hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników agencji reklamowych i public relations, pracowników działów marketingu i promocji, rzeczników prasowych, doradców medialnych, pracowników z kręgu biznesu i polityki.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Kreowanie wizerunku

 • Rekrutacja zakończona.
  Start rekrutacji na nowy rok akademicki: kwiecień 2018.

O studiach

"Nazywam się Sebastian Drobczyński i jestem autorem programu studiów podyplomowych Kreowanie wizerunku. Skoro poświęciliście Państwo swój czas i jesteście na tej stronie, to całkiem możliwe, że poszukujecie odpowiedzi na pytanie: którą uczelnię wybrać na studia podyplomowe z zakresu szeroko rozumianego kreowania wizerunku osób i instytucji? Z pewnością nie szukacie Państwo studiów, których program oferuje podstawy public relations - zakładam, że oczekujecie znacznie więcej. Jestem przekonany, że głównym atutem przemawiającym za podjęciem studiów podyplomowych z zakresu Kreowanie wizerunku na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu jest ich program, który został oparty na potrzebach i oczekiwaniach współczesnego rynku. Rynku, który nie jest łatwy - lecz możliwe, że właśnie dzięki temu, jest tak pociągający. Oferuję Państwu roczną podróż, która rozpocznie się w umyśle człowieka (podstawy psychologii) a zakończy na skutecznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy w realnym świecie (zajęcia z ekspertami poszczególnych zagadnień odnoszących się do kreowania wizerunku). Wraz z zespołem wykładowców - ekspertów w swoich dziedzinach - serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w studiach podyplomowych Kreowanie wizerunku. Dla każdego z nas jesteście nie tyle klientem, co Partnerem."

drobczynskiSebastian Drobczyński
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci studiów

Studia skierowane są do pracowników agencji reklamowych i public relations, pracowników działów marketingu i promocji, rzeczników prasowych, doradców medialnych, pracowników z kręgu biznesu i polityki, którzy odpowiadając na zapotrzebowanie rynku chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, by podjąć pracę w charakterze doradcy firm, organizacji pozarządowych, partii politycznych oraz celebrity.
Adresatami studiów są również osoby, które chciałyby nabyć lub rozszerzyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do indywidualnej pracy z biznesmenami, menadżerami, politykami, artystami i innymi osobami występującymi publicznie, które obecnie coraz częściej zatrudniają osobistych doradców z zakresu wizerunku. Mogą to być absolwenci kierunków takich jak: psychologia, socjologia czy prawo.

Cel

Proces kreowania wizerunku osób i firm jako dziedzina rozwinęła się w Polsce dopiero w latach 90-tych XX wieku. Było to następstwem zmian społecznych, politycznych i gospodarczych zapoczątkowanych w latach 80-tych XX wieku. W konsekwencji zmian pojawiła się potrzeba kreowania wizerunku zarówno osób, jak i instytucji. W krótkim czasie stało się ono niezbędnym elementem towarzyszącym wprowadzaniu każdego produktu na rynek. Rosnąca konkurencyjność wymusiła wykorzystywanie w walce o klienta nieznanych dotąd w Polsce narzędzi i mechanizmów związanych z kreacją wizerunku, w związku z czym powstał nowy zawód – specjalisty ds. kreowania wizerunku.
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowaniem rynku na tego rodzaju specjalistów Uniwersytet SWPS wraz z najlepszymi praktykami z zakresu kreowania wizerunku oraz psychologami przygotowała studia podyplomowe z tego zakresu. Program został przygotowany z myślą o osobach, które chciałyby nabyć teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy z instytucjami bądź osobami nad ich wizerunkiem. Słuchacze zostaną w pierwszej kolejności zapoznani z psychologicznym aspektami wywierania wpływu, by następnie korzystając z wiedzy psychologicznej nauczyć się pracy nad wizerunkiem osób i instytucji, a także umiejętności kontaktów z mediami oraz kreowania medialnego wizerunku osób i instytucji. Uzupełnieniem programu będą spotkania z praktykami, podczas których słuchacze będą mieli okazję poznać praktyczne aspekty zdobytej na studiach wiedzy oraz poznać niuanse pracy nad wizerunkiem osób oraz instytucji. Będą one również doskonałym uzupełnieniem seminariów stanowiąc wsparcie w przygotowywaniu projektów będących jednym z warunków zaliczenia studiów.

Czas trwania

2 semestry, 180 godzin, 30 punktów ECT

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele w siedzibie WZ Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest pozytywne zaliczenie testu z wiedzy oraz przygotowanie i obrona projektu dotyczącego kreowania wizerunku instytucji bądź osoby oraz minimum 80% obecność na zajęciach. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

2 semestry, 180 godzin, 60 punktów ECT

BLOK I – PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WIZERUNKU

 • Psychologiczne rozumienie natury człowieka i jego zachowań (16 godz.)
 • Psychologiczne teorie spostrzegania ludzi (12 godz.)
 • Techniki wywierania wpływu (8 godz.)

BLOK II – WIZERUNEK OSÓB

 • Kształtowanie wizerunku jednostki (8 godz.)
 • Kreowanie wizerunku menedżera wśród pracowników (8 godz.)
 • Emisja głosu jako fundament mowy (6 godz.)
 • Sztuka wystąpień publicznych i prezentacji (12 godz.)
 • Rola wizerunku w procesie negocjacji (8 godz.)
 • Stylizacja i wizaż jako kreowanie wizerunku osobistego (6 godz.)

BLOK III – WIZERUNEK INSTYTUCJI

 • Kształtowanie wizerunku pracodawcy – Employer Branding (8 godz.)
 • Corporate Social Responsibility jako narzędzie budowania wizerunku firmy (6 godz.)
 • Projektowanie kampanii informacyjno-promocyjnych instytucji (8 godz.)
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych (8 godz.)

BLOK IV – KREOWANIE WIZERUNKU Z WYKORZYSTANIEM MEDIÓW

 • Media relations (8 godz.)
 • Kreowanie wizerunku osób i instytucji w telewizji – współpraca z telewizją (8 godz.)
 • Kreowanie wizerunku osób i instytucji w radio – współpraca z radiem (8 godz.)
 • Kreowanie wizerunku osób i instytucji w Internecie i social media (8 godz.)

BLOK V - PRAWNE ASPEKTY OCHRONY WIZERUNKU OSÓB I INSTYTUCJI (8 godz.)

BLOK VI - SPOTKANIA Z PRAKTYKAMI (16 godz.)

BLOK VII – SEMINARIUM (12 godz.)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Przykładowe case study

W trakcie studiów podyplomowych Kreowanie wizerunku słuchacze będą pracowali na case study. Poniżej kilka przykładów:

 1. PR instytucji
 2. Prawne aspekty ochrony wizerunku
 3. Sytuacja kryzysowa
 4. Organizacja konferencji prasowej

Kierownik kierunku

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Poznaniu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 570 zł
2 raty 2725 zł
1 rata 5200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj