hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Uniwersytetu SWPS w Warszawie zaprasza w roku akademickim 2017/2018 na XIV już edycję zajęć umożliwiających zdobycie uprawnień pedagogicznych oraz kwalifikacji do nauczania.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
tryb niestacjonarny

 • Rekrutacja zakończona

O kursie

Kurs Pedagogiczny

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Paweł Szczepaniak

Uzyskaj uprawnienia pedagogiczne w Uniwersytecie SWPS

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Uniwersytetu SWPS w Warszawie zaprasza w roku akademickim 2017/2018 na XIV już edycję zajęć umożliwiających zdobycie uprawnień pedagogicznych oraz kwalifikacji do nauczania.
Zajęcia adresowane są do studentów i absolwentów różnych kierunków, którzy pragną zdobyć uprawnienia pedagogiczne, zamierzają pracować w placówkach oświatowych bądź prowadzić działalność edukacyjną, a także pragną poszerzyć kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe, zwiększające szanse na rynku pracy.
Uczestnikami mogą być studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów, a także absolwenci studiów wyższych, zwłaszcza kierunków humanistycznych (pedagogika, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe), studenci i absolwenci uniwersytetów przyrodniczych (kierunek biologia i pokrewne) oraz politechnik (kierunek fizyka, informatyka, matematyka), oraz filologii angielskiej.
Uruchomienie grup uzależnione jest od liczby kandydatów.
Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Sylwetka absolwenta, umiejętności i uprawnienia

Absolwent Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Uniwersytetu SWPS zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii i metodyki wychowania oraz nauczania wybranych przedmiotów zgodnych z kierunkiem studiów, a także uzyska uprawnienia pedagogiczne wymagane przepisami przy zatrudnieniu (nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych) w placówkach oświatowych.

Udokumentowanie uprawnień

Absolwent Studium otrzymuje świadectwo potwierdzające uzyskanie przygotowania pedagogicznego, a dla studentów Uniwersytetu SWPS także wpisem w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów, w którym wyszczególnione są specjalistyczne kwalifikacje absolwenta uznawane w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Organizacja i tematyka zajęć:

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 465 godzin, trwają 3 semestry (2 semestry – zajęcia dydaktyczne, zaś 3 semestr – praktyki) i obejmują następujące przedmioty (zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli):

Moduł pedagogiczny - 75 godz., w tym
15 godz. – Teoria wychowania i nauczania (wykład)
30 godz. – Uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Trudności i niepowodzenia szkolne (wykład/ćwiczenia)
30 godz. – Systemy oświatowe i wychowawcze oraz prawo oświatowe (wykład/ćwiczenia)

Moduł dydaktyczny i metodyczny - 125 godz. w tym
30 godz. - Dydaktyka ogólna (wykład/ćwiczenia)
40 godz. – Dydaktyki przedmiotowe (wykład/ćwiczenia), w tym glottodydaktyka i metodyka nauczania języków obcych
45 godz. - Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej (wykład /ćwiczenia)
12 godz. – Innowacyjne techniki edukacyjne (warsztaty), w tym zajęcia prowadzone w trybie e-learningowym (2 godz.)

Moduł psychologiczny - 75 godz., w tym 15 godz. wykładu i 60 godz. zajęć praktycznych z następujących dziedzin psychologii:
ogólnej, rozwojowej, procesów poznawczych, społecznej i klinicznej - w formie warsztatów ukierunkowanych na zastosowanie wiedzy i umiejętności psychologicznych oraz kompetencji społecznych w działaniach dydaktycznych i wychowawczych.

Moduł praktyk pedagogicznych i zajęć uzupełniających
10 godz. - Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego- Warsztat
30 godz.- Emisja głosu (ćwiczenia)

Praktyki pedagogiczne (obowiązkowe)150 godz. (2 placówki po 75 godzin w każdej) – realizowane
w specjalistycznych placówkach oświatowych i wychowawczych m. in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, placówkach kształcenia specjalnego i integracyjnego. Realizacja praktyk możliwa jest w 2 i 3 semestrze.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Możliwości zatrudnienia absolwenta

Ukończenie kursu dokształcającego zwiększa atrakcyjność na rynku pracy absolwentów Studium. Absolwenci (w zależności od wiedzy zdobywanej w ramach określonej specjalności bądź kierunku np. pedagogiki, psychologii, kulturoznawstwa, socjologii) mogą być zatrudnieni w placówkach podległych MEN m.in. jako:

