logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu działań readaptacyjnych.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Specjalista readaptacji

 • Rekrutacja trwa.
  STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE HYBRYDOWEJ.

O studiach

"Wsparcie dla osób po opuszczeniu więzienia to sprawa etyki i humanizmu. To wydaje się zrozumiałe dla osób kierujących się wartościami takimi jak dobro, sprawiedliwość, dzielenie się z innymi. Ale wsparcie dla osób opuszczających więzienie po odbytej karze to także sprawiedliwość. Skutki są często dużo bardziej dotkliwe niż zasądzona kara. Wsparcie dla osób opuszczających zakłady karne to również dbanie o siebie i społeczeństwo – im więcej osób nie powróci na drogę przestępczą tym bezpieczniejsi będziemy wszyscy.
Wsparcie dla osób opuszczających zakład karny może być skuteczne i efektywne a praca z nimi satysfakcjonująca dla specjalisty. Proponowane przez nas studia „Specjalista readaptacji” wynikają z naszej pasji i wiedzy i doświadczenia, chęci dzielenia się metodami pracy, które powstały we współdziałaniu zanurzonych w działaniu pasjonatów z organizacji pozarządowej i zaangażowanych naukowców. Metodami sprawdzonymi w praktyce. Zajęcia prowadzone są przez ludzi, którzy z różnych rolach wiele lat pracują w obszarze readaptacji społecznej i łączą wiedzę i rozumienie z umiejętnościami.
Wsparcie dla osób opuszczających zakłady karne to również prężnie rozwijający się obszar pracy, w którym zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych specjalistów będzie wzrastać. Readaptacja społeczna rozwija się i dołączając teraz do specjalistów zajmujących się kształtowaniem strategii readaptacji w Polsce można mieć wpływ na kształt powstających rozwiązań. Wydaje się, że to mogą być wystarczające powody, żeby zdecydować się na podjęcie studiów. Zapraszamy."

piotrwieczorkowskiPiotr Wieczorkowski
Kierownik merytoryczny kierunku

Partner kierunku

pomost logo

Adresaci

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem, które z racji swej działalności zawodowej lub własnych potrzeb są zainteresowane pogłębianiem wiedzy z zakresu działań readaptacyjnych. Program studiów adresowany jest do: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, pracowników urzędu pracy, kuratorów społecznych i zawodowych, służby więziennej, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności rozwijających warsztat pracy z osobami po odbytej karze pozbawienia wolności. Absolwenci kierunku mogą liczyć na nabycie kwalifikacji w dynamicznie rozwijającym się, a dotychczas słabo zagospodarowanym obszarze pracy z ludźmi. Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna są dziedzinami, w których w najbliższych latach będzie duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów.

CEL

Studia podyplomowe Specjalista readaptacji, są unikatową ofertą w skali kraju i Europy. Są to pierwsze studia w Polsce, które dostarczają wiedzy z zakresu kompleksowej pomocy osobom po odbytej karze, wyposażając w umiejętności diagnozowania ich potencjału psychospołecznego oraz doboru skutecznych narzędzi readaptacyjnych, wspierających proces powrotu do samodzielności. Największy nacisk kładziony jest na praktyczne ćwiczenie umiejętności budowania indywidualnego kontaktu w duchu dialogu motywującego oraz metod pracy społecznością readaptacyjną. Studia mają na celu zapoznanie specjalistów z różnych dziedzin praktyki społecznej z metodami pracy z osobami po odbytej karze pozbawienia wolności.
Podstawową metodą kształcenia są warsztaty umiejętności prowadzone przez specjalistów z bogatym doświadczeniem w obszarze pracy postpenitencjarnej i readaptacji społecznej z różnych instytucji,
m. in. Ośrodka Readaptacyjnego w Zabrzu, prowadzonego przez Fundację Pomost, pracowników wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej. Forma studiów sprzyja wymianie doświadczeń zawodowych uczestników, którzy w swojej pracy stykają się z byłymi więźniami, pogłębia rozumienie psychologicznych skutków odbywania kary pozbawienia wolności oraz czynników sprzyjających powtórnej adaptacji do życia w społeczeństwie.

Dlaczego warto?

 • Studia dostarczają unikatowej wiedzy z zakresu kompleksowej i wykorzystującej innowacyjne metody pomocy osobom po odbytej karze.
 • W przeważającej mierze warsztatowy charakter studiów.
 • Zajęcia terenowe w Społecznym Ośrodku Readaptacji, dzięki którym można poznać drogę osób skutecznie wychodzących z trudnej sytuacji.
 • Możliwość poznania narzędzi diagnozy opartych na badaniach naukowych.
 • Zajęcia prowadzone przez kadrę specjalistów z długoletnim doświadczeniem w pracy z byłymi więźniami.
 • Możliwość nabycia kompetencji przydatnych na rynku pracy.

Organizacja nauki

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie. Możliwe są merytoryczne konsultacje telefoniczne (lub bezpośrednie) z prowadzącymi zajęcia.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia stacjonarne na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni oraz w siedzibie Fundacji Pomost w Zabrzu.

Warunki zaliczenia

Egzamin teoretyczny oraz praca pisemna (studium przypadku zawierające diagnozę i plan postępowania wobec klienta w readaptacji społecznej).

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program

Program studiów obejmuje 192 godziny zajęć, realizowanych podczas dwudniowych weekendowych zjazdów.
Program studiów obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

Moduł I - Prawne i administracyjne aspekty readaptacji społecznej

 • Instytucje readaptacji społecznej (rola środowiska lokalnego w readaptacji społecznej, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, pomoc społeczna i Inne instytucje), współpraca z instytucjami na rzecz readaptacji społecznej).
 • Standardy prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie readaptacji społecznej.
 • System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce.

Moduł II - Teoria i praktyka readaptacji społecznej i zawodowej

 • Metody aktywizacji zawodowej w readaptacji społecznej (doradztwo zawodowe, usługi trenera pracy, pośrednictwo pracy).
 • Współczesna readaptacja społeczna.
 • Psychologia readaptacji społecznej.

Moduł III - Zarządzanie procesem readaptacji społecznej i zawodowej – wybrane zagadnienia

 • Psychologiczne skutki odbywania kary pozbawienia wolności.
 • Metody diagnozy w readaptacji społecznej.
 • Kreowanie strategii readaptacyjnej oraz tworzenie indywidualnych planów readaptacyjnych.
 • Warsztat procesu grupowego.
 • Społeczność readaptacyjna jako metoda pracy z byłymi więźniami – model Społecznego Ośrodka Readaptacji.
 • Dialog motywujący jako sprawdzona metoda pracy readaptacyjnej.
 • Grupy specyficzne w readaptacji społecznej.
 • Praca z modelem redukcji szkód z osobami uzależnionymi w readaptacji społecznej.

Moduł IV - Kompetencje specjalisty readaptacji

 • Specyfika kontaktu z klientem i emocjonalne aspekty pracy specjalisty readaptacji.
 • Zajęcia terenowe uwzględniające kontakt i pracę z grupą byłych więźniów-mieszkańców Społecznego Ośrodka Readaptacji.
 • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych do realizacji zadań readaptacyjnych.
 • Praktyczne seminarium dyplomowe.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 750 zł
2 raty 3500 zł
1 rata 6600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.