logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Dawid Larysz

prof. IO hab. n. med.

Dawid Larysz

 

Profil zawodowy

Specjalista neurochirurgii, neuropsycholog. Ukończył Wydział lekarski w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, rozprawę doktorską na temat „Ekspresja genu EGFR w niskozróżnicowanych guzach glejowych mózgu” obronił w 2006 r. W 2013 r. uzyskał tytuł dr hab. n. med. na podstawie monografii pt. „Ocena wyników leczenia izolowanych kraniosynostoz u dzieci z uwzględnieniem aspektów klinicznych, biomechanicznych oraz neurorozwojowych”. Dodatkowo obronił pracę magisterską pt.: „Ocena zaburzeń neurorozwojowych u dzieci leczonych z powodu izolowanego przedwczesnego zarośnięcia szwów czaszkowych” na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie konsultant w dziedzinie neurochirurgii Centrum Onkologii w Gliwicach, pracownik Zakładu Radioterapii.
Od wielu lat związany z Oddziałem Neurochirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach. Kierownik Centrum Leczenia Zaburzeń OUN i Wspierania Rozwoju Dzieci „KANGUR” w Katowicach. Od 2011 członek interdyscyplinarnego zespołu chirurgicznego Centrum Wad Twarzoczaszki Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. Współzałożyciel oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki.
Zainteresowania naukowe są skoncentrowane w trzech dziedzinach:
- Wielospecjalistycznej diagnostyce i terapii dzieci z wadami czaszki – jako pierwszy w Polsce wprowadził do praktyki neurochirurgicznej małoinwazyjne, endoskopowe metody leczenia dzieci
z kraniosynostozami, we współpracy z inżynierami Politechniki Śląskiej w Katowicach opracował
i wprowadził do codziennej praktyki klinicznej metody przedoperacyjnego planowania oraz oceny pooperacyjnej, zabiegów neurochirurgicznych w wirtualnej rzeczywistości, w tym zabiegów z użyciem metod osteogenezy dystrakcyjnej. Twórca interdyscyplinarnego centrum diagnostyczno-terapeutycznego „Kangur” w Katowicach, dedykowanego dzieciom i dorosłym z wadami czaszki, w którym stosowane są nie tylko metody chirurgiczne, ale także pełna diagnostyka i terapia neuropsychologiczna, neurorozwojowa oraz neurologopedyczna.
- Biologii molekularnej wad czaszki oraz pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.
- Małoinwazyjnych endoskopowych metodach leczenia operacyjnego nowotworów podstawy czaszki i zastosowaniu nowoczesnych metod mikroneurochirurgicznych do leczenia pierwotnych nowotworów glejowych mózgowia.