Wysoka ocena działalności naukowej Uniwersytetu SWPS

udostępnij artykuł
Wysoka ocena działalności naukowej Uniwersytetu SWPS
float_intro: images-old/www/2022/fotobudynku.jpg

Kompleksowa ocena Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach ewaluacji jakości działalności jednostek naukowych potwierdziła silną pozycję SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Spośród 7 poddanych ocenie dyscyplin Uniwersytet SWPS otrzymał jedną kategorię A+, aż pięć kategorii A i jedną B+.

pobierz pakiet 2

Wyniki ewaluacji 2017–2021

Najwyższą ocenę A+ otrzymało niecałe 6 proc. wiodących ośrodków naukowych w kraju prowadzących badania w ramach określonej dyscypliny naukowej (wśród nich Uniwersytet SWPS w dyscyplinie psychologia). Kategorię A oznaczającą bardzo wysoki poziom uzyskało nieco ponad 28 proc. ocenianych jednostek w ramach danej dyscypliny.

Kategorie naukowe przyznane Uniwersytetowi SWPS to:

A+ w dyscyplinie psychologia,

A w dyscyplinie nauki o kulturze i religii,

A w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,

A w dyscyplinie nauki socjologiczne,

A w dyscyplinie literaturoznawstwo,

A w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

B+ w dyscyplinie nauki prawne.

Taki bilans to powód do radości. Stanowi bowiem potwierdzenie najwyższego poziomu naszej kadry naukowej. Najbardziej cieszą nowe możliwości rozwoju zawodowego dla naszej kadry, które idą w ślad za wysokimi ocenami. Od początku istnienia uczelni naszym priorytetem jest rozwój działalności naukowej i badawczej, aby osoby u nas studiujące uczyły się od najlepszej kadry. Jako pierwszy prywatny uniwersytet w Polsce po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy w czołówce jednostek naukowych w kraju – mówi prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prorektorka ds. nauki Uniwersytetu SWPS.

*

Bardzo cieszy nas tak wysoka ocena działalności naukowej dla psychologii na Uniwersytecie SWPS, do której w istotny sposób przyczyniła się także aktywność badawcza wykładowców sopockiego Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Wykładowcy z sopockiego Wydziału prowadzą badania w różnych obszarach psychologii: psychologii społecznej, psychologii osobowości i różnic indywidualnych, psychologii rozwojowej, neuropsychologii, psychologii ewolucyjnej, a także psychologii stosowanej – w tym psychologii klinicznej , psychologii organizacji i marketingu oraz psychoseksuologii – mówi prof. Romana Kadzikowska-Wrzosek, dziekan Wydziału Psychologii w Sopocie. – Wysoka jakość badań prowadzonych przez pracowników naszego Wydziału sprawia także, że są oni prawdziwymi autorytetami w dziedzinie, którą się zajmują, a ich wypowiedzi stanowią istotny głos w debatach na temat istotnych kwestii społecznych. Warto także podkreślić liczne kontakty sopockiego Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS z lokalnym środowiskiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Podejmowane przez Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie inicjatywy, organizowane spotkania, seminaria naukowe, rozmowy z praktykami i wybitnymi naukowcami cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Sopotu, jak i całego Trójmiasta – dodaje prof. Romana Kadzikowska-Wrzosek.

*

Bycie liderem cieszy – to poczucie satysfakcji, dobrze wykonanej pracy, potwierdzenie słuszności dokonanych wyborów. Kategoria A+ dla psychologii w Uniwersytecie SWPS z perspektywy Wydziału Psychologii we Wrocławiu cieszy podwójnie – bo przecież w pewnym sensie otrzymujemy ją po raz drugi z rzędu. Najwyższą kategorię A+ ówczesny II Wydział Psychologii we Wrocławiu otrzymał także w 2017 roku – mówi prof. Tomasz Grzyb, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. – Cieszymy się tym wynikiem i zapewniamy, że nie będzie dla nas wyłącznie okazją do patrzenia za siebie, na osiągnięty sukces. Będzie raczej zachętą do spoglądania w przyszłość – do pozyskiwania kolejnych grantów, publikowania w najlepszych czasopismach i prowadzenia następnych znakomitych badań – dodaje prof. Grzyb.

*

Ewaluacja potwierdziła, że zespół badaczy i praktyków prawa na naszej uczelni jest stabilny, prowadzi dobrze oceniane badania. Kategoria B+ daje uczelni prawo do prowadzenia postępowań awansowych, a więc kształcenia doktorantów oraz prowadzenia postępowań habilitacyjnych w naukach prawnych, to ważne, bo daje możliwość rozwoju i stawia nas w rzędzie uczelni o wysokim statusie akademickim. Dla prowadzonych u nas studiów prawniczych jest to zaś potwierdzenie, że oferowane kształcenie jest rzetelne i na wysokim naukowym poziomie. Warto tu przypomnieć, że kierunek prawo prowadzony na kampusie we Wrocławiu otrzymał w tym roku akademickim najdłuższą, 6-letnią akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej – mówi prof. Igor Borkowski, prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

Cenieni projektanci oferują nowatorski program studiów graficznych oparty na założeniach human-centered design. Z kolei zespół medioznawców, publicystów i redaktorów kształci w zakresie dziennikarstwa i szeroko rozumianej komunikacji wizerunkowej.

