hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla instruktorów, trenerów, nauczycieli, wykładowców, aktorów, wokalistów, menadżerów, psychologów, prawników, duchownych, dziennikarzy, polityków, prezenterów.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Głos jako narzędzie pracy

 • Rekrutacja zakończona.
  Start rekrutacji na nowy rok akademicki: kwiecień 2018.

O studiach

"Choroby narządu głosu należą do najczęstszych chorób zawodowych w Polsce, kończąc się nawet koniecznością rezygnacji z pracy w zawodzie. Główną przyczyną zaburzeń jest nieprawidłowa technika wokalna, wynikająca z braku odpowiedniego kształcenia. Jako, że najskuteczniejszą formą leczenia jest zapobieganie, a ponadto w odpowiedzi na potrzebę nabywania wiedzy oraz umiejętności w zakresie emisji i higieny głosu, oto propozycja kierunku studiów podyplomowych. Program ułożony został z przedmiotów, których zestawienie umożliwia całościowe spojrzenie na emisję głosu w teorii i w praktyce. Wiedza o anatomii, fizjologii i higienie głosu oraz praktyczne otwieranie głosu i kształtowanie nawyków wokalnych na bazie szeregu ćwiczeń zbiorowych i indywidualnych osadzone zostają w szerokim kontekście dziedzin uzupełniających, m.in. psychologii, pracy scenicznej, retoryki czy zasad wymowy języka polskiego – bo tylko eklektyczne podejście do tematu umożliwi pełne jego zrozumienie. Zapewnione są też konsultacje indywidualne w celu pomocy w jednostkowych problemach emisyjnych. Absolwenci studiów nie tylko odkryją nieznane sobie wcześniej możliwości wokalne, ale również staną się bardziej świadomi własnego ciała, doświadczą pracy nad samooceną, oswajaniem tremy i nabywaniem większej pewności siebie podczas wystąpień publicznych, nauczą się skuteczniejszej komunikacji z innymi ludźmi. Tym samym będą mogli jeszcze pełniej wyrażać siebie na swej drodze zawodowej."

Wojtaszekdr Aleksandra Wojtaszek
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych – w pierwszej kolejności do osób wykorzystujących głos jako podstawowe narzędzie pracy, których sukces zawodowy związany jest nierozerwalnie z koniecznością wypowiedzi publicznej, przeprowadzenia prezentacji czy występu na scenie lub w mediach, a więc do instruktorów, trenerów, nauczycieli, wykładowców, aktorów, wokalistów, menadżerów, psychologów, prawników, duchownych, dziennikarzy, polityków, prezenterów itp., ale także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zadbać o swój głos, odkrywać jego siłę i piękno oraz rozwijać umiejętności prawidłowego i higienicznego posługiwania się nim.

Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom fundamentalnej wiedzy i niezbędnych umiejętności z zakresu prawidłowej emisji głosu, aby mogli:

 • zrozumieć funkcjonowanie narządu głosu,
 • odkryć własny głos naturalny, rozwijać umiejętności wokalne oraz nieustannie doskonalić prawidłową pracę całego aparatu głosotwórczego,
 • podjąć świadome działania profilaktyczne w kierunku optymalnego wykorzystania głosu oraz utrzymania jego zdrowia i wydolności, a w konsekwencji – satysfakcji zawodowej do późnych lat życia.

Dlaczego warto?

Podejście holistyczne
Zagadnienie emisji głosu osadzone jest w szerokim kontekście bardzo istotnych dla prawidłowej techniki wokalnej aspektów: psychologii, pracy z ciałem, aktorstwa, retoryki czy autoprezentacji.

Kadra
Zespół prowadzących tworzą wybitni specjaliści, których przygotowanie merytoryczne i długoletnie doświadczenie gwarantują, że zajęcia są skuteczne i przynoszą bezpośrednie efekty.

Nastawienie praktyczne
Istotą programu jest koncentracja na umiejętnościach praktycznych, czyli nabywaniu i doskonaleniu kompetencji wokalnych oraz rozwijaniu warsztatu mówcy, co w następstwie ma prowadzić do większej satysfakcji zawodowej.

Możliwość nauki emisji głosu zarówno w mowie, jak i w śpiewie
Spośród innych ofert, ta wyróżnia się możliwością doświadczania własnego głosu i nauki techniki wokalnej kompleksowo – nie tylko w mowie, ale również w śpiewie (klasycznym oraz rozrywkowym).

Czas trwania

dwa semestry (190 godzin, 30 punktów ECTS)

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele w siedzibie WZ Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest pozytywny wynik prezentacji, łączącej wszystkie nabyte umiejętności, przygotowywanej przez słuchaczy podczas studiów oraz minimum 80% obecność na zajęciach. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Program studiów obejmuje 190 godzin dydaktycznych (30 punktów ECTS), w tym takie przedmioty jak:

 1. Anatomia i fizjologia aparatu głosowego – 20 godzin
 2. W poszukiwaniu głosu naturalnego – techniki otwarcia – 20 godziny
 3. Głos w mowie – 25 godzin
 4. Głos w śpiewie – 25 godzin
 5. Psychologia kontaktu – 20 godzin
 6. Praca z ciałem – 20 godzin
 7. Podstawy gry aktorskiej i pracy scenicznej – 20 godzin
 8. Retoryka praktyczna – prezentacje i wystąpienia publiczne – 15 godzin
 9. Kultura żywego słowa i zasady wymowy polskiej – 15 godzin
 10. Konsultacje indywidualne z ustawieniem ćwiczeń – 10 godzin

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kierownik kierunku

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Poznaniu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 540 zł
2 raty 2575 zł
1 rata 4900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ignaciuk

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj