Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nauki społeczne i humanistyczne – promocja i rozwój badań interdyscyplinarnych

float_intro: images-old/2015/books_2000_1316.jpg

Interdyscyplinarność, czyli konstruowanie opisu rzeczywistości z uwzględnieniem wielu perspektyw, dla współczesnych badaczy to nie wybór, lecz konieczność. Pełne zrozumienie obecnie zachodzących zmian nie jest możliwe bez wyjścia poza podziały poszczególnych dyscyplin humanistyki. Konferencja, organizowana przez Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz Uniwersytet SWPS, jest znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników prowadzonych badań. Wydarzenie stwarza także szanse na integrację środowiska naukowców oraz wspólne zastanowienie się nad strategią promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych.

Konferencja 

 

Nauki społeczne i humanistyczne
Zakres współpracy na rzecz promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są Politechnika Śląska w Gliwicach i Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach


Interdyscyplinarność, czyli konstruowanie opisu rzeczywistości z uwzględnieniem wielu perspektyw, dla współczesnych badaczy to nie wybór, lecz konieczność. Pełne zrozumienie obecnie zachodzących zmian nie jest możliwe bez wyjścia poza podziały poszczególnych dyscyplin humanistyki. Konferencja, organizowana przez Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS, jest znakomitą okazją  do wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników prowadzonych badań. Wydarzenie stwarza także szansę na integrację środowiska naukowców oraz wspólne zastanowienie się nad strategią promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych.

Osoby zainteresowane czynnym lub biernym uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego »

konferencja

wrzesień
29 2017

Katowice

Cel, tematyka i adresaci konferencji

Zasadniczym celem konferencji jest umożliwienie naukowcom prezentacji rezultatów badań oraz nawiązania interdyscyplinarnej współpracy naukowej. Wydarzenie jest także doskonałą okazją do podjęcia dyskusji nad zmianami społecznymi, jakie obserwujemy we współczesnym świecie. Ponadto tematyka konferencji będzie skupiona wokół szeroko rozumianych zagadnień promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych. 

Konferencja będzie podzielona na trzy panele tematyczne:

 • Badania interdyscyplinarne w naukach społecznych
 • Badania interdyscyplinarne w naukach humanistycznych
 • Badania interdyscyplinarne w naukach technicznych

 

Panele odbędą się równocześnie. Wszystkie referaty zostaną opublikowane w czasopismach i monografiach pokonferencyjnych, co jak podkreślają organizatorzy, ma ułatwić dostęp do prezentowanych wyników badań.

Adresaci wydarzenia

 • Pracownicy akademiccy kierunków humanistycznych i społecznych
 • Studenci i doktoranci kierunków humanistycznych i społecznych
 • Przedstawiciele instytucji kultury
 • Praktycy zainteresowani zagadnieniami prezentowanymi podczas konferencji

Program konferencji

10.00-10.15 | sala 012
Uroczyste otwarcie konferencji

– dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS, 
– dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl.

10.00-10.15 | sala 012

Sesja wspólna: Badania interdyscyplinarne w psychologii

 • „Piętno choroby czyli o kulturze społecznego naznaczenia. Prawda i mity o osobach z rozpoznaniem psychiatrycznym”
  – dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, mgr Mateusz Biernt, Uniwersytet SWPS w Katowicach;
 • „(Nie)mediacyjny efekt pozytywnych i negatywnych emocji w relacji sprężystości psychicznej z radzeniem sobie e stresem u matek dzieci chorych onkologicznie”
  – mgr Paula Dobaczewska, dr Jolanta Życińska, dr Maciej Januszek, dr Ewa Gruszczyńska, Uniwersytet SWPS w Katowicach;
 • „Ego-resiliency jako zasób osobisty – narzędzie pomiaru i jego wykorzystanie w badaniach interdyscyplinarnych”
  – dr hab. Hanna Przybyła – Basista, dr Anna Kołodziej – Zalewska, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • „Dobrostan psychiczny i jego ocena za pomocą polskiej wersji Oksfordzkiego Kwestionariusza Szczęścia (OHQ-23) – opis narzędzia pomiaru oraz jego możliwości aplikacyjnych”
  – dr Anna Kołodziej-Zaleska, dr hab. Hanna Przybyła-Basista, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • „Aktywność zawodowa a profilaktyka zdrowia psychicznego u seniorów”
  – dr Anita Gałuszka, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • „Transmęskości – studia przypadku osób transpłciowych typu K/M”
  – mgr Tomasz Jakubowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • „Prawo, psychologia, klasyczna i kwantowa teoria prawdopodobieństwa”
  – dr Bartosz W. Wojciechowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • „Rola zaufania w kształtowaniu zaangażowania w pracę i efektywności zespołów”
  – dr Małgorzata Chrupała-Pniak, mgr Mateusz Paliga, dr Anita Pollak, dr Patrycja Rudnicka, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • „Percepcja roli organizacji i specjalistów HR wobec mobbingu w miejscu pracy”
  – dr Katarzyna Durniat, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu;
 • „Wpływ metody Horse Assisted Education na poczucie własnej skuteczności u osób pełniących funkcje kierownicze w organizacjach?”
  – mgr Magdalena Jóżwik, dr Magdalena Kaczmarek, Uniwersytet SWPS w Warszawie.

