Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Aplikuj na wyższy semestr

Zrealizowałeś część studiów na innej uczelni?
Aplikuj na wyższy semestr

Jeśli studiujesz lub studiowałeś(-łaś) na innej uczelni i chcesz kontynuować naukę na tym samym kierunku na Uniwersytecie SWPS, możesz wnioskować o zaliczenie kursów zrealizowanych w trakcie dotychczasowej edukacji. W zależności od liczby uznanych przedmiotów będziemy mogli zaproponować ci przyjęcie na któryś z wyższych semestrów.

Upewnij się, że zdążysz na czas

Podanie o przyjęcie na wyższy rok złóż przez formularz rekrutacyjny do 31 sierpnia 2024 r.

Przygotuj odpowiednie dokumenty i wypełnij formularz

Podczas wypełniania formularza koniecznie zaznacz opcję „Chcę aplikować na wyższy semestr w trybie różnic programowych” oraz dołącz do wymaganych dokumentów:

  • skan świadectwa maturalnego (jeśli aplikujesz na studia I stopnia lub jednolite magisterskie);
  • skan dyplomu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich (jeśli aplikujesz na studia II stopnia);
  • kartę przebiegu studiów z wykazem przedmiotów, liczbą godzin zajęć i przypisanych im punktów ECTS, poświadczoną przez macierzystą uczelnię;
  • jeżeli aplikujesz w trybie różnic programowych na kierunki psychologia, prawo lub zarządzanie i przywództwo, koniecznie załącz do formularza sylabusy wszystkich zaliczonych przedmiotów.

Upewnij się, że spełniasz podstawowe warunki i poczekaj na decyzję dziekana

Dziekan po przeprowadzonej analizie wskazuje semestr, od którego możesz zacząć studia, a także różnice programowe do uzupełnienia. Decyzja oraz karta różnic programowych będą dostępne w formularzu rekrutacyjnym.

Zgodnie z regulaminem studiów dziekan może odmówić uznania zaliczenia, jeżeli:

  • ocena została uzyskana wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku,
  • ocena jest niższa niż 4 (dobry),
  • przedmiot był realizowany w ramach studiów podyplomowych, zaś jego dokumentacja nie pozwala na określenie poziomu studiów, jakiemu odpowiadają uzyskane na nim efekty uczenia się.

Łączna liczba punktów ECTS uzyskanych przez ciebie w wyniku uznania zaliczeń z innej uczelni nie może przekroczyć limitu wyznaczonego przez dziekana dla danego kierunku studiów, przy czym w żadnym przypadku nie może przekroczyć 2/3 wymiaru ECTS dla danego programu studiów.