Praca w zgranym zespole to nie jest kwestia szczęścia, tylko umiejętność ułożenia pasujących do siebie elementów i respektowania prostych zasad. Trzeba się trochę postarać, ale warto. W dobranej grupie pracuje się lepiej i chętniej - przekonuje dr Magdalena Łużniak-Piecha, psycholog społeczny, wykładowca Uniwesytetu SWPS na kierunku Zarządzanie i Przywództwo.

Zgrany, efektywny zespół to ten, który wie, kto w danym momencie podejmuje decyzje, a osoba za nie odpowiedzialna potrafi tę odpowiedzialność przyjąć i jasno komunikować cele. Unikamy zatem syndromu: „Ja nie wiem, te pytania to nie do mnie, to zarząd wymyślił, ja tylko przekazuję..."

Wie prawica, co czyni lewica

To pierwszy czynnik z Wielkiej Piątki Efektywnej Pracy Zespołowej, które zostały opublikowane w wyniku badań zespołu prof. Eduardo Salasa z FSU (zob.: Salas i inni, „Is there a 'big five' in teamwork? Small Group Research", 2005). Pozostałe to: informowanie się nawzajem o różnych działaniach członków zespołu, wzajemne wsparcie w działaniu, umiejętność i chęć dostosowania się oraz uwzględnianie interesu grupy.

Drugi warunek, który pozwala mówić o dopasowanym zespole, to posiadanie przez jego członków przynajmniej podstawowej wiedzy na temat tego, czym zajmują się poszczególne osoby. Nie chodzi tu o przepytywanie kolegów z ich obowiązków, ale o to, żeby na pytanie: „Kto będzie mi mógł udzielić informacji na temat problemu xyz", padła odpowiedź: „Marek jest w tym najlepiej zorientowany", zamiast: „Ja nie wiem, ja nie wnikam...".

Jeśli koledzy są zorientowani w działaniach i obowiązkach innych osób, wykorzystują tę wiedzę, aby udzielać sobie wzajemnego wsparcia. W takich zespołach pytanie: „Czy masz już ten raport, który robicie?" jest odbierane jako pozytywne zainteresowanie, chęć ewentualnej pomocy albo informacja o wadze przykładanej do owego raportu. Nie wywoła reakcji obronnej typu: „A dlaczego oczekujesz, że będziemy już mieć ten raport?".

Jeśli zespół prowadzony jest przez jasno komunikujące­go cele lidera i działa na zasadzie „wie prawica, co czyni lewica" dzięki czemu działania są skoordynowane, to wzajemne dostosowanie się współpracowników nie jest trudne. Marek wie, dlaczego Olga czeka na jego raport, a zatem potrafi przesłać jej pierwszą, nawet jeszcze nie-dopracowaną wersję, w której ona znajdzie interesujące ją dane. Olga będzie już mogła pracować nad swoją czę-ścią projektu, gdy tymczasem Marek jeszcze „wygładza" ostateczną wersję.

Naturalną konsekwencją czterech opisanych powyżej elementów jest piąty element Wielkiej Piątki: uwzględnianie interesu grupy w działaniach jej poszczególnych członków. Rozwiązywanie problemów przebiega na poziomie poszukiwania korzystnego dla zespołu wyjścia z sytuacji, a nie na rozgrywaniu prywatnych wojenek i pokazywaniu, kto tu rządzi. Najprostszym praktycznym wskaźnikiem, który pokazuje poziom zorientowania na interes grupowy, jest ustalanie terminu spotkania całego zespołu. Warto przyjrzeć się temu procesowi we własnym zespole. Czy termin dopasowywany jest do preferencji jednej osoby - niekoniecznie menedżera, czasem może to być jeden wpływowy członek zespołu - a następnie narzucany całej reszcie? Czy możliwa jest zmiana tego terminu, jeśli pozostałe osoby o to proszą lub z góry zapowiadają własną nieobecność? Czy dla ustalenia daty wyjazdu, spotkania używa się np. narzędzi online, pozwalających ustalić termin w miarę odpowiadający wszystkim (agreeAdate.com)? Oczywiście znalezienie rozwiązania zadowalającego całkowicie i wszystkich prawdopodobnie będzie bardzo trudne. Istotnym komunikatem budującym zespół jest tu jednak chęć uwzględnienia interesów grupy, a nie tylko indywidualnych preferencji poszczególnych osób.

Uczucie zazdrości rodzi się u mężczyzn głównie w sytuacjach, w których rywal zagraża ich statusowi i dominacji. Kobiety zazdroszczą głównie w sytuacjach rywalizacji o atrakcyjność społeczno-towarzyską.

Idealne połączenie trzech składników

Ciekawym uzupełnieniem badań prof. Salasa są konkluzje Patricka Lencioniego (zob: Lencioni, „The Ideal Team Player", 2016). Badał on cechy członków najefektywniejszych zespołów, poszukiwał charakterystyki idealnych graczy zespołowych. Okazuje się, że efektywne zespoły składają się z ludzi o najróżniejszych przekonaniach, postawach, sposobach działania, pochodzących z różnych kultur i środowisk, ale łączy ich pewna specyficzna kombinacja trzech wyznawanych wartości: skromność, głód działania, racjonalność. Te trzy wartości są nie tylko obecne w ich życiu, ale też potrafią oni zaszczepiać je w innych, wprowadzają je do kultury organizacyjnej i do codziennego funkcjonowania.

Skromność oznacza - cytując Lencioniego - „relatywnie nieprzerośnięte ego". Innymi słowy nie chodzi tu o kokieterię: „Ja się nie będę wypowiadał, niech mądrzejsi powiedzą - a najlepiej pan prezes" ale raczej o umiejętność wykazania rzeczywistego zainteresowania innymi ludźmi, ich osiągnięciami, potrzebami, dopuszczenia innych do głosu. Dzięki temu osoba o „nieprzerośniętym ego" zna zapatrywania innych, co w znacznym stopniu pozwala jej na skuteczną komunikację, negocjacje, rozwiązywanie sporów.

Głód działania to swoisty rodzaj motywacji związanej z poszukiwaniem rozwiązań dla istniejących problemów oraz z chęcią przyczynienia się do sukcesu innych. Osoby wyznające taki rodzaj wartości to ci, którzy nie potrafią usiedzieć, gdy widzą, że ktoś inny sobie nie radzi lub coś jest niezrobione.

Racjonalność to mieszanka zdrowego rozsądku i kompe¬tencji społecznych. Osoby o podejściu racjonalnym będą się raczej skupiać na dochodzeniu do sedna problemu, a następnie znajdowaniu rozwiązania, niż na „dawaniu do zrozumienia, jakie to było okropne uczucie".

Istotnym elementem rozważań Lencioniego jest to, że te trzy charakterystyki powinny współwystępować w działaniu osoby, by była ona efektywnym graczem zespołowym. Jeśli mamy do czynienia z osobą skromną, ale bez głodu działania i podejścia racjonalnego, będziemy mieć dobrego słuchacza, ale niewiele zostanie zrobione. Osoba o wysokiej potrzebie działania, ale jednocześnie o rozrośniętym ego, będzie raczej świetnym solistą niż graczem zespołowym, a w dodatku może mieć tendencję do przytłaczania innych. Osoba racjonalna, ale niekoniecznie zorientowana na działanie, będzie doświadczać problemów we współpracy, bo inni mogą ją uważać za lokalnego „przekłuwacza baloników wypełnionych entuzjazmem".

Oczywiście w kontekście tego, że poszczególni członkowie zespołu mogą się wzajemnie wspierać i uczyć od siebie, stworzenie zespołu, w którym działacz zarazi swoim głodem działania racjonalistę, a słuchacz wprowadzi umiejętną komunikację, może doprowadzić do powstania grupy złożonej z idealnych graczy zespołowych, których opisywał Lencioni.

Warsztat zgranego zespołu

Zespoły, które budują swoje zasoby w oparciu o kon­cepcję Lencioniego, zapraszane są przez niego do eks­perymentu, w którym wszyscy członkowie zespołu opisują sami siebie na trzystopniowej skali, w kontek­ście trzech wartości:

 • skromność
  (opisuje mnie w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje mnie w znacznym stopniu)
 • głód działania
  (opisuje mnie w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje mnie w znacznym stopniu)
 • racjonalność
  (opisuje mnie w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje mnie w znacznym stopniu)

Zespół porównuje wyniki i dyskutuje o tym, której z wartości brakuje, kto mógłby kogo czym zarazić, jak poszczególni członkowie zespołu mogliby nauczyć się działania zgodnego z wszystkimi trzema wartościami. Należy również zespołowo odpowiedzieć sobie na py­tania: Dlaczego oczekujemy wprowadzenia tych trzech wartości w działanie zespołowe? Do czego mogą one być przydatne? Jakie istniejące problemy zespołowe można rozwiązać dzięki ich wprowadzeniu?

Warto kontynuować ten eksperyment i zaprosić zespół do opisania siebie także na wymiarach uzyskanych w badaniach prof. Salasa:

 • jednoznaczna rola i odpowiedzialność lidera (opisuje nasz zespół w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje nasz zespół w znacznym stopniu)
 • wiedza o działaniach poszczególnych członków zespołu
  (opisuje nasz zespół w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje nasz zespół w znacznym stopniu)
 • wzajemne wsparcie udzielane sobie przez członków zespołu
  (opisuje nasz zespół w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje nasz zespół w znacznym stopniu)
 • chęć dostosowania się do potrzeb wszystkich członków zespołu
  (opisuje nasz zespół w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje nasz zespół w znacznym stopniu)
 • uwzględnianie interesu grupy w działaniu poszczególnych jej członków
  (opisuje nasz zespół w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje nasz zespół w znacznym stopniu)

Po raz kolejny warto przedyskutować w zespole, który z elementów Wielkiej Piątki wypada najsłabiej w opinii członków, czego brakuje, a czym zespół dysponuje w dużym stopniu. Ważna jest grupowa odpowiedź na pytania: Dlaczego potrzebujemy elementów Wielkiej Piątki w codziennym działaniu? Jakie przeszkody, problemy w działaniu mogłyby zostać zniwelowane, gdybyśmy osiągnęli lepszy wynik na skali wiedzy o działaniach innych osób lub jednoznacznej roli lidera?

Zgrany zespół może uratować Ci życie

Czemu warto zajmować się tymi wszystkimi wymiarami, czynnikami, wartościami, które mają stworzyć efektywny, dobrze dopasowany zespół? Zbudowano już setki różnych modeli wspierających zespoły, podobnie istnieją setki zespołów, w których ludzie pracują wspólnie nad jakimś zadaniem, bez szkoleń i modeli, i jakoś dają sobie radę, choć nie mają doktoratów z nauk o zarządzaniu.

Przykładem mogą być zespoły medyczne, złożone z wybitnych specjalistów wykonujących ściśle polecenia lekarza głównego podczas operacji. Nikt ich nie szkoli z komunikacji, skromności czy ustalania terminu operacji do¬godnego dla potrzeb członków zespołu. Nair, Fitzpatrick i Nulty w 2012 r. udowodnili jednak, że 80 proc. błędów medycznych jest powodowane przez niedbałą komunikację, nieumiejętną współpracę, prowadzącą do przeładowania informacyjnego, sprzecznych poleceń, zaburzeń w procedurach bezpieczeństwa, wzrostu poziomu stresu i napięcia w sali operacyjnej. Nie bez przyczyny naukowcy zatytułowali swój raport: „Ludzie umierają z powodu błędów w pracy zespołowej."

 

Artykuł był publikowany w sierpniowym wydaniu "Newsweek Psychologia Extra 3/17”.
Czasopismo dostępne na stronie »

Autor

piecha luzniak

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Psycholog społeczny, wykłada na Uniwersytecie SWPS na kierunku zarządzanie i przywództwo, współpracuje z uniwersytetami w Londynie i Monterrey. Wprowadza i tworzy techniki gamifikacji w praktyce szkoleniowej, doradczej i badawczej. Zajmuje się badaniem i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Za szczególnie interesujące uważa techniki radzenia sobie z patologiami osobowości i zaburzeniami komunikacji w organizacjach.

Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować? – Sylwia Hull-Wosiek i Edyta Paul (Concordia Design)

Kultura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego miejsca pracy. To coś więcej niż przyjaźni współpracownicy czy estetyczna przestrzeń biurowa. Czym jest kultura organizacyjna i czy w czasie epidemii koronwirusa, kiedy wielu z nas pracuje zdalnie, zmieniła się? Czy należy ją rozumieć jako atmosferę w miejscu…

Jak znaleźć pierwszą pracę mimo braku doświadczenia?

„Jak znajdę pracę, skoro nie mam doświadczenia zawodowego?”, „W moim CV pełno pustych miejsc. Taki oszczędny życiorys raczej nie zainteresuje rekruterów”, „Co mam robić w życiu?” – to wątpliwości, które dręczą wielu absolwentów wchodzących na rynek pracy. Czas je rozwiać. Konstancja Zyzik, ekspertka z Pracuj.pl,…

Kultura organizacyjna jak powietrze – bez niej firma nie przetrwa?

Kultura organizacyjna w firmie jest jak powietrze. Na co dzień nikt się nie zastanawia, czym i jak oddycha, ale gdy tlenu zaczyna brakować, robi się niebezpiecznie. Czym jest kultura organizacyjna? Co ją wspiera, a co niszczy? Czy kulturę organizacyjną można zaprojektować? Co się dzieje, gdy organizacja…

Telemedycyna, lekarz online, startup – Paweł Sieczkiewicz (Telemedi.co) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa, zostaliśmy skazani na wizyty u lekarza w formie konsultacji telefonicznej. Była to dla nas wielka nowość, a także wyzwanie. Podobnie dla lekarzy i placówek medycznych. Wielu mogło się przekonać, że to bardzo przydatne i wygodne rozwiązanie. Jak się okazuje, są…

Zarządzanie – teoria czy praktyka? Czego uczy większość uczelni? – prof. Monika Kostera

Przeładowane szczegółową wiedzą naukową wykłady. Ćwiczenia, na których nie dowiesz się, jak można jej użyć w praktyce. Po takich studiach z Zarządzania dość trudno wystartować z własną działalnością biznesową czy w świat zawodowy w ogóle. Niestety, to symptomatyczne dla tego kształcenia, że teoria nie zawsze…

Sztuka improwizacji w biznesie w zmiennym i niepewnym świecie – Bart Jurkowski (I’mpro Impro)

Kierowanie organizacją nie jest łatwe. Szczególnie w dzisiejszym świecie, który specjaliści określają jako VUCA – charakteryzującym się dużą zmiennością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) oraz niejednoznacznością (ambiguity). Rozwiązaniem nie jest kontrolowanie tego „chaosu”, ale rozwijanie płynnych i skutecznych sposobów interakcji z nim – umiejętności skutecznego improwizowania. Po warsztaty…

System wczesnego ostrzegania – jaką rolę pełni w firmie – dr Adam Kowalik

Jeśli wrzucimy żabę do garnka z wrzątkiem – żaba wyskoczy, jeśli jednak włożymy ją do garnka z zimną wodą i zaczniemy gotować, żaba nie zareaguje. Firma, która nie śledzi i nie ocenia zmian w otoczeniu, nie korzysta z systemu wczesnego ostrzegania, jest właśnie jak ta metaforyczna…

Improwizacja w biznesie – sposób na skuteczne działanie w świecie VUCA? – Bart Jurkowski (I'mpro…

O koncepcji VUCA specjaliści mówią już od dłuższego czasu. Zgodnie z nią żyjemy w świecie charakteryzującym się dużą zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością. To sprawia, że coraz trudniej przewidywać i tworzyć długofalowe plany. Dlatego zyskuje na wartości umiejętność improwizowania, czyli elastyczne reagowanie na zmienną i…

Uberyzacja usług, startup na studiach – Daniel Żukowski (WeeDo) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pierwotnym założeniem startupu WeeDo było stworzenie aplikacji-platformy łączącej ludzi, którzy mogą zaoferować pracę, z tymi, którzy są gotowi ją wykonać. W obliczu pandemii koronawirusa twórcy WeeDo postanowili oprócz tego dać swoim użytkownikom możliwość oferowania i uzyskania wzajemnej pomocy w tym trudnym dla wielu osób okresie.…

Improwizacja w biznesie jako narzędzie do radzenia sobie we współczesnym niepewnym świecie – Bart Jurkowski…

Zewsząd trafiają do nas informacje próbujące przewidzieć możliwe skutki epidemii i powszechnej kwarantanny. Część z nich opisuje negatywne scenariusze, ale istnieją również takie, które podkreślają jej możliwe pozytywne konsekwencje. Mówi o nich w wywiadzie na łamach magazynu „Deezen” Li Edelkroot, właścicielka firmy Trade Union, zajmującą…

Service design: projektowanie doświadczeń w dobie kryzysu – A. Mróz i K. Andrzejczyk-Briks (Concordia Design)

Trwa właśnie niezwykły usługowy eksperyment na globalną skalę wywołany przez Covid 19. Nikt z nas nie wie, jak długo to potrwa ani jaka „nowa normalność” czeka nas za zakrętem. Wiemy jedynie, że mimo niepewności wokół nas nadal musimy projektować. Jak projektować, gdy nie ma pieniędzy,…

Service design. O projektowaniu doświadczeń w czasach kryzysu – Katarzyna Briks, Agnieszka Mróz

Wszyscy w tym jesteśmy, w globalnym eksperymencie o nazwie Covid-19. Nie wiemy, jak będzie wyglądać tzw. nowa normalność. Wiemy jedno – trzeba projektować usługi, które będą odpowiedzią na obecny kryzys. Ale jak projektować z mocno okrojonym składem zespołu i niższym budżetem, w dodatku pod presją czasu?…

Jak biznes korzysta z blockchainów publicznych? – Jacek Kubiak („I Love Crypto”) i prof. Włodzimierz…

Blockchain, czyli system oparty na technologii rozproszonego rejestru (DLT), to jedna z największych innowacji w gospodarce cyfrowej, która może umożliwić głębokie zmiany w modelach biznesowych i strukturach społecznych. Pozwala przeprowadzać transakcje online szybko i bezpiecznie, z pominięciem pośredników (np. banku) i kontroli administracji publicznej, a…

Koronawirus a przemysł kreatywny. Dobre praktyki i drogi pomocy – Emilia Cholewicka, Stanisław Trzciński

W czasie pandemii koronawirusa nie możemy pójść na koncert, a muzycy dla nas zagrać. Nie możemy wybrać się do teatru, a aktorzy wystąpić przed swoją publicznością. Wielu artystów przeżywa dziś trudny czas, bo zostają pozbawieni zarobku, a szczególnie ci, którzy nie są etatowo związani z…

Praca zdalna, produktywność, startup – Michał Śliwiński (Nozbe) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pracują tylko zdalnie, od poniedziałku do czwartku, bo piątki przeznaczone są na przegląd tygodnia i rozwój osobisty albo na cieszenie się dłuższym weekendem. Pracownicy startupu Nozbe i jego szef Michał Śliwiński wiedzą, jak wspomagać produktywność. Na co dzień tworzą narzędzia do jej zwiększania. Są to…

Koronawirus: jak zarządzać ludźmi w sytuacji kryzysu i zmiany? – Bruno Żółtowski

Z powodu epidemii koronawirusa gospodarka doświadcza kryzysu, wiele firm mierzy się z trudnościami – finansowymi, organizacyjnymi czy w zespołach pracowniczych. Warto więc dostosować sposób zarządzania zespołem – a także samym sobą – do kryzysowej sytuacji związanej z epidemią. Jaką postawę i styl zarządzania przyjąć? Jak…

Jak biznes korzysta z blockchainów publicznych? – Jacek Kubiak („I Love Crypto”)

– Kryzys związany z pandemią koronawirusa pokazuje, że przeniesienie dokumentacji z offline do online z pomocą publicznego blockchaina, może być dobrym pomysłem. Teraz większość firm stoi, bo nie jest możliwe na przykład procesowanie umów – mówi Jacek Kubiak, redaktor naczelny „I Love Crypto”. Czy przyszłość…

Interes firmy czy dobro pracowników? Co jest ważniejsze w czasie kryzysu?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wszyscy musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, także przedsiębiorcy. Zamknięcie wielu sklepów czy lokali usługowych, konieczność przestrzegania nowych, rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i permanentny niepokój o zdrowie i życie bliskich to codzienność. O tym, czy da się sprawnie prowadzić firmę i jednocześnie…

Rap a internet. Jak raperzy zmieniają zasady rynku muzycznego – Karol „Solar” Poziemski (SBM Label)

Internetowa rewolucja ogarnęła też branżę muzyczną. Ulubionej muzyki słuchamy dziś w specjalnych serwisach, kupujemy płyty w formie elektronicznej. Właściwie każdy może tworzyć muzykę za pomocą dostępnych w sieci narzędzi, promować ją i zarabiać na niej online. Czy internet to jedynie dodatkowy kanał promocji muzyki i…

Koronawirus a efektywna praca z domu – okiem psychologa biznesu – Sławomir Prusakowski

Z szefem i współpracownikami widujemy się tylko przez oko kamerki internetowej. Praca w trybie home office – pod jednym dachem z bliskimi, dziećmi albo zupełnie samemu – przysparza nam wielu problemów. Może niekorzystnie wpływać na relacje z przełożonymi czy współpracownikami. Trudno zorganizować sobie stanowisko pracy,…

Coworking, praca zdalna, startup – Piotr Boulangé (WeWork) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Dobry pomysł to podstawa, by nasz startup osiągnął sukces. Otwierając własną małą firmę, musimy się jednak zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Do tego powinniśmy pamiętać, że startup to specyficzny twór, który w swoje DNA ma wpisane ciągłe poddawanie się zmianom. Czym się charakteryzuje dobry pomysł na…

Pierwsze kroki we własnym biznesie

Chcę być wreszcie na swoim, boję się jednak zrezygnować z etatowej pracy. Mam pomysł, ale nie wiem, jak zacząć go realizować – to wątpliwości, które często towarzyszą osobom marzącym o własnym biznesie. Zamiast się im poddawać, warto poznać niezbędną wiedzę o zakładaniu firmy, o skutecznych…

Crowdfunding – jak pozyskać pieniądze na swoją pasję lub biznes – Tomek Chołast (zrzutka.pl)

Rozwój crowdfundingu w naszym kraju nie słabnie – internetowe zbiórki cieszą się ogromną popularnością. Nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia ze zbiórką o charakterze charytatywnym, biznesowym, społecznym, naukowym, kulturalnym czy z indywidualną zrzutką, która pozwoli zrealizować czyjeś marzenia. Możliwość takiego finansowania planów jest jednym…

Nadzór nad finansami Europy a pandemia

Pandemia COVID-19 bez wątpienia wpłynie na rynki finansowe w Europie. Jak zareagowały europejskie agencje powołane do sprawowania nadzoru nad systemem finansowym Unii – tłumaczy dr Katarzyna Wojtkiewicz, prawnik i ekonomista z Uniwersytetu SWPS. W odpowiedzi na kryzys w 2008 r. europejska administracja publiczna wzbogaciła się…

Koronawirus: praca zdalna – jak robić to dobrze i skutecznie? – Iwo Szapar (Remote-how)

Epidemia koronawirusa sprawiła, że praca zdalna stała się rzeczywistością każdego pracownika, menedżera, szefa firmy. Nowy system pracy oparty na łączności elektronicznej, a nie bezpośrednim kontakcie w biurze, nie jest łatwy i budzi wiele obaw pracodawców. Co jest potrzebne, by skutecznie pracować zdalnie? Jakie błędy najczęściej…

Czego potrzebują pracownicy w czasach pandemii?

Wydarzenia ostatnich dni pokazały nam, że nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować, a świat wokół nas potrafi być nieprzewidywalny. Codzienna rutyna wychodzenia do pracy, zajmowania się przyziemnymi obowiązkami została zachwiana. I tak jak „Nikt nie spodziewał się Hiszpańskiej Inkwizycji!”, tak nikt nie spodziewał się, że…

Doradztwo i audyty – na czym polegają, komu są potrzebne, jak się zmieniają?

Biznes stawia czoła wielu wyzwaniom. Konieczna jest umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i dostrzegania źródeł problemów, jakie tworzą we współczesnym świecie niepewność warunków biznesowych oraz zakłócenia działalności firm. Kluczową rolę odegrają doradcy i audytorzy – do niedawna postrzegani jako instytucja narzucona wymogami ustawowymi, a teraz…

Technologia rozproszonych rejestrów (DLT) – jak blockchain zmienia biznes? – prof. Włodzimierz Szpringer

Transakcje finansowe realizowane bez pośrednictwa banków. Powszechna e-dokumentacja medyczna, która umożliwia wgląd do historii leczenia pacjenta niezależnie od ośrodka zdrowia. Handel, administracja publiczna, edukacja. Rośnie lista branż, w jakich ma zastosowanie technologia rozproszonych rejestrów. DLT pozwala przeprowadzać transakcje w sposób bezpieczny, szybki i przejrzysty. Jak…

Automatyzacja płatności, bankowość, startup – Tomasz Plata (Autenti) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Startup – mały, ale własny. To dobry pomysł na biznes, ale czego nam potrzeba i co zrobić zanim zacznie się w niego inwestować? Co może być najtrudniejsze w budowaniu startupu i co świadczy o tym, że nasz pomysł może nie wypalić? Jak przekształcić swój biznes z garażowej…

Biznes kontra branża kreatywna. Jak znaleźć wspólny język? – Tomasz Graszewicz (Up, Job’n’Joy)

Wszyscy oczekują dziś oryginalnych, nieszablonowych i efektywnych rozwiązań w biznesie. Jak pogodzić dwa odmienne światy biznesu i twórców? W jaki sposób skutecznie komunikować się z kreatywnymi? Jak udoskonalać proces pracy nad kreatywnymi rozwiązaniami? O procesie kreatywnym rozmawiają Tomasz Graszewicz, dyrektor kreatywny i strategiczny agencji reklamowej…

Firma-Idea: emergencja i rozwój – prof. Jerzy Hausner

Zarządzanie emergencją to nowy trend w biznesie polegający na wykorzystaniu procesów oddolnych, spontanicznie zachodzących w każdej firmie. Przez emergencję możemy rozumieć nieoczekiwane pojawienie się na poziomie systemu właściwości, których nie da się przewidzieć. Dlaczego zarządzanie to nie tylko nauka ścisła, opisująca świat w kategoriach zysków…