 • pedagodzy/psycholodzy szkolni,
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • psycholodzy w placówkach wychowania przedszkolnego,
 • psycholodzy w ośrodkach doradztwa zawodowego,
 • psycholodzy w ośrodkach doskonalenia zawodowego,
 • psycholodzy w ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 • realizujący programy autorskie zgodne z zakresem pozyskanych kompetencji w ramach studiów wyższych,
 • nauczyciele prowadzący zajęcia m.in. z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy, nieprzystosowania społecznego,
 • nauczyciele prowadzący zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i uczniów,
 • udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Rekomendacje

Wyniki ewaluacji

W ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego regularnie prowadzona jest ewaluacja. To dzięki niej, na podstawie głosów naszych słuchaczy jesteśmy w stanie tworzyć ofertę dopasowaną do potrzeb i oczekiwań osób studiujących.
Zdecydowana większość osób studiujących dobrze lub bardzo dobrze ocenia warunki studiowania, realizacji programu oraz zajęć a także obsługi administracyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

wykres studium

Jestem bardzo zadowolona, że władze naszej Uczelni umożliwiły studentom, którzy nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych, podjęcie nauki w Studium Pedagogicznym. Dzięki temu bezpośrednio po studiach, mogę podjąć pracę w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole jako psycholog szkolny - bez uprawnień pedagogicznych, niestety, nie byłoby to możliwe. Wykładowcy przekazują nam nie tylko treści merytoryczne, ale również praktyczne. Zachęcam do podejmowania nauki w ramach Studium Pedagogicznego Uniwersytetu SWPS.

Joanna Cienkowska,
absolwenta Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

Obecnie pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Wiedza, którą uzyskałam dzięki Studium Pedagogicznemu przydaje mi się w codziennej pracy. Najmilej wspominam zajęcia z emisji głosu. Rzeczywiście przydatne, o ile chcemy na długo zachować narzędzie naszej pracy, jakim jest głos. Wszyscy prowadzący są naprawdę dobrze przygotowani do zajęć i znają się na swoich dziedzinach.

Lidka Hoffer,
absolwenta Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

Wybrałam ten kurs, aby poszerzyć swoje uprawnienia oraz zakres ofert, na które mogę odpowiedzieć i tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Oprócz tego planuję pracę z dziećmi w przyszłości i uznałam, że uprawnienia pedagogiczne będą mile widziane. Plusem był fakt, że mogę zdobyć te uprawnienia jeszcze w czasie studiów, poszerzając swój plan zajęć o kilka innych ze Studium Pedagogicznego.

Joanna Wasilewska,
absolwenta Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

W ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego słuchacze poznają innowacyjne metody nauczania, tworzą kreatywne projekty, takie jak ten. Autorami prezentacji są Słuchacze XII edycji Studium Ewa Silska, Wojciech Pożarlik, Sławomir Szczotka.

Rekrutacja

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny - wypełnienie formularza rekrutacyjnego (czyli ankiety osobowej) w Internecie jest pierwszym koniecznym etapem rekrutacji (po wypełnieniu należy wydrukować),
 • dwa egzemplarze umowy o warunkach odpłatności,
 • zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu pierwszego roku studiów bądź dyplom studiów wyższych z suplementem (wydawane po 2005 r.), oryginał lub odpis do wglądu (w uczelni pozostanie kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
 • jedno zdjęcie legitymacyjne (wymiary: 35mm x 45mm),
 • dwa egzemplarze załącznika do umowy o warunkach odpłatności,
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Składanie dokumentów

 • Dokumenty można składać osobiście (kandydat powinien okazać dowód osobisty) lub przez osoby upoważnione w siedzibie Uniwersytetu SWPS – w pok. 112,
 • bądź przesłać pocztą na adres:
  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
  ul. Chodakowska 19/31, pok. 112
  03-815 Warszawa

Informacje dla kandydatów

Regulamin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
Załącznik do Regulaminu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

Wszelkich informacji udziela koordynator Studium: Anna Godlewska
Telefon (+48 22) 517 98 55
Adres e-mail: studium.pedagogiczne@swps.edu.pl

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia Studium lub grupy w jednym z trybów.

Opłaty

Poniższe informacje dotyczą studium 3-semestralnego: w roku akademickim 2017/2018 (2 semestry) i w roku 2018/2019 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku 2017/2018
10 rat 330 zł
2 raty 1550 zł
1 rata 3000 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat**
330 zł**
2 raty*
1550 zł*
1 rata 1500 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 4950 zł (łącznie 15 rat po 330 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 4650 zł (łącznie 3 raty po 1550 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 4500 zł (3000 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 1500 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2018 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2019 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent/student płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz dopisek Studium Pedagogiczne]
Wpłat czesnego słuchacz  dokonuje na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Koordynator kierunku

anna godlewska

Koordynator kierunku

Anna Godlewska
tel. 22 517 98 55
e-mail: anna.godlewska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.