Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jakość życia w pracy i poza nią

float_intro: images-old/2015/Konferencje/NEWS-Girl-books-learning-small.jpg

Od wielu lat wzrasta zainteresowanie problematyką jakości życia. Trend ten zauważalny jest również w Polsce. Powstają nowe propozycje teoretyczne, rośnie liczba badań empirycznych poświęconych jakości życia, dobrostanowi oraz szczęściu człowieka, powstają nowe narzędzia do ich pomiaru. dniach 15-16 października 2015 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jakość życia w pracy i poza nią”

 

konferencja naukowa

Jakość ŻYCIA
W PRACY I POZA NIĄ

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Zakład Psychologii Wydziału Nauk Społecznych), Uniwersytet SWPS (Wydział Zamiejscowy w Sopocie) oraz Uniwersytet Opolski (Instytut Psychologii).

konferencja

październik15-16 2015

Sopot

O konferencji

Od wielu lat wzrasta zainteresowanie problematyką jakości życia. Trend ten zauważalny jest również w Polsce. Powstają nowe propozycje teoretyczne, rośnie liczba badań empirycznych poświęconych jakości życia, dobrostanowi oraz szczęściu człowieka, powstają nowe narzędzia do ich pomiaru.

Niemal ćwierć wieku temu Zakład Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizował pierwszą konferencję naukową na temat jakości życia.

Podtrzymując tę tradycję, Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie razem z sopockim Wydziałem Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS organizują w tym roku kolejną – dziewiątą już – ogólnopolską konferencję naukową poświęconą szeroko pojętej problematyce jakości życia.

Program

15 października
(sala 209)

10:00

Otwarcie konferencji

prof. Sylwiusz Retowski (Uniwersytet SWPS, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sopocie)

15 października
(sala 209)

10:15 - 11:00

Wykład plenarny

Strategie Dawida (pozbawionego procy) w walce z Goliatem. Szkic o jakości globalnego życia
prof. dr hab. Stanisław Kowalik (Uniwersytet SWPS)

15 października

11:45 - 12:00

Przerwa


Bufet kawowy

15 października
(sala 209)

12:00 - 13:45

Sesja 1

Teoria i pomiar w jakości życia 

Moderuje: dr hab. Barbara Mróz

 

15 października
(sala 201)

12:00 - 13:45

Sesja 2

 

Zadowolenie z pracy i życia

Moderuje: dr hab. Joanna Czarnota – Bojarska

15 października

13:45 - 14:30

Przerwa


Obiad

15 października
(sala 209)

14:30 - 16:15

Sesja 3


Stres w pracy i jego konsekwencje

Moderuje: dr hab. Teresa Chirkowska - Smolak

 

15 października
(sala 209)

14:30 - 16:15

Sesja 4


Jakość życia w różnych grupach społecznych

Moderuje: dr hab. Elżbieta Kasprzak

15 października

16:15 - 17:00

Sesja plakatowa


i bufet kawowy

15 października
(sala 209)

17:00 - 18:00

Dyskusja panelowa


Dokąd zmierzają a dokąd zmierzać powinny badania nad jakością życia

Moderuje: dr hab. Romuald Derbis

16 października
(sala 209)

9:30 - 10:15

Wykład plenarny


Jakość życia seniorów – pytanie bez odpowiedzi

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski (Uniwersytet SWPS, Sopot)

16 października
(sala 209)

10:15 - 11:00

Wykład plenarny


Osobowość a zachowania sensotwórcze na przykładzie wymiarów zachowania obywatelskiego wśród młodzieży

dr hab. Anna M. Zalewska (Uniwersytet SWPS, Poznań)

16 października

11:00 - 11:30

Przerwa


bufet kawowy

16 października
(sala 209)

11:30 - 13:15

Sesja 5


Jakość życia w różnych etapach rozwoju i różnych sytuacjach życiowych

Moderuje: dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny

16 października
(sala 201)

11:30 - 13:15

Sesja 6


Emocje, osobowości a jakość życia

Moderuje: dr hab. Bohdan Rożnowski

16 października

13:15 - 13:30

Zamknięcie konferencji


Podsumowanie

 

Wykłady plenrane

Strategie Dawida (pozbawionego procy) w walce z Goliatem. Szkic o jakości globalnego życia

Prof. dr hab. Stanisław Kowalik (Uniwersytet SWPS)
Pierwsza część referatu jest poświęcona omówieniu kilku psychologicznych koncepcji globalizacji oraz ocenie stanu badań empirycznych z tego zakresu. W drugiej jego części zaprezentuję trzy mechanizmy społeczno-psychologiczne (schizoidalny, melancholiczny i infantylny), które przyczyniają się do destabilizacji jakości życia ludzi w warunkach globalnego świata. Trzecia część referatu skupia się na określeniu zadań psychologii, związanych z neutralizacją negatywnych skutków globalizacji.

Proaktywność a jakość życia

Prof. dr hab. Augustyn Bańka (Uniwersytet SWPS Katowice)
W referacie przedstawiana jest rola proaktywności, jako intencjonalnego i wyprzedzającego realizowania celów życiowych, w osiąganiu przez jednostkę poczucia bezpieczeństwa, zadowolenia oraz jakości życia. Proaktywność i proaktywna jakość życia traktowane są jako kategorie pochodne od pojęcia wolności od presji środowiskowych oraz pojęcia wyobrażalności w czasie przebiegu zdarzeń życiowych. W referacie przedstawiane są również wybrane wyniki badań nad proaktywnym kierowaniem własnym rozwojem w okresie wczesnej dorosłości.

Jakość życia seniorów – pytanie bez odpowiedzi

Prof. dr hab. Tomasz Maruszewski (Uniwersytet SWPS Sopot)
Koncepcja pomyślnego starzenia zaproponowana przez Rowe i Kahna (1987) zmieniła sposób myślenia o jakości życia osób w wieku podeszłym. Pomyślne starzenie się występuje tylko u około 10% populacji. Wiele czynników warunkuje to, czy starzenie będzie przebiegało w sposób pomyślny lub też niepomyślny. Pewna ich część jest zależna od samych seniorów i może stać się punktem wyjścia dla programów interwencyjnych. Warunkiem powodzenia tych programów jest uwzględnienie dotychczasowej wiedzy na temat poznawczego starzenia się, związanego z ogólnym spowolnieniem procesów poznawczych (Salthouse, 1996), a także ze zmianami w zakresie funkcjonowania emocjonalnego. Przedstawione zostaną czynniki blokujące pomyślne starzenie się związane z oddziaływaniem czynników społeczno-kulturowych oraz odnoszących się do specyfiki doświadczeń seniorów (reminiscencja, nostalgia, itd.). Pytanie bez odpowiedzi to pytanie dotyczące rozumienia jakości życia – czy jest ona rozumiana jako stan obiektywny czy też jako pewne poczucie.

Osobowość a zachowania sensotwórcze na przykładzie wymiarów zachowania obywatelskiego wśród młodzieży

dr hab. Anna M. Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS (Uniwersytet SWPS Poznań)
Zachowania obywatelskie należą do kategorii pożądanych zachowań pozytywnych. Można je zaliczyć do zachowań sensotwórczych ponieważ odzwierciedlają tendencję do podejmowania celów poza-osobistych - angażowania się w życie społeczne i sprawy publiczne, brania spraw w swoje ręce i rozwiązywania różnych społecznych problemów. W badaniach (Grant ESF/84/2006; Grant NCN 2013/11/B/HS6/01135) analizowane są relacje między konstruktami na dwóch poziomach osobowości (cechy i przekonania) a 7 wymiarami zachowania obywatelskiego. W tym badaniu cechy osobowości (NEO-FFI), przekonania – optymizm (Co myślisz o przyszłości), wartości (Orientacja na Wartości Zawodowe), prężność psychiczna (MTQ48), odpowiedzialność (Kwestionariusz odpowiedzialności) i zachowania obywatelskie (Kwestionariusz Zachowań Obywatelskich) - oszacowano wśród 145 młodych Polaków (11-14-17 lat). Wyniki pokazały, że Neurotyczność nie wiąże się z zachowaniem obywatelskim, ale wymiar ogólnego obywatelstwa i 5 specyficznych wymiarów – pasywne i semiaktywne obywatelstwo, a także aktywność społeczną, osobistą oraz ukierunkowaną na zmiany (z wyjątkiem politycznej) - można przewidywać przez specyficzne konfiguracje konstruktów osobowości spośród cech Wielkiej Piątki i badanych przekonań. Cechy wyjaśniają podobny procent wariancji jak przekonania, ale wpływ Sum, Ugd i Otw na 3 wymiary (ogólne i semi-aktywne obywatelstwo, aktywność osobistą) jest mediowany przez przekonania – ich wartość predykcyjna zmniejsza się, jeśli przekonania są włączane do analizy.

Sesje

Teoria i pomiar w jakości życia (sesja 1)
Moderuje: dr hab. Barbara Mróz

 • dr hab. Elżbieta Kasprzak 
  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  Wzory kariery zawodowej i ich funkcje rozwojowe
 • dr hab. Barbara Mróz 
  (Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie)
  Model Osobowościowo-Aksjologiczny MOA w weryfikacji poczucia jakości życia
 • dr Agnieszka Czerw 
  (Uniwersytet SWPS, Poznań)
  Dobrostan w pracy i życiu w ujęciu hedonistycznym i eudajmonistycznym – wzajemne relacje w rozważaniach teoretycznych ze szczyptą danych empirycznych
 • dr Jarosław Piotrowski 
  (Uniwersytet SWPS Sopot),
 • dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska 
  (Uniwersytet Gdański)
  Personal Wellbeing Index jako narzędzie pomiaru dobrostanu w badaniach międzykulturowych – równoważność pomiaru w 26 krajach
 • dr hab. Bohdan Rożnowski, mgr Paweł Kot 
  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  Pomiar przekonania o własnej skuteczności w wielu rolach życiowych
 • dr hab. Romuald Derbis, dr Łukasz Baka 
  (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),
 • dr Radosław Walczak 
  (Uniwersytet Opolski)
  Psychometryczne właściwości polskiej wersji kwestionariusza zachowań kontrproduktywnych CWB-C

Zadowolenie z pracy i życia (sesja 2)
Moderuje: dr hab. Joanna Czarnota – Bojarska

 

 • dr hab. Sylwiusz Retowski 
  (Uniwersytet SWPS, Sopot)
  Obiektywna i subiektywna niepewność pracy a satysfakcja z życia. Mediacyjna rola satysfakcji z pracy
 • dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska 
  (Uniwersytet Warszawski)
  Zadowolenie w pracy – źródła i konsekwencje
 • dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny 
  (Uniwersytet Łódzki)
  Wpływ wymagań zawodowych i rodzinnych na zadowolenie z różnych sfer życia wielopracowników i monopracowników
 • dr Radosław B. Walczak 
  (Uniwersytet Opolski)
  Zadowolenie z pracy w oczach własnych i istotnych innych, w zależności od podstawowej samooceny, zaangażowania w pracę i dominującej filozofii życiowej
 • mgr Agata Jastrzębowska, prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska 
  (Uniwersytet SWPS, Warszawa)
  Kiedy zadowoleni pracy są także zadowoleni z życia: rola kompetencji pracownika i dopasowania do środowiska pracy
 • dr Anna Strużyńska-Kujałowicz 
  (Uniwersytet SWPS, Sopot)
  Szczęśliwy szef i nieszczęśliwi podwładni? O wpływie pozycji w hierarchii władzy na ocenę własnego dobrostan

 

Stres w pracy i jego konsekwencje (sesja 3)
Moderuje: dr hab. Teresa Chirkowska - Smolak

 

 • dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak 
  (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Koszty niepokoju o pracę - indywidualne i organizacyjne konsekwencje braku bezpieczeństwa zatrudnienia
 • mgr Marta Roczniewska, dr hab. Sylwiusz Retowski 
  (Uniwersytet SWPS Sopot)
  To nie fair! Niedopasowanie regulacyjne między pracownikiem i organizacją a wypalenie zawodowe – pośrednicząca rola sprawiedliwości proceduralnej
 • dr Łukasz Baka 
  (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
  Agresja czy apatia? Różne reakcje na różnorodne stresory doświadczane w środowisku pracy
 • dr hab. Barbara Mróz 
  (Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie)
  Poczucie jakości a poczucie sensu życia na przykładzie współczesnych karier zawodowych pracowników wyższego szczebla i wybitnych aktorów polskich
 • dr Sławomir Maciejewski, dr Renata Maciejewska 
  (Uniwersytet Zielonogórski)
  Mobbing w miejscu pracy w ujęciu prawno-społecznym
 • dr Anna Lubrańska 
  (Uniwersytet Łódzki)
  Wypalenie zawodowe w organizacji
 • dr Dorota Szczygieł 
  (Uniwersytet SWPS Sopot)
  Zestresowany jak Polak w pracy? Stresory w zawodach usługowych

 

Jakość życia w różnych grupach społecznych (sesja 4)
Moderuje: dr hab. Elżbieta Kasprzak

 

 • dr Michał Dębek, dr hab. Bożena Janda-Dębek 
  (Uniwersytet Wrocławski)
  Ocena jakości miejsca zamieszkania vs jakość życia mieszkańców, przywiązanie do miejsca oraz zaangażowanie w działalność na rzecz miejsca zamieszkania
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak 
  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  Kompetencje miękkie kandydatów a oczekiwania rynku pracy: dopasowanie czy dysonans?
 • dr Agata Woźniak-Krakowian 
  (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
  Techniki motywacyjne a jakość pracy zawodowej nauczycieli
 • dr Aleksandra Peplińska, mgr Karolina Wolszleger 
  (Uniwersytet Gdański)
  Wzorzec zachowań związanych z pracą a jakość i cel życia u osób o różnym statusie pracy
 • dr Katarzyna Martowska 
  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  Jakość życia osób o wysokiej inteligencji
 • dr Monika Pawłowska, dr Dorota Kalka 
  (Uniwersytet SWPS Sopot)
  Jakość życia a postawy jawne i utajone wobec pożywienia wysoko i niskokalorycznego u osób z nadmierną i prawidłową wagą
 • dr Katarzyna Biegańska 
  (Uniwersytet Łódzki)
  Jakość życia przedsiębiorców a efekty finansowe i motywy założenia firmy

 

Jakość życia w różnych etapach rozwoju i różnych sytuacjach życiowych (sesja 5)
Moderuje: dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny

 

 • mgr Joanna Bitner, prof. dr hab. Janusz Trempała 
  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  Jakość życia w „uwięzionej starości" – satysfakcja życiowa osób starszych w warunkach izolacji więziennej w zależności od ich poczucia sensu życia
 • dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta 
  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), mgr Lidia Hoffer (Areszt Śledczy w Działdowie)
  Siła więzi małżeńskiej a poziom stresu rodziców dzieci z autyzmem
 • dr Beata Pawlica 
  (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
  Męskość, kobiecość, starość w kontekście jakości życia
 • mgr Edyta Bonk 
  (Uniwersytet SWPS, Sopot)
  Wpływ aktywności i niezależności na dobrostan seniora
 • dr Elżbieta Napora 
  (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
  Relacje z dziadkami i jakość życia wnuków z rodzin o różnej strukturze
 • dr Katarzyna Skałacka 
  (Uniwersytet Opolski)
  Posiadanie wnuków a jakość życia dziadków

 

Emocje, osobowości a jakość życia (sesja 6)
Moderuje: dr hab. Bohdan Rożnowski

 

 • dr Róża Bazińska 
  (Uniwersytet SWPS, Sopot)
  Lęk i samoocena kobiet w odpowiedzi na jawne i niejawne uprzedzenia wobec kobiet oraz spostrzeganą dyskryminację własnej grupy
 • dr Beata A. Basińska 
  (Politechnika Gdańska),
 • dr Ewa Gruszczyńska 
  (Uniwersytet SWPS)
  Emocje w pracy a dobrostanem zawodowy: w poszukiwaniu kształtu relacji
 • dr Eufrozyna Gruszecka 
  (Uniwersytet SWPS, Sopot)
  Sprawczość i wspólnotowość a przekonania na temat dróg wiodących do szczęścia i jego poziom w kontekście doświadczenia sukcesu i wdzięczności
 • dr Tomasz Wirga 
  (Uniwersytet Opolski)
  Związek indukowanych emocji ze stylem humoru i poczuciem jakości życia
 • mgr Blanka Kondratowicz-Nowak, mgr Martyna Wojtaś, dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. UG, mgr Jakub Wierzbicki 
  (Uniwersytet Gdański)
  Kluczowe właściwości pracy i cechy pracownika oraz jego postawy odpowiedzialne za dobrostan psychiczn

 

 

Pomysł na firmę to zaledwie połowa sukcesu. Pozostaje jeszcze pozyskanie środków, założenie działalności gospodarczej, wypromowanie marki i dotarcie do klienta… Podczas konferencji „Biznes dla humanisty” porozmawiamy o tym, jak sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem, by osiągnąć zamierzone cele. Zapraszamy 16 listopada do warszawskiej siedziby Uniwersytetu SWPS.

Start-up z pierwszej ręki

Podczas konferencji wystąpią m.in. absolwentki Uniwersytetu SWPS, które zaprezentują swoje start-upy działające w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Opowiedzą o swoich pomysłach na biznes, wyzwaniach i sukcesach.Wiedza uzyskana podczas spotkania może stać się inspiracją do wypracowania własnego pomysłu na biznes, dlatego zapraszamy każdego, kto myśli o otworzeniu własnej firmy.

 

Komitet Naukowy

 • dr hab. Romuald Derbis, prof. AJD Częstochowa - przewodniczący
 • prof. dr hab. Augustyn Bańka
 • prof. dr hab. Stanisław Kowalik
 • dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL
 • dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • prof. dr hab. Andrzej Szmajke
 • dr hab. Anna Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS

 

Komitet Organizacyjny

 • dr Dorota Szczygieł – przewodnicząca
 • dr Łukasz Baka – wiceprzewodniczący
 • dr Dorota Kalka
 • dr Monika Pawłowska
 • dr Katarzyna Skałacka
 • dr Radosław Walczak
 • dr Tomasz Wirga
 • mgr Marta Roczniewska

 

Dla autorów

Referaty i postery - wskazówki dla autorów

Referat

 • Max 15 min.
 • Prezentacje proszę wykonać w programie Power Point
 • Prezentacje należy dostarczyć na nośniku elektronicznym na początku konferencji (podczas rejestracji) lub (najpóźniej) 30 minut przez rozpoczęciem sesji w celu wgrania jej na laptop
 • Korzystanie z własnego laptopa nie będzie możliwe – wynika to z napiętego programu konferencji i konieczności unikania przerw spowodowanych sprawami technicznymi

Poster

 • Poster powinien być przygotowany na jednym arkuszu papieru formatu A0 (841 x 1189 mm), w układzie pionowym
 • Postery należy umieścić na przygotowanych przez organizatorów stelażach podczas przerwy obiadowej 1 dnia konferencji (15 października), to znaczy między 13.45 – 14.30
 • Na stelażach zostaną umieszczone numery odpowiadające numerom posterów w programie
 • Postery pozostaną na stelażach do końca konferencji.

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia - udział bierny

Zgłoszenia na konferencję od osób chcących uczestniczyć w konferencji bez wygłaszania referatu i prezentacji plakatu można wysłać do 30.09.2015 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, posiłki i bankiet.
Opłata ta dotyczy zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w konferencji.

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto
Raiffeisen Bank Polska S.A. Numer konta: 17
1750 0009 0000 0000 1095 1089.
Tytuł przelewu powinien brzmieć: KONFERENCJA JAKOŚĆ ŻYCIA + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

Szczegółowy terminarz

 • do 1 czerwca 2015 r. – zgłaszanie chęci udziału w konferencji (biernego i czynnego)
 • do 1 lipca 2015 r. – termin nadsyłania abstraktów
 • 1 sierpnia 2015 r. – akceptacja wystąpień
 • do 1 września 2015 r. – wnoszenie opłaty konferencyjnej dla czynnych uczestników konferencji
 • do 30 września 2015 r. - wnoszenie opłaty konferencyjnej dla biernych uczestników konferencji
 • do 16 września – opublikowanie pełnego programu konferencji
 • 15-16 października - konferencja

Noclegi

Uczestnicy we własnym zakresie organizują noclegi podczas trwania konferencji. Polecamy następujące hotele znajdujące się w okolicy Uniwersytetu SWPS Sopot

 • Villa Superiq, Jana z Kolna 15, 81-701 Sopot
  telefon: 58 710 44 82, http://www.superiq.com.pl/
 • Villa Otium, Jana z Kolna 9, Karlikowo, 81-746 Sopot
  telefon: 731 748 071
 • Plac Rybaków Inn, Plac Rybaków 11, 81-701 Sopot
  telefon: 58 551 65 78, http://www.placrybakowinn.pl/
 • Mera Spa, Bitwy pod Płowcami 59, 81-731 Sopot
  telefon: 58 766 60 00, http://www.meraspahotel.pl/
 • Villa Sedan, Generała Kazimierza Pułaskiego 18-20, 81-762 Sopot
  telefon: 58 555 09 80, http://www.sedan.pl/
 • Sopot Spot, Obrońców Westerplatte 5, Dolny Sopot, 81-706 Sopot
  telefon: 731 000 023
 • Molo Residence, ul. Pułaskiego 6A, Dolny Sopot, 81-760 Sopot
  tel. 583 55 11 00, kom. +48 666 956 956, http://www.molohotel.pl/
 • Soleil Boutique Hôtel, ul. Pułaskiego 11, Dolny Sopot, 81-760 Sopot
  telefon: 58 710 71 06, http://www.hotel-soleil.pl/
 • Villa 21, ul. Jana Sobieskiego 21, Dolny Sopot, 81-781 Sopot
  telefon: 506 070 882
 • Bayjonn Boutique Hotel, Powstańców Warszawy 7, Dolny Sopot, 81-718 Sopot
  telefon: 58 732 75 63, http://bayjonnhotel.pl/

Bankiet konferencyjny

Wszystkich uczestników konferencji zapraszamy na bankiet konferencyjny - jego koszt zawarty jest w opłacie konferencyjnej. Podczas rejestracji otrzymacie Państwo bilet – zaproszenie. Prosimy o okazanie go na miejscu obsłudze.

 • Termin: 15 października 2015, rozpoczęcie o godz. 20.30
 • Miejsce: Restauracja White Marlin, Al. Wojska Polskiego 1, Sopot