hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla działaczy, pracowników, rzeczników prasowych organizacji sportowych, sportowców oraz osób zainteresowanych tematyką obszarową pragnących specjalizować się w dziedzinach analityki, marketingu i zarządzania w sporcie.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zarządzanie, marketing i analityka w sporcie

 • Rekrutacja zakończona.
  Start rekrutacji na nowy rok akademicki: kwiecień 2018.

O studiach

„Polski rynek sponsoringu sportowego rozwija się niezwykle dynamicznie - tylko w 2014 roku wart był prawie 4 mld złotych. Należy jednak pamiętać, że środki finansowe ze sponsoringu trafiają przede wszystkim do klubów i organizacji sportowych właściwie zarządzanych, o wysokim poziomie atrakcyjności marketingowej. Nawet kluby z niższych klas rozgrywkowych, zrzeszenia, organizacje i zespoły amatorskie, przy odpowiednio prowadzonej polityce zarządczej oraz ugruntowanym wizerunku medialnym mają dziś szanse na pozyskanie dodatkowych środków na działalność statutową. Kończą się jednak czasy bezinteresownego donatorstwa – współczesny sponsor sportu oczekuje w zamian od klubu lub sportowca wymiernego zysku w postaci promocji firmy, produktu lub usługi. Sponsorowanie i dotowanie sportu przez środowiska biznesowe ma swój cel i sens.
Aby jednak relacje sportowo-biznesowe zaistniały klub, organizacja, zespół lub sportowiec indywidualny musi mieć do zaoferowania coś więcej aniżeli sukcesy sportowe oraz tradycję i klubową historię. Współczesną wartością klubu są również odbiorcy jego usług – czyli kibice. Znajomość ich preferencji jest kluczowa dla trafnego zaangażowania środowisk biznesowych w opiekę nad sportem. Podmiot sportowy musi być również marką – zauważalną w mediach – tych tradycyjnych i nowoczesnych. Musi posiadać wizję, misję, strategię i cele. Musi być w końcu postrzegany w otoczeniu jako profesjonalny partner biznesowy. W takich realiach sportowych większość podmiotów sportowych musi być ukierunkowana na rozwój – nie tylko sportowy, ale też i biznesowy oraz medialny.
Kluczową ideą przyświecającą organizacji kierunku studiów jest więc przygotowanie specjalistów rozumiejących istotę współczesnej promocji i zarządzania w sporcie, a także gotowych do działań prorozwojowych w klubach i organizacjach sportowych."

Cybulski Marcin fota małansp 756ebastian Starczewskinsp 756Paweł Chmielowskinsp 756dr Marcin Cybulski, Sebastian Starczewski, Paweł Chmielowski
Kierownicy merytoryczni kierunku

Partnerzy kierunku

Logo SA B NC

Logo SS B NC

 

Lech Poznan HERB

 

AZS koszykówka logo

 

Adresaci

Studia podyplomowe „Zarządzanie, marketing i analityka w sporcie" skierowane są do:

 • Działaczy, pracowników, rzeczników prasowych organizacji sportowych oraz sportowców – klubów amatorskich, półamatorskich, profesjonalnych, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego.
 • Absolwentów studiów wyższych (przede wszystkim kierunków sportowych i trenerskich oraz powiązanych z psychologia, zarządzaniem i marketingiem) wiążących swoją przyszłość zawodową ze sportem.
 • Sportowców kończących kariery sportowe.
 • Osób zainteresowanych tematyką obszarową pragnących specjalizować się w dziedzinach analityki, marketingu i zarządzania w sporcie.

Studia podyplomowe mogą być również wstępem do dalszego rozwoju obszarowego – w oparciu o pozostałe kierunki studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS – w obszarach couchingu, współczesnych mediów, prawa sportowego oraz studiów MBA i Executive MBA realizowanych w innych jednostkach uczelnianych.

Cel

Celem studiów z zakresu zarządzania i marketingu w sporcie jest przygotowanie specjalistów z zakresu obsługi podmiotów sportowych – zarówno w obszarze zarządzania, jak i marketingu oraz public relations, a także wspierającej te obszary analityki sportowej. Słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z obszarową teorią, ale przede wszystkim kształtowane będą kompetencje praktyczne.

Dlaczego warto?

 • Program łączy interdyscyplinarnie trzy obszary w jakościowy monolit.
 • Zajęcia oparte na case study i realnych potrzebach słuchaczy.
 • Studia to nie tylko wiedza i kompetencje – to również baza networkingowa.
 • Udział w projektach realizowanych na potrzeby klubów sportowych i partnerów studiów.
 • Wykłady i warsztaty prowadzą eksperci w swoich dziedzinach, w tym przedstawiciele świata akademickiego.

Czas trwania

dwa semestry (212 godzin, 10 zjazdów)
30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w piątki, soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu oraz w wybranych obiektach poznańskich klubów sportowych.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z projektu praktycznego przygotowywanego podczas studiów. Na projekt zaliczeniowy składać się będą 3 elementy składowe: medialno-marketingowy, analityczny i zarządczy.

Program

Program studiów obejmuje 212 godzin zajęć. Na dwusemestralne studia podyplomowe składają się trzy główne bloki tematyczne:

 1. Marketing i PR w sporcie
 2. Zarządzanie w sporcie
 3. Analityka w sporcie

W obrębie bloku „Marketing i PR w sporcie", w oparciu o sportowych i medialnych ekspertów, słuchacze poznają mechanizmy rządzące sportowym komunikatem perswazyjnym. Zajęcia tego bloku prowadzone będą zarówno z perspektywy mediów (oczekiwania współczesnych mediów wobec klubów sportowych, organizacji, zespołów i sportowców indywidualnych), jak i z punktu widzenia klubów sportowych (oczekiwania wobec prasy, radia i telewizji, budowa właściwego wizerunku podmiotu sportowego poprzez komunikację zewnętrzną).

1. Przedmioty realizowane w bloku „Marketing i PR w sporcie":

 • Wprowadzenie do idei marketingu w sporcie
 • Komunikacja w sporcie – digital marketing
 • Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w sporcie – kształtowanie wizerunku
 • Media, fotografia i dziennikarstwo sportowe
 • PR w sporcie
 • Relacja klub sportowy – środowiska kibicowskie

Poprzez „Zarządzanie w sporcie" (blok tematyczny nr 2) rozumieć należy wszelkie działania prowadzące do rozwoju podmiotu sportowego. W tym obszarze realizowana będzie tematyka dotycząca podstaw prawnych, organizacji struktury podmiotu sportowego, a także współpracy z samorządami, społecznościami lokalnymi oraz światem biznesu. Dodatkowo absolwenci posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania sportowym rozwojem młodzieży, sportem osób niepełnosprawnych, a także relacjami z otoczeniem.

2. Przedmioty realizowane w bloku „Zarządzanie w sporcie":

 • Wprowadzenie do zarządzania w sporcie
 • Zarządzanie klubem sportowym małej i średniej wielkości
 • Zarządzanie dużym klubem sportowym
 • Zarządzanie karierą sportowca indywidualnego
 • Prawo w sporcie
 • Coaching w sporcie
 • Psychologia w sporcie
 • Sport niepełnosprawnych
 • Zarządzanie szkoleniem młodzieży

W obrębie bloku „Analityka w sporcie", do strony praktycznej przedstawione zostaną narzędzia pozyskiwania informacji z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego podmiotu sportowego. Omówione zostaną metody i narzędzia stosowane w analizie wyników sportowych, danych generowanych w klubach (m.in. danych sprzedażowych, rejestrowanych kibicowskich zachowań konsumenckich), a także założenia idei „audience development" autorsko zaadaptowanej przez autorów programu studiów i kierowników merytorycznych kierunku na potrzeby profesjonalnego sportu. Analityczny blok tematyczny będzie realizowany w oparciu o bieżący materiał i dane z istniejących i działających klubów sportowych, natomiast część dotycząca adaptacji idei „audience development" zostanie przeprowadzona w oparciu o badania kibiców sportowych poznańskich klubów sportowych – przy bezpośrednim praktycznym zaangażowaniu słuchaczy studiów podyplomowych.

3. Przedmioty realizowane w bloku „Analityka w sporcie":

 • Wprowadzenie do analityki sportowej
 • Narzędzia i metody w analityce sportowej
 • Data mining w sporcie
 • Badania potrzeb otoczenia zewnętrznego klubu sportowego

Co wyróżnia nasz program

Praktyka

 • Program łączy interdyscyplinarnie trzy obszary w jakościowy monolit.
 • Zajęcia oparte na case study i realnych potrzebach słuchaczy.
 • Studia to nie tylko wiedza i kompetencje – to również baza networkingowa.
 • Udział w projektach realizowanych na potrzeby klubów sportowych i partnerów studiów.

Kadra

 • Przyświeca nam idea „Pracujesz z tymi, których zawsze chciałeś poznać".
 • Wykłady i warsztaty prowadzą eksperci w swoich dziedzinach, w tym przedstawiciele świata akademickiego.
 • Stawiamy na tych, którzy są najbliżej sportu.

Zjazdy

 • Program studiów obejmuje 212 godzin zajęć.
 • Zajęcia stacjonarne podczas weekendów.
 • Zajęcia praktyczne na terenie obiektów sportowych poznańskich klubów.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Poznaniu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Partnerzy

Logo SA B NC

 

Logo SS B NC


 

 

 Sport Analytics – Analityka Sportowa.

Sport Success – Agencja Marketingu Sportowego

Sport Analytics i Sport Success to marki powstałe w 2012 roku w wyniku porozumienia przedstawicieli poznańskich mediów, wiodącej agencji marketingowej, instytutu badań rynkowych i społecznych oraz pasjonatów sportu. Stanowią one też część większej tworzonej grupy biznesowej. Duży nacisk położony został również na rozwój naukowy oraz współpracę ze światem akademickim, czego przejawem jest zaangażowanie w organizację i nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi realizowanymi przez Uniwersytet SWPS w Poznaniu.
Obydwie marki tworzone są przez dwa zespoły składające się z ekspertów z zakresu analityki oraz marketingu sportowego i PR. W realiach rynkowych te elementy są nierozerwalne, a ich synergiczne połączenie sprawia, że każdy z realizowanych projektów prowadzi do sukcesu.
Aktywność Sport Analytics i Sport Success, w ramach idei lokalnego patriotyzmu, powiązana była pierwotnie ze sportem wielkopolskim, aktualnie zakres działania jest rozszerzany na całą Polskę.
Z kim pracujemy? Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową Sport AnalyticsSport Succes.

AZS koszykówka logo

AZS Poznań

Organizacja Środowiskowa AZS Poznań to największy akademicki klub sportowy w Poznaniu i Wielkopolsce. Posiada 9 sekcji wyczynowych w tym najbardziej znaną i osiągającą ogromne sukcesy – sekcję koszykówki kobiet – obejmującą m.in. I-ligowy zespół ENEA AZS Poznań oraz II ligowy zespół Bemo Motors AZS Poznań, grający pod auspicjami WZKosz. Zespół ENEA AZS Poznań przez 4 ostatnie sezony niezmiennie znajduje się w czołówce tabeli, aspirując do awansu. Dzięki szerokiemu szkoleniu w koszykarskich rozgrywkach ligowych występuje dziesięć drużyn ligowych, które pod nazwą AZS Poznań rozgrywają spotkania w całym kraju, a także uczestniczą w zgrupowaniach. W 2010 roku w Poznaniu ruszył system szkolenia koszykarskiego pod patronatem AZS Poznań. Opiera się on o klasy sportowe, grupy środowiskowe, poznańskie przedszkola, w których to ponad 500 zawodniczek trenuje koszykówkę pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Współpracujemy z siedmioma szkołami w Poznaniu (szkoły podstawowe, gimnazjum oraz liceum), a także kilkoma przedszkolami. Dzięki autorskiemu systemowi szkolenia od kilku lat osiągamy ogromne sukcesy sportowe w grupach młodzieżowych. Rokrocznie zdobywamy medale Mistrzostw Polski w tym przez ostatnie cztery lata mamy w dorobku cztery Mistrzostwa Polski (do lat 16.,18. i 20.). Oprócz tych wielkich osiągnięć sportowych, możemy pochwalić się faktem, iż w roku 2016 mamy wyszkolonych blisko 20 zawodniczek, grających w młodzieżowych reprezentacjach Polski oraz Województwa Wielkopolskiego. W bieżącym otwieramy również klasy i grupy sportowe w Gminie Czerwonak.
Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową klubu ENEA AZS Poznań.

Lech Poznan HERB

KKS Lech Poznań

Siedmiokrotny piłkarski mistrz Polski jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w kraju, godnie reprezentujący nasz futbol na arenie międzynarodowej. W 2008 i 2010 roku Lech jako pierwszy polski klub przechodził fazę grupową europejskich pucharów docierając do 1/16 finału Pucharu UEFA/Ligi Europy. W dorobku zespołu z Bułgarskiej jest również 5 Pucharów Polski i 5 Superpucharów.
Znakomicie funkcjonująca Akademia Lecha Poznań w zgodnej opinii ekspertów uznawana jest za najlepszą w kraju. Wyszkoleni przez nią wychowankowie regularnie trafiają do pierwszej drużyny, a zespoły juniorskie rokrocznie z powodzeniem walczą o najwyższe laury. W połączeniu z Lech Poznań Football Academy systemem szkolenia poznańskiego klubu objętych jest ponad 2000 młodych adeptów futbolu.
Popularny „Kolejorz" to duma całej Wielkopolski, jego losami interesują się ponad trzy miliony Wielkopolan. Znajduje to potwierdzenie również we frekwencji na meczach, która niezmiennie od kilku sezonów jest najwyższa w lidze. Będąc klubem całego regionu, Lech angażuje się w liczne akcje społeczne zachęcające do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
Wiodąca pozycja w polskiej piłce to efekt wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji oraz zarządzania klubem, dzięki czemu Lech znakomicie bilansuje wszystkie aspekty funkcjonowania. Co bardzo istotne, „Kolejorz" chętnie dzieli się swoją wiedzą przyczyniając do rozwoju całego środowiska sportowego.
Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową klubu Lech Poznań.

Koordynator

ignaciuk

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj