hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do logopedów.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Neurologopedia

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Studia prowadzone we współpracy z Fundacją "Promyk Słońca".

fundacja Promyk słońca

W przypadku zaburzeń neurologicznych interesujący logopedę stan mowy pacjenta to często jeden obszar zaburzeń z kilku innych. Dobrze wykształcony neurologopeda musi umieć oceniać stan zdrowia pacjenta przez pryzmat wielu czynników. Zaproponowany program studiów podyplomowych stwarza taką możliwość, szczególny nacisk kładąc na aspekt praktyczny. Obejmuje zagadnienia diagnozy i terapii zaburzeń mowy zarówno u dzieci, jak i pacjentów dorosłych. Słuchacze zdobędą umiejętność oceny zaburzeń językowych w chorobach neurologicznych, a także samodzielnego diagnozowania i planowania terapii dla osób z zaburzeniami mowy powstałymi w wyniku chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz chorób neurodegeneracyjnych.

Kierownikami merytorycznymi kierunku są Anna AndrzejewskaEwelina Kordiak-Gołębska

Adresaci

Studia podyplomowe adresowane są do logopedów (osób, które ukończyły 5-letnie studia logopedyczne lub 4-semestralne studia podyplomowe z zakresu logopedii).

Cel

Celem studiów jest przygotowanie logopedów (zarówno teoretyczne, jak praktyczne) do diagnozy i terapii osób, u których występują zaburzenia mowy pochodzenia neurologicznego.

Dlaczego warto?

Zajęcia prowadzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu praktycznym. Część zajęć odbywa się w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca" we Wrocławiu, gdzie słuchacze poznają specyfikę pracy z pacjentami z różnego rodzaju zaburzeniami. Praktyki będą miały charakter obserwacyjno-włączający. Odbywać się będą w placówkach o zróżnicowanej ofercie instytucjonalnej i obejmować będą zarówno pracę z dziećmi, jak i pacjentami dorosłymi.

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania neurologopedycznego osób z uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego (noworodki, niemowlęta, dzieci, młodzież i osoby dorosłe),
 • przygotowania i prowadzenia terapii neurologopedycznej osób z zaburzeniami mowy na tle uszkodzeń układu nerwowego (uwzględnienie diagnozy neurologicznej, psychologicznej i audiologicznej, opracowanie strategii terapii, dobór metod i narzędzi),
 • konstruowania indywidualnego programu terapeutycznego dla pacjentów,
 • oceny efektów terapii i modyfikowania programu terapeutycznego pacjentów, celów, metod i form terapii,
 • współpracy ze specjalistycznymi zespołami rehabilitacyjnymi i orzekającymi,
 • przygotowywania dokumentacji neurologopedycznej (w tym zaleceń pisemnych i ustnych dla opiekunów i pozostałych terapeutów) noworodków, niemowląt, dzieci, młodzieży i osób dorosłych z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, wadami genetycznymi oraz innymi sprzężonymi zaburzeniami o etiologii neurologicznej, u których występują zaburzenia w rozwoju i/lub przebiegu kompetencji językowych i komunikacyjnych,
 • wskazywania badań specjalistycznych istotnych dla diagnozy neurologopedycznej i dalszej terapii.
 • różnicowania roli neurologopedy w pracy z pacjentem w warunkach szpitalnych, sanatoryjnych i ambulatoryjnych.

Warunki zaliczenia

 • Obecność (min. 70%) i czynny udział w zajęciach.
 • Zaliczenie poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów.
 • Egzamin końcowy - obrona pracy dyplomowej (studium przypadku – diagnoza i plan terapii).

Czas trwania

3 semestry (400 godz., w tym 320 godz. dydaktycznych i 80 godz. praktyk). Zajęcia są organizowane w weekendy (średnio 2 zjazdy w miesiącu).

Miejsce

 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Ostrowskiego 30b.
 • Oddział Fundacji „ Promyk Słońca" , ul. Swobodna 8a we Wrocławiu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Tematyka i organizacja zajęć

Blok tematyczny - Neurologopedia dziecka w okresie prelingwalnym: 72 godz.

 • Anatomia, fizjologia i patologia układu nerwowego
 • Fizjologia i patologia noworodka
 • Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej
 • Psychologia rozwojowa
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Neurologopedyczna diagnoza noworodków i niemowląt
 • Ocena i terapia neurologopedyczna dzieci z zespołem wad genetycznych
 • Etapy rozwoju mowy i myślenia dziecka

Blok tematyczny - Neurologopedia dziecka w okresie lingwalnym i postlingwalnym: 152 godz.

 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Diagnoza i terapia dzieci z rozszczepem podniebienia
 • Zaburzenia mowy u osób z nieprawidłowościami w budowie anatomicznej narządów mowy
 • Ocena i terapia neurologopedyczna dzieci z zaburzeniami funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Wstęp do integracji sensorycznej
 • Diagnostyka i terapia dzieci z dysfunkcją słuchu
 • Psycho- i neurolingwistyczne aspekty mowy
 • Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • SLI
 • Diagnoza i terapia osób jąkających się i z innymi zaburzeniami płynności mówienia
 • Wieloaspektowa stymulacja obszaru ustno-twarzowego
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Blok tematyczny - Neurologopedia dorosłych: 88 godz.

 • Podstawy psychiatrii. Specyfika zaburzeń mowy w chorobach psychicznych i otępiennych
 • Afazja
 • Mowa osób po operacji całkowitego usunięcia krtani
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy o typie dysartii
 • Diagnoza i terapia zaburzeń połykania pochodzenia neurogennego
 • Terapia neurologopedyczna pacjenta na oddziale szpitalnym
 • Zaburzenia mowy u pacjentów geriatrycznych. Diagnoza i terapia
 • Kinesiotaping w logopedii
 • Nowe neurotechnologie w diagnostyce i terapii zaburzeń mowy

Seminarium dyplomowe – 8 godz.
Praktyki – 80 godz.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS Filia we Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca".

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia 5-letnich studiów logopedycznych lub 4-semestralnych studiów podyplomowych z zakresu logopedii lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych we Wrocławiu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Poniższe informacje dotyczą roku akademickiego 2017/2018.

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2017/2018
10 rat 450 zł
2 raty 2150 zł
1 rata 4200 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat**
450 zł**
2 raty*
2150 zł*
1 rata 2100 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 6750 zł (łącznie 15 rat po 450 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 6450 zł (łącznie 3 raty po 2150 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 6300 zł (4200 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 2100 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2018 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2019 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

czarne

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj