hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Większość pacjentów potrzebuje wsparcia psychologicznego. Szok emocjonalny, który przeżywamy już na samą wieść o chorobie, blokuje logiczne myślenie i utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji.

prof. dr hab. Teresa Rzepa, psycholog zdrowia

Poznań, Wydział Zamiejscowy

Psychologia zdrowia

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia jednolite magisterskie
 • studia jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis specjalności

Psychologia zdrowia bada wpływ czynników psychospołecznych na stan naszego zdrowia oraz wpływ stanu zdrowia na samopoczucie psychiczne człowieka. Studenci poznają zagadnienia związane z kategoriami normy i patologii, zdrowia i choroby. Uczą się interweniować i doradzać w sytuacjach kryzysowych. Doskonalą umiejętności krótko- i długoterminowej pracy z pacjentem.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych profilaktyką zdrowia psychicznego, które chciałyby w przyszłości pracować w zespołach zaangażowanych w proces leczenia, prewencję, interwencję i rehabilitację, oraz w badania kliniczne w ramach opieki zdrowotnej. To atrakcyjny wybór dla osób, które posiadają medyczne doświadczenie zawodowe i pragną poszerzyć swoje kompetencje.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w szpitalnych zespołach interdyscyplinarnych zajmujących się opieką nad pacjentami (np. zespoły Szybkiej Ścieżki Onkologicznej powoływane na mocy aktualnych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia), w ośrodkach zdrowia, instytutach badawczych, centrach interwencji kryzysowej, a także w hospicjach i domach opieki społecznej.

Specjalność przygotowuje do tworzenia planów prewencji w systemie opieki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia.

Atuty specjalności

Profesjonalne przygotowanie do zawodu

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie niesienia pomocy osobom zmagającym się z ciężkimi chorobami. W grupach warsztatowych uczą się pracy z pacjentami chorymi somatycznie i psychosomatycznie, a także ich rodzinami.

Nowatorskie metody kształcenia

Odchodzimy od tradycyjnego, akademickiego ujmowania poszczególnych zagadnień. Podczas zajęć studenci szukają rozwiązań dla rzeczywistych problemów i analizują konkretne przypadki, co pozwala na zweryfikowanie zdobywanej wiedzy na poziomie praktycznym.

Duże możliwości na rynku pracy

Psychologia zdrowia to specjalność na styku medycyny, psychoedukacji, diagnostyki, rehabilitacji. Absolwenci mogą pracować zarówno bezpośrednio z pacjentem, jak i w instytucjach zajmujących się promocją zachowań prozdrowotnych.

Kadra

Psychologia w Poznaniu

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia dla magistrów i licencjatów (IOS) powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
 • ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój: R144
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW. Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.