logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • adresowane do absolwentów różnych kierunków studiów, zwłaszcza humanistycznych, którzy pragną zdobyć uprawnienia pedagogiczne.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Przygotowanie pedagogiczne
(tryb stacjonarny)

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Paweł Szczepaniak

Uzyskaj uprawnienia pedagogiczne w Uniwersytecie SWPS

Program studiów podyplomowych o nazwie Przygotowanie pedagogiczne jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracowników placówek oświatowych na specjalistyczną wiedzę. Uwzględnia trendy w oświacie i oczekiwania środowiska nauczycielskiego na określone dziedziny wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Program wypełnia „luki” w kształceniu nauczycieli. Jest oparty na formach praktycznego przygotowania zawodowego.

Adresaci

Zajęcia są adresowane do absolwentów różnych kierunków studiów, zwłaszcza humanistycznych, którzy pragną zdobyć uprawnienia pedagogiczne, zamierzają pracować w placówkach oświatowych bądź prowadzić działalność edukacyjną, a także pragną doskonalić, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, poszerzyć posiadane umiejętności zawodowe i uzyskać kwalifikacje zwiększające szanse pozyskania zatrudnienia, jak również takich, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Cele

Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy nauczyciela w ramach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły - jako elementu systemu oświaty - poprzez udostępnienie wiedzy i wykształcenie kompetencji oraz umiejętności wychowawczych, społecznych, komunikacyjnych, prakseologicznych, informacyjno-medialnych, związanych z planowaniem, realizacją i oceną działań w sytuacjach wychowawczych i edukacyjnych. Ze względu na potrzeby praktyki, program studiów opiera się na warsztatowych oraz innowacyjnych formach kształcenia, uwzgledniających najnowsze trendy w edukacji i wychowaniu.

Warunki zaliczenia

Ocena dokonywana jest na podstawie obecności i udziału w zajęciach, wyników wykonanych prac projektowych, prac zaliczeniowych i kolokwiów. Końcowa ocena efektów kształcenia to otrzymanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów ujętych w Planie Studiów wg zasad zawartych w sylabusach oraz zaliczenie praktyk pedagogicznych.

Kwalifikacje

Ukończenie studiów daje przygotowanie pedagogiczne określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 2017-08-24 (Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 1575).

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć:

Zajęcia trwają 3 semestry i obejmują łącznie 512 godzin, w tym 357 wykładowych, warsztatowych i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych. Liczba punktów ECTS wynosi: 60. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (zajęcia w piątki). Treści programowe zgromadzono w następujących modułach:

Moduł pedagogiczny - 75 godz., w tym
15 godz. – Teoria wychowania i nauczania (wykład)
30 godz. – Uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Trudności i niepowodzenia szkolne (15 godz. wykład/15 godz. ćwiczenia)
30 godz. – Systemy oświatowe i wychowawcze oraz prawo oświatowe (10 godz. wykład/20 godz. ćwiczenia)

Moduł psychologiczny - 80 godz., w tym:
20 godz. wykład i 60 godz. warsztat - Psychologia w edukacji i wychowaniu
Innowacyjny program obejmuje dziedziny psychologii: ogólnej, rozwojowej, procesów poznawczych, społecznej i klinicznej - w formie warsztatów ukierunkowanych na zastosowanie wiedzy i umiejętności psychologicznych oraz kompetencji społecznych w działaniach dydaktycznych i wychowawczych.

Moduł dydaktyczny i metodyczny - 127 godz. w tym:
30 godz. - Dydaktyka ogólna -Teoretyczne podstawy kształcenia (15 godz. wykład/ 15 godz. ćwiczenia)
40 godz. - Dydaktyki przedmiotowe - Dydaktyki przedmiotowe (15 godz. wykład/25 godz. ćwiczenia)
45 godz. - Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej (15 godz. wykład /30 godz. ćwiczenia)
12 godz. - Innowacyjne techniki edukacyjne (warsztaty), w tym zajęcia prowadzone w trybie e-learningowym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (2 godz.)

Moduł umiejętności interdyscyplinarnych 80 godz., w tym:
5 godz. - Kultura języka w wychowaniu i nauczaniu (warsztat)
25 godz.- Glottodydaktyka i metodyka nauczania języków obcych (realizowana fakultatywnie dla nauczycieli języków w ramach dydaktyk przedmiotowych)
10 godz. – Coaching i tutoring w edukacji i wychowaniu (warsztat)
10 godz. - Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego – warsztat
30 godz.- Emisja głosu (warsztat)

Moduł praktyk pedagogicznych – 150 godz.
Praktyki pedagogiczne są obowiązkowe - realizowane w dwóch różnych placówkach, po 75 godzin w każdej – organizowane w specjalistycznych placówkach oświatowych i wychowawczych m. in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, placówkach kształcenia specjalnego i integracyjnego.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Składanie dokumentów

 • Dokumenty można składać osobiście (kandydat powinien okazać dowód osobisty) lub przez osoby upoważnione w siedzibie Uniwersytetu SWPS – w pok. 112,
 • bądź przesłać pocztą na adres:
  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  ul. Chodakowska 19/31, pok. 112
  03-815 Warszawa

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2019/2020 (2 semestry) i w roku 2020/2021 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku 2019/2020
10 rat 390 zł
2 raty 1850 zł
1 rata 3600 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2020/2021
10 rat**
 390 zł**
2 raty*
 925 zł*
1 rata  1800 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 5850 zł (łącznie 15 rat po 390 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 5550 zł (łącznie 3 raty po 1850 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 5400 zł (3600 zł w pierwszym roku akademickim nauki  + 1800 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2020 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2020 roku do 05 lutego 2021 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent/student płaci 0 zł).

 

Koordynator kierunku

anna godlewska

Koordynator kierunku

Anna Godlewska
tel. 22 517 98 55
e-mail: anna.godlewska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00