hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia skierowane są zwłaszcza do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Terapia pedagogiczna z arteterapią

 • Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

O studiach

Studia prowadzone we współpracy z Fundacją "Promyk Słońca".

fundacja Promyk słońca

Terapia pedagogiczna jest nieodzownym elementem skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Coraz więcej uczniów przejawia trudności w uczeniu się szkolnym, spowodowane dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, emocjonalnym i społecznym. Nauczyciele muszą być przygotowani do stwarzania uczniom ujawniającym specjalne potrzeby edukacyjne optymalnych warunków uczenia się i wspierania rozwoju. Program studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Słuchacze poznają formy i metody pracy stosowane w terapii pedagogicznej. Dodatkowo zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu arteterapii i jej zastosowania terapeutycznego. Absolwenci uzyskują kwalifikacje i kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej z arteterapią.

Kierownikami merytorycznymi kierunku są Monika AbraszewskaBeata Wacławowicz

Adresaci

Nauczyciele zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i klas terapeutycznych).
Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim oraz kwalifikacjami nauczycielskimi, które są zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności w nauce matematyki (dyskalkulia), zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i społecznym, a także szczególne uzdolnienia.
Studia skierowane są zwłaszcza do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Cel

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do stwarzania im optymalnych warunków uczenia się - rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, a także prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych/wspierających.
Zasadniczymi elementami tego przygotowania są: opanowanie umiejętności diagnozy pedagogicznej dziecka/ucznia oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) nakierowanej na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie uzdolnień i przeciwdziałanie trudnościom szkolnym.

Dlaczego warto?

 • Absolwent studiów podyplomowych zdobywa kwalifikacje jako terapeuta pedagogiczny i jest przygotowany do:
  • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,
  • prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • prowadzenia klas terapeutycznych,
  • pracy metodami z dziedziny arteterapii.
 • Bogaty program składający się z 350 godzin zajęć.
 • Studia łączą teorię z praktyką. Duży nacisk kładziemy na praktyczne aspekty pracy terapeutycznej z dzieckiem, rozwijanie kompetencji w zakresie diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych i prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej oraz zajęć wspierających arteterapeutycznych.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z dużym doświadczeniem w pracy naukowo-dydaktycznej, jak i praktyków – doświadczonych terapeutów pedagogicznych i psychologów.
 • Część zajęć odbywa się w Fundacji „Promyk Słońca", specjalizującej się w diagnostyce, terapii i wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, która dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczno-sprzętową.
 • Słuchacze mają możliwość odbycia praktyk w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznym Przedszkolu Integracyjnym „Promyk Słońca". Podczas praktyk poznają specyfikę pracy terapeuty pedagogicznego w tego rodzaju placówkach, co z pewnością zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS w Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca".

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • obecność i czynny udział w zajęciach - min. 70% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów i praktyk,
 • pozytywna ocena z końcowego egzaminu w formie testu wiedzy,
 • obrona pracy dyplomowej w formie prezentacji projektu zajęć terapeutycznych, którego przedmiotem będzie program terapeutyczny opracowany przez słuchacza dla wybranego dziecka.

Czas trwania

Trzy semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2016/2017

Program

Program studiów podyplomowych obejmuje 350 godzin, w tym 292 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych przede wszystkim w formie warsztatów i seminariów oraz 58 godz. praktyk.

MODUŁ I
PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM - (140 godz.)

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej
 • Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
 • Wspierająca rola nauczyciela/terapeuty w osiągnięciu przez dziecko gotowości szkolnej
 • Style i strategie uczenia się
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Podstawy logopedii i terapii zaburzeń mowy
 • Dysleksja rozwojowa
 • Niepowodzenia w nauce matematyki
 • Zajęcia z uczniem zdolnym. Trening twórczego myślenia

MODUŁ II
METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH - (104 godz.)

 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci zaburzeniami rozwoju sensomotorycznego i sprawności manualnej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – rozpoznanie, symptomy i przebieg
 • Nowoczesne technologie w terapii pedagogicznej

MODUŁ III
ARTETERAPIA – (48 godz.
)

 • Wprowadzenie do arteterapii
 • Zajęcia teatralne i choreoterapia
 • Muzykoterapia
 • Plastykoterapia

MODUŁ IV
PRAKTYKA TERAPEUTYCZNA - (58 godz.)

 • Zajęcia praktyczne w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca"

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS w Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca".

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych we Wrocławiu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2017/2018 (2 semestry) i w roku 2018/2019 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2017/2018
10 rat 350 zł
2 raty 1650 zł
1 rata 3200 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat** 350 zł**
2 raty* 1650 zł*
1 rata 1600 zł
Łączny koszt studiów
10 rat 5250 zł
2 raty 4950 zł
1 rata 4800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł


* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2017 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2017 roku do 05 lutego 2018 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Zapisz się do 30 czerwca 2017 roku - otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Natalia Fuchs-Dzierżyc
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty zjazdowe 8.00 - 14.00
niedziele zjazdowe (od 16 października) 8.00 - 12.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj