Jedni „czytają powietrze" i intuicyjnie wyczuwają atmosferę, inni potrzebują jasnych i konkretnych wskazówek. Jak się rozeznać w tak odmiennych systemach oczekiwań i przekonań? Jak na skomplikowanej mapie komunikacji znaleźć drogę do porozumienia? Odpowiedzi szuka dr Magdalena Łużniak-Piecha, psycholożka społeczna, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS na kierunku zarządzanie i przywództwo.

Artykuł pochodzi z magazynu „Newsweek Psychologia 4/18”.

Nasza natura to skomplikowana sieć przekonań, przyzwyczajeń, wartości, tego, co uważamy za „normalne" i „pożądane" lub „nieakceptowane". Mnóstwo opracowań i koncepcji próbuje owe systemy diagnozować, klasyfikować, rozrysować na różnego rodzaju mapach. Celem tych poszukiwań jest oczywiście wspieranie naszych „systemów" w komunikowaniu się z innymi, w szukaniu porozumienia i współdziałania.

Z jednej strony dobrze nam idzie, bo podróżowanie po świecie, dostępność informacji, świadome poszukiwanie wiedzy na temat obcych kultur i obyczajów otwiera nas i uwrażliwia na innych. Z drugiej - wszelkie procedury pozornie ułatwiające życie, takie jak choćby korporacyjny dress code czy uniwersalny schemat zamawiania kawy w globalnej sieciówce, czynią nas mniej wrażliwymi na specyfikę osoby stojącej przed nami w kolejce i mniej sprawnie radzącej sobie z wypowiedzeniem na jednym wydechu: „Soja-late-średnia-ekstra-szot".

Porozumienie to współna odpowiedzialność

Erin Meyer, Amerykanka ucząca międzynarodowego biznesu na prestiżowej francuskiej uczelni INSEAD, opracowała mapę pomagającą w poszukiwaniu porozumienia pomiędzy różnymi systemami oczekiwań i przekonań. Opisuje ona wiele wymiarów, na których warto poszukiwać „współrzędnych" naszego partnera. Zajmiemy się pięcioma z nich. Pierwszy dotyczy przekonań na temat tego, który z rozmówców odpowiada za jasność i przejrzystość komunikacji. Część z nas wychowana jest w systemie przekonań, w którym od nadawcy wymaga się precy zyjnego formułowania zdań, akuratności i jednoznacz ności wypowiedzi. Szkoły żądają od uczniów esejów i rozprawek składających się z wprowadzenia, logicznie powiązanych argumentów i podsumowania. Ceniony jest właściwy rozmiar wypowiedzi. Studenci wiedzą, ile znaków ma liczyć esej, wykładowcy - ile minut ma trwać wykład.

Tymczasem istnieją też zupełnie inne systemy przekonań. Według ich reguł udana komunikacja to taka, w której zarówno nadawca, jak i odbiorca poszukują wzajemnego zrozumienia. Rozmowa nie musi trwać ośmiu minut i dotyczyć punktu A i B, ale powinna toczyć się tak długo, jak długo rozmówcy uważają ją za pożyteczną. Skąd wiadomo, że taka jest? Należy „czytać powietrze w pokoju" - rozmówcy powinni rozpoznawać wzajemne emocje, a mówca - atmosferę panującą wśród publiczności. Porozumienie to wspólna odpowiedzialność obojga rozmówców.

Jak rozpoznać, czy nasz rozmówca jest zwolennikiem prostych żołnierskich słów, czy raczej dyplomatycznego zwracania uwagi? Najlepiej posłuchać jego wypowiedzi.

Jak pogodzić oba systemy przekonań? Według Meyer najlepiej dopasować je do tematu rozmów}'. Pieniądze, terminy, dane naukowe wymagają precyzyjnej i ustruk-turalizowanej komunikacji. Natomiast angażowanie ludzi w opowiadaną przez nas historię zawsze wyma ga „czytania powietrza". Czytających powietrze warto zachęcić do poczynienia ustrukturalizowanych ustaleń na papierze, tłumacząc np.: „Nasi koledzy będą znacz nie spokojniejsi, jeśli zapiszemy szczegóły w tabeli". „Strukturalnych" natomiast - uczyć empatii w biznesie: czytania powietrza, przekonując ich, że to efektywna droga zarządzania.

Czasem wprost, czasem delikatnie

Kolejny wymiar na mapie udanego dialogu to przekonania na temat krytykowania innych ludzi. Dylemat wielu osób zobowiązanych do przekazywania tzw. informacji zwrotnej dotyczy tego, jak zwrócić uwagę komuś, kto działa niewłaściwie, i musimy ocenić go negatywnie. Nie ma kłopotu w komunikacji, kiedy obaj rozmówcy mają taką samą dozę tolerancji i zapotrzebowania na jasne komunikaty wprost lub obaj płynnie czytają prze kazy zawoalowane i delikatne. Problem pojawia się, jeśli to, co jest konstruktywną krytyką w ustach nadawcy, staje się destruktywne w uszach odbiorcy, albo jeśli delikatna uwaga nadawcy zostaje mylnie zinterpretowana jako oznaka zadowolenia: „Bardzo mu się podobało. Mówił tylko coś o ewentualnych drobnych zmianach w budżecie".

Jak rozpoznać, czy nasz rozmówca jest zwolennikiem prostych żołnierskich słów, czy raczej dyplomatycznego zwracania uwagi? Najlepiej posłuchać jego wypowiedzi. Osoby, które same w komunikacji używają tzw. wzmacniaczy: „absolutnie", „całkowicie", „zawsze", „nigdy", są na ogół zwolennikami komunikacji wprost. W ich uszach nasza poważna, ale zawoalowana krytyka może zostać zinterpretowana jako „drobna". Osoby używające tzw. osłabiaczy - „ewentualnie", „w pewnym sensie", „w miarę możliwości" - są na ogół zwolennikami krytyki złagodzonej i nasz komunikat typu: „Paragrafy A i B są do niczego, wyrzuć to i napisz od nowa" mogą zinterpretować jako co najmniej nieokrzesanie.

Policzek czy sparing

Trzeci wymiar udanego dialogu to podejście rozmówców do niezgodności. Czasem znajdujemy się w sytuacji, w której musimy zająć stanowisko przeciwne niż przedmówca.

Zwolennicy tzw. obrony twarzy sądzą, że publiczna krytyka czyjejś wypowiedzi prowadzi do utraty twarzy krytykowanego. Będą więc unikać otwartej konfrontacji, bo takie działanie ochronne uważają za wyraz dobrego wychowania i ogłady. Zwolennicy podejścia konfrontacyjnego uważają, że nie ma nic bardziej ekscytującego niż ognista publiczna wymiana argumentów i pojedynek krasomówczy, a po dobrej walce bez problemu udadzą się do pobliskiego pubu ze sparingpartnerem.

Jak zdiagnozować siebie w tym wymiarze? Przypomnijmy sobie moment, w którym ostatnio ktoś publicznie skrytykował naszą wypowiedź. Czy odebraliśmy to jako atak osobisty? Policzek? Utratę twarzy? Czy może uznaliśmy to za ekscytujący moment prowadzący do jeszcze lepszych wniosków, okazję do sprawdzenia i udoskonalenia własnego sposobu myślenia?

Konkretni z szacunkiem

Następny wymiar dialogu to podejście konkretne versus podejście holistyczne. Zwolennicy pierwszego w rozmowie mają zwyczaj przechodzić od razu do sedna. Jeśli udzielają porad, zaczynają od własnego poglądu na to, co działa i jak konkretnie zrobić to lepiej. Takie podejście może być szokujące dla zwolenników ujęcia holistycznego. Oni uważają, że najpierw trzeba przedstawić podstawy teoretyczne i metodologię własnego rozumowania, wprowadzić rozmówców w proces diagnozy, a dopiero potem wyciągać wnioski i udzielać rad. Mogą być dokładnie takie same, jak rady kolegi „konkretnego", ale szacunek dla rozmówcy wymaga przeprowadzenia go przez cały proces myślenia.

Jak znaleźć porozumienie? Rozmówców konkretnych, zwłaszcza w kontakcie z podwładnymi i współpracownikami, najlepiej zapytać wprost: „Czego ode mnie oczekujecie, żeby najlepiej wykonać zadanie? Jakich konkretnie narzędzi, informacji, uprawnień potrzebujecie?". Rozmówcom i współpracownikom o podejściu holistycznym najlepiej wyjaśnić, dlaczego organizacja, firma lub przełożony oczekują, by wykonał określone zadanie, i pokazać ich rolę na szerszym tle.

Pieniądze, terminy, dane naukowe wymagają precyzyjnej i ustrukturalizowanej komunikacji. Natomiast angażowanie ludzi w opowiadaną przez nas historię zawsze wymaga „czytania powietrza", czyli rozpoznawania wzajemnych emocji.