Zarządzaj nowocześnie i skutecznie sobą i innymi – Hubert Anyżewski

Zarządzanie zespołami nie jest łatwe, a jeszcze trudniejsze jest zarządzanie samym sobą. Jakie są najistotniejsze aspekty nowoczesnego kierowania zespołami i własną drogą zawodową? Czy tempo i kierunek zmian wyznaczają dziś przemiany technologiczne? Czym tak naprawdę powinno być wdrażanie innowacji i jak transformować swój biznes? O tym,…

(Roz)Mówca, czyli kto? Rzecz o wystąpieniach i skutecznej komunikacji – Katarzyna Kowalska (TVN)

Jedni robią to tak, jakby urodzili się na scenie, a innym myśl o publicznym wystąpieniu spędza sen z powiek. Aby zacząć swobodnie i skutecznie przemawiać, często wystarczy poradzić się specjalisty i włożyć trochę wysiłku w trening. Nie od dziś wiemy, że odpowiednie komunikowanie się ułatwia…

Jak w procesie rekrutacji budować relacje i dlaczego są one tak ważne? – Katarzyna Sołtysiak…

Gdzie znaleźć dobrych pracowników i jak do nich dotrzeć? To pytanie nurtuje niejednego menedżera. Rekrutacja kojarzy się nam przede wszystkim z napisaniem ogłoszenia o pracę, jego dystrybucją, wyborem CV ze stosu aplikacji i w końcu z rozmowami kwalifikacyjnymi. Z perspektywy specjalistów HR wygląda to jednak…

Marketing rekrutacyjny – jak efektywniej szukać pracowników?

Marketing rekrutacyjny to działania promujące ofertę rekrutacyjną – czyli obietnicę, jaką pracodawca składa kandydatom. Niestety, aż 61 proc. pracowników deklaruje, że warunki pracy nie są zgodne z tymi obiecanymi w ofercie pracy czy podczas rozmowy rekrutacyjnej. Czy szkodzimy firmie, używając sloganów bez pokrycia? Jak budować…

Obszary zmienności i decyzje strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem – prof. Piotr Banaszyk

Polecamy wystąpienie prof. Piotra Banaszyka „Obszary zmienności i decyzje strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Wykład odbył się w ramach konferencji „Firma-idea: zarządzanie i emergencja” w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2018. Wydarzenie zgromadziło wybitne osobowości ze świata nauki, w tym autorytety związane z Uniwersytetem…

Poznawcze aspekty podejmowania decyzji biznesowych – prof. Andrzej Falkowski

Podejmowanie decyzji to proces. Odpowiada za niego wiele mechanizmów, które osoba decydująca niekoniecznie sobie uświadamia. Jeśli decyzje mają charakter biznesowy, to ich następstwa mogą być kosztowne lub dawać zysk, więc świadomość decydowania zaczyna mieć wymierną cenę. Jak w podejmowaniu decyzji może nam pomóc psychologia poznawcza?…

Czym jest emergencja w organizacji i jak można nią zarządzać – prof. Andrzej Nowak

Zarządzanie tradycyjnie kojarzy się z kontrolą procesów zachodzących w organizacji – procesów odgórnych i oddolnych, czyli od zarządu do pracownika. W firmach istnieją jednak także inne rodzaje procesów, które trudno przewidzieć i które są dla firmy kłopotem, np. kryzysy czy problemy w zarządzaniu innowacjami. Ten…

Nowy model zarządzania i przywództwa – kierunki zmian – dr Małgorzata Bonikowska

Specjaliści od zarządzania są zgodni: nadchodzi koniec ery szefów i rządzenia oraz związanych z nimi folwarcznych stosunków zarówno w firmach, jak i na szczeblu politycznym. Rządzenie powinno zostać zastąpione przez przywództwo, a menedżera reagującego wyłącznie na doraźne problemy zastąpi lider mający wizję i potrafiący do…

Czy warto zmieniać pracę na początku nowego roku? – Katarzyna Sołtysiak (IKEA Group)

Projekt „nowy/a ja” zaczyna się w Nowy Rok od robienia postanowień: zdrowiej się odżywiać, oszczędzać pieniądze, więcej czasu poświęcać bliskim i wreszcie zmienić tę nielubianą pracę. Od deklaracji do realizacji droga jest długa i niebezpieczna. Czasem raptownie się urywa – na wysłaniu kilku CV. Czy…

Jak cię słyszą, tak cię widzą. Dlaczego warto trenować głos i jak to robić? –…

Chcemy mówić tak, by nas słuchano, ale często to się nie udaje. I nie chodzi tylko o merytoryczną stronę wypowiedzi, ale też sposób mówienia. Zdania wyrzucamy z siebie pospiesznie, bez dbałości o dykcję i intonację. – Mile się słucha, gdy rozmówca mówi wyraźnie, nie spieszy…

Otwarte i zamknięte umysły. Klucz do problemów naszych czasów – Jacek Santorski

Dlaczego ludzie leczą się u znachorów, a nie u lekarzy, niektórzy szefowie i prezesi uważają się za bogów, a politycy nie potrafią ze sobą współpracować w obliczu zagrożeń i narastających problemów? Jak to się ma do wiedzy przydatnej w biznesie? Psychologia przychodzi nam z pomocą…

Kupuj rozsądnie. Gorączka świątecznych promocji a podejmowanie decyzji – prof. Andrzej Falkowski

Święta, święta! W sklepach trwa kolorowy festiwal świątecznych promocji. Ale my nie bierzemy w nim udziału, bo jak przystało na rozsądnych ludzi, podejmujemy tylko racjonalne decyzje zakupowe. Promocje? Skądże, nie nabieramy się. To rzeczywistość idealna, w tej realnej kierowani emocjami kupujemy dużo i niepotrzebnie. Jak…

Siła różnic – Olgierd Świda i Michał Kaźmierski

Żyjemy w świecie coraz poważniejszych wyzwań i nowych możliwości wynikających z różnorodności ludzi, ich perspektyw i wartości. Jak skutecznie poruszać się w tym świecie? Różnorodne zespoły to szansa na ciekawsze, lepiej dostosowane do potrzeb klientów i lepiej zaplanowane projekty. Na czym ma jednak polegać ta…

Działania przywódcze kluczem do sukcesu

Dlaczego niektóre inicjatywy, akcje i projekty możemy uznać za działania przywódcze (ang. Acts of Leadership), a inne nie? Dlaczego niektórzy menedżerowie zespołu nie są odbierani i akceptowani przez podwładnych jako autentyczni liderzy? Co to znaczy, że działania przywódcze mogą być kluczem do rozwoju lidera i…

Dlaczego się nie rozumiemy? O popełnianiu błędów poznawczych w pracy

Ciche dni, utarczki słowne, kłótnie, dąsy i nieporozumienia zdarzają się nie tylko w związkach. W pracy też. Komunikacja w zespole kuleje, atmosfera staje się napięta, a miłe dotychczas obowiązki stają się nieznośnym jarzmem. Co poszło nie tak? Czy za kryzys komunikacyjny mogą odpowiadać błędy poznawcze?…

Psychologia cen – jak wpływać na decyzje zakupowe klientów?

– Pricing to największa dźwignia zysku w firmie – mówi Grzegorz Furtak. Pricing można zdefiniować jako naukę i sztukę ustalania optymalnych cen i ich skutecznej komunikacji. Co o wpływie cyfr na metce na decyzje zakupowe mówi psychologia? Jak sprzedawcy podnoszą ceny produktów, żeby nie spadł…

Siła ducha lidera – Jacek Santorski

– Lider zdobywa serca i umysły ludzi nie dlatego, że ich uwodzi, a potem zwodzi, ale dlatego, że ich pozyskuje do sensownego projektu, który służy światu i ludziom – mówi Jacek Santorski. Dlatego warto traktować przywództwo nie jako zespół cech jednostek, lecz jako zespół relacji…

Pieniądze a relacje międzyludzkie – prof. Agata Gąsiorowska

Zgodnie z teorią Margaret Clark, całe spektrum relacji międzyludzkich można podzielić na relacje oparte na wspólnocie oraz na wymianie. Te dwa rodzaje funkcjonowania społecznego opierają się na odmiennych normach, zasadach i mechanizmach. W przypadku relacji opartych na wymianie, podstawowym standardem funkcjonowania jest mierzenie wartości za…

Komunikacja w organizacji oparta na empatii

Osoby pracujące we współczesnych organizacjach stoją przed wieloma wyzwaniami. Firmy oczekują nie tylko wykonania określonych zadań, lecz także umiejętności współpracy – aby tworzyć efektywne, otwarte na innowacje i zdolne do rozwiązywania złożonych problemów zespoły. Komunikacja oparta na empatii może w tym pomóc. Jakie są najpopularniejsze…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Pierwsza praca: jak świadomie wybrać swoją karierę zawodową? – Konstancja Zyzik (Pracuj.pl)”