Bardzo ważne dla nas jest także to, że uczelnia otrzymała kategorię A w dziedzinie sztuki, w której prowadzony jest kierunek grafika. Wysoka kategoria w ewaluacji daje nie tylko gwarancję studiów o wysokiej wartości merytorycznej, ale jest też dowodem uznania dla działalności kreatywnej i twórczej prowadzonej przez badaczy i twórców związanych z uczelnią – podkreśla prodziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej.

*

Jako zespół jesteśmy przekonani, że ciągły rozwój działalności naukowej bezpośrednio przekłada się na wysoką jakość kształcenia studentów i słuchaczy oraz realny wpływ na życie społeczne. Świadczą o tym liczne sukcesy pracowników Wydziału Psychologii w Katowicach. Tylko w tym roku podręcznik do psychologii sądowej przygotowany przez wykładowczynie naszego wydziału został uhonorowany tytułem Książki Roku 2021 Wydawnictwa Naukowego PWN. System RESQL opierający się na aplikacji umożliwiającej anonimowe zgłaszanie incydentów przemocy przez uczniów, który powstał na bazie badań prowadzonych na katowickim Wydziale Psychologii, kilkukrotnie został nagrodzony przez polskie i międzynarodowe instytucje. Projekt wspierający współpracę polsko-ukraińską przygotowany w naszym zespole znalazł się wśród zwycięzców pierwszego konkursu na polsko-ukraińskie projekty badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – mówi prof. Jolanta Życińska, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

*

Uzyskanie kategorii A+ w dyscyplinie psychologia i B+ w dyscyplinie prawo odzwierciedla misję Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Naszym celem jest łączenie wysokiego poziomu działalności naukowej z wyróżniającą się dydaktyką. Dążymy do tego, aby absolwenci naszych studiów psychologicznych potrafili krytycznie myśleć oraz aktywnie poszukiwać odpowiedzi na pytania pojawiające się w nieustannie zmieniającym się świecie – komentuje dr Anna Ziółkowska, prodziekan ds. dydaktycznych kierunku psychologia na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu.

Od początku istnienia uczelni naszym priorytetem jest rozwój działalności naukowej i badawczej, aby osoby u nas studiujące uczyły się od najlepszej kadry.

prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prorektorka ds. nauki Uniwersytetu SWPS

Kryteria oceny

Ewaluację, czyli ocenę jakości działalności naukowej, przeprowadzono w ramach dyscyplin naukowych uprawianych w danej jednostce. Przy ocenie wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących określoną dyscyplinę.

Podstawowymi kryteriami ewaluacji są: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Dyscyplinom w ocenianych uczelniach i instytutach przyznaje się kategorie od A+ (najwyższa), A, B+, B i C (najniższa). Kategorie A+, A, B+ dają jednostkom uprawnienia m.in. do nadawania stopni naukowych.

Badania naukowe na Uniwersytecie SWPS

Na Uniwersytecie SWPS funkcjonuje 5 instytutów naukowych, które zajmują się organizacją i koordynacją działalności naukowej pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych uczelni w poszczególnych dyscyplinach.

Instytut Psychologii – zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS prowadzących prace naukowe w zakresie psychologii. W ramach Instytutu działa 20 centrów i laboratoriów zlokalizowanych w pięciu kampusach naszej uczelni – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Sopocie.

Instytut Nauk Humanistycznych – zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny: literaturoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii.

Instytut Nauk Społecznych – zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny: nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji.

Instytut Prawa – koordynuje działalność naukową środowiska prawniczego Uniwersytetu SWPS. Odpowiada również za rozdział środków na działalność naukową w zakresie nauk prawnych i monitoruje ich wykorzystanie.

Instytut Projektowania – zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny sztuki plastycznej i konserwacji dzieł sztuki. Skupia projektantów wzornictwa i komunikacji, artystów wizualnych oraz teoretyków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych zajmujących się badaniami dla projektowania i poprzez projektowanie.

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aleksandra Cisłak-Wójcik

Biogram

Te artykuły mogą
cię zainteresować

Poproś o komentarz ekspercki

Napisz nam o swoim temacie, a my znajdziemy dla Ciebie eksperta z naszej bazy ponad 400 naukowców.

Przejdż do formularza
Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z publikowanymi przez nas nowościami.

Zapisz się