logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla specjalistów mających doświadczenie w pracy ze zwierzętami.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia zwierząt

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Słuchacze zapoznają się z ewolucją gatunków zwierząt objętych programem, pojęciami, metodami badawczymi, wymaganymi do zrozumienia psychiki psów, kotów i koni, poznają metody oceny dobrostanu zwierząt i jego wpływ na zachowania. Poznają naukowe teorie w etologii zwierząt, nabywając umiejętność oceny zachowań i generowanych emocji w sytuacjach zbliżonych do naturalnych."

Remigiusz Cichonnsp 686Remigiusz Cichoń
Kierownik merytoryczny kierunku

Najważniejszymi umiejętnościami jakie nabywa absolwent projektu są:

 1. Rozumienie anatomiczno -fizjologiczno-neurohormonalnych procesów zachowań psów, kotów i koni.
 2. Rozpoznawanie i różnicowanie prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt.
 3. Układania i prowadzenia indywidualnych programów terapii dla przypadków nieprawidłowych zachowań zwierząt.
 4. Różnicowania przypadków behawioralnych u zdrowych zwierząt od zachowań spowodowanych chorobami – prawidłowych relacji z lekarzami weterynarii.
 5. Umiejętności analizy rynku behawioralnego i dostosowania do rynku swoich działań, organizację własnej praktyki.
 6. Umiejętności wywierania wpływu na zmianę postaw właścicieli zwierząt.

Adresaci studiów

Studia są adresowane w pierwszej kolejności do absolwentów kierunków nie odbiegających od profilu związanego z gatunkami zwierząt objętych tematyką studiów, pragnących rozwijać się w zakresie zachowań zwierząt oraz nabyć umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów behawioralnych, a więc do: lekarzy weterynarii, techników weterynarii posiadających wyższe wykształcenie, magistrów zootechniki, biologii ogólnej, zoologii, fizjologii zwierząt oraz biologii medycznej. W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki, posiadający wiedzę i doświadczenie w pracy z gatunkami zwierząt objętymi niniejszym projektem – po odbyciu z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez kierownika studiów.

Cel

Studia mają na celu przygotowanie fachowców w dziedzinie psychologii, behawioryzmu psów, kotów i koni oraz prowadzenie terapii we własnych praktykach behawioralnych na wchodzącym segmencie rynku usług. Program studiów przybliża między innymi takie tematy jak: rozumienie anatomiczno-fizjologiczno-neurohormonalnych procesów zachowań psów, kotów i koni, rozpoznawanie i różnicowanie prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt oraz przygotowania słuchaczy do samodzielnego układania i prowadzenia indywidualnych programów terapii dla przypadków nieprawidłowych zachowań zwierząt. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków pozwolą słuchaczom nabyć umiejętności wywierania wpływu na właściciela zwierzęcia w celu osiągnięcia prawidłowej, skutecznej terapii zachowań, a także odróżniania przypadków behawioralnych u zdrowych zwierząt od zachowań spowodowanych chorobami – prawidłowych relacji z lekarzami weterynarii. Osoby, które myślą o własnej działalności będą miały okazję poznać podstawy zarządzania własną praktyką behawioralną.
Program Psychologii zwierząt jest nowatorskim kierunkiem studiów podyplomowych w Polsce. Obejmuje zagadnienia bliskie medycynie weterynaryjnej, ale nie objętej programem studiów z tego zakresu. Da absolwentom możliwość samodzielnej pracy lub współpracy z zakładami leczniczymi dla zwierząt, trenerami, treserami zwierząt, branżą zoologiczną, schroniskach dla zwierząt, stadninach koni, stajniami rekreacyjnymi.

Kurs ma dwa zasadnicze cele:

 • Pokazać pewne uniwersalne prawidłowości psychologiczne, dotyczące zarówno ludzi, jak i zwierząt (np. mechanizmy społecznego uczenia się, tendencje do naśladownictwa, dynamikę grupy i uzyskiwanie/tracenie pozycji w grupie, źródła agresji).
 • Pokazać psychologiczne podstawy własnej przedsiębiorczości, zasady wpływu społecznego w interakcji z klientem i potencjalnym klientem oraz mechanizmy skutecznej reklamy (zwłaszcza w odniesieniu do własnego przedsięwzięcia biznesowego).

Czas trwania

2 semestry (180 godzin), 30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Filii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię oraz w Stadninie Koni "Fiord Młodzikowo". Studia są planowane w formie hybrydowej tj. 2-3 zjazdy będą realizowane w formie online, a pozostałe w budynku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest:

 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy pisemnej z 1 przedmiotu
 • uzyskanie pozytywnej oceny z testu wiedzy obejmującego 2 przedmioty
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu praktyczno-teoretycznego dotyczącego koni, realizowanego na wiosennym zjeździe w stadninie koni
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego praktyczno-teoretycznego z tematyki psów i kotów
 • minimum 80% frekwencja na zajęciach.

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.
Ocena na świadectwie jest średnią ocen z testu wiedzy, egzaminu praktyczno - teoretycznego oraz z egzaminu końcowego.

Kadrę studiów stanowią doświadczeni praktycy na co dzień zajmujący się pracą ze zwierzętami, a równocześnie doświadczeni dydaktycy na stałe współpracujący z uczelniami wyższymi. Zagadnienia z zakresu psychologii oraz ewolucji zachowań zwierząt poprowadzą profesorowie stanowiący autorytety w swych dziedzinach , a zagadnienia związane z prowadzeniem własnej praktyki przybliżą słuchaczom doświadczeni trenerzy biznesu.

Do grona wykładowców studiów należą m.in.:

prof. dr hab. Mariusz Majewski,
lek. wet. Remigiusz Cichoń,
Justyna Cichoń,
lek. wet. Joanna Modrzyk,
Paweł Najbar,
Anna Kubiak.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program obejmuje 180 godziny wykładowe i warsztatowe z następujących tematów:

 • Anatomia i fizjologia mózgu i układu nerwowego, regulacja neurohormonalna procesów zachowań, procesy i mechanizmy uczenia się. (12 godz.)
 • Podstawy Psychologii (16 godz.)
 • Organizacja praktyki behawioralnej (10 godz.)
 • Trudności w bezpośredniej relacji z koniem, elementy psychologii wielbłądowatych (44 godz.)
 • Problemy zachowań psów i kotów (94 godz.)
 • Modyfikacja zachowań kotów (4 godz.)

Kadra

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 740 zł
2 raty 3450 zł
1 rata 6500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.