logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Funkcjonariusze publiczni, pracownicy jednostek kontrolowanych, absolwenci prawa, administracji, ekonomii oraz pracownicy sektora prywatnego zajmujący się kontrolą/audytem wewnętrznym.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Warsztat pracy kontrolera
studia online

 • Rekrutacja trwa.

O studiach

Studia w całości realizowane w trybie online.
Kierownikiem merytorycznym kierunku ze strony Uniwersytetu SWPS jest dr Michał Rudy.

Studia adresowane są do:

 • funkcjonariuszy publicznych (osób zatrudnionych w szeroko rozumianym aparacie władzy państwowej, mających w zakresie zadań przeprowadzanie kontroli);
 • pracowników jednostek kontrolowanych, w zakresie poznania praw podmiotu kontrolowanego oraz technik efektywnej współpracy z kontrolującymi, w celu usprawnienia i skrócenia czasu trwania czynności kontrolnych;
 • pracowników sektora prywatnego zajmujących się kontrolą/audytem wewnętrznym, a także zajmujących się obsługą postępowań prowadzonych przez organy kontroli;
 • absolwentów prawa, administracji i ekonomii;
 • absolwentów innych kierunków, którzy chcieliby nabyć albo pogłębić wiedzę dotyczącą zagadnień dotyczących kontroli i audyt.

 

Cel

Kontrola jest istotną częścią składową funkcjonowania administracji publicznej. Odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu skuteczności i efektywności jej działania. Obecnie oczekiwania społeczne w tym zakresie ciągle rosną, co przekłada się na wymagania, którym muszą sprostać organy kontroli. Stają one również w obliczu wyzwań współczesności, takich jak zbiory danych informatycznych (tzw. Big data), które zaczynają się tworzyć w administracji i mogą stanowić cenne źródło informacji o jej funkcjonowaniu.
Kontrola to także taka dziedzina działalności państwa, która może wiązać się z istotną ingerencją w działalność podmiotów spoza sektora publicznego, a w szczególności przedsiębiorców, w tak ważnych aspektach jak wywiązywanie się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa (np. podatki) oraz wydatkowanie środków publicznych (np. dotacje).
W systemie prawa polskiego funkcjonuje bardzo wiele organów kontroli. Obok Najwyższej Izby Kontroli, która pełni rolę konstytucyjnego, niezależnego, naczelnego organu kontroli państwa o najszerszych kompetencjach, zasadniczymi częściami systemu kontroli administracji są także Regionalne Izby Obrachunkowe, zajmujące się sprawdzaniem gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, a ponadto liczne i działające na wielu szczeblach organy administracji rządowej i samorządowej, które badają rozmaite aspekty działalności podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych.
Warto dodać, że w ramach szeregu zależności występujących w sektorze publicznym, prawa i obowiązki organów przenikają się. Różne organy kontroli mogą zajmować się tymi samymi zagadnieniami. Mogą również być zarówno podmiotami kontrolującymi, jak i kontrolowanymi. Niezwykle ważną rolę także odgrywa samokontrola administracji, realizowana poprzez kontrolę zarządczą oraz audyt wewnętrzny oraz szereg innych mechanizmów, takich jak np. procedury antykorupcyjne.
Złożoność systemu kontroli administracji w Polsce powoduje, że nowoczesne i profesjonalne wykonywanie zawodu kontrolera wymaga kompleksowego usystematyzowania wiedzy w tym zakresie, jej pogłębienia i uzupełnienia. Ważne jest także doskonalenie umiejętności praktycznych, w szczególności związanych z psychologicznymi aspektami pracy kontrolera.

Dlaczego warto?

Uczestnik studiów podyplomowych Warsztat pracy kontrolera:

 • rozwinie wiedzę dotyczącą konstytucyjnych podstaw kontroli w Polsce;
 • pozna międzynarodowe standardy kontroli INTOSAI i EUROSAI;
 • pozna podstawowe zasady rządzące postępowaniami kontrolnymi;
 • pozna procedury kontrolne określone w prawie krajowym;
 • będzie sprawnie posługiwał się regulacjami prawnymi dotyczącymi kontroli, w tym będzie przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia kontroli z zachowaniem wszystkich standardów oraz poprawnego przyjęcia kontroli w swojej jednostce;
 • będzie świadomy związków oraz różnic pomiędzy poszczególnymi procedurami kontrolnymi;
 • pozna podstawowe zagadnienia dotyczące audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz kontroli zarządczej;
 • będzie przygotowany do pracy na stanowiskach wymagających podstawowej wiedzy w zakresie rachunkowości budżetowej i finansowej;
 • zostanie zapoznany z psychologicznymi problemami związanymi z pracą kontrolera oraz sposobami ich rozwiązania, m.in. w zakresie pracy pod presją czasu, odporności na stres, unikania sytuacji korupcjogennych, asertywności czy samodzielności w pracy oraz umiejętności pracy w zespole;
 • zgłębi zasady savoir-vivre niezbędne w pracy kontrolera;
 • uzupełni swoją wiedzę o wybrane treści specjalistyczne z innych dziedzin, takich jak: zamówienia publiczne, finanse publiczne czy materialne prawo administracyjne;
 • będzie świadomy praw i obowiązków podmiotu kontrolowanego;
 • będzie przygotowany do profesjonalnego przyjęcia kontroli w swojej jednostce;
 • pogłębi szeroko rozumianą wiedzę prawniczą (istotne szczególnie dla słuchaczy niebędących absolwentami prawa);
 • będzie przygotowany do zdobywania dalszej wiedzy i umiejętność w zakresie specjalistycznych procedur kontrolnych.
  W ramach studiów słuchacze zostaną zapoznani z:
 •  konstytucyjnymi ramami kontroli w Polsce, 
 • międzynarodowymi standardami kontroli,
 • procedurami kontroli NIK, RIO oraz kontroli w administracji rządowej i samorządowej,
 • zasadami kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. 

Studia obejmują też problematykę:

 • metodologii przeprowadzania kontroli;
 • procedur antykorupcyjnych;
 • ustroju jednostek samorządu terytorialnego;
 • trybów i zasad realizacji zadań publicznych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych;
  finansów publicznych;
 • dyscypliny finansów publicznych;
 • zamówień publicznych;
 • rachunkowości finansowej i budżetowej;
 • psychologicznych aspektów pracy kontrolera.

Warunki zaliczenia:

 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów;
 • napisanie pracy dyplomowej.

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Studia w całości realizowane w trybie online.

Tematyka i organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone będą  online, przez specjalistów, wśród których znajdują się eksperci i praktycy.
Program obejmuje 180 godzin zajęć, którym odpowiadają 30 ECTS.

Konstytucyjne ramy kontroli w Polsce – 5h/ 1 ECTS

1. Charakterystyka kontroli na poziomie konstytucyjnym;
2. NIK jako naczelny organ kontroli państwowej;
3. Konstytucyjne standardy kontroli jednostek samorządu terytorialnego;
4. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach kontroli.

Międzynarodowe standardy kontroli – 5h/ 1 ECTS

1. Deklaracja z Limy i najwyższe organy kontroli (NOK);
2. Międzynarodowy Standard Kontroli MSKJ 1;
3. Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Kontroli;
4. INTOSAI;
5. EUROSAI.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli – 24h/ 4 ECTS

1. Zadania i zakres działania NIK;
2. Organizacja NIK;
3. Postępowanie kontrolne NIK;
4. Pracownicy NIK i odpowiedzialność dyscyplinarna kontrolerów;
5. Studium przypadku – szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli wykonania budżetu państwa;
6. Studium przypadku – zarządzanie projektowe w kontroli NIK na wybranym przykładzie.

Kontrola w administracji rządowej – 24h/ 4 ECTS

1. Kontrola w administracji rządowej;
2. Podstawy prawne kontroli;
3. Organy kontroli;
4. Jednostki kontrolowane;
5. Standardy kontroli w administracji rządowej;
6. Etapy postępowania kontrolnego:
a) Planowanie i koordynacja kontroli;
b) Przygotowanie kontroli;
c) Czynności dowodowe;
d) Dokumentowanie wyników kontroli;
e) Informowanie o wynikach kontroli;
f) Zastrzeżenia do wyników kontroli
g) Monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków;
7. Wybrane kontrole przeprowadzane przez organy administracji rządowej (studium przypadku).

Ustrój jednostek samorządu terytorialnego i kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej – 20h/ 3 ECTS

1. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego;
2. Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego;
3. Kontrola sprawowana przez samorząd terytorialny;
4. Zadania i zakres działania RIO;
5. Organizacja RIO;
6. Postępowanie kontrolne RIO;
7. Działalność nadzorcza RIO.

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 14h/ 2 ECTS

I. Kontrola zarządcza

1. Pojęcie. Kontrola w administracji publicznej a kontrola zarządcza. KZ a ISO;
2. Podstawy prawne kontroli zarządczej;
3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli zarządczej;
4. Wybrane standardy kontroli zarządczej:
a) Środowisko wewnętrzne;
b) Cele i zarządzanie ryzykiem;
c) Mechanizmy kontroli;
d) Informacja i komunikacja;
e) Monitorowanie i ocena;
5. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej.

II. Audyt wewnętrzny.

1. Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny;
2. Podstawy prawne audytu wewnętrznego;
3. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego
a) Standardy atrybutów;
b) Standardy działania;
c) Standardy wdrożenia;
4. Zasady ogólne audytu i reguły postępowania audytora wewnętrznego.

III. Procedury antykorupcyjne.

1. Pojęcie korupcji;
2. Formy korupcji w ujęciu prawnym;
3. Konsekwencje prawne korupcji;
4. Przykłady zachowań korupcyjnych;
5. Sposoby zachowań w sytuacjach korupcyjnych;
6. Polityka antykorupcyjna.

Zamówienia publiczne i ich kontrola 10h/ 2 ECTS

1. Podstawy prawne zamówień publicznych;
2. Zasady udzielania zamówień publicznych;
3. Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania;
4. Tryby udzielania zamówień publicznych;
5. Kontrola udzielania zamówień publicznych.

Finanse publiczne 10h/ 2 ECTS

1. Zasady finansów publicznych;
2. Zasady gospodarowania środkami budżetowymi;
3. Projektowanie, przyjmowanie i wykonywanie budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych;
4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Podstawy rachunkowości 20h/ 3 ECTS

1. Pojęcie oraz podstawowe zasady i funkcje rachunkowości (m.in. podmioty i przedmiot rachunkowości);
2. Podstawy organizacji rachunkowości (m.in. polityka rachunkowości, zakładowy plan kont oraz ewidencja syntetyczna i analityczna);
3. Sposoby ewidencji operacji gospodarczych (m.in. rodzaje operacji gospodarczych, konta księgowe i zasady ich funkcjonowania);
4. Charakterystyka aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów (m.in. zasoby majątkowe jednostki oraz źródła ich pochodzenia);
5. Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej (m.in. obowiązek i odpowiedzialność sprawozdawcza).

Warsztaty 24h/ 4 ECTS

1. Typowanie jednostek do kontroli (kontrole planowe i doraźne);
2. Podstawowe zasady dotyczące sporządzania programu kontroli (metodyka kontroli, próg istotności, harmonogram kontroli);
3. Zawiadomienie o kontroli;
4. Zasady rządzące postępowaniem dowodowym (praca z dokumentacją, sporządzanie akt kontroli, przyjmowanie wyjaśnień, przeprowadzanie innych dowodów);
5. Sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
6. Stanowisko w sprawie wniesionych zastrzeżeń;
7. Realizacja wyników kontroli.

Odpowiedzialność kontrolera 12h/ 2 ECTS

1. Odpowiedzialność karna;
2. Odpowiedzialność cywilna;
3. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

Savoir-vivre w pracy kontrolera 6h/ 1 ECTS

1. Wprowadzenie do zasad etykiety;
2. Podstawowe zasady savoir-vivre’u;
3. Etykieta podczas wykonywania czynności kontrolnych oraz w miejscu pracy;
4. Zasady precedencji;
5. Sztuka rozmów telefonicznych oraz komunikacji elektronicznej;
6. Dress code.

Psychologiczne aspekty pracy kontrolera 6h/ 1 ECTS

1. Psychologiczne ryzyka związane z pracą kontrolera (wprowadzenie);
2. Umiejętność radzenia sobie ze stresem;
3. Asertywność,
4. Umiejętność pracy pod presją czasu;
5. Rozwiązywanie sytuacji korupcjogennych.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu “Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA”. Okres realizacji projektu: październik 2018-marzec 2021.
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (tj. ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych i innych leżących po stronie pracodawcy).
• możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł.
• studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
• wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.
Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. http://dawg.pl/pl/page/609/FORMY-WSPARCIA

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat 600 zł
2 raty  2825 zł
1 rata  5300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

milenaszostakowska

Koordynator kierunku

Milena Szóstakowska
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.