Karolina Tetłak, Uniwersytet Warszawski
 • Funkcjonowanie ligi zawodowej – Marcin Stefański, Dyrektor Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa S.A.

II panel tematyczny „Zarządzanie i analityka w sporcie”

 • godz. 12.15-14.55, sala 001
 • Moderator: dr Marcin Cybulski, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Uniwersytetu SWPS, Sport Analytics
 • Zarządzanie polskim związkiem sportowym – Michał Farmas vel Król, Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Zarządzanie międzynarodową imprezą sportową – Olga Kijewska, Dyrektor Zarządzający Basket Ligi Kobiet i Dyrektor Marketingu PZKosz
 • Analityka sportowa – możliwości i ograniczenia – Paweł Chmielowski, dr Marcin Cybulski, Sport Analytics
 • Media a sport – płaszczyzny porozumienia – Radosław Nawrot, Gazeta Wyborcza
 • Wyzwania marketingu w sporcie – Sebastian Starczewski, Dyrektor Marketingu Lech Poznań
 • Sponsoring w sporcie – specyfika polska – Michał Główczewski, CEO Sport Success
 • Zarządzanie obiektem sportowym na przykładzie INEA Stadionu w Poznaniu – Sławomir Mrowiński, Wiceprezes Zarządu Marcelin Management
 • Koncepcja hybrydowych projektów marketingowych w sporcie – Marcin Śmigielski, Wiceprezes ds. marketingu Polski Związek Tenisowy)
 • Wyzwania promocyjne w sporcie osób niepełnosprawnych – fakty i mity – Tomasz Szkwara, Prezes Stowarzyszenia Sportu Osób Niepełnosprawnych

Referaty do publikacji

Referaty do publikacji należy oddawać do 30 września 2016 r. Istnieje możliwość opublikowania rozdziału w monografii poprzez osoby spoza grona prelegentów. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr. Marcinem Cybulskim, e-mail: mcybulski@swps.edu.pl.

Zalecenia dotyczące przygotowania materiałów do monografii na konferencję „Prawo, analityka i zarządzanie. Współczesne trendy w sporcie” – plik do pobrania

 

Komitet naukowy

 • prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Jan Szwarc
 • prof. zw. dr hab. Robert Zawłocki
 • adw. dr Jacek Masiota
 • dr Maria Grzymisławska-Cybulska
 • dr Marcin Cybulski
 • dr Piotr Jóźwiak
 • Paweł Kokot
 • Jan Łukomski

Komitet organizacyjny

 • dr Marcin Cybulski
 • dr Bartłomiej Wróblewski
 • Paweł Kokot
 • Jan Łukomski
 • Paweł Chmielowski
 • Michał Główczewski

 

 

Prelegenci

258 jan szwarc

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Jan Szwarc

prawnik, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (do 2010 roku kierownik Katedry Prawa Karnego, w latach 2002-2008 dziekan Wydziału Prawa i Administracji), od 1994 roku także profesor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wcześniej także profesury gościnne (Gastprofessor): Freie-Universität w Berlinie, Ruhr-Universität w Bochum i Universität Bayreuth. Od 2012 r. dyrektor Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego (Deutsch-Polnisches Forschungs-institut) w Collegium Polonicum w Słubicach (wspólny instytut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą).

Stypendysta wielu zagranicznych fundacji i instytucji naukowych, między innymi Fundacji Aleksandra von Humboldta w Bonn. W latach 2007-2011 sędzia Trybunału Stanu RP. Wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami, między innymi także Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi 1. Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Doktor honoris causa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 1990 roku prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

258 karol klimczok

Dr Karol Klimczak

doktor nauk ekonomicznych, Prezes Zarządu KKS Lech Poznań S.A., wykładowca akademicki. W pracy naukowej jako adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu specjalizował się w zagadnieniach ekonomiki inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem oceny opłacalności inwestycji, wycenie wartości przedsiębiorstw oraz marek. Autor publikacji naukowych, ekspert gospodarczy, autor opracowań biznesowych, biegły sądowy w sprawach gospodarczych. Od 2006 roku związany z Lechem Poznań, najpierw jako członek zarządu ds. finansowych następnie od grudnia 2011 roku jako Prezes Zarządu. W przeszłości i obecnie członek rad nadzorczych, w których odpowiada za nadzór obszarów biznesowych spółek.

258 jacek masiota

Adw. dr Jacek Masiota

adwokat, doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zasiada w radach nadzorczych kilku spółek akcyjnych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Specjalizuje się zarówno w prawie bankowym, prawie spółek, jak i w prawie sportowym. Wśród jego zainteresowań w zakresie prawa sportowego są zarówno regulacje dotyczące związków sportowych, PZPN, FIFA i UEFA, jak i zagadnienia kontraktów sportowych, praw do marki, czy też praw do wizerunku. Członek wielu rad nadzorczych. Autor licznych publikacji naukowych.

358 karolina tetlak

Dr Karolina Tetłak

adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i współpracowniczka Centre for International Sports Law na Uniwersytecie Staffordshire w Wielkiej Brytanii i Thompson Rivers University w Kanadzie. Zajmuje się polskim, międzynarodowym i porównawczym prawem podatkowym, w tym procedurą oraz podatkami lokalnymi. Specjalizuje się w opodatkowaniu sportowców, organizacji sportowych oraz wielkich imprez sportowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i problematyki otoczenia prawnego dla międzynarodowych wydarzeń sportowych. Stypendystka FIFA. Ukończyła studia o profilu podatkowym na wydziale prawa Harvard University. Członkini Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

258 piotr jozwiak

Dr Piotr Jóźwiak

ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie na tym samym wydziale odbył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej oraz studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego. Pracę doktorską z zakresu prawa sportowego pisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzej J. Szwarca, najwybitniejszego specjalisty tej tematyki w Polsce. Jest autorem, względnie współautorem 40 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, prawa sportowego oraz prawa dyscyplinarnego opublikowanych w pracach zbiorowych oraz w renomowanych czasopismach prawniczych. Jest również współredaktorem sześciu prac zbiorowych. Dr Piotr Jóźwiak jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego na Uniwersytecie SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. W latach 2013-2014 pełnił funkcję wiceprezesa klubu żużlowego Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna. Do grudnia 2014 roku prowadził również kancelarię adwokacką w Lesznie. Od grudnia 2015 r. pełni funkcję wiceprezydenta Leszna odpowiedzialnego m.in. za sport.

258 Marcin cybulski

Dr Marcin Cybulski

absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, psycholog, doktor nauk o zdrowiu, pracownik naukowy i wykładowca poznańskich uczelni (m.in. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu SWPS – WZ Poznań). Współtwórca marek „Sport Analytics – Analityka Sportowa” oraz „Sport Success – Agencja Marketingu Sportowego”. Współtwórca adaptacji koncepcji „Audience Development” dla potrzeb sportu. Realizator usług z zakresu analityki sportowej dla klubów sportowych (m.in. Lecha Poznań, PSŻ Poznań, ENEA AZS Poznań) i sponsorów klubów sportowych (m.in. STS). Autor ponad 60 publikacji naukowych.

258 pawel chmielowski

Paweł Chmielowski

socjolog, przedsiębiorca, analityk sportowy, specjalista z zakresu badań ilościowych i statystyki. Współwłaściciel Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych TriC. Realizator usług badawczych dla placówek dyplomatycznych. Współpracował z wieloma jednostkami naukowymi, pracownikami uczelni wyższych oraz władzami samorządów. Realizator usług z zakresu analityki sportowej dla klubów sportowych (m.in. Lecha Poznań, Wisły Kraków, PSŻ Poznań, Sparty Betard Wrocław, ENEA AZS Poznań, Spójnii Gdynia, Krispolu Września, Biofarmu Basket Poznań, Reprezentacji Polski w KickBoxingu oraz Żeglarskiej Klasy Omega) i sponsorów klubów sportowych (m.in. STS). Współtwórca marek „Sport Analytics – Analityka Sportowa” oraz „Sport Success – Agencja Marketingu Sportowego”. Współtwórca adaptacji koncepcji „Audience Development” dla potrzeb sportu – „Supporters Development”.

258 michal farmas

Michał Farmas vel Król

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od ponad 10 lat zawodowo związany ze służbą cywilną. Obecnie w Ministerstwie Sportu i Turystyki piastuje funkcje Dyrektora Departamentu Kontroli i Nadzoru. Do jego głównych obszarów zainteresowań należą kwestie dotyczące działalności i funkcjonowania polskich związków sportowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzonych postępowań nadzorczych będących we właściwości ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Brał czynny udział w pracach legislacyjnych związanych z powstaniem i zmianą ustawy o sporcie. Na co dzień pozostaje wiernym kibicem wszystkich polskich sportowców.

258 michal glowczewski

Michał Główczewski

studiował dziennikarstwo i komunikację społeczną. Od początku drogi zawodowej związany z reklamą i marketingiem. Specjalizuje się w marketingu oraz sponsoringu sportowym. Organizator eventów sportowych oraz rozrywkowych. W 2014 roku, obok Czesława Langa, doceniony za wysoki poziom organizowanych imprez oraz wkład w rozwój polskiego kolarstwa. W swojej pracy łączy dwie pasje – sport i marketing. Pomysłodawca, twórca marki i właściciel agencji marketingu sportowego Sport Success.

258 olga kijewska

Olga Kijewska

absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Sportem na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 10 lat pracuje w sporcie. Zaczynała od pracy w Klubie PP Basket Poznań jako manager ds. marketingu. W Polskim Związku Koszykówki pracuje od ponad 8 lat. Pełniła funkcję managera generalnego Mistrzostw Europy Mężczyzn w 2009 roku (EuroBasket 2009) oraz dyrektor zarządzającej Mistrzostw Europy Kobiet w 2011 roku. Pracowała również jako dyrektor marketingu Polskiego Związku Koszykówki, a obecnie zajmuje stanowisko dyrektor zarządzającej Tauron Basket Ligą Kobiet oraz dyrektor Reprezentacji Polski Kobiet.

258 pawel kokot

Paweł Kokot

prawnik, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii Masiota i Wspólnicy adwokacka spółka partnerska kieruje pracami departamentu sportu. Specjalizuje się w polskim i międzynarodowym prawie sportowym, prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym. Głównym obszarem jego praktyki jest obsługa prawna podmiotów sportowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań przed sportowymi organami arbitrażowymi i dyscyplinarnymi, w tym organami UEFA oraz FIFA. Zakres jego specjalizacji obejmuje również prawne aspekty funkcjonowania obiektów sportowych. Współautor komentarza do ustawy o sporcie, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, członek Komisji Dialogu Społecznego Polskiego Związku Piłki Nożnej, autor licznych publikacji z zakresu teorii prawa i prawa sportowego. Poza pracą w kancelarii prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w maju 2015 roku otworzył przewód doktorski.

Maria grzymislawska cybulska

Maria Grzymisławska-Cybulska

radca prawny. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS pełni funkcję p.o. Dyrektora Instytutu Prawa. Jest doktorem nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2002 r.), a także studiów podyplomowych z zakresu Gospodarki Nieruchomościami – Wycena Nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (2010 r.). W 2011 r. obroniła rozprawę doktorską. Uzupełniała wykształcenie, nabywając uprawnienia radcy prawnego (2012 r.) oraz poprzez udział w szkoleniach organizowanych dla radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe koncentrujące się w sferze problematyki administracyjnej i sądowo-administracyjnej obejmujące m.in. sprawy budowlane, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, działalności gospodarczej, ochrony środowiska, informacji publicznej, pomocy społecznej, zobowiązań podatkowych i finansów publicznych.

258 jakub laskowski

Jakub Laskowski

absolwent studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2008). W latach 2007 – 2008 studiował prawo na Universidad Complutense w Madrycie, Hiszpania. W 2009 r. ukończył studia LLM Corporate Governance and Financial Regulations na University of Warwick w Wielkiej Brytanii. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, w październiku 2015 r. otworzył przewód doktorski pod kierownictwem prof. dr hab. A. Wacha, planowany termin obrony II kwartał 2016 r. Autor publikacji z zakresu prawa sportowego, członek Komisji Dialogu Społecznego i Komisji Statutowej Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Legal Advisory Panel w European Club Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów Piłkarskich). Od kwietnia 2013 roku Pełnomocnik Zarządu ds. Prawnych i Projektów Biznesowych Legii Warszawa S.A. W latach 2009 – 2013 prawnik w warszawskim biurze kancelarii Weil, Gotshal & Manges.

258 jan lukomski

Jan Łukomski

aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie sportowym, gospodarczym oraz cywilnym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej związków sportowych, klubów, sportowców, agentów, a także podmiotów gospodarczych. Reprezentując klientów Kancelarii wielokrotnie występował w postępowaniach przed sądami gospodarczymi, cywilnymi oraz karnymi, a także przed międzynarodowymi i krajowymi sądami polubownymi oraz organami dyscyplinarnymi. Autor licznych publikacji z zakresu prawa sportowego.

258 jaroslaw pucek

Jarocław Pucek

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W latach 2009 – 2013 dyrektor Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, a następnie prezes spółki komunalnej powstałej w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego. Specjalista w zakresie prawa mieszkaniowego i prawa nieruchomości. W kancelarii zajmuje się obsługą wiodących klientów z branży deweloperskiej, jednocześnie doradza podmiotom gospodarczym w zakresie procesów inwestycyjnych oraz w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami. Posiada doświadczenie w pracach rad nadzorczych spółek kapitałowych. Prywatnie miłośnik lotnictwa oraz piłki nożnej. Od wielu lat zagorzały kibic Lecha Poznań.

258 sebastian starczewski

Sebastian Starczewski

dyrektor marketingu klubu sportowego Lech Poznań, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uczestnik wielu prestiżowych szkoleń i konferencji prowadzonych przez autorytety zarządzania z Polski i ze świata. W ostatnich latach jako Dyrektor Marketingu był odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie strategii marketingowej w takich firmach jak Browary Lubelskie S.A. czy Żabka Polska. Doświadczenie marketera w latach 1999-2004 zdobywał w Kompanii Piwowarskiej, m.in. uczestnicząc w przygotowaniu wprowadzenia na rynek marki Dębowe Mocne, które jako pierwsze w Polsce otrzymało prestiżową nagrodę Effie Grand Prix. W trakcie ponad 16-letniej kariery współtworzył strategie marketingowe dla szerokiego grona klientów, m.in. dla: Subway CEE, Grupa Żywiec S.A., Bahlsen.

258 jan lukomski

Jan Łukomski

absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również kurs prawa angielskiego Cambridge University. Od listopada 2005 roku w Ekstraklasie SA, czyli od początku istnienia spółki – w roli dyrektora logistyki rozgrywek. Od 2008 do 2012 roku członek Wydziału Bezpieczeństwa PZPN, a obecnie przewodniczący Komisji do spraw Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. W Ekstraklasie SA odpowiada za kwestie związane z logistyką rozgrywek (terminarze, regulaminy, uprawnienia i weryfikacja) oraz współpracę zagraniczną, m.in. z Europejskim Stowarzyszeniem Lig Zawodowych (EPFL) w zakresie rozgrywek oraz przepisów transferowych i dotyczących agentów piłkarskich. Prywatnie miłośnik piłki nożnej, muzyki rockowej, historii oraz podróżowania. Nie obce mu są gwiazdy mocniejszych brzmień muzycznych – ma na koncie wywiady z zespołami Rammstein czy Slayer, a w piłkę grał z... członkami zespołu Iron Maiden.

258 marcin stefanski

Marcin Stefański

aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie sportowym, gospodarczym oraz cywilnym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej związków sportowych, klubów, sportowców, agentów, a także podmiotów gospodarczych. Reprezentując klientów Kancelarii wielokrotnie występował w postępowaniach przed sądami gospodarczymi, cywilnymi oraz karnymi, a także przed międzynarodowymi i krajowymi sądami polubownymi oraz organami dyscyplinarnymi. Autor licznych publikacji z zakresu prawa sportowego.

258 tomasz szkwara


Tomasz Szkwara

prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportu Osób Niepełnosprawnych. Reprezentuje Stowarzyszenie na arenie polskiej i międzynarodowej, koordynuje działania kadry narodowej rugby na wózkach, planuje realizacje zgrupowań i turniejów o zasięgu polskim i międzynarodowym. Finalista ogólnopolskiego konkursu „Człowiek bez barier” w  2013 r. Stowarzyszenia Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON za przełamywanie barier, które wydają się nie do przełamania – wyróżnionienie w kategorii SUPER LODOŁAMACZ.

258 marcin smigielski


Marcin Śmigielski

teolog, politolog, marketingowiec, menadżer sportu. Współtwórca Polskiej Szkoły Reklamy. Zarządzający w wielu organizacjach marketingiem, sprzedażą i procesami międzyludzkimi. Działacz sportowy. Twórca koncepcji hybrydowych projektów marketingowych w sporcie. Wiceprezes Polskiego Związku Tenisowego, Dyrektor operacyjny PZT i Prezes spółki Tenis Polski.

258 radoslaw nawrot

Radosław Nawrot

absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dziennikarz Gazety Wyborczej w Poznaniu od 1995 roku, od ponad 20 lat związany też ze Studenckim Radiem Politechniki Poznańskiej Afera. Specjalista z zakresu historii sportu. Autor książek o Lechu Poznań i sporcie: "Okoń" (fabularyzowana biografia Mirosława Okońskiego), "Najsłynniejsze mecze Lecha Poznań", czy tez serii komiksów "Słynni polscy olimpijczycy", jak również publikacji spoza zakresu sportu, w tym historii, geografii, filmu i zoologii. Uczestnik i prelegent panelu naukowego w Berlinie o relacjach polsko-niemieckich w futbolu na przestrzeni dziejów, jaki odbył się przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012. Na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS odpowiedzialny za treści z zakresu dziennikarstwa prasowego w obrębie bloku „Komunikacja w sporcie”, przedmiot: „Media, fotografia i dziennikarstwo sportowe”.

258 lukasz wachowski


Łukasz Wachowski

prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego. Absolwent kursu UEFA Certificate in Football Management. Obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. Od 2012 roku jest również kierownikiem Działu Licencji Klubowych PZPN. Od 2015 roku jest członkiem jednej z Komisji UEFA: Players’ Status, Transfer and Agents and Match Agents Committee. W latach 2010-2012 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Izby ds. Rozwiązywania Sporów PZPN. Specjalista w zakresie prawa piłkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji FIFA, UEFA i PZPN w zakresie licencji klubowych, stabilności kontraktowej oraz transferów zawodników. Obecnie prowadzi badania w zakresie efektywności ekonomicznej i organizacyjnej klubów piłkarskich.

258 przemyslaw plewinski


Przemysław Plewiński

absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Członek Stałej Grupy Ekspertów Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy MSW. Brał udział w pracach podkomisji sejmowej ds. nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Sejm VII kadencji), współtwórca projektu nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych opracowanej przez OZSK, członek Komisji Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby.

someone


Sławomir Mrowiński

piastuje funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Nowe Centrum Sp. z o.o. oraz Nova Panorama – Sp. z o.o. (od 2011 roku). W latach 2013-2014 Prezes Zarządu Marcelin Management Sp. z o.o. Od sierpnia 2014 roku Wiceprezes Zarządu Marcelin Management Sp. z o.o. – spółki zarządzającej Inea Stadionem w Poznaniu.

Organizatorzy

 • Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu
 • Kancelaria Prawna Masiota i Wspólnicy
 • Sport Analytics – Analityka Sportowa
 • Sport Success – Agencja Marketingu Sportowego

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać wpłaty.

Opłaty

Wpisowe uczestnika: 150 zł (udział, materiały, certyfikat, monografia pokonferencyjna – publikacja w IV kwartale 2016 roku, przerwa kawowo-kanapkowa).

Wpisowe dla studentów: 50 zł (udział, materiały, certyfikat, przerwa kawowo-kanapkowa).

Studenci Uniwersytetu SWPS: zwolnieni z opłaty wpisowej (udział, materiały, certyfikat).

Wpłaty należy kierować na konto
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089
Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko uczestnika wraz z dopiskiem „SPORT”.

Termin i miejsce

3 czerwca 2016 r.
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu,
ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Dr Marcin Cybulski
e-mail: mcybulski@swps.edu.pl
tel. 605 227 567

{ BreezingForms : Konferencja_Prawnicza_31052016_Poznan }

 

Formalnie psychologia pozytywna ma już 15-letnią historię – licząc od 2000 roku, w którym czasopismo „American Psychologist” opublikowało numer poświęcony temu nowemu nurtowi w psychologii, proklamując niejako jego istnienie w nauce. Dzisiaj warto chyba zadać sobie pytanie jak bardzo przez te 15 lat psychologia pozytywna się rozwinęła i czy ten rozwój jest harmonijny, czy też zdominowany przez jakieś obszary nauki lub praktyki. 

Konferencje

Konferencje 28-09-2021

Paradygmat Quality of Life (Jakości Życia) w kształtowaniu strategii rozwojowych instytucji publiczn…

Paradygmat Jakości Życia (Quality of Life) wypiera dziś dominujący w XX w. paradygmat Rozwoju Gospodarczego w budowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych i prywatnych, co już w latach 80. przewidywał prekursor nurtu badań Jakości Życia...

