hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osoby posiadające już podstawowe udokumentowane wykształcenia w zakresie psychoonkologii lub też psychoterapeuci (certyfikowani lub w trakcie szkolenia).

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Podejścia terapeutyczne w psychoonkologii

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Zapraszamy serdecznie do udziału w studiach „Podejścia terapeutyczne w psychoonkologii". Wykładowcami kierunku są wybitni specjaliści – uznani naukowcy i praktycy polscy oraz zagraniczni. Wśród nich pionierka i nestorka światowej psychoonkologii, Jimmie Holland (USA) oraz Stirling Moorey (Wielka Brytania).
Choroba nowotworowa jak żadna inna spośród chorób somatycznych, budzi wiele emocji w odbiorze społecznym. W wyniku postępu diagnostyki i leczenia rak może być obecnie ujmowany jako choroba przewlekła, ze wszelkimi konsekwencjami psychologicznymi takiego stanu rzeczy. Oznacza to konieczność adaptacji do choroby, zaakceptowania jej dynamiki i nieprzewidywalności. Nie jest zatem zaskoczeniem, iż około 40% pacjentów doświadcza różnego rodzaju zaburzeń nastroju (Michtell, 2011, metaanaliza obejmująca 10000 chorych). Tym samym, coraz istotniejsza staje się pomoc psychologiczna dla pacjentów na każdym etapie choroby, obejmująca również ich rodziny, czy szerzej - naturalne systemy ich funkcjonowania (psychoonkologia środowiskowa). Oddziaływania psychoterapeutyczne są nastawione na poprawę jakości życia pacjentów (Watson, Kissane, 2011) i w tym obszarze mają charakter podejścia opartego na dowodach (ang. evidence-based approach). Wskazuje się także na rolę psychoterapii w redukcji kosztów leczenia medycznego (Cunningham, 2000. Lorig et al., 1999), co obok bezsprzecznych kwestii etycznych i klinicznych staje się kolejnym powodem rosnącego zainteresowania psychoonkologią i jej możliwościami aplikacyjnymi na każdym etapie prewencji, diagnozy i leczenia chorób nowotworowych (Holland et al., 2015)."

Zapała Joannansp 624Gruszczyńska Ewansp 624Joanna Zapała i dr Ewa Gruszczyńska
Kierowniczki merytoryczne kierunku

Patroni kierunku

ptpo PKPO logo 08.2013 fin

Adresaci studiów

Ze względu na stopień zaawansowania treści adresatem studiów są osoby posiadające już podstawowe udokumentowane wykształcenia w zakresie psychoonkologii lub też psychoterapeuci (certyfikowani lub w trakcie szkolenia), którzy w pracy zawodowej są zainteresowani bądź długofalowym specjalizowaniem się w psychoonkologii, bądź też wzbogaceniem swoich kompetencji o specyfikę pracy z pacjentami onkologicznymi.

Cel

Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom dostępu do najnowszej wiedzy psychologicznej dotyczącej pomocy psychologicznej pacjentom onkologicznym, co wpisuje się w światowe trendy w tym zakresie (por. Watson , Kissane, 2011) i w takiej formie stanowi ujęcie pionierskie na gruncie polskim.
Wzrastający współczynnik przeżyć rocznych i pięcioletnich powoduje, że coraz ważniejsza staje się długoterminowo ujmowana jakość życia pacjentów, a grupę o odrębnych potrzebach zaczynają stanowić osoby, co do których w ocenie medycznej można mówić o skuteczności leczenia bądź przynajmniej remisji. Doświadczenia z czasu choroby oraz zrozumiały w tym kontekście lęk o zdrowie potrafią bowiem stanowić poważne obciążenie psychiczne mimo braku objawów choroby .

Dlaczego warto?

 • Znakomita kadra
 • Praktyczny i specjalizacyjny charakter studiów
 • Pionierskie podejście w zakresie tematyki w Polsce
 • Polecane dla osób chcących ubiegać się w przyszłości o Certyfikat Psychoonkologa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Dla osób z wykształceniem psychologicznym lub medycznym studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych: Minister Zdrowia (Rozporządzeniu z dn. 29 października 2013 r., Dziennik Ustaw z dnia 20 listopada 2013 r., poz. 1347) zdefiniował psychoonkologa jako osobę posiadającą wykształcenie psychologiczne lub medyczne, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii - osoby te uzyskają tytuł psychoonkologa.
Dla absolwentów z innym wykształceniem niż psychologiczne lub medyczne studia mają charakter uzupełniający (tzn. ich ukończenie nie prowadzi do uzyskania tytułu psychoonkologa w rozumieniu Ministerstwa Zdrowia), ale otwierają możliwość dalszego szkolenia i uzyskania certyfikatu psychoonkologa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego na podstawie odrębnych przepisów. (http://www.ptpo.org.pl)

Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w sprawie zawodu psychoonkologa:
W związku z definicją Ministerstwa Zdrowia określającą psychoonkologa jako osobę posiadającą wykształcenie psychologiczne lub medyczne, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii. Zarząd PTPO oświadcza, że odbyte przez te osoby studia podyplomowe z psychoonkologii poszerzają zakres wiedzy i umiejętności w ramach podstawowego wykształcenia. W związku z powyższym, uważamy, że:
1) pielęgniarka, która ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii jest uprawniona do posługiwania się tytułem mgr pielęgniarstwa - psychoonkolog,
2) psycholog - mgr psychologii - psychoonkolog,
3) lekarz - lekarz - psychoonkolog itp.
(http://www.ptpo.org.pl)

Absolwenci studiów z wykształceniem medycznym mają możliwość zatrudnienia w placówkach służby zdrowia na podstawie odrębnych przepisów (patrz: m.in. Rozporządzenie MZ z dnia 29 października 2013 r., opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 20 listopada 2013 r., poz. 1347). Absolwenci studiów, którzy w dalszym szkoleniu uzyskają Certyfikat Psychoonkologa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego mają możliwość prowadzenia praktyki psychoonkologicznej pod szyldem „Certyfikowany Psychoonkolog PTPO".

Czas trwania

2 semestry

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest:

 • Minimum 80% obecności na zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich kursów przewidzianych w programie według określonych wymagań.
 • Uzyskanie pozytywnej oceny ze zbiorczego testu wiedzy, obejmującego także lektury w ramach pracy własnej.
 • Przygotowanie i przedstawienie analizy przypadku na seminarium końcowym.
 • Praktyki i superwizje – obowiązkowe na zaliczenie. Zarówno praktyki, jak i superwizje (u certyfikowanych superwizorów psychoonkologii) można organizować indywidualnie po akceptacji miejsca przez kierowników studiów bądź też zwrócić się do nich o pomoc w tym zakresie. Za praktyki i superwizje oraz towarzyszące im ewentualnie koszty (np. ubezpieczenie, dojazd itp.) uczestnik płaci dodatkowo.
 • Ocena końcowa - średnia z ocen uzyskanych z poszczególnych składowych zaliczenia.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Program studiów obejmuje 250 godzin i jest podzielony na dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok poświęcony jest podstawom teoretycznym, empirycznym i etycznym oddziaływań psychologicznych w psychoonkologii.
W drugim bloku przedstawione zostaną podstawowe podejścia terapeutyczne współcześnie praktykowane w psychoonkologii. Dodatkowo w programie studiów są praktyki, praca własna oraz superwizja.

Zakres wiedzy i umiejętności objętych programem

Studenci nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • konceptualizowania kluczowych problemów psychologicznych pacjentów onkologicznych i ich bliskich
 • podstaw diagnozy różnicowej
 • skutków nowoczesnych form leczenia medycznego dla funkcjonowania pacjenta
 • istniejących oddziaływań psychologicznych adresowanych do pacjentów onkologicznych, z uwzględnieniem istniejących w tym zakresie ograniczeń i kontrowersji
 • konkretnych technik psychoterapeutycznych

Program jest tak zbudowany, by jego uczestnik po zakończeniu mógł określić potrzeby pacjenta, z uwzględnieniem jego stanu medycznego, ustalić cele odziaływania, zaplanować i przeprowadzić adekwatnie dobraną interwencję oraz poddać jej skuteczność krytycznej ocenie. Program można więc potraktować jako kontynuację i/lub ukierunkowane pogłębienie już istniejących w Polsce programów kształcenia podyplomowego w zakresie psychoonkologii.
Jest on opracowany w zgodzie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (PTPO) i opisem zawodu psychoonkologa (wpis numer 228909 w klasyfikacji Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej). Tym samym, potencjalnie spełnia on warunek konieczny dla osób, które chcą się ubiegać - po spełnieniu pozostałych wymogów – o wydawany przez PTPO certyfikat psychoonkologa (por. http://www.ptpo.org.pl/)

Zajęcia prowadzone w języku angielskim będą tłumaczone.

Blok I
Podstawy teoretyczne, empiryczne i etyczne.

 • Psychoonkologia – różne oblicza: przed chorobą, w trakcie choroby i po chorobie.
 • Współczesne terapie medyczne w onkologii.
 • Zaburzenia psychiczne spowodowane stanem ogólnomedycznym.
 • Udział czynników psychologicznych w etiopatogenezie, leczeniu i radzeniu sobie z chorobami onkologicznymi: stan weryfikacji empirycznej.
 • Supportive psychotherapy in cancer (zajęcia prowadzone via Skype).
 • Kwestie etyczne w oddziaływaniach psychoonkologicznych.

Blok II
Podstawowe podejścia terapeutyczne.

 • Interwencje kryzysowe w chorobie nowotworowej.
 • Terapia poznawczo-behawioralna w psychoonkologii.
 • Pomoc psychoonkologiczna z zastosowaniem krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej (Brief-focused psychodynamic psychotherapy ISTDP).
 • Psychoterapia w zaawansowanym nowotworze, w oparciu o teorię poczucia sensu życia Viktora Frankla (Meaning-Centered Group Psychotherapy).
 • Praktyczne podstawy pracy z ciałem u pacjentów onkologicznych: możliwości i ograniczenia.
 • Podejście poznawczo-behawioralne III. fali: możliwości wykorzystania uważności i współczucia u pacjentów onkologicznych.
 • Adjuvant Psychological Therapy.
 • Terapia grupowa w psychoonkologii.
 • Psychoonkologia środowiskowa.
 • Psychoterapia par i rodzin w psychoonkologii.
 • Terapia psychoonkologiczna u dzieci.
 • Życie po chorobie nowotworowej - elementy coachingu dla osób uznanych za wyleczone.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów i kadrze.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dokumenty potwierdzające kontakt na gruncie profesjonalnym z pacjentami onkologicznymi - stosowne zaświadczenia
 • dokumenty potwierdzające odbycie podstawowego szkolenia psychonkologicznego lub uzyskanie certyfikatu lub bycie w trakcie 4-letniego programu szkoleniowego do uzyskania tytułu psychoterapeuty lub ukończone studia wyższe z zakresu psychologii lub medycyny i co najmniej dwuletnia udokumentowana praca profesjonalna z pacjentami onkologicznymi
 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 740 zł
2 raty 3575 zł
1 rata 6900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Zajkowska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kzajkowska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj