logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników i menedżerów średnich i dużych firm zajmujących się analizą.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Strategiczna analiza konkurencji

 • REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

O studiach

"Co tak naprawdę wiemy o rynku, na którym działamy? Czy systematycznie i skutecznie monitorujemy głównych uczestników rynku - poczynania konkurencji, wiarygodność kontrahentów, wymagania regulatorów? Czy umiejętnie śledzimy i identyfikujemy trendy rynkowe, które mogą mieć wpływ na nasz biznes? Czy podczas podejmowania decyzji bieżących oraz strategicznych posiłkujemy się odpowiednimi informacjami wywiadowczymi? Czy efektywnie identyfikujemy szansy rynkowe i sprzedażowe? Czy posiadamy system wczesnego ostrzegania przed korzystnymi i negatywnymi zmianami w naszym otoczeniu? Czy obecnie nasz zespół analizujący konkurencję działa efektywnie i skupia się na kwestiach strategicznych? Czy stosujemy podstawowe i zaawansowane techniki analizy konkurencji? Zastosowanie wiedzy zdobytej podczas tych wyjątkowych na polskim rynku studiów podyplomowych pozwoli słuchaczom udzielić pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania. Zapraszamy!"

doliński grafikadr Adam Kowalik
kierownik studiów podyplomowych „Strategiczna analiza konkurencji”

 

Adresaci

Adresatem studiów są pracownicy i menedżerowie średnich i dużych firm z następujących działów:

 • analiz biznesowych i rynkowych – chcący usystematyzować i poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę
 • marketingu i public relations – chcący profesjonalnie analizować sytuację rynkową oraz poczynania konkurentów
 • sprzedaży i rozwój biznesu – chcący identyfikować potencjalnych klientów i pozyskać nowe kontrakty
 • zakupów - chcący identyfikować potencjalnych dostawców produktów i usług i oceniać ich wiarygodność
 • inwestycji, fuzji, przejęć – chcący identyfikować, oceniać i uzasadniać potencjalne cele inwestycyjne
 • strategii – chcący rozpoznawać rynki produktów i usług i wytyczać strategiczne kierunki ekspansji
 • badań i rozwoju – chcący analizować potencjał oraz trendy rynkowe dla nowych produktów i usług
 • audytu wewnętrznego – chcący sprawdzać wybrane obszary aktywności biznesowej i ograniczać ryzyka oszustw
 • finansów, kontrolingu, windykacji - chcący ograniczać ryzyko transakcji finansowych
 • zasobów ludzkich – chcący świadomie kształtować politykę personalną z uwzględnieniem sytuacji rynkowej

Studia kierujemy także do pracowników wyspecjalizowanych firm dostarczających informacje, bazy wiedzy, serwisy, analizy oraz usługi szkoleniowe i doradcze dotyczące różnych branż w tym w szczególności do konsultantów, doradców, analityków, specjalistów ds. pozyskiwania informacji, detektywów, brokerów informacji. Zapraszamy także osoby interesujące się tą tematyką oraz rozważające karierę w tym obszarze

Cel

Cel główny studiów

 • Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia strategicznej analizy konkurencji.

Cele szczegółowe studiów

 • Przedstawienie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie strategicznej analizy konkurencji.
 • Przeprowadzenie ćwiczeń i symulacji prowadzących do rozwinięcia umiejętności analitycznych.
 • Przygotowanie do realizowania projektów analitycznych dla klientów wewnętrznych lub zewnętrznych.
 • Przygotowanie do stworzenia stanowiska, zespołu lub komórki zajmującej się analizą w firmie

Dlaczego warto?

 • Program zajęć jest wielowątkowy i uwzględnia najnowsze światowe trendy - daje to słuchaczom możliwość rozwinięcia konkretnych i kompleksowych kompetencji niezbędnych do samodzielnego realizowania projektów analitycznych oraz rozpoczęcia procesu budowania profesjonalnej komórki analitycznej we własnej firmie, zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami.
 • Wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy na co dzień zajmują się analizą konkurencji w swoich firmach lub prowadzą firmy oferujące usługi analityczne, konsultingowe, informacyjne. Wśród wykładowców są także osoby dawniej związane z pozyskiwaniem i analizą informacji w instytucjach państwowych. Wszyscy wykładowcy posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć/szkoleń biznesowych.
 • Aż 50% zajęć jest prowadzonych metodami „active learning” opierającymi się na założeniu, że człowiek uczy się najwięcej w drodze ćwiczenia, doświadczania, eksperymentowania. Podczas interaktywnych warsztatów słuchacze realizują ćwiczenia i symulacje dotyczące realnych sytuacji i typowych zadań oraz uczestniczą w licznych dyskusjach na tematy objęte programem studiów. Takie podejście gwarantuje rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej pracy.

Warunki zaliczenia

Na zaliczenie końcowe składają się 2 elementy:

1) realizacja praktycznego projektu w kilkuosobowych zespołach zakończona prezentacją
2) indywidualny egzamin ustny z zakresu tematycznego objętego programem studiów

Czas trwania

Dwa semestry.

Liczba miejsc

Ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2019/2020.

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych i trwa 2 semestry.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów, seminariów.

Opis przedmiotów

Posunięcia strategiczne firm a zmiany w otoczeniu biznesowym

 • Zmiany w otoczeniu biznesowym.
 • Posunięcia strategiczne firm.
 • Monitorowanie otoczenia przez firmy.

Strukturyzowanie problemów analitycznych - wymagania decydenta, zakres prac, podejście do analizy

 • Omawianie wymagań analitycznych z decydentem.
 • Ustalanie zakresu prac w projekcie analitycznym.
 • Opracowanie optymalnego podejścia do analizy.

Pozyskiwanie informacji ze źródeł otwartych (OSINT – Open Source Intelligence)

 • Specyfika prowadzenia wywiadu ze źródeł otwartych
 • Strategia wyszukiwania informacji
 • Przegląd i omówienie wybranych źródeł informacji

Pozyskiwanie informacji ze źródeł osobowych (HUMINT – Human Intelligence)

 • Specyfika prowadzenia wywiadu ze źródeł osobowych
 • Wybrane elementy taktyki i techniki prowadzenia rozmów
 • Ocena szczerości i wiarygodności wypowiedzi
 • Aspekty prawne i etyczne prowadzenia wywiadów osobowych
 • Przegląd i omówienie rodzajów źródeł osobowych
 • Prowadzenie wywiadu osobowego

Wykorzystanie wywiadu gospodarczego na potrzeby analizy konkurencji

 • Współczesny wywiad gospodarczy a szpiegostwo przemysłowe.
 • Techniki wywiadu gospodarczego (detektywistyka, obserwacje, itp.)
 • Ochrona firmy przed agresywnymi działaniami konkurentów

Techniki strategicznej analizy konkurencji

 • Specyfika pracy ze źródłami danych wykorzystywanych w analizie
 • Przegląd kilkudziesięciu technik strategicznej analizy konkurencji.
 • Zastosowanie wybranych technik analizy w praktyce.
 • Dobieranie odpowiednich technik analizy do danego projektu.
 • Wyciąganie wniosków na podstawie analizy danych

Psychologia analizy i typowe błędy w procesie analitycznym

 • Psychologia analizy
 • Krytyczne myślenie
 • Emocje w procesie analizy
 • Błędy i zniekształcenia poznawcze
 • Aksjomaty analityków
 • Metody optymalizacji procesu decyzyjnego

Analiza pozyskanych informacji, wyprowadzanie wniosków, budowanie rekomendacji

 • Analiza pozyskanych informacji
 • Wyprowadzanie wniosków i budowanie rekomendacji
 • Identyfikacja czynników ograniczających wiarygodność podmiotu
 • Wykrywanie symptomów przestępstw gospodarczych
 • Analiza hipotez konkurencyjnych - w teorii i praktyce
 • Wnioskowanie z uwzględnieniem czynników niestandardowych

Wizualizacja wyników analiz i prezentacja menedżerska dla decydenta

 • Zrozumienie sytuacji i potrzeb decydenta.
 • Techniki wizualizacji wyników analiz.
 • Opracowanie scenariusza prezentacji
 • Prowadzenie prezentacji menedżerskiej dla decydenta.

Strategiczna symulacja konkurencyjna (strategy wargame)

 • Przygotowanie symulacji strategicznej
 • Przeprowadzenie symulacji złożonej z kilku rund
 • Podsumowanie wyników symulacji
 • Omówienie wad i zalet metody

Projektowanie i utrzymanie systemu wczesnego ostrzegania

 • Istota systemu wczesnego ostrzegania
 • Zidentyfikowanie różnych scenariuszy rozwoju sytuacji
 • Analiza poszczególnych scenariuszy (symptomy, ryzyka, itp.)
 • Generowanie alertów dla kierownictwa firmy

Budowa i zarządzanie profesjonalnym zespołem analitycznym

 • Rola, znaczenie, pozycja zespołu analitycznego w organizacji.
 • Definiowanie głównych tematy analitycznych..
 • Umiejscowienie, struktura i organizacja zespołu analitycznego.
 • Kluczowe kompetencje w zespole analitycznym.
 • Realizacja zleceń przez zespół analityczny.

Projekt zespołowy z zakresu strategicznej analizy konkurencji

 • Spotkanie 1: określenie wymagań, zakresu, podejścia
 • Spotkanie 2: przegląd projektów (zadania wykonane i planowane, problemy, ryzyka)
 • Spotkanie 3: rewizja wstępnej wersji podsumowania projektu przed prezentacją/obroną

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat  960 zł
2 raty   4625 zł
1 rata  8900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

 

Koordynator kierunku

skladanek.ok

Koordynator kierunku

Barbara Składanek
tel. 22 517 98 33
e-mail: barbara.skladanek@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00