hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Program został stworzony z myślą o osobach, które pragną pracować lub pracują w organizacjach na stanowisku trenera wewnętrznego; które rozpoczęły własną działalność o charakterze szkoleniowym; które w swojej pracy wykorzystują pracę trenerską.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Podyplomowe studia trenerów

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Studia przygotowują słuchaczy do pełnienia roli trenera. Trener to nie tylko osoba prowadząca szkolenia, warsztaty w wymiarze zawodowym ale także nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami, mający możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności trenerskich. Studia pozwalają na zdobycie solidnej wiedzy psychologicznej usprawniającej pracę trenerów i proces nauczania. Doświadczeni prowadzący w sposób praktyczny, ale też merytoryczny, przygotują słuchaczy do prowadzenia różnych form takich jak: zajęcia/spotkania grupowe, warsztaty, szkolenia, treningi. Studia dostarczą wiedzy i kompetencji pozwalających na samodzielne przejście przez cały proces szkoleniowy, począwszy od rozpoznania potrzeb, poprzez przygotowanie, wdrożenie i ewaluację projektu rozwojowego. Program wzbogacony jest aktualną wiedzą mogącą wspomóc osoby szukające pracy w zawodzie trenera/szkoleniowca dotyczącą obecnych trendów na rynku pracy. Bycie trenerem to nie tylko konkretny i profesjonalny warsztat pracy, ale także osobowość, która dzieli się swoim doświadczeniem, inspiruje do rozwoju, poszukiwania nowego i dokonywania zmian. Głównym celem, jaki stawiamy przed słuchaczami jest umiejętność prowadzenia grupy w procesie uczenia, rozwoju oraz wypracowanie własnego warsztatu pracy trenerskiej. Zapraszamy!"

dr Mirosława Leopold i Anna Nowak
Kierownicy merytoryczni studiów

Adresaci studiów

Studia zaadresowane są do:

 • pracowników działów HR
 • menadżerów chcących doskonalić się w umiejętnościach trenerskich
 • trenerów wewnętrznych
 • trenerów freelancerów
 • nauczycieli akademickich wykorzystujących warsztatową formę pracy
 • psychologów i pedagogów prowadzących zajęcia w grupach

Szkoła pozwoli na przygotowanie od strony psychologicznej do pracy z grupą oraz na zdobycie konkretnych umiejętności prowadzenia edukacji w formie treningów i warsztatów. Uczestnicy nauczą się, jak prowadzić szkolenia w oparciu o rzetelną wiedzę psychologiczną, mając za punkt odniesienia wyniki badań empirycznych.

Cel studiów

Program studiów łączy w sobie wiedzę merytoryczną dotyczącą prowadzenia szkoleń z umiejętnościami społecznymi, które są niezbędne w zawodzie trenera.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć grupowych w różnej formie: warsztatów, treningów, spotkań grupowych. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności trenerskie oraz rzetelną wiedzę psychologiczną popartą solidnymi badaniami empirycznymi. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane najnowsze koncepcje i wyniki badań użytecznych w pracy trenera. Wyróżnikiem programu jest oparcie zajęć na podwalinach psychologicznych, wykorzystanie badań i wiedzy psychologicznej w praktyce trenerskiej. Ponadto podczas studiów odbędą się praktyczne warsztaty z doskonalenia umiejętności trenerskich, które poprowadzą uczestnicy w parach. Prowadzący warsztat otrzymają od superwizorów informację zwrotną na temat ich umiejętności trenerskich oraz rekomendacje do dalszej pracy. Wartością dodaną są zajęcia z podstaw metodologii badań, dające wiedzę z zakresu przygotowywania metod (ankiety, kwestionariusze), opracowania danych, którą trener może wykorzystać w swojej pracy.

Czas trwania

dwa semestry (195 godzin, 11 zjazdów)
30 punktów ECTS

Organizacja nauki

studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele w siedzibie WZ Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest obecność na minimum 80% zajęć, przeprowadzenie warsztatu pod okiem superwizora i udział w sesji informacji zwrotnych podczas zjazdu. Zdanie egzaminu końcowego polegającego na prezentacji fragmentu nagrania przeprowadzonego warsztatu oraz odpowiedzeniu na 3 pytania z bloku przedmiotów doskonalących umiejętności trenerskie. Pozytywna ocena z testu wiedzy z bloku przedmiotów psychologicznych.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Co wyróżnia program:

Podejście

 • Warsztat trenera oparty na dowodach
 • Nastawienie na wypracowanie indywidualnego warsztatu pracy
 • Przybliżenie idei psychologii pozytywnej w celu wykorzystania jej w środowisku pracy w obszarze związanym z rozwojem

Praktyka- doskonalenie warsztatu trenera

 • Samodzielne prowadzenie warsztatów
 • Kontakt z doświadczonymi trenerami podczas zajęć oraz dyżurów konsultacyjnych
 • Udział w zajęciach z superwizorem
 • Możliwość skorzystania z indywidualnych sesji coachingowych
 • Omówienie sytuacji trudnych w pracy trenera

Program obejmuje 195 godzin, na które składa się 11 zjazdów w tym 1 zjazd egzaminacyjny.

Szczegółowe bloki zajęć

BLOK PRZEDMIOTÓW PSYCHOLOGICZNYCH: składa się z 61 godzin a celem tego bloku jest dostarczenie rzetelnej wiedzy psychologicznej popartej wynikami aktualnych badań empirycznych, które mogą być użyteczne w pracy trenera.

Proces uczenia się osób dorosłych: czym jest uczenie się? różnice w uczeniu się; różne formy uczenia się; cykliczny model uczenia się Kolba; warunki sprzyjające efektywnemu uczeniu się dorosłych; czynniki blokujące proces uczenia się; zalecenia dotyczące optymalizacji procesu uczenia się

Proces grupowy w sytuacji szkoleniowej: aspekty strukturalne: cel, normy, role w grupie; dynamika i procesy zachodzące w grupie: fazy rozwoju grupy, poziom energii i atmosfera, napięcie i opór w grupie; zjawiska i obszary wymagające rozpoznania i interwencji ze strony trenera aby proces grupowy służył osiągnięciu celów szkolenia

Wiedza o osobowości wykorzystywana przez trenera: temperament i jego rola w regulacji wartości stymulacyjnej sytuacji i zachowań; indywidualne różnice w funkcjonowaniu poznawczym-style poznawcze; osobowość a kontrola działania: wewnętrzne i zewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli; style radzenia sobie ze stresem; czym jest motywacja ? jakie motywy kierują naszym zachowaniem ? jak wzmocnić niektóre motywy naszych działań a osłabić inne ?

Elementy psychologii społecznej dla trenerów: podstawowy wpływ społeczny; procesy wewnątrzgrupowe; samowiedza, samoocena oraz wiedza o świecie społecznym; techniki wpływu społecznego; psychologia współzależności społecznej; bezrefleksyjność

Metodologia badań w pracy trenera: jak prowadzić rzetelną obserwację ? jak skonstruować kwestionariusz ? jak poprowadzić wywiad ?

Wspieranie rozwoju pracowników w nurcie psychologii pozytywnej: idea psychologii pozytywnej w obszarze pracy i organizacji; pojęcie zasobów osobistych pracowników; PsyCap – kapitał psychologiczny; VIA (virtues in action) – siły charakteru; diagnoza potencjału zasobów ludzkich w organizacji; budowanie polityki szkoleniowej w oparciu o zasoby pracowników

BLOK PRZEDMIOTÓW DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE: składa się z 134 godzin a celem tego bloku jest rozwój umiejętności trenerskich oraz postawy, które mają przygotować słuchaczy do samodzielnego prowadzenia różnych form zajęć z grupą.

Zawód- trener: kto to jest trener ? praca trenera: zadania i role; kompetencje trenera; indywidualny styl pracy trenera; doskonalenie warsztatu pracy; etyka pracy

Prowadzenie prezentacji i wystąpienia publiczne: co stanowi istotę prezentacji i wystąpień publicznych; jakie strategie autoprezentacji wykorzystywane są podczas wystąpień publicznych; jak budować swoją wiarygodność w roli prowadzącego prezentację/wystąpienie; jak przygotować prezentację/swoje wystąpienie - na co zwrócić uwagę, z czego skorzystać, jak wzbogacić; jakie błędy mogą pojawić się podczas prezentacji i wystąpień publicznych i jak sobie z nimi radzić; jak można doskonalić umiejętności prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i ewaluacja szkoleń: znaczenie badania potrzeb organizacji dla skuteczności podejmowanych interwencji; metody możliwe do wykorzystania na etapie badania potrzeb; planowanie badania potrzeb; prowadzenie rozmów z osobami decyzyjnymi w firmie; trenowanie wykorzystania różnych metod zbierania informacji; ewaluacja szkoleń

Projektowanie szkoleń: zebranie i przeanalizowanie informacji wynikających z identyfikacji potrzeb szkoleniowych; określenie celów szkolenia; wyznaczenie ram czasowych; dobór treści i przygotowanie poszczególnych modułów; dookreślenie form pracy; dookreślenie oceny skuteczności szkolenia; przygotowanie materiałów szkoleniowych

Prowadzenie szkoleń: trener na sali szkoleniowej, czyli psychologia na użytek trenera; szkolenie, trening, warsztat, czyli forma; szkolenia otwarte i zamknięte; sytuacje trudne w pracy trenera- organizacyjne, wynikające z prowadzącego, stwarzane przez uczestników; metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach; metody radzenia sobie z obiekcjami (poznanie i trenowanie kilku wybranych metod)

Warsztat trenera- metody szkoleniowe: typologia metod szkoleniowych; metody tradycyjne; metody aktywizujące; metody skoncentrowane na uczestnika; metody pracy indywidualnej oraz grupowej; zadania poszkoleniowe; niekonwencjonalne metody szkoleniowe; skuteczność, nieskuteczność, zasadność i etyka stosowania metod szkoleniowych

Warsztat trenera- metody coachingowe: zadawanie pytań; parafrazowanie; skuteczny feedback; praca z celem; wydobywanie potencjału uczestników szkolenia

Trener na rynku pracy: freelancer, trener wewnętrzny, firma szkoleniowa? analiza rynku; czynniki sukcesu trenera; strategia rozwoju trenera; marketing w pracy trenera (bio, cv, referencje, rekomendacje etc.); oferta szkoleniowa; skuteczna sprzedaż w pracy trenera

Zjazd - warsztaty prowadzone przez słuchaczy: celem warsztatów jest wdrożenie zdobytej wiedzy i umiejętności prowadzenia szkoleń dla grupy osób. Tematyka warsztatów zostanie dookreślona przez uczestników studiów. Warsztaty będą prowadzone w parach. Prowadzący otrzymają od superwizora informację zwrotną na temat ich umiejętności trenerskich oraz rekomendacje do dalszej pracy.

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na minimum 80% zajęć, przeprowadzenie warsztatu pod okiem superwizora i udział w sesji informacji zwrotnych podczas zjazdu. Zdanie egzaminu końcowego polegającego na prezentacji fragmentu nagrania przeprowadzonego warsztatu oraz odpowiedzeniu na 3 pytania z bloku przedmiotów doskonalących umiejętności trenerskie. Pozytywna ocena z testu wiedzy z bloku przedmiotów psychologicznych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Poznaniu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 630 zł
2 raty 3025 zł
1 rata 5800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ignaciuk

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj