logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników Urzędu Miasta oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych, a także osób w organizacjach, stowarzyszeniach czy firmach działających na rzecz rozwoju miasta.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Lider zmian w mieście

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Celem stworzenia studiów podyplomowych dla liderów zmiany w mieście jest wzmocnienie kadry, która dzięki kreatywnym narzędziom będzie realizowała wizję, misję oraz cele zdefiniowane w strategii rozwoju miasta. Ludzie zorientowani na zmianę, dynamicznie zmieniający rzeczywistość na lepszą - to istota tego kierunku, na który z przyjemnością Państwa zapraszam"

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Anna Wróblewskansp 690Anna Wróblewska
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania miastem i uzyskać kompetencje do realizacji wizji, misji oraz celów strategicznych miasta. W grupie tej słuchaczami mogą być: pracownicy Urzędu Miasta oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych - wyższego i średniego szczebla kierowniczego oraz główni specjaliści, a także osoby zaangażowane w organizacjach, stowarzyszeniach czy firmach działających na rzecz rozwoju miasta.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • preferowane doświadczenie zawodowe, min. 3 lata,
 • przydatne będzie doświadczenie w kierowaniu zespołem lub projektem w sektorze publicznym.

Cel oraz atuty studiów

Celem stworzenia studiów podyplomowych dla urzędników jest wzmocnienie kadry, która dzięki kreatywnym narzędziom będzie realizowała wizję, misję oraz cele zdefiniowane w strategii rozwoju miasta.
Przyjęta strategia wymaga od urzędu przyjęcie postaw zarówno lidera, jak i partnera dla mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji i organizacji w procesie współtworzenia miasta przyszłości. Obecnie jedynie taka rola urzędu realnie przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców i wzrostu znaczenia miast na arenie międzynarodowej.
Współczesność wymaga od nas szybszej adaptacji do zmieniających się warunków ekonomiczno-gospodarczych, społecznych i kulturowych. Możliwe jest to dzięki otwartości na zmianę. Aby realnie na nią odpowiedzieć, należy nadążyć za biznesem i młodym pokoleniem, który warunkuje dużą część istotnych przemian. W tym celu wymagana będzie od urzędu innowacyjność i skuteczność, aby to osiągnąć potrzebny jest rozwój świadomego przywództwa. Ludzie zorientowani na zmianę, dynamicznie zmieniający rzeczywistość na lepszą - to istota tych studiów podyplomowych.
Specyfika funkcjonowania jednostek samorządowych warunkuje ich świadomy wybór do inwestowania we własną kadrę. Treść programu studiów ma zapewnić rozszerzenie zakresu kompetencji oraz nabycie przez kadrę praktycznych narzędzi, do realizacji zadań jednostki. Efektem będzie lepsze projektowanie i wdrażanie rozwiązań.
Kreatywne studia podyplomowe łączą wiedzę z zakresu managementu, rozwoju osobistego i narzędzi twórczego projektowania.
Studia pozwalają na zdobycie kompetencji w zakresie:

 • wdrażania wypracowanych w strategii rozwoju miasta wartości i kierunków, które oparte są na zasadzie współtworzenia, gdzie rola miasta nie ogranicza się wyłącznie do procesów wykonawczych, ale także kooperacyjnych i projektowych,
 • działania wspólnotowego kreowanego w ramach dialogu społecznego, pozwalającego tworzyć przyjazne środowisko w skali całego miasta jak i micro społeczeństw (osiedli),
 • zrozumienia nowoczesnych technologii oraz istotności ich wdrażania w życiu codziennym mieszkańców, wprowadzania zmian jakościowych i organizacyjnych, które nie generując wielkich kosztów, pozwalają na osiąganie istotnych efektów.
 • zajęcia prowadzone są w interdyscyplinarnej formie warsztatowej łącząc pracę zespołową z pracą indywidualną..

Absolwent studiów

Nasz absolwent to:

 • nowoczesny urzędnik – lider, partner, facylitator procesów współtworzenia
 • lider innowacyjności czyli kreator rozwiązań, sprawny wdrożeniowiec i szybki wykonawca;
 • świadomy celu, potrafiący obrać kierunek działań i utrzymać koncentrację, umiejętnie wyznaczający priorytety;
 • nowoczesny urzędnik korzystający ze swojej kreatywności w rozwiązywaniu problemów, równocześnie utrzymując dyscyplinę;
 • mentor innowacyjności odgórnej, której wizja pochodzi od współpracowników;
 • partner innowacyjności oddolnej, której wizja pochodzi od mieszkańców, przedsiębiorców, innych instytucji i organizacji;
 • skoncentrowany na dobrze rozpoznanych potrzebach wszystkich interesariuszy;
 • rozpoznający trendy i podążający za nimi;
 • prekursor zmian.

Kadra

Do współpracy została zaproszona kadra dydaktyczna Uniwersytetu SWPS.
Zapewnimy partnerskie i indywidualne podejście wykładowców, tj. specjalistów w zakresie:

 • rozwoju przestrzennego miast,
 • zarządzania w sektorze publicznym,
 • funkcjonowania sektora publicznego w obszarach prawno-administracyjnym oraz ekonomiczno-finansowym,
 • umiejętności menedżerskich,
 • modelowania zachowań,
 • wzmocnienia wiedzy w zakresie designu,
 • kreatywnej prezentacji,
 • zarządzania i komunikacji,
 • społecznej partycypacji w procesie projektowania,
 • budowania i realizowania strategii, zrozumienia wymagań, preferencji, innowacji i potrzeb społeczności.

