logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Justyna Sarnowska
Warszawa
Nauki socjologiczne
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Humanistycznych ,
BIO Justyna Sarnowska

dr

Justyna Sarnowska

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
prodziekan ds. dydaktycznych
kierownik Katedry Studiów Społecznych

Dla mediów

Biogram

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych, koordynatorka Ośrodka Młodzi w Centrum LAB, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. W 2018 roku obroniła rozprawę doktorską „Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy”, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Joanny Matejko organizowanym przez Komitet Badań nad Migracjami PAN i Fundację Ośrodek Badań nad Migracjami. Jest badaczką w projekcie „ULTRAGEN: Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria «rozedrganych» tranzycji”. Była badaczką w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: „Paczki przyjaciół & migracje. Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów” oraz „CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu”.

Aktywna we współpracy zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi badaczami studiów nad młodymi i studiów migracyjnych. Brała udzial w szkoleniach, stażach i pobytach w takich ośrodkach, jak: Princeton University, University of Vienna, Erasmus University Rotterdam, University of Essex, University College London. Współpracowała z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 roku została wyróżniona Nagrodą im. Floriana Znanieckiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za pracę magisterską „Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych”. Interesuje się szeroko pojętym procesem wchodzenia w dorosłość, inicjacją zawodową, łączeniem edukacji z pracą, losami zawodowymi absolwentów szkół wyższych. Bada, jaką rolę w tych wszystkich procesach odgrywają migracje wewnętrzne i międzynarodowe.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące metodologii badań społecznych, wielokulturowości oraz rynku pracy.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Przejście z edukacji na rynek pracy
  • Mobilność ludzi młodych
  • Transfer kompetencji
  • Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy