logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób z kilkuletnim doświadczeniem  w roli Senior/Leader UX Design, Product Design, Service Design.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Product Design Masterclass
- studia online

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online.

O studiach

„Kierunek studiów Product Design Masterclass to poziom zaawansowany studiów z obszaru tworzenia i zarządzania produktami cyfrowymi (digital). Korzystając z blisko 10 lat doświadczeń User Experience Design/Product Design oraz kadry z doświadczeniem w pracy w startupach i międzynarodowych organizacjach opracowany został poniższy program.
Program stworzony przez doświadczonych praktyków i rozpoznawalnych ekspertów nawiązuje do realnych wyzwań zawodowych i najlepszych praktyk branżowych. W programie stawiamy duży nacisk na praktyczne ćwiczenia, przekazywanie doświadczenia zdobywanie wiedzy z obszaru w tworzeniu produktów cyfrowych i kierowaniu zespołem projektowym”.

hubert anyzewskiHubert Anyżewski
pomysłodawca i kierownik studiów

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry (ok. 16 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Podczas zjazdu odbywa się średnio 6 godzin zajęć dziennie. Godzina akademicka to 45 minut zajęć dydaktycznych.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia będą odbywać w trybie online.

Dlaczego warto:

 • doświadczona, wybitna kadra zarządzająca z największych międzynarodowych organizacji
 • liderzy rynkowi z zakresu UX i Product Design od lat kształcący w ramach UX Design
 • eksperci na co dzień realizujący złożone, innowacyjne projekty międzynarodowe
 • praktyczne podejście do nauczania z sukcesami stosowane od prawie 10 lat na kierunku UX Design na Uniwersytecie SWPS
 • autorski innowacyjny koncept studiów podyktowany doświadczeniem rynkowym

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest:

 • frekwencja na zajęciach (80%),
 • opracowanie konspektu pracy w trakcie trwania studiów oraz oddanie pracy końcowej, czyli koncepcji produktu w postaci studium przypadku.
 • test z wiedzy, jaki każdy słuchacz pisze indywidualnie na koniec studiów (60 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru).


Praca końcowa powinna liczyć maksymalnie 20 stron zawierających takie elementy jak: analiza problemu biznesowego, analiza konkurencji, założenia projektowe, założenia do produktu, strategię rozwoju produktu, analizę ryzyk dla produktu i założenia realizacji. Praca podlega ocenie przez przydzielonych losowo dwóch ekspertów. Ocena finalna to średnia z ocen 2 ekspertów zatwierdzona przez kierownika studiów. Ocena za pracę jest jedna, całościowa i stanowi ocenę końcową.

Limit miejsc

30 osób

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym wraz z punktami ECTS.

Opis kierunku

Opis studiów

Program składa się z 189 godzin zajęć. Podczas zajęć merytorycznych w formie seminariów i warsztatów w sposób praktyczny i rzeczowy pogłębimy tematykę Product Designu na poziomie zaawansowanym. Do kilkunastu modułów zostaną zaproszeni specjalni goście piastujący najwyższe stanowiska w topowych organizacjach w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Program zakłada 3 główne bloki tematyczne:

Product & Business
Definiowanie produktu cyfrowego w oparciu o wskaźniki biznesowe oraz dostępne dane ilościowe organizacji. W tym module kładziemy duży nacisk na poznanie specyfiki budowania tzw. business cases wraz z poznaniem specyfiki organizacji i produktów globalnych jest bardzo unikatowa wiedzą.

Leadership & Management
Kierowaniem zespołem projektowym w innowacyjnym środowisku przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii to nie łatwe zadanie. Interdyscyplinarność zespołu, jak i różnice pokoleniowe i kulturowe, a w tym często praca w modelach zdalnych stawia wyzwania przed kadrą menadżerską. Dodatkowo ważnym elementem jest budowanie wizerunku lidera w grupie. To zadania, jakie stoją przed kierownikiem zespołu projektowego.

Design & Delivery
Budując wraz z zespołem produkty w dużych organizacjach na wiele rynków, przed zespołem projektowym stawianych jest szereg wyzwań i ryzyk związanych ze skalowalnością rozwiązań, różnicami kulturowymi, językowymi, technologicznymi. Sposób rozwoju czy rozbudowy złożonego systemu na wielu rynkach też budzi wiele wyzwań.
To tylko przykładowe zagrożenia i wyzwania z jakimi mierzą się nie tylko zespoły developerskie, ale i projektanci rozwiązań, a odpowiedzialność bierze na siebie osoba w roli kierownika takiego zespołu.

