Paradygmat Quality of Life (Jakości Życia) – sympozjum naukowe

udostępnij artykuł
Paradygmat Quality of Life (Jakości Życia) – sympozjum naukowe
float_intro: images-old/www/2021/Wojtkiewicz_sympozjum.jpg

 

pobierz pakiet 2

 

Paradygmat Jakości Życia (Quality of Life) wypiera dziś dominujący w XX w. paradygmat Rozwoju Gospodarczego w budowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych i prywatnych, co już w latach 80. przewidywał prekursor nurtu badań Jakości Życia, prof. Stanisław Kiełczewski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dzisiaj wiemy już, że w związku z malejącymi możliwościami zwiększenia produktywności, nasyceniem rynków i degradacją środowiska naturalnego w ciągu dekady możliwości dalszego wzrostu gospodarczego w Europie się wyczerpią. Utrzymywanie Paradygmatu Wzrostu Gospodarczego będzie skutkować dalszym zaciąganiem zadłużeń, obniżaniem standardów środowiskowych, wydłużeniem godzin pracy i ograniczeniem ochrony socjalnej. Dlatego narastają niezadowolenie większości obywateli, konflikty społeczne, i w ich konsekwencji odsuwane są od władzy ugrupowania odwołujące się do Paradygmatu Wzrostu Gospodarczego; następuje zatem jego załamanie jako wiodącego czynnika w budowaniu strategii rozwojowych. Rewolucja technologiczna ubiegłego wieku wzmocniona pandemią Covid-19 jeszcze dobitniej to uświadomiła.

Tę ważną tematykę podejmiemy podczas Sympozjum naukowego Paradygmat Quality of Life (Jakości Życia) w kształtowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych i organizacji gospodarczych w dobie dygitalizacji

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej (po części online, po części stacjonarnie w Uniwersytecie SWPS w Warszawie). Zapraszamy do zapisów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Link do spotkania wyślemy uczestnikom mailowo.

28 września 2021 r.
9.00–17.00
online
Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tematyka i cele konferencji

Naukowe podstawy kształtowania paradygmatu Quality of Life wymagają podejścia interdyscyplinarnego, uwzględniającego szeroki zakres wiedzy z dziedziny nauk społecznych i uzupełnienia stosowanych dotychczas w głównym nurcie badań strategicznych narzędzi ekonometrycznych o metody psychologiczne (behavioral insights). Szczególnie istotne jest również współdziałanie środowiska akademickiego, administracji publicznej i przedsiębiorstw prywatnych w celu wprowadzenia paradygmatu Quality of Life jako wyznacznika ich strategii rozwojowych.

Zgodnie z istotą paradygmatu Quality of Life dyskurs naukowy i prace badawcze muszą być prowadzone w triadzie celów rozwojowych administracji publicznej, przedsiębiorstw prywatnych i jednostki.

Podążając za wskazaniami opartej na paradygmacie Quality of Life strategii rozwojowej Uniwersytetu SWPS, realizowanej przez m.in. Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, celem zespołu badaczy jest wspieranie tego procesu od strony dyskursu naukowego i realizacji procesów dydaktycznych na naszej uczelni.

Największym wyzwaniem, przed którym dzisiaj stoimy, jest osiągnięcie konsensu co do mierników jakości życia oraz zdefiniowanie adekwatnych instrumentów stanowiących narzędzia ich implementacji. Dalsze badania wymagają stworzenia interdyscyplinarnego ośrodka badawczego, którego prace koordynowane będą przez naukowców dyscypliny nauk o polityce i administracji, włączając dorobek nauk o zarządzaniu i jakości oraz psychologii.

Wynikiem prac ośrodka będzie wypracowanie mapy drogowej zadań podejmowanych w kierunku skutecznego oddziaływania poprzez strategie instytucji publicznych i prywatnych na wzrost poziomu Jakości Życia (Quality of Life).

Sympozjum wpisuje się w nurt badań dotyczących jakości życia, podejmujących tematykę z perspektywy dwóch biegunów: ekonomicznego, odwołującego się do inicjatyw zapoczątkowanych blisko pół wieku temu w Katedrze Zarządzania Strategicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) i psychologicznego – podejmowanego przez różne ośrodki naukowe w Polsce, od Zakładu Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie po wydziały psychologii Uniwersytetu SWPS.

Aby interdyscyplinarnie kształtować procesy rozwojowe

Ważne przesłanie sympozjum wyraża się w słowach prof. Stanisława Kiełczewskiego, prekursora nurtu badawczego Quality of Life: „Nie istnieje współcześnie powszechnie akceptowany paradygmat dotyczący roli władz publicznych i rynku w kształtowaniu procesów rozwojowych, a w związku z tym teorii firmy, polityki gospodarczej i społecznej, politologii, zarządzania, finansów, bankowości, etyki, socjologii, psychologii i innych dyscyplin społecznych. Różne hipotezy prezentowane jako teorie naukowe mają mniej lub bardziej charakter przyczynkowy i wytrzymują weryfikację jedynie w ramach założeń danego modelu.

Poszukiwań nie da się ograniczyć do poszczególnych dyscyplin występujących w przyjętej klasyfikacji nauk społecznych. Nie da się dlatego, że dla rozwiązywania rzeczywistych problemów rozwojowych konieczne jest podejście multidyscyplinarne”.

Bazując na dotychczasowym dorobku nauk społecznych w zakresie kształtowania strategii rozwojowych instytucji publicznych i organizacji gospodarczych, zamierzam zbudować interdyscyplinarną, ponadsektorową i transgraniczną wspólnotę naukowców i praktyków nauk o polityce i administracji, zarządzania, ekonomii i psychologii społecznej w celu synergicznej pracy nad opracowaniem planu badawczego i implementacyjnego w oparciu o paradygmat Jakości Życia (Quality of Life) w dobie dygitalizacji.

dr Katarzyna B. Wojtkiewicz, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS

Program konferencji

Wprowadzenie

9.00 Otwarcie sympozjum – prof. Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS

9.20 Wystąpienie powitalne – Andrzej i Jacek Kiełczewscy, synowie prof. Stanisława Kiełczewskiego (1930–2010), prekursora kierunku badań dotyczących budowania strategii rozwojowych bazujących na paradygmacie Jakości Życia.

09.50 Key-note speech – prof. Hiroyuki Itami, President at International University of Japan

10.10 Ewolucja paradygmatu kształtowania strategii rozwojowych instytucji publicznych i prywatnych w dobie dygitalizacji – dr Katarzyna B. Wojtkiewicz, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS

Sesje

10.30 Nauka – społeczeństwo – gospodarka, czyli po co nam paradygmaty?

  • Moderator: dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS
  • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS.
  • dr hab. Andrzej Kondratowicz, prof. Uniwersytetu SWPS, ekonomista, członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN.

11.00–11.20 Przerwa

11.20 Sound scientific evidence by Big data to foster inclusive long-term growth and prevent social inequality – Report from the H2020 EURHISFIRM Project.

11.40 Sesja referatowa

  • Zmiana paradygmatu rozwoju społecznego z perspektywy teorii złożoności – dr hab. Igor Lyubashenko, prof. Uniwersytetu SWPS.
  • Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady (grant zewn. 2018–2020) – dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS.
  • Finanse dla AI czy AI dla finansów? Dokąd zmierzamy ze sztuczną inteligencją w sektorze finansowym? – dr Michał Nowakowski.
  • Putting the “We” Into Well-being: Using Collectivism-Themed Measures of Well-Being Attenuates Well-being’s Association With Individualism – dr Magdalena Łużniak-Piecha, Uniwersytet SWPS.
  • Identyfikacja psychologicznych i społecznych potrzeb młodzieży uczęszczającej do szkół średnich, która wykazuje duże aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz analiza wpływu jaki organizacja wywiera na dobrostan grupy badanej (grant INS, 2019–2020) – dr Katarzyna Wojtkiewicz, Uniwersytet SWPS.

