logo uswps nazwa 3

Studia

Specjaliści zajmujący się odżywianiem nie powinni zalecać kuracji, lecz pomagać w zmianie stylu życia. Znajomość psychodietetyki wyjaśnia, jak to zrobić i dlaczego warto.

dr Anna Januszewicz, psycholog, specjalista psychodietetyki

Wrocław, II Wydział Psychologii

Zdrowie

 • obszar na studiach psychologicznych
 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis obszaru

Psychologia zdrowia zajmuje się wpływem czynników psychologicznych na zdrowie człowieka, zapobieganiem chorobom oraz promowaniem zdrowego stylu życia. W trakcie studiów student zdobywa podstawową wiedzę o zdrowiu, w tym zdrowiu psychicznym, oraz metodach jego ochrony. Potrafi rozpoznawać zasoby człowieka i profesjonalnie wspierać go w rozwoju, posiada wiedzę na temat sposobów poprawy jakości życia oraz praktyczne umiejętności planowania efektywnych interwencji indywidualnych, środowiskowych i grupowych w oparciu o wybrany model funkcjonowania zdrowotnego człowieka. Uczy się wykorzystywać wiedzę psychologiczną w zmianie zachowania, m.in. w kształtowaniu zdrowych nawyków w obszarze odżywiania i aktywności fizycznej. Zdobywa wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień, umiejętności pierwszego kontaktu z osobą zagrożoną uzależnieniem oraz uczy się tworzyć projekty profilaktyczne. Poznaje zasady zasady postępowania psychologicznego z osobami o konkretnym profilu niepełnosprawności – z uszkodzeniem wzroku i słuchu, osób z niepełnosprawnością umysłową, osób przewlekle chorych somatycznie – oraz nabywa umiejętności projektowania interwencji rehabilitacyjnej.

Studia adresowane są do osób wrażliwych na problemy społeczne, które cenią pracę z ludźmi i chcą udzielać im wsparcia w zakresie zdrowia. Wybór tej ścieżki polecamy więc osobom nastawionym na pracę związaną z niesieniem pomocy i promowaniem zdrowego stylu życia.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowywani do zatrudnienia w organizacjach pozarządowych i fundacjach realizujących programy profilaktyczne w obszarze zdrowia i podnoszących jakość życia człowieka. Mogą również znaleźć zatrudnienie jako opiekunowie w instytucjach świadczących usługi zdrowotne (np. w szpitalach, hospicjach, ośrodkach rehabilitacyjnych).

Spotkajmy się

21 stycznia 2020 r.
ABC kandydata - spotkanie online
sprawdź szczegóły »

Atuty obszaru

Nowatorskie metody kształcenia

Odchodzimy od tradycyjnego, akademickiego ujmowania poszczególnych zagadnień. Studenci szukają rozwiązań dla rzeczywistych problemów i analizują konkretne przypadki, co pozwala na zweryfikowanie zdobywanej wiedzy na poziomie praktycznym.

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Na zajęciach warsztatowych studenci rozwijają kompetencje społeczne i osobiste, takie jak budowanie dobrych relacji interpersonalnych, doskonalenie zdolności komunikacyjne, zarządzanie sobą czy osiąganie celów. Umiejętności te są przydatne zarówno w życiu prywatnym, jak i pracy zawodowej.

Swobodny wybór modułów

Studenci dostosowują program do indywidualnych zainteresowań w zakresie dwóch obszarów: Psychologii zdrowiaPsychologii w biznesie. Przy wsparciu doradcy dydaktycznego komponują własny zestaw modułów, dzięki czemu mogą zapoznać się ze specyfiką tych dwóch dziedzin psychologii, by na studiach II stopnia móc specjalizować się w jednej z nich.

 

Kadra

Psychologia we Wrocławiu

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  (zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane).
 2. Skompletuj następujące dokumenty::
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym)
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przygotować:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu) w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Wgraj skany powyższych dokumentów do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie 3 dni robocze) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura. Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - pobierz umieszczoną poniżej instrukcję.
 4. Dostarcz komplet wymienionych wyżej dokumentów do Biura Rekrutacji:
  Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo i dyplomy wymagają potwierdzenia przez pracownika rekrutacji zgodności z oryginałem.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Czesne za rok studiów 2019-20
I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 1000 zł
2 raty 4915 zł
1 rata 9450 zł

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 •  Czas pracy: 
  poniedziałek - piątek: 9.00-16.00
  UWAGA: 10 stycznia 2020 r. Biuro nieczynne.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.