hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Wiedza o relacjach międzyludzkich to ważny kapitał do wykorzystania zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

prof. dr hab. Jerzy Trzebiński, psycholog społeczny

Warszawa, Wydział Psychologii

Relacje międzyludzkie

 • ścieżka na studiach psychologicznych
 • studia I stopnia, studia jednolite magisterskie
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis ścieżki

Ścieżka koncentruje się na analizie związków międzyludzkich oraz interpretacji zmian, jakie w nich zachodzą – zarówno w wyniku naturalnego rozwoju danej relacji, jak i z powodu nacisków zewnętrznych i różnego rodzaju kryzysów. Studenci poznają psychologiczne aspekty funkcjonowania: rodziny, grup zadaniowych, organizacji biznesowych oraz społeczeństwa. Dowiadują się, czym jest psychologia miłości, przyjaźni i bliskich związków. Zaczynają dostrzegać, jak powstają więzi społeczne i na czym polega złożoność życia w odmiennej kulturze. Uczą się także diagnozować sytuacje konfliktowe i nimi zarządzać.

Studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych zależnościami, jakie zachodzą między ludźmi, oraz psychologicznym podłożem funkcjonowania różnego rodzaju wspólnot: od rodziny i związków miłosnych aż do wielkich instytucji biznesowych. To dobry wybór dla osób, które chcą diagnozować zjawiska psychospołeczne i na tej podstawie opracowywać profesjonalne ekspertyzy w biznesie, sporcie oraz mediach.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci podejmują pracę w firmach doradczych i audytorskich, w instytucjach politycznych, policji i sądownictwie, jednostkach UE, ośrodkach zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów, pomocą rodzinie, opieką społeczną, imigrantami; w działach planowania, zarządzania kadrą, organizacją pracy i zmianą w zespołach zadaniowych; w marketingu i sprzedaży; w ośrodkach badania opinii publicznej i analiz społecznych.

Odwiedź nas

9 września 2017 r. - Drzwi Otwarte
sprawdź szczegóły »

Atuty ścieżki

Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce

Na większości zajęć studenci pracują nad wykryciem, zdiagnozowaniem, a następnie zaprojektowaniem modyfikacji określonego zjawiska psychospołecznego dziejącego się w naszym otoczeniu. Przyswajanie wiedzy teoretycznej odbywa się w kontekście rozwiązywania ciekawego i ważnego problemu praktycznego.

Warsztaty i staże z praktykami

W ramach współpracy z wieloma firmami oraz pracowniami studenci biorą udział w spotkaniach ze specjalistami w zakresie doradztwa, coachingu, treningu i szkolenia psychologicznego oraz zarządzania kadrami. W ten sposób poznają realia pracy w różnych obszarach gospodarki: biznes, wspólnoty społeczne (np. rodzina, związki interpersonalne), media, reklama.

Szerokie możliwości zawodowe

Relacje międzyludzkie to studia na styku psychologii, marketingu, dziennikarstwa i kulturoznawstwa – absolwenci mogą pracować w różnego rodzaju instytucjach, których głównym założeniem jest budowanie relacji ludzi, grup czy organizacji.

Kadra

Psychologia w Warszawie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
II stopnia dla absolwentów psychologii Uniwersytetu SWPS
studia stacjonarne
10 rat 935 zł
2 raty 4480 zł
1 rata 8830 zł
II stopnia dla absolwentów psychologii Uniwersytetu SWPS
studia niestacjonarne
10 rat 830 zł
2 raty 3980 zł
1 rata 7840 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedziałek-piątek: 8.00-18.00
  sobota: 10.00-14.00 (od lipca do października)

W poniedziałek 14 sierpnia Biuro Rekrutacji będzie czynne w godzinach 10.00-14.00.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.