12.00 The Essence of Strategy is Choosing What Not to Do (Porter M., 2010), czyli dokąd prowadzą nas strategie?

  • Moderator: dr Magdalena Łużniak-Piecha, psycholog, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS.

13.00–14.30 Lunch

Dyskusja 

14.30 Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorstw prywatnych i organizacji młodzieżowych.

  • Moderator: dr Katarzyna Wojtkiewicz, Uniwersytet SWPS

15.30 Dyskusja otwarta

Konkluzje

16.00 Podsumowanie sympozjum – dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS

Rada naukowa

katarzyna januszkiewicz swps

dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, kierowniczka Katedry Zarządzania, specjalizuje się w zachowaniach organizacyjnych, m.in. w obszarze zmiany zachowań ludzi w organizacji (elastyczność zachowań, zmiana paradygmatu kariery zawodowej, różnorodność w miejscu pracy) oraz metodologii badań społecznych aspektów zarządzania (profesjonalizacja metod i technik badawczych).

mikołaj cześnik swps

prof. Mikołaj Cześnik – politolog, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, dydaktyk na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w analizie funkcjonowania systemów politycznych (w szczególności demokracją) oraz tym, jak ludzie zachowują się w świecie polityki. Zajmuje się badaniami opinii społecznej i badaniem wyborów politycznych. Występuje w mediach jako stały komentator życia politycznego.

.

adam szpaderski 258

dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci (Center for Research on the Economics of Memorial Sites) Instytutu Nauk Społecznych, dydaktyk na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. W obszarze jego zainteresowań znajduje się istota i natura przywództwa i zarządzania, w tym zarządzanie przedsiębiorstwem oraz metodologia nauk o zarządzaniu. Jest twórcą prakseologicznej koncepcji zarządzania w oparciu o kategorie wzajemności, źródeł władzy i funkcji kierowniczych. Opracował także koncepcję integracji nauk o zarządzaniu i propozycję rozwiązania problemu fragmentacji struktury nauk o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych. 

Kierownik sympozjum

Katarzyna Wojtkiewicz

dr Katarzyna Wojtkiewicz – doktor nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Prawnik, ekonomista, menedżer. Tytuł doktora w dziedzinie Zarządzanie (Information Technology) obroniła na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada też dyplom doktorski Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Wirtschaftsinformatik) oraz tytuł magistra prawa (LL.M.).

Za osiągnięcia we wdrożeniach polityk publicznych w obszarze nadzoru rynku finansowego w Europie nominowana do prestiżowej nagrody 2017 German Enterprise Awards, przyznawanej przez „Worldwide Business Review”.

W ostatnich latach tematem jej badań jest „Paradygmat Quality of Life (Jakości życia) w kształtowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych i organizacji gospodarczych w dobie dygitalizacji”. Bada wybory strategiczne dokonywane na poziomie jednostki, przedsiębiorstwa i społeczeństwa i analizuje, jak przekładają się one na procesy decyzyjne, w szczególności w ich aspektach cyfrowych. 

A mówiąc najprościej, nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie: dlaczego? 

Organizator

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Patron naukowy

Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS

Patronat medialny

patronat honorowy

Termin i miejsce

28 września 2021 r., godz. 9.00–17.00
online

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Kontakt

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje i materiały seminaryjne można otrzymać, kierując zgłoszenie na adres:

dr Katarzyna B. Wojtkiewicz
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło: swps.pl


Te artykuły mogą
cię zainteresować

Poproś o komentarz ekspercki

Napisz nam o swoim temacie, a my znajdziemy dla Ciebie eksperta z naszej bazy ponad 400 naukowców.

Przejdż do formularza
Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z publikowanymi przez nas nowościami.

Zapisz się