Wznieść się ponad przekonania

Piąty wymiar to nasze przekonania na temat tego, na czym polega podkreślanie własnego statusu i pozycji społecznej. Część z naszych rozmówców będzie żywiła przekonanie, że wyrażają się one wprost poprzez oznaki materialne. Dla takich osób ważne będzie, kto zajmuje jaki gabinet, jaką limuzyną podróżuje i jakiej marki piórem podpisuje dokumenty. Inni uważają, że takie materialne oznaki władzy i pozycji są wyrazem złego wychowania lub niewłaściwej postawy. Nie ma kłopotu, kiedy w otoczeniu przywiązanym do zewnętrznych oznak statusu sami potrafimy ten status podkreślać. Jeśli jednak przełożeni mają podejście na luzie, a zarządzają zespołem osób o poglądach hierarchicznych, odrzucając wystawny gabinet i służbową limuzynę, mogą spowodować, że zespół po czuje się niedowartościowany. Jeśli zarządzamy zespołem egalitarnym, a sami żywimy głębokie przywiązanie do zewnętrznych oznak władzy, możemy niestety stać się przedmiotem niewybrednych żartów. A to oczywiście obniży naszą pozycję, którą chcieliśmy podkreślać. Różnice te będą także wpływały na atmosferę w pracy, przepływ informacji i łatwość rozwiązywania problemów. Jak sobie zatem poradzić w przypadku rozbieżności? Jeśli grupa jest przekonana o słuszności podejścia hierarchicznego, a sami jesteśmy raczej egalitarysta-mi, musimy pamiętać, że prowadzone przez nas zebranie będzie na ogół wyglądało tak, że po zadaniu zespołowi pytania o opinię zapadnie cisza. Zespół będzie czekał na naszą, a potem pewnie się z nią zgodzi. Dlatego takiej grupie warto zaproponować burzę mózgów bez obecności szefa i np. wypracowanie trzech różnych scenariuszy sytuacji. Warto takie zebranie zapowiedzieć wcześniej, żeby pracownicy mieli szansę się do niego przygotować. W przypadku hierarchicznego me nedżera z egalitarystycznym zespo łem warto podzielić team na małe autonomiczne podgrupy, które samodzielnie podejmują określone decyzje i przygotowują szefowi raporty z poszczególnych działań. W ten sposób mamy poczucie trzymania ręki na pulsie, a w miarę wzrostu zaufania do zespołu możemy oddawać pracownikom coraz większe obszary do samodzielnego decydowania.

Najważniejszą konkluzją koncepcji Erin Meyer jest pokazanie, że świadomość własnych przekonań i przyzwyczajeń pomaga tak samo jak wiedza o cudzych systemach wartości. Każdy z nas ma wewnętrzny kompas i mapę, ale musimy pamiętać, że mapa innych, choć różna od naszej, nie jest gorsza.

 

 

Artykuł pochodzi z magazynu „Newsweek Psychologia 4/18”
Czasopismo dostępne na stronie »

Autor

magdalena piecha

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Psycholożka społeczna, wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, współpracuje z uniwersytetami w Londynie i Monterrey. Wprowadza i tworzy techniki gamifikacji w praktyce szkoleniowej, doradczej i badawczej. Zajmuje się badaniem i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Za szczególnie interesujące uważa rozwijanie strategii radzenia sobie z patologiami osobowości i zaburzeniami komunikacji w organizacjach

Pierwsza praca: jak świadomie wybrać swoją karierę zawodową? – Konstancja Zyzik (Pracuj.pl)

Pracodawcy preferują kandydatów, którzy mogą się pochwalić doświadczeniem zawodowym. Często jednak trudno już podczas studiów czy nauki w szkole podjąć pierwszą pracę. Jednocześnie wiemy, że mając w CV jedynie dyplomy, nie prezentujemy się rekruterom jako wymarzone osoby do zatrudnienia. Kiedy zacząć myśleć o podjęciu pierwszej…

Od czego zależy sukces zawodowy i jak go osiągnąć?

Sukces zawodowy to nie tylko dobra pensja. To także poczucie, że wykonywana praca ma sens, a codzienne obowiązki są źródłem radości i satysfakcji. Wielu o takiej pracy marzy, niewielu te marzenie spełnia. Dlaczego? Czy przyczyna tkwi w nieumiejętnym zarządzaniu swoją karierą? Od czego zależy sukces…

Odpowiedzialny biznes, ekologia, startup – Martyna Zastawna (WoshWosh) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Historia WoshWosh i jej założycielki Martyny Zastawnej jest słynna w środowisku startupowym. Właścicielka firmy w swoim biznesplanie założyła, że w pierwszym miesiącu działalności przyjdzie do niej 10 klientów – a w rzeczywistości z jej oferty chciało skorzystać aż 500! Początki w startupie mogą być trudne,…

Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować? – Sylwia Hull-Wosiek i Edyta Paul (Concordia Design)

Kultura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego miejsca pracy. To coś więcej niż przyjaźni współpracownicy czy estetyczna przestrzeń biurowa. Czym jest kultura organizacyjna i czy w czasie epidemii koronwirusa, kiedy wielu z nas pracuje zdalnie, zmieniła się? Czy należy ją rozumieć jako atmosferę w miejscu…

Jak znaleźć pierwszą pracę mimo braku doświadczenia?

„Jak znajdę pracę, skoro nie mam doświadczenia zawodowego?”, „W moim CV pełno pustych miejsc. Taki oszczędny życiorys raczej nie zainteresuje rekruterów”, „Co mam robić w życiu?” – to wątpliwości, które dręczą wielu absolwentów wchodzących na rynek pracy. Czas je rozwiać. Konstancja Zyzik, ekspertka z Pracuj.pl,…

Kultura organizacyjna jak powietrze – bez niej firma nie przetrwa?

Kultura organizacyjna w firmie jest jak powietrze. Na co dzień nikt się nie zastanawia, czym i jak oddycha, ale gdy tlenu zaczyna brakować, robi się niebezpiecznie. Czym jest kultura organizacyjna? Co ją wspiera, a co niszczy? Czy kulturę organizacyjną można zaprojektować? Co się dzieje, gdy organizacja…

Telemedycyna, lekarz online, startup – Paweł Sieczkiewicz (Telemedi.co) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa, zostaliśmy skazani na wizyty u lekarza w formie konsultacji telefonicznej. Była to dla nas wielka nowość, a także wyzwanie. Podobnie dla lekarzy i placówek medycznych. Wielu mogło się przekonać, że to bardzo przydatne i wygodne rozwiązanie. Jak się okazuje, są…

Zarządzanie – teoria czy praktyka? Czego uczy większość uczelni? – prof. Monika Kostera

Przeładowane szczegółową wiedzą naukową wykłady. Ćwiczenia, na których nie dowiesz się, jak można jej użyć w praktyce. Po takich studiach z Zarządzania dość trudno wystartować z własną działalnością biznesową czy w świat zawodowy w ogóle. Niestety, to symptomatyczne dla tego kształcenia, że teoria nie zawsze…

Sztuka improwizacji w biznesie w zmiennym i niepewnym świecie – Bart Jurkowski (I’mpro Impro)

Kierowanie organizacją nie jest łatwe. Szczególnie w dzisiejszym świecie, który specjaliści określają jako VUCA – charakteryzującym się dużą zmiennością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) oraz niejednoznacznością (ambiguity). Rozwiązaniem nie jest kontrolowanie tego „chaosu”, ale rozwijanie płynnych i skutecznych sposobów interakcji z nim – umiejętności skutecznego improwizowania. Po warsztaty…

System wczesnego ostrzegania – jaką rolę pełni w firmie – dr Adam Kowalik

Jeśli wrzucimy żabę do garnka z wrzątkiem – żaba wyskoczy, jeśli jednak włożymy ją do garnka z zimną wodą i zaczniemy gotować, żaba nie zareaguje. Firma, która nie śledzi i nie ocenia zmian w otoczeniu, nie korzysta z systemu wczesnego ostrzegania, jest właśnie jak ta metaforyczna…

Improwizacja w biznesie – sposób na skuteczne działanie w świecie VUCA? – Bart Jurkowski (I'mpro…

O koncepcji VUCA specjaliści mówią już od dłuższego czasu. Zgodnie z nią żyjemy w świecie charakteryzującym się dużą zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością. To sprawia, że coraz trudniej przewidywać i tworzyć długofalowe plany. Dlatego zyskuje na wartości umiejętność improwizowania, czyli elastyczne reagowanie na zmienną i…

Uberyzacja usług, startup na studiach – Daniel Żukowski (WeeDo) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pierwotnym założeniem startupu WeeDo było stworzenie aplikacji-platformy łączącej ludzi, którzy mogą zaoferować pracę, z tymi, którzy są gotowi ją wykonać. W obliczu pandemii koronawirusa twórcy WeeDo postanowili oprócz tego dać swoim użytkownikom możliwość oferowania i uzyskania wzajemnej pomocy w tym trudnym dla wielu osób okresie.…

Improwizacja w biznesie jako narzędzie do radzenia sobie we współczesnym niepewnym świecie – Bart Jurkowski…

Zewsząd trafiają do nas informacje próbujące przewidzieć możliwe skutki epidemii i powszechnej kwarantanny. Część z nich opisuje negatywne scenariusze, ale istnieją również takie, które podkreślają jej możliwe pozytywne konsekwencje. Mówi o nich w wywiadzie na łamach magazynu „Deezen” Li Edelkroot, właścicielka firmy Trade Union, zajmującą…

Service design: projektowanie doświadczeń w dobie kryzysu – A. Mróz i K. Andrzejczyk-Briks (Concordia Design)

Trwa właśnie niezwykły usługowy eksperyment na globalną skalę wywołany przez Covid 19. Nikt z nas nie wie, jak długo to potrwa ani jaka „nowa normalność” czeka nas za zakrętem. Wiemy jedynie, że mimo niepewności wokół nas nadal musimy projektować. Jak projektować, gdy nie ma pieniędzy,…

Service design. O projektowaniu doświadczeń w czasach kryzysu – Katarzyna Briks, Agnieszka Mróz

Wszyscy w tym jesteśmy, w globalnym eksperymencie o nazwie Covid-19. Nie wiemy, jak będzie wyglądać tzw. nowa normalność. Wiemy jedno – trzeba projektować usługi, które będą odpowiedzią na obecny kryzys. Ale jak projektować z mocno okrojonym składem zespołu i niższym budżetem, w dodatku pod presją czasu?…

Jak biznes korzysta z blockchainów publicznych? – Jacek Kubiak („I Love Crypto”) i prof. Włodzimierz…

Blockchain, czyli system oparty na technologii rozproszonego rejestru (DLT), to jedna z największych innowacji w gospodarce cyfrowej, która może umożliwić głębokie zmiany w modelach biznesowych i strukturach społecznych. Pozwala przeprowadzać transakcje online szybko i bezpiecznie, z pominięciem pośredników (np. banku) i kontroli administracji publicznej, a…

Koronawirus a przemysł kreatywny. Dobre praktyki i drogi pomocy – Emilia Cholewicka, Stanisław Trzciński

W czasie pandemii koronawirusa nie możemy pójść na koncert, a muzycy dla nas zagrać. Nie możemy wybrać się do teatru, a aktorzy wystąpić przed swoją publicznością. Wielu artystów przeżywa dziś trudny czas, bo zostają pozbawieni zarobku, a szczególnie ci, którzy nie są etatowo związani z…

Praca zdalna, produktywność, startup – Michał Śliwiński (Nozbe) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pracują tylko zdalnie, od poniedziałku do czwartku, bo piątki przeznaczone są na przegląd tygodnia i rozwój osobisty albo na cieszenie się dłuższym weekendem. Pracownicy startupu Nozbe i jego szef Michał Śliwiński wiedzą, jak wspomagać produktywność. Na co dzień tworzą narzędzia do jej zwiększania. Są to…

Koronawirus: jak zarządzać ludźmi w sytuacji kryzysu i zmiany? – Bruno Żółtowski

Z powodu epidemii koronawirusa gospodarka doświadcza kryzysu, wiele firm mierzy się z trudnościami – finansowymi, organizacyjnymi czy w zespołach pracowniczych. Warto więc dostosować sposób zarządzania zespołem – a także samym sobą – do kryzysowej sytuacji związanej z epidemią. Jaką postawę i styl zarządzania przyjąć? Jak…

Jak biznes korzysta z blockchainów publicznych? – Jacek Kubiak („I Love Crypto”)

– Kryzys związany z pandemią koronawirusa pokazuje, że przeniesienie dokumentacji z offline do online z pomocą publicznego blockchaina, może być dobrym pomysłem. Teraz większość firm stoi, bo nie jest możliwe na przykład procesowanie umów – mówi Jacek Kubiak, redaktor naczelny „I Love Crypto”. Czy przyszłość…

Interes firmy czy dobro pracowników? Co jest ważniejsze w czasie kryzysu?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wszyscy musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, także przedsiębiorcy. Zamknięcie wielu sklepów czy lokali usługowych, konieczność przestrzegania nowych, rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i permanentny niepokój o zdrowie i życie bliskich to codzienność. O tym, czy da się sprawnie prowadzić firmę i jednocześnie…

Rap a internet. Jak raperzy zmieniają zasady rynku muzycznego – Karol „Solar” Poziemski (SBM Label)

Internetowa rewolucja ogarnęła też branżę muzyczną. Ulubionej muzyki słuchamy dziś w specjalnych serwisach, kupujemy płyty w formie elektronicznej. Właściwie każdy może tworzyć muzykę za pomocą dostępnych w sieci narzędzi, promować ją i zarabiać na niej online. Czy internet to jedynie dodatkowy kanał promocji muzyki i…

Koronawirus a efektywna praca z domu – okiem psychologa biznesu – Sławomir Prusakowski

Z szefem i współpracownikami widujemy się tylko przez oko kamerki internetowej. Praca w trybie home office – pod jednym dachem z bliskimi, dziećmi albo zupełnie samemu – przysparza nam wielu problemów. Może niekorzystnie wpływać na relacje z przełożonymi czy współpracownikami. Trudno zorganizować sobie stanowisko pracy,…

Coworking, praca zdalna, startup – Piotr Boulangé (WeWork) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Dobry pomysł to podstawa, by nasz startup osiągnął sukces. Otwierając własną małą firmę, musimy się jednak zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Do tego powinniśmy pamiętać, że startup to specyficzny twór, który w swoje DNA ma wpisane ciągłe poddawanie się zmianom. Czym się charakteryzuje dobry pomysł na…

Pierwsze kroki we własnym biznesie

Chcę być wreszcie na swoim, boję się jednak zrezygnować z etatowej pracy. Mam pomysł, ale nie wiem, jak zacząć go realizować – to wątpliwości, które często towarzyszą osobom marzącym o własnym biznesie. Zamiast się im poddawać, warto poznać niezbędną wiedzę o zakładaniu firmy, o skutecznych…

Crowdfunding – jak pozyskać pieniądze na swoją pasję lub biznes – Tomek Chołast (zrzutka.pl)

Rozwój crowdfundingu w naszym kraju nie słabnie – internetowe zbiórki cieszą się ogromną popularnością. Nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia ze zbiórką o charakterze charytatywnym, biznesowym, społecznym, naukowym, kulturalnym czy z indywidualną zrzutką, która pozwoli zrealizować czyjeś marzenia. Możliwość takiego finansowania planów jest jednym…

Nadzór nad finansami Europy a pandemia

Pandemia COVID-19 bez wątpienia wpłynie na rynki finansowe w Europie. Jak zareagowały europejskie agencje powołane do sprawowania nadzoru nad systemem finansowym Unii – tłumaczy dr Katarzyna Wojtkiewicz, prawnik i ekonomista z Uniwersytetu SWPS. W odpowiedzi na kryzys w 2008 r. europejska administracja publiczna wzbogaciła się…

Koronawirus: praca zdalna – jak robić to dobrze i skutecznie? – Iwo Szapar (Remote-how)

Epidemia koronawirusa sprawiła, że praca zdalna stała się rzeczywistością każdego pracownika, menedżera, szefa firmy. Nowy system pracy oparty na łączności elektronicznej, a nie bezpośrednim kontakcie w biurze, nie jest łatwy i budzi wiele obaw pracodawców. Co jest potrzebne, by skutecznie pracować zdalnie? Jakie błędy najczęściej…

Czego potrzebują pracownicy w czasach pandemii?

Wydarzenia ostatnich dni pokazały nam, że nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować, a świat wokół nas potrafi być nieprzewidywalny. Codzienna rutyna wychodzenia do pracy, zajmowania się przyziemnymi obowiązkami została zachwiana. I tak jak „Nikt nie spodziewał się Hiszpańskiej Inkwizycji!”, tak nikt nie spodziewał się, że…

Doradztwo i audyty – na czym polegają, komu są potrzebne, jak się zmieniają?

Biznes stawia czoła wielu wyzwaniom. Konieczna jest umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i dostrzegania źródeł problemów, jakie tworzą we współczesnym świecie niepewność warunków biznesowych oraz zakłócenia działalności firm. Kluczową rolę odegrają doradcy i audytorzy – do niedawna postrzegani jako instytucja narzucona wymogami ustawowymi, a teraz…

Technologia rozproszonych rejestrów (DLT) – jak blockchain zmienia biznes? – prof. Włodzimierz Szpringer

Transakcje finansowe realizowane bez pośrednictwa banków. Powszechna e-dokumentacja medyczna, która umożliwia wgląd do historii leczenia pacjenta niezależnie od ośrodka zdrowia. Handel, administracja publiczna, edukacja. Rośnie lista branż, w jakich ma zastosowanie technologia rozproszonych rejestrów. DLT pozwala przeprowadzać transakcje w sposób bezpieczny, szybki i przejrzysty. Jak…

Automatyzacja płatności, bankowość, startup – Tomasz Plata (Autenti) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Startup – mały, ale własny. To dobry pomysł na biznes, ale czego nam potrzeba i co zrobić zanim zacznie się w niego inwestować? Co może być najtrudniejsze w budowaniu startupu i co świadczy o tym, że nasz pomysł może nie wypalić? Jak przekształcić swój biznes z garażowej…

Biznes kontra branża kreatywna. Jak znaleźć wspólny język? – Tomasz Graszewicz (Up, Job’n’Joy)

Wszyscy oczekują dziś oryginalnych, nieszablonowych i efektywnych rozwiązań w biznesie. Jak pogodzić dwa odmienne światy biznesu i twórców? W jaki sposób skutecznie komunikować się z kreatywnymi? Jak udoskonalać proces pracy nad kreatywnymi rozwiązaniami? O procesie kreatywnym rozmawiają Tomasz Graszewicz, dyrektor kreatywny i strategiczny agencji reklamowej…

Firma-Idea: emergencja i rozwój – prof. Jerzy Hausner

Zarządzanie emergencją to nowy trend w biznesie polegający na wykorzystaniu procesów oddolnych, spontanicznie zachodzących w każdej firmie. Przez emergencję możemy rozumieć nieoczekiwane pojawienie się na poziomie systemu właściwości, których nie da się przewidzieć. Dlaczego zarządzanie to nie tylko nauka ścisła, opisująca świat w kategoriach zysków…

Zarządzaj nowocześnie i skutecznie sobą i innymi – Hubert Anyżewski

Zarządzanie zespołami nie jest łatwe, a jeszcze trudniejsze jest zarządzanie samym sobą. Jakie są najistotniejsze aspekty nowoczesnego kierowania zespołami i własną drogą zawodową? Czy tempo i kierunek zmian wyznaczają dziś przemiany technologiczne? Czym tak naprawdę powinno być wdrażanie innowacji i jak transformować swój biznes? O tym,…

(Roz)Mówca, czyli kto? Rzecz o wystąpieniach i skutecznej komunikacji – Katarzyna Kowalska (TVN)

Jedni robią to tak, jakby urodzili się na scenie, a innym myśl o publicznym wystąpieniu spędza sen z powiek. Aby zacząć swobodnie i skutecznie przemawiać, często wystarczy poradzić się specjalisty i włożyć trochę wysiłku w trening. Nie od dziś wiemy, że odpowiednie komunikowanie się ułatwia…

Jak w procesie rekrutacji budować relacje i dlaczego są one tak ważne? – Katarzyna Sołtysiak…

Gdzie znaleźć dobrych pracowników i jak do nich dotrzeć? To pytanie nurtuje niejednego menedżera. Rekrutacja kojarzy się nam przede wszystkim z napisaniem ogłoszenia o pracę, jego dystrybucją, wyborem CV ze stosu aplikacji i w końcu z rozmowami kwalifikacyjnymi. Z perspektywy specjalistów HR wygląda to jednak…

Marketing rekrutacyjny – jak efektywniej szukać pracowników?

Marketing rekrutacyjny to działania promujące ofertę rekrutacyjną – czyli obietnicę, jaką pracodawca składa kandydatom. Niestety, aż 61 proc. pracowników deklaruje, że warunki pracy nie są zgodne z tymi obiecanymi w ofercie pracy czy podczas rozmowy rekrutacyjnej. Czy szkodzimy firmie, używając sloganów bez pokrycia? Jak budować…

Obszary zmienności i decyzje strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem – prof. Piotr Banaszyk

Polecamy wystąpienie prof. Piotra Banaszyka „Obszary zmienności i decyzje strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Wykład odbył się w ramach konferencji „Firma-idea: zarządzanie i emergencja” w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2018. Wydarzenie zgromadziło wybitne osobowości ze świata nauki, w tym autorytety związane z Uniwersytetem…

Poznawcze aspekty podejmowania decyzji biznesowych – prof. Andrzej Falkowski

Podejmowanie decyzji to proces. Odpowiada za niego wiele mechanizmów, które osoba decydująca niekoniecznie sobie uświadamia. Jeśli decyzje mają charakter biznesowy, to ich następstwa mogą być kosztowne lub dawać zysk, więc świadomość decydowania zaczyna mieć wymierną cenę. Jak w podejmowaniu decyzji może nam pomóc psychologia poznawcza?…

Czym jest emergencja w organizacji i jak można nią zarządzać – prof. Andrzej Nowak

Zarządzanie tradycyjnie kojarzy się z kontrolą procesów zachodzących w organizacji – procesów odgórnych i oddolnych, czyli od zarządu do pracownika. W firmach istnieją jednak także inne rodzaje procesów, które trudno przewidzieć i które są dla firmy kłopotem, np. kryzysy czy problemy w zarządzaniu innowacjami. Ten…

Nowy model zarządzania i przywództwa – kierunki zmian – dr Małgorzata Bonikowska

Specjaliści od zarządzania są zgodni: nadchodzi koniec ery szefów i rządzenia oraz związanych z nimi folwarcznych stosunków zarówno w firmach, jak i na szczeblu politycznym. Rządzenie powinno zostać zastąpione przez przywództwo, a menedżera reagującego wyłącznie na doraźne problemy zastąpi lider mający wizję i potrafiący do…

Czy warto zmieniać pracę na początku nowego roku? – Katarzyna Sołtysiak (IKEA Group)

Projekt „nowy/a ja” zaczyna się w Nowy Rok od robienia postanowień: zdrowiej się odżywiać, oszczędzać pieniądze, więcej czasu poświęcać bliskim i wreszcie zmienić tę nielubianą pracę. Od deklaracji do realizacji droga jest długa i niebezpieczna. Czasem raptownie się urywa – na wysłaniu kilku CV. Czy…

Jak cię słyszą, tak cię widzą. Dlaczego warto trenować głos i jak to robić? –…

Chcemy mówić tak, by nas słuchano, ale często to się nie udaje. I nie chodzi tylko o merytoryczną stronę wypowiedzi, ale też sposób mówienia. Zdania wyrzucamy z siebie pospiesznie, bez dbałości o dykcję i intonację. – Mile się słucha, gdy rozmówca mówi wyraźnie, nie spieszy…

Otwarte i zamknięte umysły. Klucz do problemów naszych czasów – Jacek Santorski

Dlaczego ludzie leczą się u znachorów, a nie u lekarzy, niektórzy szefowie i prezesi uważają się za bogów, a politycy nie potrafią ze sobą współpracować w obliczu zagrożeń i narastających problemów? Jak to się ma do wiedzy przydatnej w biznesie? Psychologia przychodzi nam z pomocą…

Kupuj rozsądnie. Gorączka świątecznych promocji a podejmowanie decyzji – prof. Andrzej Falkowski

Święta, święta! W sklepach trwa kolorowy festiwal świątecznych promocji. Ale my nie bierzemy w nim udziału, bo jak przystało na rozsądnych ludzi, podejmujemy tylko racjonalne decyzje zakupowe. Promocje? Skądże, nie nabieramy się. To rzeczywistość idealna, w tej realnej kierowani emocjami kupujemy dużo i niepotrzebnie. Jak…

Siła różnic – Olgierd Świda i Michał Kaźmierski

Żyjemy w świecie coraz poważniejszych wyzwań i nowych możliwości wynikających z różnorodności ludzi, ich perspektyw i wartości. Jak skutecznie poruszać się w tym świecie? Różnorodne zespoły to szansa na ciekawsze, lepiej dostosowane do potrzeb klientów i lepiej zaplanowane projekty. Na czym ma jednak polegać ta…

Działania przywódcze kluczem do sukcesu

Dlaczego niektóre inicjatywy, akcje i projekty możemy uznać za działania przywódcze (ang. Acts of Leadership), a inne nie? Dlaczego niektórzy menedżerowie zespołu nie są odbierani i akceptowani przez podwładnych jako autentyczni liderzy? Co to znaczy, że działania przywódcze mogą być kluczem do rozwoju lidera i…

Dlaczego się nie rozumiemy? O popełnianiu błędów poznawczych w pracy

Ciche dni, utarczki słowne, kłótnie, dąsy i nieporozumienia zdarzają się nie tylko w związkach. W pracy też. Komunikacja w zespole kuleje, atmosfera staje się napięta, a miłe dotychczas obowiązki stają się nieznośnym jarzmem. Co poszło nie tak? Czy za kryzys komunikacyjny mogą odpowiadać błędy poznawcze?…

Psychologia cen – jak wpływać na decyzje zakupowe klientów?

– Pricing to największa dźwignia zysku w firmie – mówi Grzegorz Furtak. Pricing można zdefiniować jako naukę i sztukę ustalania optymalnych cen i ich skutecznej komunikacji. Co o wpływie cyfr na metce na decyzje zakupowe mówi psychologia? Jak sprzedawcy podnoszą ceny produktów, żeby nie spadł…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Jak planować swoją karierę zawodową, aby odnieść sukces? – dr Barbara Zych”