logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Inspektorzy Ochrony Danych oraz osoby zamierzające pełnić tę funkcję.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Ochrona danych osobowych w biznesie oraz administracji publicznej

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie określane RODO, zreformowało unijne i krajowe ramy prawne w zakresie ochrony danych osobowych, mając na celu głównie wzmocnienie prawa do prywatności osób fizycznych. RODO zmieniło podejście do przetwarzania danych osobowych – niezależnie czy mowa o podmiotach publicznych, prywatnych czy NGO, zobowiązane są one do proaktywnego podejścia do ochrony danych osobowych. W praktyce rodzi to wiele problemów – niezbędna jest nie tylko wiedza prawna, ale również umiejętności z zakresu szacowania ryzyka, zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz realizacji obowiązków dokumentacyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, stworzyliśmy program dedykowany rozwiązywaniu praktycznych problemów, który wyposaży słuchaczy zarówno w niezbędną wiedzę, jak i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, które niesie za sobą przetwarzanie danych osobowych."

Biogramy.BIO paulina sobiczewskansp 594Anna Mrozowska
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

 • Inspektorzy Ochrony Danych oraz osoby zamierzające pełnić tę funkcję,
 • przedsiębiorcy, wyższa kadra kierownicza sektora prywatnego, pracownicy administracji publicznej, szkół wyższych, trzeciego sektora (administratorzy danych, pełnomocnicy ds. ochrony danych),
 • osoby przetwarzające dane osobowe w ramach obowiązków zawodowych (np. pracownicy działów odpowiedzialnych za sprawy personalne, specjaliści ds. marketingu, IT).

Cel

Podstawowe cele studiów:

 • przygotowanie słuchaczy do pełnienia stanowiska Inspektora Ochrony Danych, kod zawodu 242111 (*) ,
 • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, w szczególności w perspektywie zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • zapoznanie słuchaczy z podstawami normy ISO/IEC 27001 w perspektywie doskonalenia procesów systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji, wspierania umiejętności w zakresie przeprowadzania audytów oraz tworzenia dokumentacji traktującej o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

Słuchacze w trakcie studiów nabędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zostaną przygotowani do wprowadzenia w przedsiębiorstwach, podmiotach samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych systemów bezpieczeństwa, zgodnych z wymaganiami polskich ustaw i rozporządzeń oraz normami i standardami europejskimi.

(*) Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Administrator Bezpieczeństwa Informacji (inspektor ochrony danych) – kod 242111 umiejscowiony został pośród specjalistów do spraw zarządzania i organizacji.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz 2 testy semestralne. Ocena na świadectwie jest średnią ocen z testów śródsemestralnych i końcowego.

Czas trwania

dwa semestry (190 godzin, 11 zjazdów)
30 punktów ECTS.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Organizacja i tematyka zajęć

Co wyróżnia nasz program – harmonijne połączenie teorii z wiedzą praktyczną. Wykłady uzupełniane są zajęciami warsztatowymi, prowadzonymi przez wyspecjalizowaną kadrę. Kładziemy nacisk na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub działań nadzorczych w zakresie kontroli prawidłowości przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.

Program studiów obejmuje 190 godzin zajęć (30 punktów ECTS).

Szczegółowe bloki zajęć:

BLOK I - Ramy prawne ochrony danych osobowych i prawa do prywatności (12 godz.)

 • Europejskie i międzynarodowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności.
 • Krajowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Obowiązki prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych w zatrudnieniu oraz procesie rekrutacji.

BLOK II - Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych (16 godz.)

 • Definicje RODO – ujęcie praktyczne
 • RODO w aspekcie podmiotowym – administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający
 • Przepływy danych osobowych
 • Transfer danych do państw trzecich

BLOK III - Podstawy przetwarzania danych osobowych (12 godz.)

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych "zwykłych",
 • Podstawy prawne przetwarzania szczególnych kategorii danych

BLOK IV - Zasady przetwarzania danych osobowych (12 godz.)

 • Naczelne zasady RODO – art. 5
 • Zasada privacy by design i privacy by default – art. 25 RODO

BLOK V - Podejście oparte na ryzyku – risk based approach (18 godz.)

 • Analiza ryzyka
 • Ocena skutków dla ochrony danych
 • Naruszenia ochrony danych osobowych

BLOK VI – Dokumentacja (12 godz.)

 • Rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • Konstruowanie Polityki Ochrony Danych.

BLOK VII - Inspektor Ochrony Danych (48 godz.)

 • Status, kompetencje i odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych
 • Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych

BLOK VIII - Środki bezpieczeństwa (16 godz.)

 • Organizacyjne środki bezpieczeństwa
 • Techniczne środki bezpieczeństwa
 • Cyberbezpieczeństwo

BLOK IX - ISO 27001 (12 godz.)

 • Podstawy normy ISO/IEC 27001
 • Budowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wytycznymi normy ISO/IEC 27001

BLOK X - Prawa osób, których dane dotyczą (8 godz.)

 • Uprawnienia osób, których dane dotyczą (art. 15 – 22 RODO)
 • Realizacja uprawnień – case study

BLOK XI - RODO a informacje niejawne oraz dostęp do informacji publicznej (12 godz.)

 • Podstawy ochrony informacji niejawnych
 • Dostęp do informacji publicznej a RODO

BLOK XII - Aspekty psychologiczne (8 godz.)

 • Psychologiczne aspekty wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje w kontekście sporów na gruncie ochrony danych osobowych.

BLOK XIII - Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych (10 godz.)

 • Odpowiedzialność administracyjna
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza i karna
 • Wybrane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

BLOK XIV - Organ nadzorczy (8 godz.)

 • Kompetencje, zadania PUODO
 • Postępowania kontrolne PUODO

Kadra

Zajęcia prowadzą eksperci w swoich dziedzinach, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy akademickiej, wykonywaniu funkcji Inspektora Ochrony Danych, audytorzy ISO 27001 oraz specjaliści w zakresie postępowanie administracyjnego i dostępu do informacji publicznej.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat   590 zł
2 raty   2775 zł
1 rata  5200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

ignaciuke

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00