Czytaj więcej

Konferencje 22-11-2021

Ciemna liczba przestępstw – oblicza Dextera, czyli dyskusja nad sprawstwem, winą i karą

– Przysłowie indiańskie mówi o dwóch wilkach, które mamy w sobie – dobrego i złego. Czy od nas samych zależy, którego z nich pielęgnujemy? Czy nasze zachowanie jest wynikiem „wolnej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji

Konferencje 16-06-2021

Efektywność zachowań organizacyjnych w dobie współczesnego zarządzania

Zachowania organizacyjne to jeden z najważniejszych obszarów efektywności przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. Pandemia COVID-19 postawiła przed tą subdyscypliną szereg nowych wyzwań badawczych i praktycznych, między innymi w zakresie tematyki...

Czytaj więcej

Konferencje 15-06-2021

XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Celem kolokwiów jest wymiana doświadczeń związanych z istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz...

Czytaj więcej

Konferencje 10-06-2021

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży z perspektywy ofiary

Przemoc oraz agresja wśród dzieci i młodzieży jest dziś niezwykle częstym zjawiskiem, przybiera rozmaite formy i ma różną częstotliwość. Jeśli chcielibyśmy zadziałać profilaktycznie czy pomóc młodym ofiarom przemocy, nierzadko nie...

Czytaj więcej

Konferencje 31-05-2021

Uroczysta sesja naukowa z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Jana Strelaua

Profesor Jan Strelau (1931–2020), nestor polskiej psychologii, światowej rangi badacz, twórca regulacyjnej teorii temperamentu, 30 maja 2021 r. obchodziłby 90. rocznicę urodzin. Z tej okazji dwie uczelnie, z którymi Profesor związał...

Czytaj więcej

Konferencje 29-05-2021

Uzależnienia behawioralne

Zapraszamy na konferencję naukową poświęconą tematyce uzależnień behawioralnych organizowaną przez Koło Naukowe Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Wydarzenie przeznaczone jest zarówno dla osób zawodowo zajmujących się problematyką uzależnień, studentów...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2021

Dziecko dla systemu czy system dla dziecka? Perspektywy środowiskowego modelu wsparcia w kryzysie ps…

Z roku na rok coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Kondycja systemu opieki psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej w Polsce jest w stanie krytycznym i niewątpliwie...

Czytaj więcej

Konferencje 18-05-2021

Kongres Różnorodności 2021

Kongres Różnorodności to konferencja, która odbywa się cyklicznie od 2014 r. i jest stałym elementem w kalendarzu kluczowych inicjatyw CSR i HR w Polsce. Celem Kongresu, organizowanego przez Goodbrand/BETTER oraz...

Czytaj więcej

Konferencje 14-05-2021

Queer and Here. Płeć, historia i pop

Według badania Kampanii Przeciw Homofobii 73,3% osób queer ukrywa swoją tożsamość w szkole lub na uczelni. Kim są osoby queer? Jak to jest przychodzić na zajęcia i bać się mówić...

Czytaj więcej

Konferencje 10-05-2021

Festiwal Seksualności 2021

Razem z Kołem Naukowym Seksuologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu serdecznie zapraszamy na konferencję online Festiwal Seksualności 2021. Na wydarzenie składać się będą niezwykle ciekawe rozmowy z ekspertami w dziedzinie psychologii...

Czytaj więcej

Konferencje 30-04-2021

11. międzynarodowa konferencja polsko-hiszpańska organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS

Zapraszamy na 11. międzynarodową konferencję polsko-hiszpańską (11th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition) organizowaną przez Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Castellon de la...

Czytaj więcej

Konferencje 29-04-2021

Beauty biznes na granicy prawa. Regulacje prawne w zakresie medycyny estetycznej

Na całym świecie w zawrotnym tempie rośnie liczba osób poddających się zabiegom estetycznym. Coraz bardziej zauważalny stał się problem braku regulacji, które w jasny sposób określiłyby, kto i w jakich...

Czytaj więcej

Konferencje 14-04-2021

Międzynarodowa konferencja Cybersecurity threats – COVID-19 and disinformation

Razem z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Akademickim Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej zapraszamy na międzynarodową konferencję online pt. „Cybersecurity threats – COVID-19 and...

Czytaj więcej

Konferencje 30-03-2021

II Seksuologiczna Konferencja Naukowa „Seksualność w XXI wieku okiem praktyków”

Z przyjemnością zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, seksuologów, pedagogów, ekspertów i wszystkich zainteresowanych na II edycję Seksuologicznej Konferencji Naukowej poświęconej seksualności w ujęciu psychoterapeutycznym „Seksualność w XXI wieku okiem praktyków”. Wydarzenie...

Czytaj więcej

Konferencje 29-03-2021

Uniwersytet SWPS partnerem Innovation & Design Management Conference

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet SWPS został partnerem 2. edycji Innovation & Design Management Conference. To wyjątkowe wydarzenie online będzie wspaniałą okazją do wymiany myśli między prelegentami, wybitnymi mentorami i...

Czytaj więcej

Konferencje 27-03-2021

2021 Creativity loading: jak pandemia wpłynęła na branżę kreatywną?

Z przyjemnością zapraszamy na konferencję online „2021 Creativity Loading: Jak pandemia wpłynęła na branżę kreatywną?”, która powstała z inicjatywy studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu we...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2021

Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii

Zapraszamy do udziału w konferencji „Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii”, podczas której eksperci i praktycy będą mówić o możliwościach zatrudnienia w dobie pandemii COVID-19 oraz o zmianach i...

Czytaj więcej

Konferencje 06-03-2021

„Czas kobiet” – II Konferencja Psycholog w Biznesie

Razem z Kołem Naukowym Psycholog w Biznesie działającym na Uniwersytecie SWPS zapraszamy na dwudniową konferencję online odbywającą się pod hasłem „Czas kobiet”. Tematyka wydarzenia wpisuje się nie tylko w aktualny...

Czytaj więcej

Konferencje 03-03-2021

Doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Zapraszamy na transmisję online wykładu poświęconego pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik, która była jednym z filarów Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, cenioną i zawsze świetnie przygotowaną do zajęć nauczycielką akademicką, a jej...

Czytaj więcej

Konferencje 06-02-2021

Seksualność i poczucie winy

Seksualność i poczucie winy są jednymi z podstawowych tematów psychoterapii. Ale czy znajdują odpowiednie miejsce w refleksjach terapeutów rodzinnych i małżeńskich? Jak rodzice przeżywają seksualność swoich dzieci? Jak dzieci...

Czytaj więcej

Konferencje 14-01-2021

Czy szczepionka zbawi świat?

Szczepionka. W ostatnich dniach to słowo odmieniane jest we wszystkich przypadkach. Jesteśmy zasypywani informacjami, w których gąszczu coraz trudniej nam się odnaleźć i odróżnić prawdę od fałszu. Szczepionka przeciwko COVID-19...

Czytaj więcej

Konferencje 15-12-2020

Konferencja oraz uroczystość wręczenia prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu księgi jubileuszowej

Zapraszamy na wyjątkową uroczystość poświęconą prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu – wybitnemu prawnikowi, ekspertowi prawa administracyjnego i sędziemu Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, podczas której zostanie mu wręczona Księga Jubileuszowa. Wydarzeniu będzie towarzyszyć...

Czytaj więcej

Konferencje 05-12-2020

Jakość życia w niepłodności – perspektywa medyczna i psychologiczna

Niepłodność jako choroba cywilizacyjna dotyka coraz więcej par zarówno w Polsce, jak i na świecie. To poważny problemem o charakterze medycznym, społecznym, a także psychologicznym. Diagnoza niepłodności może być dla...

Czytaj więcej

Konferencje 03-12-2020

Równość, dostępność i przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z niepełnosprawnościami

Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnościami nie zawsze są pełne akceptacji, zrozumienia i życzliwości. Ważne jest więc wpływanie na postawy społeczne, kształtowanie integracyjnych, pozytywnych zachowań oraz zwalczanie krzywdzących stereotypów i...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2020

Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko bezbronnym

– Bezbronność nie ma wieku, płci, rasy, zawodu, nie musi też dotyczyć jedynie człowieka. W pewnych okolicznościach każdy z nas może zostać ofiarą przestępstwa, również dzieci, które są bezbronne z...

Czytaj więcej

Konferencje 09-11-2020

E-learning Fusion 2020

Jubileuszowa V edycja Międzynarodowej Konferencji E-Learning Fusion to jedyna w Polsce i największa w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej Konferencja o tematyce digital learning oraz cyfrowej transformacji uczenia się (digital learning transformation)...

Czytaj więcej

Konferencje 19-10-2020

I Konferencja Naukowa „Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży – profilaktyka, pomoc i skutki pra…

Przemoc i agresja wśród dzieci oraz młodzieży jest dziś zjawiskiem nader częstym, a do tego wieloaspektowym – przybiera różne formy i różną częstotliwość. Niestety, nie tylko ofiary czują się zagubione...

Czytaj więcej

Konferencje 12-09-2020

Trauma i dysocjacja: dzieci, młodzież, rodzina

Wszyscy ludzie narażeni są na rozmaite urazy psychiczne. Trauma i objawy dysocjacyjne są relatywnie słabo rozpoznawane i uwzględniane w leczeniu dorosłych, a tym bardziej w pracy terapeutycznej z dziećmi oraz...

Czytaj więcej

Konferencje 08-09-2020

I Seksuologiczna Konferencja Naukowa „Seksualność w XXI wieku okiem praktyków”

Serdecznie zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, seksuologów, pedagogów i ekspertów na pierwszą w Polsce interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą seksualności w ujęciu psychoterapeutycznym. Konferencja odbędzie się 8 września 2020 r. na Uniwersytecie...

Czytaj więcej

Konferencje 07-05-2020

Zawartości – konferencja online dla branży kreatywnej

Zawartości to konferencja wymiany idei. Jedyne takie wydarzenie w Polsce, na którym spotykają się przedstawiciele środowisk nauki, biznesu, kultury, sztuki i mediów. Wystepują na nim prelegenci, których nie można zobaczyć...

Czytaj więcej

Konferencje 04-04-2020

Konferencja „Od dzieciństwa do dorosłości, czyli o meandrach ludzkiego rozwoju" – WYDARZENIE OD…

Czy nasze dzieciństwo w pełni determinuje dorosłość? Czy bycie w trudnej sytuacji w dzieciństwie odcina nam możliwość cieszenia się z życia w dorosłości? Jak rozmawiać z nastolatkami, gdy jeszcze nie...

Czytaj więcej

Konferencje 26-03-2020

Rodzina zastępcza w systemie wsparcia – WYDARZENIE ODWOŁANE

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników konferencji i w związku z napływającymi informacjami o sytuacji epidemiologicznej dotyczącej COVID-19 organizatorzy zdecydowali o odwołaniu konferencji „Rodzina zastępcza w systemie wsparcia”, która miała odbyć...

Czytaj więcej

Konferencje 20-02-2020

Konferencja Ekonomiczna 2020

Nowa dekada to nowe wyzwania i zmiany, na które odpowiedzieć mają nie tylko dorośli, ale również młodzi ludzie. W dobie powszechnej globalizacji umiejętność prezentacji swoich pomysłów oraz komunikacji pomiędzy inwestorami...

Czytaj więcej

Konferencje 16-01-2020

You Cannot Not Design – konferencja o projektowaniu w biznesie

Konferencja „You Cannot Not Design” to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce łączące tematykę innowacyjnego projektowania z biznesem. W Concordia Design w Poznaniu spotkają się światowej klasy innowatorzy i eksperci...

Czytaj więcej

Konferencje 10-01-2020

Ochrona rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym – współczesne problemy i wyzwania

Mama, tata, dziecko – pojęcie rodziny i jej funkcji na przestrzeni ostatniej dekady ewoluowało, zachowując jednak najbardziej podstawowe funkcje. Wpływ globalizacji na komórkę rodzinną ma swoje odzwierciedlenie w zmianach tradycji...

Czytaj więcej

Konferencje 13-12-2019

Ogólnopolska Prezentacja „Młodzi głosują+”

Zapraszamy do udziału w podsumowaniu pierwszej i drugiej edycji programu “Młodzi głosują+”. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 miliony uczniów i uczennic. Młodzi ludzie − także...

Czytaj więcej

Konferencje 12-12-2019

Beauty biznes na granicy prawa. Regulacje prawne w zakresie medycyny estetycznej

Współczesna medycyna i kosmetologia rozwijają się w zawrotnym tempie, a prawo nie zawsze za tym nadąża. W Polsce nie istnieje specjalizacja lekarska z dziedziny medycyny estetycznej, a jednak wciąż otwierane...

Czytaj więcej

Konferencje 11-12-2019

Rozwój człowieka w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości: Osobowość i procesy poznawcze

Jak relacja z rodzicami wpływa na samokontrolę i zdolności werbalne dziecka? Czy styl wychowawczy rodziców wiąże się z umiejętnością kontrolowania emocji w dzieciństwie? Czy wartości jakie wyznaje nastolatek wiążą się...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2019

Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach

Już po raz drugi Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu będzie centrum szerokiej debaty na temat mediacji. Podczas konferencji „Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach” porozmawiamy o m.in., praktycznych aspektach...

Czytaj więcej

Konferencje 02-12-2019

Edukacja pozytywna – jako narzędzie profilaktyki zdrowia psychicznego. Jak możemy zadbać o siebie i …

Edukacja pozytywna jako nadrzędzie profilaktyki zdrowia psychicznego rozwiązuje problemy, które powinny były być rozwiązane w tradycyjnym systemie kształcenia już od dłuższego czasu. Zostaną wskazane cele edukacji pozytywnej. Wdraża ona cele...

Czytaj więcej

Konferencje 02-12-2019

Tajemnica zawodowa – współczesne wyzwania etyki

Tajemnica zawodowa od zawsze towarzyszyła zawodom w szczególności tym, które opierają się na zaufaniu publicznym, zwłaszcza prawnikom, lekarzom, dziennikarzom i bankierom. Tematyka ta jest ważna z różnych względów, m.in. z...

Czytaj więcej

Konferencje 29-11-2019

II Transformator Innowacyjności

Blisko 30 mówców z Polski i zagranicy, zarówno naukowców, jak i praktyków, z takich firm, jak Microsoft, Facebook, Google, IBM czy Orange. Zapraszamy na II konferencję „Transformator Innowacyjności”, która odbędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2019

Demokracja w działaniu

Uniwersytet SWPS wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Fundacją Akademicką IPSO ORDO zapraszają na czwartą ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Dyskusje o demokracji”. Hasłem przewodnim konferencji będzie „Demokracja w...

Czytaj więcej

Konferencje 21-11-2019

Przygody Umysłu

We współczesnym świecie żyjemy rozdarci między wiarą w moc przedmiotów a poczuciem sprawczości, jakie daje nam kontakt z dotykowym ekranem. Wiele doświadczeń i eksperymentów, którym w przeszłości towarzyszył fizyczny kontakt...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 19-11-2019

Open Eyes Economy Summit 2019

Spotkania z inspirującymi ludźmi biznesu, nauki i polityki, rozmowy o nowym modelu ekonomicznym, potyczki intelektualne, sesje inspiracyjne, bezpośrednie konfrontacje skrajnie różnych poglądów i okazja, by porozmawiać z prelegentami także w...

Czytaj więcej

Konferencje 18-11-2019

Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom

Według oficjalnych danych na temat przestępczości w Polsce, kobiety rzadziej są sprawcami przestępstw, ale czy to oznacza, że nie popełniają przestępstw, a są ich ofiarami? Jak wygląda przestępczość przeciwko kobietom?...

Czytaj więcej

Konferencje 07-11-2019

Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Jakie wyzwania dla Mazowsza niesie za sobą nowa perspektywa finansowa w obszarze innowacyjności? Jak stawić im czoła i wykorzystać nowe trendy? Samorząd Województwa Mazowieckiego i Uniwersytet SWPS zapraszają na konferencję...

Czytaj więcej

Warszawa 30-10-2019

Jak być innowatorem w biznesie, czyli Piotr Voelkel na konferencji SPK „Be Bold”

Śmiało! Idź pod prąd. Zdecyduj, na czym ci zależy. XV Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet „Be Bold” poświęcona będzie odwadze w biznesie i w życiu, gdzie konieczne jest dokonywanie trudnych wyborów i...

Czytaj więcej

Konferencje 24-10-2019

Konferencja „Bliskie związki w kontekście rozwoju osobistego i wolności”

Jedną z przyczyn rozwodów wsród młodych małżeństw jest przekonanie partnera lub partnerki, że związek, który wspólnie tworzą, wzajemnie ich osacza. Schemat klasycznych, sztywnych, ograniczających ról płciowych w bliskiej relacji przestał pasować...

Czytaj więcej

Konferencje 20-10-2019

Tygiel nastrojów

Z jakimi trudnościami psychologicznymi zmagał się bohater „Gwiezdnych Wojen” – Anakin Skywalker? Jaki związek ma depresja z zespołem stresu pourazowego i czy można ją leczyć w podobny sposób? Jak relacje...

Czytaj więcej

Konferencje 12-10-2019

Languages & Emotions – Języki i emocje. IV edycja konferencji

Dwujęzyczność w rozmaitych kontekstach – oto przewodni temat tegorocznej konferencji „Languages & Emotions – Języki i emocje”, która na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Podczas IV...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 25-09-2019

70 lat stosunków polsko-chińskich

Stosunki polsko-chińskie sięgają XVII wieku, ale dopiero XX wiek dał początek regularnym kontaktom między państwami. Podczas konferencji „70 lat stosunków między Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową: Znaczenie strategicznego partnerstwa”...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 24-09-2019

Open Eyes Economy On Tour 2019

Jak się mają aktywa niematerialne do współczesnego biznesu? Jak nimi zarządzać, by skutecznie i w pełni je wykorzystać? Innowacyjne podejście do wartości niematerialnych, nowatorskie spojrzenie na działania z zakresu zrównoważonego...

Czytaj więcej

Konferencje 21-09-2019

Dialog Motywujący wczoraj, dziś i jutro

Dialog motywujący (DM) to ukierunkowany na cel styl doradztwa, zorientowany na klienta, oparty na wspołpracy oraz służacy zobowiązania do zmiany i umocnieniu własnej motywacji klienta. Przez ostatnie 40 lat metoda...

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2019

XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zaburzenia odżywiania, odmawianie posiłku, insulinoodporność. Żyjemy w czasach, gdy temat jedzenia budzi emocje. Z jednej strony mamy fit trenerki, z drugiej trend wpisujący się w akceptację siebie, czyli „body positive”...

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2019

9th Annual International Conference on Comparative Law: Morality - Technology - Law

Ideą konferencji jest promowanie badań porównawczych w naukach społecznych, zwłaszcza w prawie. Celem organizatorów jest umożliwienie uczestnikom wymiany obserwacji o związkach najnowszych osiągnięć technologicznych z normami prawnymi.

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2019

Mózg dziecka

Co nam mówi mózg dziecka? Uczestnicy konferencj będą rozmawiać w neuropedagogice, a także metodach i narzędziach, które umożliwią: trening poprawiający efektywność pracy mózgu, wzmocnienie kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie...

Czytaj więcej

Konferencje 17-09-2019

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

Dwujęzyczność w rozmaitych kontekstach – oto przewodni temat tegorocznej konferencji „Languages & Emotions – Języki i emocje”, która na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Podczas IV...

Czytaj więcej

Konferencje 15-09-2019

Psychodietetyka w praktyce

Zaburzenia odżywiania, odmawianie posiłku, insulinoodporność. Żyjemy w czasach, gdy temat jedzenia budzi emocje. Z jednej strony mamy fit trenerki, z drugiej trend wpisujący się w akceptację siebie, czyli „body positive”...

Czytaj więcej

Konferencje 13-09-2019

Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej

Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat m. in...

Czytaj więcej

Konferencje 12-09-2019

Rola społeczności w procesie zdrowienia osób po kryzysie psychicznym

Według oficjalnych danych na temat przestępczości w Polsce, kobiety rzadziej są sprawcami przestępstw, ale czy to oznacza, że nie popełniają przestępstw, a są ich ofiarami? Jak wygląda przestępczość przeciwko kobietom?...

Czytaj więcej

Konferencje 11-09-2019

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

Uniwersytet SWPS jest partnerem XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania jest hasło: „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”. Proponujemy nowe spojrzenie na integrację i konflikty, różne oblicza wielokulturowości...

Czytaj więcej

Konferencje 09-09-2019

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa „Trafna diagnostyka FASD“

Uniwersytet SWPS jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej „Trafna diagnostyka FASD”. Głównym celem wydarzenia jest przedstawienie stosowanej od ponad 20 lat w Stanach Zjednoczonych ścieżki diagnostycznej, pozwalającej na rozpoznanie FAS/FASD, którą...

Czytaj więcej

Konferencje 07-09-2019

3. Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne, a niekiedy zasadnicze miejsce w leczeniu pacjentów...

Czytaj więcej

Konferencje 28-06-2019

Stres, trauma, samotność w biegu życia

Tematyka konferencji dotyczy większości z nas. Poruszymy problematykę stresu, traumy, samotności i pomocy psychologicznej, jaka związana jest z tego typu doświadczeniami. Pomoc psychologiczna w kontekście stresu, traumy i samotności potrafi zmotywować osoby do działania i...

Czytaj więcej

Konferencje 21-06-2019

International Interdisciplinary Conference: Failed Leadership

Tematy przywództwa i postaw liderów cieszą się dużym zainteresowaniem wśród badaczy zajmujących się polityką i biznesem. Większość naukowców i analityków opiera swoje wyniki na pozytywnych przykładach przywództwa. Zauważają również przypadki...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2019

MY – innowacyjne formy budowania wspólnoty

Warsaw Improv Festival oraz Uniwersytet SWPS zapraszają na forum naukowe „MY – innowacyjne formy budowania wspólnoty”. Podczas wydarzenia porozmawiamy o tym, jak obecnie można budować trwałe połączenia wśród grup dorosłych...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2019

Kondycja gospodarki w dobie zmian w prawie

Zmiany są dobre, rozwijamy się dzięki nim, ale wprowadzanie zbyt wielu zmian może doprowadzić do chaosu. Dla przedsiębiorcy szczególnie ważne są nie tylko zmiany w prawie gospodarczym, ale również w...

Czytaj więcej

Konferencje 06-06-2019

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Czy zawodami trudnymi i niebezpiecznymi są tylko te zawarte na liście przygotowanej kilka lat temu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej? Czy zawody niebezpieczne wykonują tylko górnicy, strażacy i policjanci?...

Czytaj więcej

Konferencje 03-06-2019

Uroczyste seminarium z okazji wolnych wyborów w Polsce

Zapraszamy na uroczyste seminarium z okazji 30-tej rocznicy pierwszych (częściowo) wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Oryginalną formułą tego wydarzenia będzie połączenie dwóch sesji referatowych znakomitych...

Czytaj więcej

Konferencje 01-06-2019

Perspektywa związku, związek w perspektywie

Jakie czynniki warunkują tworzenie szczęśliwego związku i tym samym szczęśliwej rodziny? W jaki sposób postrzegamy dziś miłość? Dlaczego niektórzy wolą pozostać w roli singla? Co tworzy bariery w znalezieniu partnera...

Czytaj więcej

Konferencje 31-05-2019

10th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition

Obrót gospodarczy jest istotnym elementem współczesnej globalnej gospodarki. Jej pierwowzór odnajdujemy antycznym świecie zdominowanym przez Imperium Rzymskie. Wówczas to powstał pierwszy system prawa będący wsparciem dla uniwersalnej gospodarki. 10 konferencja...

Czytaj więcej

Konferencje 29-05-2019

Nowoczesne metody edukacji i aktywizacji seniorów

W zakresie wspomagani rozwoju człowieka szczególną uwagę zwraca się na to, aby projektować działania i tworzyć metody pracy, które polepszą jakość naszego życia w każdym jego okresie, również senioralnym. Żyjemy...

Czytaj więcej

Konferencje 28-05-2019

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

Uczniowie niepełnosprawni mogą być aktywni społecznie i zawodowo, a ich rozwój edukacyjno-zawodowy to proces, w którym uczniów powinna wspierać rodzina, szkoła oraz instytucje i organizacje pożytku publicznego. Podczas konferencji wystąpią...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2019

IV Seminarium Naukowe Studentów Psychologii

W Poznaniu startuje czwarta edycja spotkań adresowanych do osób zainteresowanych psychologią. W krótkich, dwudziestominutowych wystąpieniach uczestnicy przedstawią wyniki prowadzonych przez siebie badań oraz wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W spotkaniu...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2019

I Konferencja „SportTalks: Inspiracja – Motywacja – Działanie”

Tematem przewodnim konferencji jest sport oraz psychologia sportu, a także obszary z nim związane, takie jak fizjoterapia i dietetyka. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców: psychologów, sportowców, trenerów, studentów...

Czytaj więcej

Konferencje 23-05-2019

II Forum Prawa Administracyjnego

Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS we współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Forum prawa administracyjnego”. Podczas spotkania rozmawiać będziemy o regulacjach dotyczących planowania...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2019

Seminarium: Facing Shame with Empathy

Jak radzisz sobie ze wstydem? Jaką rolę może odgrywać empatia w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami? O empatii rozmawiamy bez problemów, z kolei wstyd to temat trudniejszy, gdyż często wywołuje...

Czytaj więcej

Konferencje 16-05-2019

Przestępczość – w kręgu zła

Program konferencji obejmuje pasjonujące zagadnienia kryminalne, najnowsze osiągnięcia naukowe: profilowanie kryminalne, psychologę kłamstwa, przemoc w internecie, przestępstwa seksualne czy samobójstwa. Na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu z wykładami wystąpi kilkunastu specjalistów w...

Czytaj więcej

Konferencje 15-05-2019

O dzieciach i nastolatkach, ich rozwoju i relacji z rodzicami

Co wpływa na kształtowanie się poczucia wartości u dziecka? Czy trzeba stosować kary lub nagrody, by dziecko przestrzegało społecznych norm? Jak wyznaczać dziecku granice, by szanować potrzeby zarówno jego jak...

Czytaj więcej

Konferencje 13-05-2019

III ADR Study Space. Ogólnopolskie seminarium naukowe mediacji i arbitrażu

Już po raz trzeci naukowcy z całej Polski zajmujący się mediacjami i ADR spotkają się, by dyskutować o problemach dotyczących sporów prawnych. Jak organizować badania nad ich rozwiązywaniem w sposób interdyscyplinarny?...

Czytaj więcej

Konferencje 09-05-2019

Queer and Here. Jak zmienia się społeczność LGBTQ+ i jej postrzeganie?

W czerwcu 1969 r. policja zorganizowała nalot na nowojorski Stonewall Inn, które było miejscem spotkań mniejszości seksualnych. To wydarzenie jest symbolicznym początkiem ruchu wyzwolenia osób LGBTQ+. Z okazji 50. rocznicy...

Czytaj więcej

Konferencje 08-05-2019

XIII Konferencja Psychologii Ekonomicznej (ASPE)

Psychologia zachowań ekonomicznych, podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka, ekonomia eksperymentalna... to niektóre z tematów, które zostaną poruszone na XIII Konferencji Psychologii Ekonomicznej. Gościem specjalnym będzie porf. dr hab. Andrzej Falkowski.

Czytaj więcej

Konferencje 08-05-2019

IX Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”

Dziewiąta edycja konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego to znakomita okazja do spotkania dla osób zainteresowanych tematyką technik i metod wywierania wpływu społecznego, jego skuteczności i uwarunkowań. Wydarzenie jest kierowane zarówno...

Czytaj więcej

Konferencje 15-04-2019

Eye Tracking in the Wild – Pierwsza Sesja Studencka

Czym jest okulografia i czego możemy się dzięki niej dowiedzieć? O możliwościach, jakie oferuje eye tracking oraz o najnowszych trendach związanych z tą technologią opowiedzą specjaliści z zakresu okulografii podczas...

Czytaj więcej

Konferencje 11-04-2019

Polska-Skandynawia: międzypokoleniowe spotkania naukowe

Konferencja da możliwość spotkania się kilku pokoleń polskich skandynawistów (pracownikom naukowym, nauczycielom akademickim, doktorantom, studentom), którzy zaprezentują swoje osiągnięcia i plany badawcze, a także projekty prac doktorskich, magisterskich i licencjackich...

Czytaj więcej

Konferencje 10-04-2019

XIV Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet FUTURE OF WORK

Granice w dzisiejszych trendach związanych z pracą, kapitałem ludzkim, zarządzaniem stały się nieostre – pomimo pewnych oczywistych różnic, wynikających z różnych ról, temperamentów i predyspozycji, jesteśmy świadkami nowych definicji w...

Czytaj więcej

Konferencje 04-04-2019

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowców i praktyków, podczas których umożliwiamy dialog i wymianę doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, dlatego zapraszamy...

Czytaj więcej

Konferencje 02-04-2019

Dziecko w systemie wsparcia

Rodzina to podstawowa, najmniejsza i najstarsza forma życia społecznego. To na rodzinie spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Dlatego właśnie dla dziecka pozbawionego opieki rodziców biologicznych...

Czytaj więcej

Konferencje 26-03-2019

Ekonomika miejsc pamięci. Program badań muzeów i miejsc pamięci

Podczas seminarium zatytułowanego „Ekonomika miejsc pamięci. Program badań muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady” zostaną przedstawione założenia i program ekonomiki miejsc pamięci oraz stan badań...

Czytaj więcej

Konferencje 08-03-2019

Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym

Jak rozumiemy równouprawnienie i jakie aspekty z nim związane wciąż wymagają zmiany? Podczas konferencji „Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym” porozmawiamy o równouprawnieniu w polskiej kulturze, jego historii oraz...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 02-02-2019

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Kiedy proponować psychoterapię indywidualną, a kiedy rozpoczynać pracę z rodziną? Kiedy i jak łączyć te formy leczenia? Czy terapia rodzinna w ogóle ma coś jeszcze do zaoferowania dzieciom i...

Czytaj więcej

Konferencje 12-12-2018

Mediacja prawem obywatelskim

W dniach 12 i 13 grudnia Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu stanie się centrum szerokiej debaty na temat mediacji. Podczas skierowanej do profesjonalistów konferencji pt. „Mediacja prawem obywatelskim” uczestnicy...

Czytaj więcej

Konferencje 08-12-2018

III Seminarium Naukowe Studentów Psychologii

W Poznaniu startuje druga edycja spotkań adresowanych do osób zainteresowych psychologią. W krótkich, dwudziestominutowych wystąpieniach przedstawią one wyniki prowadzonych przez siebie badań oraz wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W spotkaniu...

Czytaj więcej

Konferencje 23-11-2018

Transformator innowacyjności - relacja

1918 rok – Polska odzyskuje niepodległość, a Kazimierz Szpotański zakłada Fabrykę Aparatów Elektrycznych (FAE). Ambitny inżynier do dziś jest wzorem biznesmena, innowatora i społecznika. Podczas konferencji przybliżymy FAE oraz jej założyciela...

Czytaj więcej

Konferencje 22-11-2018

Niedokończona emancypacja? 100 lat praw wyborczych kobiet

Na ulicy, w szkole, na uniwersytecie. W parlamencie, w sporcie i na scenie. Jest nas więcej niż połowa społeczeństwa. Nas – kobiet. Dzięki niezłomności polskich aktywistek i aktywistów dziś żyjemy...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 21-11-2018

Open Eyes Economy Summit 2018

Czy ekonomia oparta na wartościach może być receptą na kryzys gnębiący współczesne społeczeństwa? O odpowiedzialności społecznej, przyszłości wolnego rynku, demokracji, ekologii i możliwych scenariuszach przyszłości będą dyskutować prelegenci 3. edycji...

Czytaj więcej

Konferencje 19-11-2018

Ciemna liczba przestępstw – stare typy przestępstw, nowe metody wykrywania [fotorelacja]

Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona...

Czytaj więcej

Konferencje 09-11-2018

Zawartości 3.0. Emotions in motion

Czy tylko pozytywne emocje sprzedają? Czy w erze nadmiaru informacji jest jeszcze sposób, by zaangażować odbiorców? Podczas konferencji „Zawartości 3.0. Emotions in motion” przedstawiciele świata kultury, biznesu, nauki i...

Czytaj więcej

Konferencje 07-11-2018

Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności?

Kim jest współczesny konsument? Dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje zakupowe? Jaki związek z finansami ma konsumpcjonizm? Jak zobaczyć, co jest kłamstwem, a co prawdą? Wreszcie, czy zachłanność może...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2018

Człowiek w systemie politycznym

Słynna sentencja Johna Donne'a brzmiąca "Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu", nie tylko mówi o tym, że nie jesteśmy sami, ale też o tym...

Czytaj więcej

Konferencje 25-10-2018

Dobro dziecka jako wartość w prawie

Ze względu na niedojrzałość psychiczną i fizyczną dziecko wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Jak każdemu człowiekowi, przysługują mu między innymi prawa do życia i rozwoju, odpowiedniego standardu życia, wolności...

Czytaj więcej

Konferencje 23-10-2018

Nienieodpowiedzialni

Powszechne wyobrażenie na temat biznesu i przedsiębiorców nie sprzyja ich ogólnemu wizerunkowi. Panowie i panie z teczkami, w sztywnych ubraniach, pracujący 25 godzin na dobę niewiele mają wspólnego z przeciętnym...

Czytaj więcej

Konferencje 18-10-2018

Jawność w prawie administracyjnym

Zasada jawności oznacza, że obywatele mają prawo uzyskać informacje na temat działalności organów administracji publicznej. Ta kluczowa zasada współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego nie zawsze jest respektowana przez władze. Przedmiotem...

Czytaj więcej

Konferencje 22-09-2018

Ewcome – matematyka bez barier 2018

"Przełamujemy bariery" to hasło piątej międzynarodowej konferencji East-West Conference on Mathematics Education. Wydarzenie, które odbędzie się 22-23 września 2018r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, jest kierowane głównie do nauczycieli, środowiska...

Czytaj więcej

Konferencje 21-09-2018

Kongres European Initiative for Exercise is Medicine

Sport to zdrowie, jednak w ostatnim czasie odnotowuje się znaczny spadek aktywności fizycznej. W ramach 7. Kongresu Exercise is Medicine odbędzie się 27 wykładów z udziałem 35 prelegentów, którzy będą...

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2018

Naucz mnie, kiedy mówić „NIE”

Dawniej się mówiło, że dzieci i ryby głosu nie mają. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy dużo większy nacisk kładzie się na prawa dzieci i ich przestrzeganie. Zdarzają się jednak...

Czytaj więcej

Konferencje 15-09-2018

Razem wokół tych, którzy nas potrzebują

Fundacja SPINA i Uniwersytetu SWPS w Katowicach serdecznie zapraszają na VII Konferencję i Warsztaty Fundacji SPINA dla Osób z Niepełnosprawnością Ruchową – „Razem Wokół Tych, Którzy Nas Potrzebują”. Wydarzenie odbędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 14-09-2018

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

Uniwersytet SWPS i Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego serdecznie zapraszają konferencję „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe”. Jest to kolejna konferencja z cyklu...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Od pomysłu do badania. Dokładanie cegiełek do rozwoju nauki

Młodzi naukowcy często mają świetny pomysł na badania, lecz nie wiedzą, od czego zacząć ich realizację, na czym się skupić i jakich pułapek unikać. Udział w konferencji jest więc znakomitą...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Ageing, Generational Change and Social Solidarity

Poprawiająca się opieka zdrowotna, postęp technologiczny i coraz lepsza opieka społeczna sprawia, że ludzie żyją dłużej. Niemniej jednak dzieci nie rodzi się więcej, co w rezultacie sprawia, że światowa populacja...

Czytaj więcej

Konferencje 27-06-2018

Konferencja HR Disrupt

Employer branding, czyli budowanie marki pracodawcy, to strategia danej firmy, której celem jest budowanie działalności postrzeganej jako „pracodawca z wyboru”. Aby zatrzymać wartościowych pracowników i przyciągnąć nowych specjalistów, firmy podejmują wiele...

Czytaj więcej

Konferencje 20-06-2018

Twoja Kariera 2.0

Mogłoby się wydawać, że w obliczu rynku pracownika, o którym tak często teraz słyszymy, absolwenci szkół wyższych mają do dyspozycji ogromną liczbę ofert pracy i możliwości biznesowych. Zdobycie najatrakcyjniejszej oferty...

Czytaj więcej

Konferencje 07-06-2018

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Kryminalistyk, pielęgniarka, górnik, kierowca i kaskader – co łączy te zawody? Trudne i często niebezpieczne warunki pracy, wymagające szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Podczas trzeciej edycji konferencji psychologowie oraz prawnicy...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Warsaw Arbitration and Mediation Days

Uniwersytet SWPS serdecznie zaprasza na Warsaw Arbitration and Mediation Days (Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji), trzydniową konferencję będącą wspólną inicjatywą najważniejszych instytucji arbitrażowych w Polsce: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Kształcenie językowe wobec wyzwań zmieniającej się szkoły

Sytuacja edukacji językowej w Polsce, kwestie wielojęzyczności w polskim systemie edukacyjnym, zmiany w podstawie programowej i ich konsekwencje dla praktyki nauczania czy kreatywności nauczycieli języków to tylko niektóre z tematów...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Toksyczność w relacjach

W toksycznym związku na porządku dziennym są kłótnie, kłamstwa, potrzeba nadmiernej kontroli, manipulowanie uczuciami drugiej osoby. To negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i emocje obydwu stron. Dlaczego wchodzimy w toksyczne...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

I Forum Prawa Administracyjnego

Jak rozpoznać wniosek o dostęp do informacji publicznej? W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia informacji? Kiedy można mówić o nadużyciu prawa do informacji publicznej i jakie są jego konsekwencje? Na...

Czytaj więcej

Konferencje 23-05-2018

HR mix – aktualne wyzwania rynku pracy

Świat rozwija się dynamicznie i postęp, który się dokonuje na naszych oczach, dociera do wielu obszarów ludzkiej działalności. Ewolucje i rewolucje nie omijają również rynku pracy. Jedne firmy przyjmują zmiany...

Czytaj więcej

Konferencje 19-05-2018

III Konferencja Magis in Medicinae

Uniwersytet SWPS został partnerem III Konferencji Magis in Medicinae, która odbędzie się 19 maja na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Hasło magis odzwierciedla ideę, którą jest wspieranie kształcenia służb medycznych bardziej...

Czytaj więcej

Konferencje 18-05-2018

Seksualność bez tabu

Koło Naukowe Synergia działające przy wrocławskiej Filii Uniwersytetu SWPS zaprasza do zgłaszania czynnego i biernego udziału w naukowej konferencji seksuologicznej „Seksualność Bez Tabu”. Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy związane z...

Czytaj więcej

Konferencje 09-05-2018

Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla Mazowsza

Nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność – te inteligentne specjalizacje Mazowsza po roku 2020 staną przed nowymi zadaniami związanymi z rozwojem innowacyjności. W...

Czytaj więcej

Konferencje 27-04-2018

9th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition

Polityka społeczna oraz transformacje rządowych modeli wsparcia dla systemów pomocy społecznej od czasów rzymskich po współczesne instytucje będą tematem konferencji 9. polsko-hiszpańskiej konferencji nt. tradycji prawa europejskiego, która odbędzie się...

Czytaj więcej

Konferencje 19-04-2018

Free Market Road Show w Warszawie

Europa się zmienia, co wpływa na współczesne społeczeństwo. Tegoroczna edycja Free Market Road Show® (FMRS) będzie poświęcona właśnie podstawowym wartościom europejskim. Celem wydarzenia będzie dyskusja na temat problemów ekonomicznych i...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 18-04-2018

Uczelnia-idea: cyfrowa transformacja

Nowe technologie docierają wszędzie, są obecne w każdej dziedzinie życia – od codziennej komunikacji i rozrywki, przez edukację, pracę, aż po skomplikowane procesy biznesowe. Czy jesteśmy gotowi na cyfrową transformację?...

Czytaj więcej

Konferencje 16-04-2018

Nowe technologie w projektowaniu rozwoju i zmiany

Psychologiczna pomoc online? Czemu nie! Zespół badawczy z Uniwersytetu SWPS, który w 2015 roku podjął się realizacji ambitnego projektu naukowego pt. „Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2018

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Przebudzeni

Proces leczenia i reintegracji osób wykluczonych społecznie wymaga zastosowania kompleksowych metod. Podczas konferencji „Przebudzeni. Interdyscyplinarny dialog w poszukiwaniu nowych metod oraz zastosowań psychologii zdrowia, rehabilitacji i arteterapii” zostaną przedstawione różne...

Czytaj więcej

Konferencje 12-04-2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowe stawiające sobie za główny cel umożliwienie dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, stąd...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2018

Zawartości. Pierwszy w Polsce nocny maraton idei

Pierwszy nocny maraton idei to wydarzenie skierowane do osób ciekawych świata i żądnych wiedzy, którzy chcą porozmawiać o dzisiejszym świecie, a przy tym poznać trendy i wytyczne, kształtujące sposób, w...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

Autyzm a praktyka oparta na dowodach

Praktycy i badacze mówią często o terapii autyzmu nieco odmiennym językiem. Terapeuci i nauczyciele podkreślają indywidualność podejścia i znaczenie dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych. Z kolei badacze koncentrują się głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Terapia behawioralna opiera się na przesłance, że wiele zachowań ludzkich, takich jak nerwice, fobie, konkretne reakcje są wyuczone i dzięki właśnie terapii można się ich oduczyć. O jej możliwościach opowiemy...

Czytaj więcej

Konferencje 08-03-2018

Interdisciplinary Perspectives on Social Influence

Pre-swazja, posłuszeństwo wobec autorytetów czy wpływ mniejszości na grupę to tylko niektóre z licznych tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji Interdisciplinary Perspectives on Social Influence odbywającej się w dniach 8-10...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 02-03-2018

Znaczenie technologii blockchain dla zawodu prawnika

W ramach technologii blockchain można wyróżnić kilka rozwiązań, które mogą w niedługiej przyszłości wpływać na zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości. Przykładowo, już kilka państw rozważa przeniesienie rejestrów nieruchomości (ksiąg wieczystych)...

Czytaj więcej

Konferencje 02-03-2018

Otwartość i odpowiedzialność społeczna

Przemiany polityczno – społeczne oraz zmiany technologiczne stawiają przed młodymi ludźmi poważne wyzwania. Czy można uznać, że są oni obecnie dobrze przysposobieni do udziału w życiu społecznym i do odpowiedzialnego...

Czytaj więcej

Konferencje 01-02-2018

Problemy zdrowia psychicznego młodzieży

Młodość kojarzona jest zwykle z czasem pierwszych inicjacji, z odkrywaniem świata dorosłych, dokonywaniem wiążących wyborów. Okres dojrzewania to jednak także etap wielu niepokojów, dylematów i psychicznych obciążeń, których nie da...

Czytaj więcej

Konferencje 15-12-2017

Gospodarka kreatywna w Polsce. Fakty i Mity

U progu XXI wieku nauka wzbogaciła się o nowe pojęcie „gospodarki kreatywnej”. Autor tej niezwykłej koncepcji, John Hawkins, wykazał powiązanie pomiędzy gospodarką właśnie, a kulturą, technologią oraz ludzką kreatywnością. W...

Czytaj więcej

Konferencje 08-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego w Poznaniu

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 05-12-2017

„Zawartości” – wartości i wiedza w branży kreatywnej

Podczas konferencji „Zawartości” nie zostaną zaprezentowane: case studies, dobre praktyki, 10 porad, jak efektywnie prowadzić fanpage. Nie będziemy prognozować trendów na 2020 r., na 2018 też nie. Prawdopodobnie żaden z...

Czytaj więcej

Konferencje 30-11-2017

Administracja porządku publicznego...

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

Festiwal filmowy jako wydarzenie

Kinomani w Polsce mogą wybierać spośród 90 festiwali filmowych. To zarówno kilkudniowe imprezy o międzynarodowym zasięgu i rozbudowanym programie, jak i niewielkie wydarzenia adresowane do lokalnej społeczności. Badacze z Uniwersytetu...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

MEMO – narzędzie stymulujące pamięć seniorów

Ludzka pamięć, podobnie jak mięśnie, niepoddawana systematycznemu treningowi z czasem słabnie. Na problemy z zapamiętywaniem i koncentracją skarżą się przede wszystkim seniorzy. A przecież o kondycję mózgu można dbać –...

Czytaj więcej

Konferencje 24-11-2017

Stop depresji

Co dziesiąty Polak cierpi na depresję. Wiele osób z obawy przed stygmatyzacją i odrzuceniem nie podejmuje leczenia. Albo ignoruje objawy choroby, sprowadzając je do chwilowego „obniżenia nastroju”. Praca z chorymi...

Czytaj więcej

Konferencje 20-11-2017

Marketing & Media Summit 2017

Konferencja poświęcona będzie przemianom dokonywującym się w dziedzinie komunikacji zarówno w wymiarze biznesowym jak i społecznym w wyniku szybkiego postępu cyfryzacji oraz nowoczesnym formom komunikacji w mediach, marketingu i biznesie...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 17-11-2017

World Usability Day 2017

Architektura pozytywnych wrażeń – tak User Experience (UX), jedną z najprężniej rozwijających się na polskim rynku branż, określają specjaliści. A my wykroczymy poza tę definicję i podczas tegorocznej konferencji World...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI wieku

Rynek pracy podlega tym samym zmiennym, którym podporządkowane są pozostałe wytwory działalności ogólnoludzkiej. XXI wiek przyniósł dość nieoczekiwany zwrot w kontekście zatrudnienia – dynamiczny rozwój form pracy, rosnące oczekiwania pracodawców...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

DOBRE PRAKTYKI W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

W obecnej rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej rola psychologów i poradni psychologiczno-pedagogicznych jest niezmiernie ważna. Trafność i rzetelność diagnozy jest podstawą efektywności dalszych działań, dlatego od kilku lat środowisko stara się wypracować kanon dobrych...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Dylematy demokracji

Chociaż demokratyczny system sprawowania rządów liczy sobie kilka wieków, ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują, jak szybko można obnażyć jego słabości. Wielu badaczy i publicystów wieszczy kryzys a...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Przygody Umysłu

Zrozumienie procesów uczenia się wymaga współpracy naukowców reprezentujących różne dyscypliny i dziedziny nauki. Pozornie proste pytania o kluczowe mechanizmy, efektywność, motywacje i warunki uczenia się okazują się na tyle złożone...

Czytaj więcej

Konferencje 14-10-2017

Głodnemu film na myśli

Sztuka kulinarna i filmowa tworzą wyjątkowo zgrany duet. Wiedzą o tym filmowcy, którzy chętnie wykorzystują dramaturgiczny i metaforyczny potencjał jedzenia. Poprzez kulinaria snują fascynujące opowieści o człowieku i otaczającej go...

Czytaj więcej

Konferencje 13-10-2017

O kryzysie męskości z Philipem Zimbardo na Uniwersytecie SWPS

Podczas konferencji Mężczyzna 3.0. Syn – partner – rodzic, która odbędzie się 13 października w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS, światowej sławy psycholog wyjaśni, dlaczego bycie mężczyzną jest dziś takie trudne...

Czytaj więcej

Konferencje 29-09-2017

Dziennikarz, mediaworker czy influencer?

Wiele mówi się o kryzysie współczesnego dziennikarstwa. Za ten stan rzeczy odpowiada nie tylko zmiana w samej profesji, wymuszona tempem życia i nowoczesnymi technologiami, lecz również kryzys tożsamościowy wynikający z...

Czytaj więcej

Konferencje 18-09-2017

Discourses of Historical Education

The ultimate fall of grand universal narratives has brought back organic concepts of nations and ethnicities as dominant answers to crises (financial, demographic, military, populist, and migration). The decisive turn...

Czytaj więcej

Konferencje 08-09-2017

Prawo medyczne w obliczu zmian

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 24-08-2017

Ewcome – matematyka bez barier

Międzynarodowa konferencja East-West Conference on Mathematics Education 2017 będzie przebiegać pod hasłem „Przekraczamy bariery”. Wydarzenie, które odbędzie się 24-26 sierpnia 2017 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie jest kierowane głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 16-07-2017

From a Cross-Cultural Perspective: Conflict and Cooperation in Shaping the Future of Europe

Europe and its direct geopolitical neighborhood have become a stage for many dramatic events and processes that no one would have dared to predict some years ago. The wars in...

Czytaj więcej

Konferencje 30-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego – sprawozdanie

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 27-06-2017

Praworządność a społeczeństwo i gospodarka

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 23-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2017

Wirtualne podwórko: młodzi w sieci

Dla nastolatków dostęp do sieci jest czymś oczywistym i naturalnym, jak oddychanie. Co więcej, w dorosłość wchodzi pokolenie, które nie zna świata bez Internetu. Jakie społeczne i psychologiczne konsekwencje ma...

Czytaj więcej

Konferencje 09-06-2017

7th Annual International Conference on Comparative Law: Evolution of Law (?!)

We strongly believe that comparative law is one of the best tools to study changes in law. Some say legal change is ideally evolutionary, however, this is not what we...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja, podobnie jak ubiegłoroczna, ma charakter interdyscyplinarny. Program aktualnej konferencji zostanie wzbogacony o aspekt prawny, zwłaszcza o problematykę współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa, a...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

EFEKTYWNA OCHRONA SĄDOWA - RZYMSKIE KORZENIE I INSTYTUCJE WSPÓŁCZESNE

Możliwość dochodzenia przez jednostkę ochrony jej praw przed sądem stanowi jedno z kluczowych osiągnięć cywilizacji europejskiej. Nic zatem dziwnego, że jedną z najważniejszych zasad prawa unijnego jest zasada efektywnej ochrony...

Czytaj więcej

Konferencje 30-05-2017

Rola sądów powszechnych w obronie praw i wolności obywatelskich

Czy zapewnienie realizacji praw i wolności obywateli jest główną rolą sądów? Zapraszamy na konferencję naukową organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja odbędzie się 30 maja 2017...

Czytaj więcej

Konferencje 19-05-2017

5th Polish Law and Economics Conference

The phrase "law and economics" refers to the application of economic theory to the analysis of law. In this approach economic concepts are used to explain the effects of law...

Czytaj więcej

Konferencje 12-05-2017

Poznań Law & Psychology 2017

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Poznań Law & Psychology 2017” poświęconej zagadnieniom łączącym prawo i psychologię, takim jak psychologia sądowa czy...

Czytaj więcej

Konferencje 11-05-2017

Protest and Dissent in Translation and Culture

Though dissent and protest seem to be strongly linked with politics and with political actions, the range of their senses and uses is much broader and, as Amit Chaudhuri has...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 08-05-2017

Między Skandynawią a Polską – przekład dawniej i dziś

O przekładzie literackim i specjalistycznym, w ujęciu zarówno współczesnym, jak i historycznym będą rozmawiać uczestnicy międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2017 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Wykłady oraz warsztaty będą...

Czytaj więcej

Konferencje 26-04-2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Związki psychologii i filmu mają już długą historię. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć motywację i postawy bohaterów, zaś film jest doskonałym nośnikiem obrazującym skomplikowane zjawiska psychologiczne. Razem stanowią niezwykle skuteczne narzędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 22-04-2017

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2017

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 21-04-2017

The Fifth Edition of Polish Eyetracking Conference

We would like to wholeheartedly invite you to participate in Fifth Polish Eyetracking Conference, which will be held at the John Paul II Catholic University of Lublin, from April 21st...

Czytaj więcej

Konferencje 08-04-2017

Profil klienta Studenckich Poradni Prawnych

Przez dwa dni przedstawiciele i opiekunowie Studenckich Poradni Prawnych z całej Polski oraz z uczelni zagranicznych (Białorusi oraz Ukrainy) będą dyskutować o profilu klienta SPP w ujęciu nie tylko prawnym...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Filolog na rynku pracy

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunków filoloicznych? Jakie kompetencje osobiste i specjalistyczne potrzebne są w różnych obszarach zawodowych pracy filologa? Jakie są kluczowe elementy programów studiów fiolologicznych w perspektywie dobrego przygotowania...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Przebudzeni – nowe metody arteterapii i rehabilitacji psychologicznej

Rehabilitacja psychologiczna ma zastosowanie m.in. w pomocy osobom niepełnosprawnym bądź z różnych powodów wykluczonych społecznie. Wspiera ich w pokonywaniu trudności i powtórnym włączeniu się w życie społeczne. Podczas dwudniowej konferencji...

Czytaj więcej

Konferencje 24-03-2017

Eksport polskiej żywności – wyzwania i perspektywy

Jakie wyzwania stoją przed polskimi eksporterami żywności w najbliższych latach? W jakim kierunku powinna zmierzać ewolucja prawa, aby ułatwić rodzimym firmom wejście na rynki państw spoza Unii Europejskich? Na te...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2017

Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania

Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego...

Czytaj więcej

Konferencje 13-01-2017

Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych

Czy w państwie bezprawia jedynym czynnikiem ograniczającym zachowanie człowieka byłoby jego własne sumienie? Jaka jest praktyczna rola prawa w życiu każdego z nas? Czy czujemy, że służy nam jako obywatelom...

Czytaj więcej

Konferencje 12-01-2017

Międzynarodowe sympozjum „Development, society, education & youth”

Działania na rzecz rozwoju na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym, stymulowanie zmiany społecznej, wyzwania związane z napływem imigrantów, wsparcie młodych osób w edukacji i wchodzeniu na rynek pracy – to...

Czytaj więcej

Konferencje 03-12-2016

II POZNAŃSKA KONFERENCJA ACT

>Jak wygląda terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce? Na czym polega specyfika pracy z dziećmi przy wykorzystaniu technik ACT? Gdzie tkwi klucz skuteczności analizy funkcjonalnej? Jak ACT radzi sobie ze...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2016

Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych

W obliczu narastającego zagrożenia terrorystycznego coraz poważniejszym problemem jest kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, który coraz częściej się pojawia jest to, jak daleko można ingerować...

Czytaj więcej

Konferencje 14-11-2016

Człowiek w sytuacji

Tytuł konferencji nawiązuje do jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza Tomaszewskiego w podręczniku „Psychologia” z roku 1975 (Warszawa: PWN). W tegorocznej edycji pragniemy zagadnienie „Człowiek w sytuacji” ująć nie tylko w świetle psychologii...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Prawne aspekty innowacji w biznesie

Współczesna gospodarka za kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw uznaje innowacyjność oraz wiedzę. Innowacyjność, rozumiana jako celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana produktu, metod jego wytwarzania lub organizacji pracy, zastosowana w praktyce...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Obligatoryjna mediacja: najnowsze analizy i perspektywy rozwoju

Czy mediacje, których jedną z podstawowych zasad jest dobrowolność, mogą być obowiązkowe? Czy obowiązkowość korzystania z mediacji pozostaje w zgodzie z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu? W jaki sposób odbierany...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Międzynarodowe sympozjum Researching Young Lives

Wiedza o młodych dopiero wkraczających w dorosłość pozostaje rozczłonkowana i nieuporządkowana. Brakuje informacji o ich zachowaniach społecznych, doświadczeniach prywatnych i zawodowych, życiowych wyborach. Dlatego niezbędne jest obserwowanie młodych osób na...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Jak zostać mistrzowskim trenerem?

Kształtowanie mistrza sportu to trudny i długotrwały proces, który wymaga od każdego szkoleniowca dużego wachlarza kompetencji. Oprócz umiejętności nauczania, wiedzy i doświadczenia w sporcie, trenerom potrzebna jest rozległa wiedza z...

Czytaj więcej

Konferencje 17-10-2016

Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny

Przemoc wobec dzieci, mimo podejmowanych środków o charakterze edukacyjnym i legislacyjnym, nadal jest bardzo poważnym problemem społecznym. Konferencja organizowana przez wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Sąd...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 13-10-2016

VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu

„Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję!” pod tym hasłem odbędzie się VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu organizowane w ramach Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej. Czy z choroby...

Czytaj więcej

Konferencje 22-09-2016

Vladimir Nabokov and the fictions of memory

Almost 40 years after Nabokov's death his texts continue to function as literary Fabergé eggs in which scholars keep finding hidden surprises and previously overlooked details. As Nabokov wrote in...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 16-09-2016

XIII Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zjazd Naukowy PSPS jest jedną z najlepszych konferencji psychologicznych w Polsce, która co roku przyciąga szerokie grono zarówno początkujących badaczy, jak i doświadczonych psychologów. Odbywające się już po raz 13...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 15-09-2016

Jak motywować uczniów?

„Motywator” to projekt interwencji edukacyjnej realizowany we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Projektów Biznesowych Uniwersytetu SWPS oraz Neurogry sp. z o.o. w stołecznych gimnazjach, w okresie od października 2015...

Czytaj więcej

Konferencje 13-09-2016

Immigration, Refugees, Diaspora and Difference

The question of changing shifts in in the cultural compositions of communities, populations and nations, through migration, refugee crises and diasporic identities and communities, is one of the greatest challenges...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 24-06-2016

Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży

Konferencja jest podsumowaniem prawie dwuletniej pracy nad projektem dotyczącym diagnozy predyspozycji społecznych i potencjału zawodowego młodzieży. Międzynarodowy zespół projektowy, złożony głównie z praktyków, podzieli się doświadczeniami w pracy z młodzieżą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 23-06-2016

Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne

Cykliczna formuła sympozjum odbywającego się co dwa lata ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień nt. autyzmu. Interdyscyplinarny charakter spotkania, w którym specjaliści z różnych dyscyplin medycznych oraz nurtów terapii psychologicznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 20-06-2016

II Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 17-06-2016

Estetyka jedzenia w perspektywie teorii i praktyki artystycznej

Podstawową funkcją jedzenia jest zaspokajanie naszych podstawowym potrzeb biologicznych. Rzadko kiedy postrzegamy pokarm w kategorii wyższych celów. Okazuje się jednak, że te cele istnieją, a nawet wokół sztuki kulinarnej mogą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

Porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym

Pierwsze międzynarodowe seminarium polsko-niemieckie „Prawo rzymskie i prawo narodów, prawo polskie i niemieckie – porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym” odbędzie się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie 15 czerwca...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

6th Annual International Conference on Comparative Law

Większość koncepcji wspólnotowych zakłada nie tylko integrację społeczeństw pod względem gospodarczym, lecz także kultur. Integracja obejmuje również prawo, dlatego też podczas VI Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Prawa Porównawczego porozmawiamy o wspólnym...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 14-06-2016

U progu dorosłości – czyli nastolatek vs. rzeczywistość

Młodzież, która aktualnie wkracza w dorosłość, często musi zmierzyć się z problemami nieznanymi pokoleniu ich rodziców. Podejmowanie ważnych życiowo decyzji oraz związane z tym dylematy i trudności są przedmiotem konferencji...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 10-06-2016

Ciało, ciału, ciałem

Tematyka ciała i cielesności w XX i XXI wieku otrzymała niezwykle wysoki status ważności. Przez wieki pomijane lub sprowadzone do poziomu siedliska grzechu – dziś ciało wzbudza prawdziwą fascynację i...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 06-06-2016

Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą

Inicjacja zawodowa, perspektywy dla osób wchodzących dopiero na rynek pracy, łączenie pracy z edukacją – to tylko niektóre z zagadnień, które będą omawiane w czasie konferencji „Pokolenie młodych dorosłych łączących...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 03-06-2016

Comics in Culture/Culture in Comics

Celem konferencji jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza perspektyw na  różne formy komiksu i jego roli w kulturze. Komiks, jako wyjątkowe połączenie literatury i sztuki wizualnej, którego spektrum rozciąga się od rozrywki...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 02-06-2016

Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka współpracy lekarskiej i psychologicznej w zakresie orzecznictwa, profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 31-05-2016

Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie

Tuż przed startem Euro 2016 we Francji zapraszamy na konferencję naukową, w czasie której będą omawiane zagadnienia związane z prawem, zarządzaniem i analityką w sporcie.   KONFERENCJA Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2016

I Poznańska Konferencja ACT

Na czym polega terapia akceptacji i zaangażowania? Czy jest skuteczna? Dlaczego nazywana jest „trzecią falą”? Skąd bierze się jej rosnąca popularność na świecie? Czy terapia ACT jest skutecznym narzędziem pracy...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 19-05-2016

II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

W dniach 19-20 maja 2016 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbędzie się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, organizowany przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 18-05-2016

Representing Jewish History...

W maju 2016 roku odbędzie się trzecia konferencja poświęcona tematyce żydowskiej w kulturach europejskich i amerykańskich, tym razem dotycząca problematyki przedstawiania historii w kulturze popularnej, muzeach i przestrzeni publicznej: Representing...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 13-05-2016

I Forum Psychologii Zdrowia Społeczności

Jak kultura społeczności religijnej wpływa na funkcjonowanie uczniów w szkole i zaangażowanie w relacje rówieśnicze? Czego powinni być świadomi nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy dbają o integrację uczniów z grup...

Czytaj więcej

Konferencje 13-05-2016

Prawo a roboty

Temat robotów i sztucznej inteligencji przestał być już wyłączną domeną literatury i kina. Podnoszony jest za to coraz częściej przez naukowców oraz etyków, budzi obawy również w środowisku prawniczym. Stał...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 12-05-2016

II Konferencja Psychologii Pozytywnej

Formalnie psychologia pozytywna ma już 15-letnią historię – licząc od 2000 roku, w którym czasopismo „American Psychologist” opublikowało numer poświęcony temu nowemu nurtowi w psychologii, proklamując niejako jego istnienie w...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 07-04-2016

Osobowość i temperament a psychoterapia

Zasadniczym celem sympozjum jest przyjrzenie się zagadnieniom związanym ze zmianami zachodzącymi pod wpływem psychoterapii z perspektywy wiedzy o temperamencie i mechanizmach osobowościowych badanych na gruncie psychologii podstawowej. KONFERENCJA NAUKOWA Osobowość i temperament...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2016

Precarious Places

In Guy Standing's now well known comparison of precariat and proletariat, the former may well be called a class in the making rather than a fully formed and organized social...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 15-11-2015

Jakość życia w pracy i poza nią

Od wielu lat wzrasta zainteresowanie problematyką jakości życia. Trend ten zauważalny jest również w Polsce. Powstają nowe propozycje teoretyczne, rośnie liczba badań empirycznych poświęconych jakości życia, dobrostanowi oraz szczęściu człowieka...

Czytaj więcej