Kierownikiem merytorycznym studiów i autorką programu jest Anna Wróblewska. 

Czas trwania

dwa semestry
30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu przygotowanego podczas pracy realizowanej w interdyscyplinarnych zespołach. Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10-11 zjazdów, odbywają się w piątki i soboty. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu  w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Program

Zasadniczy trzon studiów obejmują przedmioty związane z zarządzaniem w administracji publicznej oraz polityką rozwoju lokalnego i regionalnego. W celu wszechstronnego wykształcenia absolwentów program studiów obejmuje przedmioty o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, a także zajęcia z obszaru politologii i socjologii.

MODUŁ I – PRZYWÓDZTWO INNOWACYJNOŚCI
„Kształtowanie warunków do współtworzenia miasta przez wszystkich mieszkańców.”
[Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+, str. 18]
Mówiąc o przywództwie, istotną kwestią jest fakt, że jedna osoba nie jest w stanie
w sposób kompleksowy zrozumieć dużych systemów i podejmować właściwych w tym zakresie decyzji. Aby rozwijać innowacje, kreować inteligentne i intuicyjne rozwiązania dla problemów społecznych, potrzebne jest współprzywództwo. W tym bloku kształcenia kładziemy nacisk na zrozumienie i indywidualną odwagę uczestników studiów do rozwijania innowacyjności w mieście przez design, a także pokażemy, jak rozwiązywać problem i projektować innowacyjną zmianę, a także jak organizować spotkania podczas, których poprzez współtworzenie zostają kreowane i rozwiązywane problemy. Moduł obejmuje takie przedmioty jak:
1. Budowanie zespołu
2. Design Sprint (warsztat projektowy)
3. Zarządzanie innowacją: strategia, innovation city lab, innowacja biznesowa
4. Wpływ rozwoju nauki i techniki na kulturę, życie społeczne, polityczne i gospodarcze
5. Badania jakościowe
6. Analiza trendów

MODUŁ II – DOBRZE ZAPROJEKTOWANY URZĄD
„Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej.”
[Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+, str. 19]
Celem modułu jest zbudowanie spójnych i zrównoważonych działań budujących zaangażowanie oraz inkluzję społeczną. Uczestnicy studiów w sposób świadomy poszukiwać będą wyróżników tożsamości miejskiej. Dodatkowo rozpoznawać będą różnice miedzy budowaniem marki sterowanej odgórnie przez władzę miasta a marki miasta budowanej oddolnie przez mieszkańców. Przedmioty prowadzone w ramach modułu II:
1. Rozwój kompetencji przywódczych
2. Nowoczesne struktury organizacji: kultura organizacji innowacyjny urząd i NGOs
3. Tworzenie wizerunku marki instytucji i komunikacji
4. Projektowanie skutecznego języka komunikacji
5. Projektowanie strategii partycypacyjnych
6. Design partycypacyjny - tożsamość miasta (warsztat)
W ramach modułu odbywają się cyklicznie konsultacje i spotkania z tutorami

MODUŁ III - PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI (METODOLOGIA MYŚLENIA PROJEKTOWEGO)
W tym module kładziemy nacisk na zrozumienie, czym jest dobrze zaprojektowana przestrzeń i usługi miejskie. Uczestnicy studiów poznają narzędzia tworzenia przestrzeni, w której czujemy się bezpiecznie, uznajemy za użyteczną i potrafimy ją intuicyjnie używać bez dodatkowych instrukcji.
W takich przestrzeniach ludzie czują się dobrze, oceniają je jako atrakcyjne, chcą w nich przebywać, a co za tym idzie inicjują zachowania społeczne, które wpływają na rozwój przestrzeni. Projektowanie ukierunkowane na człowieka kreuje przestrzeń dostosowaną do potrzeb użytkownika i odwrotnie - dobrze zaprojektowana przestrzeń wpływa na człowieka.
Podczas zajęć wzmocnimy także kompetencje słuchaczy z zakresu wpływania na zaangażowanie czy motywację a także komunikację grupy oraz odpowiedzialności za wypracowany materiał. W procesie pracy projektowej wszyscy uczestnicy są odpowiedzialni za efekt, są współautorami zarówno procesu jak i rezultatu. Moduł obejmuje takie przedmioty jak:
1. Design partycypacyjny - przestrzeń miejska
2. Design społecznie odpowiedzialny jako sposób kształtowania miasta: inclusive desing, eko-design w mieście
3. Service design
4. UX i Digital Design - IT dla samorządowców
5. Rozwój kompetencji społecznych: praca w zespole, komunikacja
6. Animacja społeczna i kulturalna: wystąpienia publiczne
7. Hackathon (maraton projektowy na zaliczenie)
W ramach modułu odbywają się cyklicznie konsultacje i spotkania z tutorami

Liczba punktów ECTS: 30

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kierownik kierunku

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 700 zł
2 raty 3325 zł
1 rata 6300 zł
Opłata rekrutacyjna    300 zł

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00