Cel

Celem studiów jest uzyskanie praktycznej wiedzy z obszaru Product Designu na poziomie zaawansowanym. Do kilkunastu modułów zostaną zaproszeni specjalni goście, piastujący najwyższe stanowiska w topowych organizacjach w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami.
Celem studiów jest pozyskanie wiedzy na temat definiowania produktu cyfrowego o międzynarodowym zasięgu oraz jego wdrażania i rozwoju na wielu rynkach. Przekazywana wiedza praktyczna i teoretyczna obejmuje zakres projektowania, zarządzania oraz strategii biznesowych. Poniżej opisana jest kluczowa wiedza, umiejętności i kompetencje jakie uzyskają słuchacze.

WIEDZA

Strategia produktu cyfrowego:

 • budowanie międzynarodowych produktów cyfrowych
 • budowanie i zarządzanie złożonymi produktami i usługami cyfrowymi
 • budowanie business case I KPI’s dla produktu cyfrowego
 • zaawansowana analityka biznesowa dla produktu

Zarządzanie:

 • budowanie i zarządzanie zespołem projektowym
 • rozwiązywanie problemów grupowych
 • budowania własnego wizerunku

Design:

 • projektowanie systemów rozproszonych
 • projektowanie skalowalnych i wielokulturowych produktów
 • praca zwinna (agile) w zespołach rozproszonych

 

UMIEJĘTNOŚCI

 • budowanie i zarządzanie złożonym produktem cyfrowym
 • budowanie i zarządzanie interdyscyplinarnym zespołem projektowym
 • zrozumienie i umiejętne poruszanie się w środowisku biznesowym dużych organizacji
 • budowanie scenariuszy biznesowych oraz założeń biznesowych dla produktu w tym wskaźników sukcesu ilościowego
 • korzystanie z dużych zbiorów danych
 • tworzenie założeń projektowych i projektowanie skalowalnych systemów rozproszonych
 • wywieranie wpływu na zespół i interesariuszy

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • pozyskiwanie informacji oraz budowanie relacji z decydentami
 • definiowanie produktu z różnymi decydentami
 • zaangażowanie zespołów do współpracy
 • budowanie zespołów interdyscyplinarnych
 • motywowanie i ewaluowanie zespołu
 • przedstawianie postępów prac
 • przyjmowanie krytyki, praca z krytyką
 • przekazywanie informacji zwrotnej
 • rozwiązywanie problemów w grupie

Adresaci

Adresatami programu są osoby, które aspirują do miana liderów zespołów projektowych (Design Lead) lub kierowników zespołów projektowych (Head of Design/Head of UX/Head of Product Design). Program kierowany jest do osób z doświadczeniem min. kilku letnim w roli Senior/Leader UX Design, Product Design, Service Design pracującym w średnich lub dużych międzynarodowych organizacjach.

Zasady przyjęcia na studia

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Studia podyplomowe wymagają zdania egzaminu wstępnego sprawdzającego wiedzę. Egzamin odbywa się w jednym terminie dla zainteresowanych Kandydatów. Absolwenci kierunku UX Design/ Product Design z Warszawy, Katowic, Wrocławia nie muszą zdawać egzaminu wstępnego.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.


Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021.

Ramowy program studiów

BLOK Product & Business

 • Inauguracja - 2h
 • Struktury korporacyjne (Corporate Governance) - 4h
 • Modele biznesowe (Business models) - 11h
 • Prognozowanie oraz analiz danych (Forecasting and Impact Measuring) - 24h
 • Strategia Produktu (Product Strategy) - 10h
 • Brand Experience - 10h


BLOK Design & Delivery

 • Design Principles - 6h
 • Projektowanie systemowe (Design Systems) - 13h
 • Doświadczenie klienta (Customer Experience) - 8h
 • Projektowanie komunikacji (Communication Design) - 7h
 • Articulating design decisions - 12h
 • Technologia (Technology stack building) - 9h
 • Rozwój produktu (Product Improvements) - 12h


BLOK Leadership & Management

 • Personal branding - 18h
 • Tożsamość zespołu (Team identity) - 9h
 • Budowanie zespołu (Team building) - 9h
 • Zarządzanie zespołem (Team management) - 13h
 • Konsultacje - 9h
 • Zakończenie studiów (Graduation) - 3h

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Zasady przyjęcia na studia

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Studia podyplomowe wymagają zdania egzaminu wstępnego sprawdzającego wiedzę. Egzamin odbywa się w jednym terminie dla zainteresowanych Kandydatów. Absolwenci kierunku UX Design/ Product Design z Warszawy, Katowic, Wrocławia nie muszą zdawać egzaminu wstępnego.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat  1 690 zł
2 raty  8 275 zł
1 rata  16 200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Kontakt


Kontakt:

 

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.