13.00-13.30 | Przerwa obiadowa

13.00-13.30 | sala 012

Badania interdyscyplinarne w naukach medycznych

 • „Ageizm w starzejący się społeczeństwie: wyzwania etyczne dla zdrowia publicznego”
  – dr hab. Lesław Niebrój, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 • „Ocena lęku przed zabiegiem operacyjnym w ginekologii”
  – mgr Sylwia Kubaszewska, dr n. med. Urszula Sioma - Markowska, dr n. o zdr. Patrycja Krawczyk, dr n. o zdr. Mariola Machura, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 • „Przyrost masy ciała a aktywność zawodowa kobiet w ciąży”
  – dr n. o zdr. Patrycja Krawczyk, dr n. med. Urszula Sioma - Markowska, dr n. o zdr. Mariola Machura, mgr Sylwia Kubaszewska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 • „Wpływa czasu aktywności zawodowej przed monitorem komputera na nasilenie objawów zespołu suchego oka u pracowników biurowych”
  – dr n. med. Dariusz Luboń, Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej;
 • „Style radzenia sobie ze stresem u studentów medycyny, turystyki i rekreacji oraz zdrowia publicznego – badania pilotażowe”
  – dr Zbigniew Borek, I. Borek, M. Rudnicki, W. Lukas, H. Zbrońska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • „(Nie)przestrzeganie zaleceń terapeutycznych – profil psychologiczny pacjenta trudnego we współpracy”
  – mgr Michał Winnicki, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku.

15.00-15.15 | Przerwa kawowa

15.15-16.45 | sala 012
Badania interdyscyplinarne w naukach społecznych

 • „Czy Platon ma do powiedzenia coś istotnego współczesnemu prawnikowi. O problemach z pogranicza prawa i filozofii”
  – prof. zw. dr hab. Marek Piechowiak, Uniwersytet SWPS w Poznaniu;
 • „Zespół chronicznego zmęczenia wśród pracujących i niepracujących studentów. Rozważania w oparciu o analizę danych empirycznych”
  – dr hab. Alicja Łaska - Formajester, dr Barbra Ober – Domagalska, dr Łukasz Kutyło, Uniwersytet Łódzki w Łodzi;
 • „Psychoanaliza jako narzędzie badań socjologicznych – propozycja integracji podejść i metod badawczych. Casus koncepcji Marii Louisy von Franz”
  – dr Iwona Butmanowicz-Dębicka, Politechnika Krakowska w Krakowie;
 • „Trudne relacje interpersonalne i konflikty w środowisku szkolnym w opinii aktywnych zawodowo nauczycieli – raport z badań”
  – dr hab. Beata Pituła, prof. Pol. Śl., dr Anna Waligóra, Politechnika Śląska w Gliwicach;
 • „(Bez)krytyczne myślenie, (nie)potrzebne nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej”
  – dr Barbara Nawolska, dr Joanna Żądło – Treder, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;
 • „Bezpośrednie i pośrednie efekty oczekiwań nauczycieli i rodziców w edukacji matematycznej i literackiej i literackiej uczniów szkół średnich”
  – dr Sławomir Trusz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;
 • „Komunikacja symultaniczna jako środek zwiększający efektywność działań logopedycznych – studium przypadku”
  – mgr Magdalena Bury – Kamińska, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie;
 • „Kształcenie kompetencji nauczycieli wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”
  – mgr Elżbieta Kempy, mgr Jolanta Konieczny, Politechnika Śląska w Gliwicach;
 • „Współczesne wyzwania pieczy zastępczej”
  – mgr Anna Potyka, mgr Anna Suchon, Politechnika Śląska w Gliwicach;
 • „Neuronauka w zastosowaniach prawniczych. Przykład prawa autorskiego”
  – dr Aleksandra Nowak-Gruca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • „Ignorantia iuris – czyli dlaczego szkoła nie uczy prawa”
  – mgr Piotr Pituła, Politechnika Śląska w Gliwicach;
 • „Edukacja seksualna w Polsce – na granicy światopoglądów, prawa i pedagogiki”
  – mgr Piotr Pituła, Politechnika Śląska w Gliwicach;
 • „Branża IT a rynek pracy na przykładzie województwa śląskiego”
  – mgr Agnieszka Zielińska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej;
 • „Obcy w dyskursie społeczno-kulturowym”
  – mgr Maryna Tkachenko - Hetmańczyk, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie;
 • „Co ma do powiedzenia psychologia i architektura na temat sprawiedliwości społecznej”
  – dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl., dr inż. arch. Agnieszka Labus, Politechnika Śląska w Gliwicach;
 • „Elastyczne formy zatrudnienia – fakty i mity. Ujęcie interdyscyplinarne”
  – dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl., dr Mariola Paruzel – Czachura, mgr Jagoda Sikora, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • „Młodzież NEET – jak im pomóc?”
  – dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl., dr Marta Stasiła-Sieradzka, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • „Uwarunkowania dynamiki wypalenia zawodowego na przykładzie wybranych branży zawodowych”
  – dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl., dr Magdalena Ślazyk-Sobol, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu;
 • „Potraumatyczny wzrost, wsparcie społeczne i zdrowie psychiczne w sytuacji doświadczenia śmierci dziecka"
  – mgr Katarzyna Konczelska, mgr Jagoda Sikora, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • „Sytuacja kobiet wracających do pracy"
  – mgr Jagoda Sikora, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • „Wyczerpanie emocjonalne w ujęciu interdyscyplinarnym – na podstawie badań różnych grup zawodowych”
  – mgr Janusz Siwiorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • „Modele wypalenia zawodowego – ujęcie teoretyczne”
  – mgr Janusz Siwiorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • „Bullying - przegląd metod pomiaru w badaniach interdyscyplinarnych”
  – mgr Michał Naczyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

16.50-17.00 | Przerwa kawowa

17.00-18.00 | sala 012
Sesja dzielona: Badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym

 • „Analiza działalności jednostek samorządu terytorialnego”
  – dr Aneta Lipczyńska, Społeczna Akademia Nauk w Tarnobrzegu, Urząd Miejski w Sandomierzu;
 • „Kontrakt socjalny jako narzędzie aktywnej pomocy społecznej. Opinie i spostrzeżenia pracowników socjalnych”
  – dr Piotr Frączek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanolu;
 • „Dane niefinansowe w raportach rocznych polskich spółek giełdowych”
  – mgr Iwona Franczak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • „Powiat raciborski wobec wyzwań strategicznych. Stan i perspektywy”
  – dr Ryszard Marszowski, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
 • „Reforma polskiego górnictwa a Śląskie Centrum Monitorowania Zmian Okołogórniczych. Propozycja wsparcia dla gmin i powiatów”
  – dr Ryszard Marszowski, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
 • „Korzyści niefinansowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wybrane przykłady dobrych praktyk”
  – mgr Piotr Hetmańczyk, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;

18.00-18.30 | Podsumowanie obrad, zamknięcie konferencji

plakat A2 kon V OK 1

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenia i opłata przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2017 r.

Prosimy o wcześniejsze wypełnienie i odesłanie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania »

Opłaty

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników czynnych: 570 zł. Uczestnicy bierni: brak opłat.

Opłatę konferencyjną w wysokości 570 zł należy uiścić do 30.06.2017 na konto Politechniki Śląskiej. Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

Dane do przelewu:

Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
ING Bank Śląski SA o/Gliwice
Numer konta: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
Prosimy o dopisek: „Nauki społeczne i humanistyczne” + imię i nazwisko.

258 dobrowolska


Wierzymy, że konferencja będzie dla jej uczestników źródłem inspiracji naukowej, umożliwi kreowanie wspólnych projektów badawczych, a także nawiązanie współpracy z praktykami i realizację działań z obszaru B + R. To będzie wyjątkowe wydarzenie, podczas którego przedstawiciele nauki i szeroko rozumianego przemysłu będą mogli wymienić się wiedzą i doświadczeniami.

dr hab. Małgorzata Dobrowolska, organizator konferencji

Organizatorzy

 • Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Politechnika Śląska w Gliwicach, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

Partnerzy 

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Psychologii
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

logotyp

Termin i lokalizacja

29 września 2017 r., godz. 10.00–16.00

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice

 

Kontakt

dr hab. Małgorzata Dobrowolska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.