logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Adresatami studiów są lekarze, pielęgniarki, psychologowie, personel medyczny.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Opieka paliatywna w chorobie nowotworowej

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Studia podyplomowe realizowane są w ramach obszaru tematycznego opieki u kresu życia osób chorujących onkologicznie, prowadzone we współpracy z doświadczonymi specjalistami pracującymi na co dzień z człowiekiem chorym, umierającym i jego rodziną oraz ekspertami-badaczami w dziedzinie opieki paliatywnej, socjologii medycyny, psychologii kryzysu, psychoonkologii. Program zajęć umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień takich jak: prawidłowe komunikowanie się z podopiecznymi, zapewnienie choremu i jego rodzinie możliwie jak najwyższej jakości życia oraz umiejętność wdrażania edukacji wśród tzw. opiekunów nieformalnych, realizacja czynności około pielęgnacyjnych, rehabilitacja oraz dieta pacjenta, a także procedura prowadzenia badań społecznych z pacjentem ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową i jego bliskimi. Pozyskane umiejętności uczestnicy kursu będą mogli wykorzystać w opiece nad osobami chorymi onkologicznie u kresu życia, wypełniając lukę braku wiedzy na rynku i tym samym przeciwdziałać zjawisku tabuizowania, marginalizowania problematyki śmierci i umierania - nie tylko w dyskursie publicznym, ale przede wszystkim w codziennej opiece nad człowiekiem chorym i jego rodziną. Jest to tym istotniejsze, iż ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju wymaga, aby także właśnie pacjenci „u kresu życia” mogli swoje ostatnie lata, miesiące, a nawet tygodnie życia spędzić w otoczeniu specjalistów - osób, które posiadają praktyczną wiedzę z zakresu realizowanego człowiekowi choremu wsparcia, co niniejsze studia mają na celu zagwarantować."

rogiewicz psychoonkologiadr Aleksandra Tatko
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Adresatami programu są lekarze, pielęgniarki, psychologowie, szeroko rozumiany personel medyczny oraz pozostałe osoby mające w pracy styczność z dorosłym człowiekiem umierającym na nowotwór - rehabilitanci, dietetycy, osoby duchowne, pracownicy socjalni. Odbiorcami realizowanych studiów są także osoby zajmujące się na co dzień rodzinami chorych ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową oraz wolontariusze hospicyjni.

Cel

Główny cel programu stanowi przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu holistycznego (socjologicznego, psychologicznego, duchowego oraz medycznego) podejścia do realizowanej wobec pacjenta ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową i jego bliskich, opiece o charakterze paliatywnym.

Warunki zaliczenia

Dopuszczalna nieobecność - 30 godzin dydaktycznych (łącznie)
Forma zaliczenia (na ocenę):

 • Egzamin kończący udział w każdym wykładzie
 • Test wiedzy bądź praca zaliczeniowa kończąca udział w wybranych warsztatach
 • Czynny udział w sesji posterowej zorganizowanej w ramach studiów podyplomowych.

Wyróżniki

 • Przedstawienie rzeczywistej opieki paliatywnej w Polsce
 • Omówienie aktualnej i prognozowanej sytuacji społeczno-demograficznej człowieka chorego na nowotwór
 • Ukazanie sposobów radzenia sobie z sytuacją trudną i kryzysową w pracy z pacjentem ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową
 • Zobrazowanie i omówienie sposobów komunikacji z pacjentem i jego rodziną – tzw. „dobre towarzyszenie” w sytuacji granicznej
 • Przygotowanie słuchaczy do świadczenia choremu i jego rodzinie kompleksowej opieki u kresu życia (w tym podstawowych czynności okołopielęgnacyjnych oraz psychologicznych)
 • Zaprezentowanie najlepszych przykładów dobrych praktyk w zakresie realizowanej opieki u kresu życia w wykonaniu wybitnych praktyków;
 • Przedstawienie i omówienie zasad prowadzenia badań społeczno-psychologicznych w grupie osób chorych, ich opiekunów oraz personelu specjalistycznego

Czas trwania

2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021.

Program obejmuje 185 godzin zajęć dydaktycznych i trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i warsztatów.  W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Zakres wiedzy i umiejętności rozwijane podczas omawianych studiów podyplomowych obejmują:

 • przekazanie wiedzy z zakresu rozwoju opieki paliatywnej w Polsce, cechy społeczno-demograficzne człowieka umierającego na nowotwór ze względu na miejsce zamieszkania, ograniczenia realizowanej w kraju opieki paliatywnej;
 • poznanie i zrozumienie istoty realizowanych wobec pacjenta objętego opieką paliatywną czynności medycznych, okołopielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz działań związanych ze sposobem odpowiedniego odżywiania się podopiecznego;
 • udzielenie podstawowej pomocy pielęgnacyjno-medycznej choremu onkologicznie i jego bliskim;
 • poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania podmiotów i poszczególnych członków zespołów realizujących pomoc o charakterze paliatywnym;
 • sposoby przekazywania choremu i jego bliskim informacji dotyczących postępującej choroby nowotworowej i komunikowania się w ogóle;
 • wskazanie na ograniczenia wynikające z opieki realizowanej wobec pacjenta chorego onkologicznie;
 • poznanie i zrozumienie zastosowania metod oraz technik prowadzenia badań empirycznych wśród osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową oraz otaczającego je środowiska;
  zapewnienie choremu i jego rodzinie kompleksowej i zindywidualizowanej opieki u kresu życia;
 • przestrzeganie praw pacjenta umierającego;
 • wykonywanie przy pacjencie podstawowe czynności okołopielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych;
 • udzielanie informacji w zakresie zasad prawidłowego odżywiania się człowieka ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową;
 • podejmowanie współpracy/wskazywanie na obszary pomocne w realizowanej na co dzień opiece o charakterze paliatywnym (np. zorganizowanie wsparcia ze strony organizacji pozarządowych);
 • stosowanie technik przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu;
 • przestrzeganie zasad etyki badań empirycznych;
 • podejmowanie pracy w środowisku funkcjonującym na co dzień w sytuacji granicznej; radzenie sobie z emocjami.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  630 zł
2 raty  2 900 zł
1 rata  5 400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.