hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Czy sprawca przestępstwa jest psychopatą? Czy zeznanie domniemanej ofiary przestępstwa jest wiarygodne? Czy dziecko może występować jako świadek w sądzie? To bardzo ważne i trudne pytania, na które odpowiedzi udzieli psycholog sądowy.

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS, psycholog kliniczny, prowadzi badania z zakresu wiarygodności zeznań świadków oraz osobowości psychopatycznej i makiawelicznej

Poznań, Wydział Zamiejscowy

Psychologia sądowa

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia jednolite magisterskie
 • studia jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis specjalności

Psychologia sądowa analizuje złożone działania człowieka w kontekście wymiaru sprawiedliwości. Bada zjawiska patologii społecznych, zajmuje się terapią zaburzeń osób, które weszły w konflikt z prawem, nakreśla profile sprawców przestępstw. Studenci zgłębiają wiedzę na temat metod badawczych stosowanych w psychologii sądowej. Nabywają umiejętności wykonywania diagnoz dla potrzeb sądu. Uczą się zasad współpracy zarówno w zespołach diagnostycznych, jak i zespołach prowadzących resocjalizację przestępców.

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych powiązaniem psychologii i prawa. Kandydaci powinni posiadać takie cechy, jak: wysoka odporność na stres, poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania, a także predyspozycje do formułowania niezależnych sądów i umiejętność ich obrony.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci psychologii sądowej znajdują zatrudnienie w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, które działają przy sądach, a także w zakładach karnych, aresztach śledczych, domach poprawczych, izbach dziecka, ośrodkach adopcyjnych, poradniach uzależnień, ośrodkach interwencji kryzysowej.

Atuty specjalności

Interdyscyplinarne i unikatowe kompetencje

Studenci potrafią zdiagnozować czynniki psychologiczne w zachowaniach przestępczych oraz rozpoznać objawy zaburzeń zachowania, psychopatii i osobowości antyspołecznej. Wiedzą, jak przeprowadzać wywiady ze świadkami i ofiarami przestępstw oraz jak stawiać diagnozę w sprawach o seksualne molestowanie dzieci.

Wysokie standardy etyczne i merytoryczne

Kładziemy silny nacisk na etyczne standardy pracy psychologa sądowego, którego orzeczenia mają poważny wpływ na losy badanych osób. Studenci uczą się, jak rozpoznać pseudonaukowe koncepcje i metody oraz jak ich unikać w praktyce zawodowej. Poznają też negatywne konsekwencje błędów diagnostycznych i psychoterapeutycznych oraz efekty łamania zasad profesjonalnego sporządzania diagnoz sądowo-psychologicznych i oddziaływań psychokorekcyjnych.

Kadra

Psychologia w Poznaniu

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia dla magistrów i licencjatów (IOS) powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
 • ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój: R144
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW. Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.