hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Każdy jest zdolny do zbrodni, ale nie każdy zbrodniarz rozumie powody swojego działania. Profiler poszukuje prawdy, która może dziwić, a nawet przerażać samego zbrodniarza.

mgr Dariusz Piotrowicz, psycholog, biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej, profiler

Sopot, Wydział Zamiejscowy

Psychokryminalistyka

 • obszar na studiach psychologicznych I stopnia
 • specjalność na studiach jednolitych magisterskich
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis obszaru/specjalności

Psychokryminalistyka łączy wiedzę z obszaru psychologii osobowości, klinicznej i społecznej z kryminalistyką. Pozwala poznać oraz zrozumieć psychologiczne i społeczne uwarunkowania przestępczości. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do wykrywania zagrożeń przestępczością i zapobiegania im. Zgłębiają wiedzę na temat psychopatii i socjopatii, a także nowych form przestępczości, takich jak cyberbullying i stalking. Absolwenci są przygotowani do współpracy z przedstawicielami organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi, np. poszukującymi osób zaginionych.

Psychokryminalistyka to atrakcyjny kierunek dla osób zainteresowanych problematyką przestępczości, jej psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami, rozpowszechnienia przestępczości oraz wykrywania sprawców przestępstw. To dobry wybór dla osób, które myślą o pracy zawodowej w obszarze psychologii sprawców przestępstw, w placówkach wymiaru sprawiedliwości czy resorcie oświaty.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci  mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach wymiaru sprawiedliwości, domach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach i klubach socjoterapeutycznych, w placówkach prowadzonych przez resort oświaty, instytucjach pomocowych (miejskich ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie), agencjach detektywistycznych, straży granicznej, straży miejskiej.

Po odbyciu specjalistycznych szkoleń mogą podjąć pracę w zakładach karnych, a po uzyskaniu specjalnych uprawnień – jako biegli psychologowie bądź członkowie zespołów orzekających.

Odwiedź nas

9 września 2017 r. - Dzień z Uniwersytetem SWPS w Sopotece
sprawdź szczegóły »

Atuty

Sam tworzysz swoją specjalność

Nowatorski program studiów pozwala studentom na swobodny wybór modułów. Dzięki temu mogą zapoznać się ze specyfiką różnych dziedzin psychologii. Nie wybierają specjalności, tylko budują ją z bloków zajęć, które najbardziej ich interesują. Ci, którzy mają określone plany zawodowe i którym zależy na wpisie na dyplomie, muszą zrealizować co najmniej cztery moduły z danej specjalności. Pozostałe mogą dobierać z całej oferty wydziału i w ten sposób tworzyć unikatową ścieżkę kształcenia dostosowaną do swoich potrzeb.

Unikatowe umiejętności na rynku pracy

Studenci zdobywają wiedzę związaną z diagnozowaniem zagrożenia przestępczością, tak na poziomie jednostkowym, jak i społecznym. Doskonalą także praktyczne umiejętności dotyczące psychokorekcji zachowań agresywnych i przestępczych. Unikatowe kompetencje zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy i otwierają przed nimi perspektywy ciekawej ścieżki zawodowej.

Specjalistyczna wiedza od ekspertów różnych dyscyplin

Zajęcia prowadzą psychologowie społeczni, psychologowie emocji, a także praktycy zatrudnieni w organach ścigania i organach wymiaru sprawiedliwości, m.in. biegli sądowi i profilerzy. Studenci doskonalą kompetencje w zakresie diagnostyki i tworzenia ekspertyz psychologicznych. Opanowują też sposoby nieinwazyjnego prowadzenia rozmów i wywiadów w celu uzyskania informacji umożliwiających identyfikację sprawców przestępstw.

Kadra

Psychologia w Sopocie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia dla magistrów i licencjatów (IOS) powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • rekrutacja.sopot@swps.edu.pl
 • ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
 • Czas pracy:
  poniedziałek, środa, piątek: 8.00-16.00
  wtorek, czwartek: 10.00-18.00
  sobota: 10.00-14.00 (od lipca do października)

W poniedziałek 14 sierpnia Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

W związku z remontem rekrutacja będzie funkcjonować w miasteczku kontenerowym przy budynku Uniwersytetu SWPS w Sopocie.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Drukuj