Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI wieku

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/workers_2000_1316.jpg

konferencja

 

 

Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI wieku

 

 

Organizatorem konferencji jest Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS oraz Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

 

Rynek pracy podlega tym samym zmiennym, którym podporządkowane są pozostałe wytwory działalności ogólnoludzkiej. XXI wiek przyniósł dość nieoczekiwany zwrot w kontekście zatrudnienia – dynamiczny rozwój form pracy, rosnące oczekiwania pracodawców i pracowników, czynnik pokoleniowy, wynikający z problematyki starzejącego się społeczeństwa. O człowieku wobec zmian na rynku pracy w XXI wieku porozmawiamy 16 listopada w Centrum Biznesowym „ADRIA”. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele środowiska naukowego, powiatowych urzędów pracy, pracodawców, a także osób poszukujących pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego » Decyduje kolejność zgłoszeń.

konferencja

listopad
16 2017

Katowice

Zmiany na rynku pracy

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian dokonujących się na rynku pracy, w tym ogromną zmianę pokoleniową w podejściu do zatrudnienia pracowników, a także pracodawców, uznaliśmy za koniecznie wyjście poza utarte schematy wsparcia osób bezrobotnych i przedsiębiorców, realizowane poprzez standardowe instrumenty i usługi rynku pracy.

Zdając sobie sprawę, jak ważne są kształtowane przez otoczenie społeczno-kulturowe psychiczne predyspozycje każdego z nas, Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej chce wspólnie z Uniwersytetem SWPS przyjrzeć się im bliżej.

 

Dzięki temu organizatorzy konferencji rzucą zupełnie nowe światło na kwestię rekrutacji, motywacji i zaangażowania potencjalnych pracowników.

Adresatami wydarzenia są pracodawcy, przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, instytucje otoczenia biznesu, studenci, kadra naukowa zajmująca się tematyką zmian rynku pracy, przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewódzkich.

 

 

Konferencja będzie niezwykłą okazją do spojrzenia na oczekiwania względem rynku pracy z różnych perspektyw, uwzględniających zarówno bezrobotnych, jak i pracodawców. Spotkanie to również szansa do tworzenia porozumienia i nawiązywania współpracy środowisk naukowych i instytucjonalnych z przedstawicielami pracodawców, która może zaowocować wspólną wymianą doświadczeń oraz uchwyceniem wielości perspektyw oglądu rynku pracy.

Agnieszka Szeliga

koordynator projektu ze strony PUP w Rudzie Śląskiej

Program

10.00-10.15 – Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie gości | Grażyna Dziedzic – prezydent miasta Ruda Śląska, dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS, Iwona Woźniak-Bagińska – dyrektor PUP w Rudzie Śląskiej

10.15-10.30 – „Szanse rozwoju Urzędów Pracy w kontekście zmian rynku pracy i systemu poradnictwa zawodowego” | prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka

10.35–10.55 – „Pokolenia na rynku pracy – badania Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej” | dyrektor PUP w Rudzie Śląskiej Iwona Woźniak-Bagińska

11.00–11.15 – „Metoda intermentoringu pracowniczego jako środek transferu wiedzy, rozwoju kultury organizacji oraz utrzymania na rynku pracy pokolenia 50+” | mgr Bożena Boruta-Gojny

11.20–11.35 – „Znajdę pracę będę nikim. Kierunek innowacji społecznych sprzyjających rozwiązywaniu problemów społecznych” | dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Politechniki Śląskiej

11.40–11.55 – „Pracować i być biednym. Problem pauperyzacji osób aktywnych zawodowo – wymiar teoretyczny i empiryczny” | dr hab. Rafał Muster

12.00–12.10 – Pytania od publiczności dotyczące tematyki wygłoszonych wystąpień

12.10–12.40 – Panel dyskusyjny: „Zarządzanie pokoleniami – perspektywa różnych podmiotów rynku pracy” | moderator mgr Bożena Boruta-Gojny

12.40–13.10 – Przerwa

13.15–13.30 – „Prosumenci jako kategoria inteligentnych zasobów pracy w perspektywie gospodarki 4.0” | dr hab. Adam Bartoszek, prof. Uniwersytetu Śląskiego

13.35–13.50 – „Problem bezrobocia technologicznego w perspektywie rozwoju przemysłu 4.0” – dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Politechniki Śląskiej

13.55–14.10 – „Przedsiębiorstwo społeczne jako instytucja wspomagająca rozwiązywanie kwestii społecznych” | prof. zw. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

14.15–14.25 – Pytania od publiczności dotyczące tematyki wygłoszonych wystąpień

14.25–14.40 – Podsumowanie konferencji | dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS

 

Myśląc o wyzwaniach rynku pracy XXI wieku, nie możemy zapomnieć o człowieku, którego one dotyczą, ani o tym, który szuka pracy i doświadcza problemów z jej znalezieniem, ani o tym, który tworzy miejsca pracy i doświadcza niemożności zbudowania oferty rynkowej, pozwalającej sprostać niełatwym wymaganiom współczesności. Podczas konferencji będzie mowa o problemach każdej ze stron, o tych, przed jakimi stoją pracobiorcy, jak i pracodawcy.

dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS

koordynator z ramienia Uczelni

Prelegenci

258 Augustyn Banka

prof. dr hab. Augustyn Bańka

Psycholog. Zajmuje się psychologią społeczną, psychologią środowiskową oraz psychologią pracy i rozwoju zawodowego. Naukowo interesuje się wpływem płynnej, nieprzewidywalnej rzeczywistości na różne sfery funkcjonowania człowieka, w szczególności na problematykę planowania przyszłości i rozwoju kariery zawodowej oraz rozwojem i zastosowaniem teorii psychologicznych we współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji międzykulturowej. Dodatkowo analizuje wskaźniki determinujące zaangażowanie społeczeństwa w działalność lokalną, jako antidotum na zagrożenia współczesnej cywilizacji. Członek American Psychological Association, International Association for People and Environment Studies, European Association of Work and Organizational Psychology, International Association for Educational and Vocational Guidance. Członek Komitetu Psychologii PAN, Komitetu Ergonomii PAN. Prezes Stowarzyszenia Psychologia i Architektura. Członek Rady Naukowej Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Redaktor naczelny „Czasopisma Psychologicznego”. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu psychologii stosowanej, w dużej mierze poświęconych psychologii pracy i rozwoju zawodowego. Współautor książki „Romski doradca kariery. Metodologia doradztwa interkulturowego” (2014).

258 bozena boruta gojny

mgr Bożena Boruta-Gojny

Psycholog, psychoterapeuta certfikowany przez European Association For Psychotherapy oraz Polską Federację Psychoterapii. Obok psychoterapii zajmuje się także life coachingiem i mentoringiem. Wieloletni menadżer placówek ochrony zdrowia psychicznego. Koordynatorka badań psychologicznych dotyczących barier pokoleniowych w środowisku pracy, autorka publikacji w tym zakresie (raport, podręcznik dla trenerów intermentoringu). Kierownik Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

258 malgorzata dobrowolska

dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Politechniki Śląskiej

Psycholog pracy i organizacji, pracownik akademicki, profesor nadzwyczajny. Autorka 6 monografii, w tym 5 w języku angielskim na temat rozwiązywania problemów społecznych i zawodowych. Kierowała 4 projektami badawczymi krajowymi, zarządzając kilkunastoosobowymi zespołami, uczestniczyła w 2 międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, 3 ogólnopolskich badawczych, współfinansowanych ze środków unijnych; oraz współpracowała w opracowaniu i wdrożeniu 3 projektów implikacyjnych. Wyżej wymienione projekty dotyczyły problemów rozwoju społeczno-ekonomicznych, starzejącego się społeczeństwa, zmian świadomości społecznych i postępu społeczno-technologicznego.Koordynowała realizacją 12 projektów pomocowych integracji społeczno-zawodowej, współfinansowanych ze środków EFS. Ma rozmaite doświadczenia dydaktyczne – prowadziła zajęcia z psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi, ze specjalizacji psychologii pracy i organizacji, psychologii klinicznej, ogólnej a także autorskie fakultety, seminaria magisterskie i doktoranckie. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich na kierunku psychologia, dwóch otwartych przewodów doktorskich. Licencjonowany trener treningu i warsztatu psychologicznego, MBA manager, członek zarządu PTE/O Katowice, autorka wielu scenariuszy treningowych, ma przygotowanie kliniczne: psychoterapeutyczne, psychokorekcyjne. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki postępu społeczno-technologicznego, problemów rynku pracy. Pracuje również nad zastosowaniem wyników badań do praktyki zarządzania zasobami ludzkimi oraz realizuje szereg projektów badawczych na rzecz przemysłu. Dodatkowym obszarem zainteresowań naukowych są zagadnienia ekonomiczno-socjalne, w szczególności związane z problematyką rozwiązywania problemów społecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym.

258 rafal muster

dr hab. Rafał Muster

Socjolog. Od 2005 roku adiunkt w Zakładzie Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2000-2004 pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Habilitację uzyskał w 2016 roku na podstawie monotematycznego cyklu publikacji pt.: „Procesy zachodzące na rynku pracy – ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego. Diagnoza kategorii defaworyzowanych na rynku pracy”. Absolwent Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. W roku 2004 obronił pracę doktorską pt. Zarządzanie potencjałem społecznym w instytucji finansowej – na przykładzie ING Bank Śląski S.A. Zainteresowania naukowe związane przede wszystkim z rynkiem pracy, socjologią bezrobocia oraz problematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Koordynator merytoryczny i uczestnik licznych projektów badawczych – także współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – związanych z analizami procesów zachodzących na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. W latach 2009-2010 ekspert Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w projekcie monitorowania regionalnego rynku pracy. Autor siedmiu opublikowanych raportów z badań rynku pracy oraz ponad stu artykułów z problematyki rynku pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik licznych konferencji – o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu socjologii bezrobocia i rynku pracy, metodologii badań społecznych, badań ewaluacyjnych. Od 2011 roku sekretarz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Rady Programowo-Biznesowej funkcjonującej przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

258 adam bartoszek

dr hab. Adam Bartoszek

Socjolog. Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych, w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Specjalista badań opinii publicznej i komunikacji obywatelskiej, socjologii organizacji i struktur społecznych; badacz warunków życia, kapitałów społecznych i kulturowych, tożsamości regionalnej i osobowości społecznej, grup interesów i kultury prosumenckiej. Autor m.in. książek: "Społeczne tworzenie osobowości. Zarys socjologicznych teorii osobowości", wyd. UŚ Katowice 1994 (tłumaczona na język ukraiński. wyd. Kijów 2010); "Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku" Wyd. UŚ Katowice 2003. Kierował zespołami w projektach badawczych zakończonych współautorskimi publikacjami – m.in.: „Edukacyjna i zawodowa ruchliwość mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych” (współredaktor U. Swadźba, Katowice 2012); "Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki społecznej dla aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach" (współredakcja K. Czekaj i D. Trawkowska, Katowice 2012); "Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnych", Katowice 2013 (wraz z i M. Niezabitowskim i architektami prof. Elżbietą Niezabitowską, A. Kucharczyk-Brus dla ogólnopolskiego badania PolSenior). Uczestnik seminariów grupy Klaster 3x20 – kierowanej przez promotora prosumenckich instalacji mikro-energetycznych i systemów kogeneracji energii, prof. Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej. Pracując w interdyscyplinarnym zespole z M. Fice i E. Sierką, oraz E. Kurowską, w 2014/15 roku uruchomił studia podyplomowe – udokumentowane monografią "Prosumenckie społeczeństwo a energetyka prosumencka. Problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE", Katowice 2015 r.

258 aleksandra kuzior

dr hab. Aleksandra Kuzior

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej, kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, prodziekan ds. studenckich Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Członek zarządu – skarbnik Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Członek zespołu badawczego projektu "Industry 4.0". Naukowo zajmuje się aksjologicznymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi podstawami zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności i sprawiedliwości generacyjnej i międzygeneracyjnej oraz zagadnieniami z zakresu etyki normatywnej i etyki stosowanej. Ponadto zajmuje się problematyką Technology Assessment (TA) jako narzędzia do oceny technologii, w szczególności partycypacyjnego modelu TA. Autorka wielu artykułów naukowych i książek.

258 aleksandra fraczkiewicz wronka

prof. zw. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z polityką społeczną, zarządzaniem w sektorze publicznym a głównie zarządzaniem w organizacjach realizujących usługi publiczne i społeczne w zakresie zdrowia i pomocy społecznej. Celem prowadzonych przez nią badań rozwój teorii nauk ekonomicznych poprzez dokonania związane z poszerzeniem perspektywy polityki społecznej o perspektywę zrządzania publicznego. W kontekście granic zarządzania publicznego szczególnie istotne jest nawiązanie do nurtu nowego zarządzania publicznego /New Public Management/, w którym to nurcie wyrażanie dochodzi do rozszerzenia zainteresowań i działalności badawczej nauk o zarządzaniu na całą gospodarkę narodową i całe państwo. Początkowa fascynacja ekonomizującymi aspektami New Public Management w ostatnich wskazanych latach została wzbogacona o dowartościowanie perspektywy współzarządzania (goverance) jako czynnika istotnie zwiększającego efektywność działania organizacji operujących w sektorze publicznym. Od wielu lat pracuje jako kierownik lub wykonawca w wielu projektach badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Realizowała projekty finansowane między innymi w ramach środków finansowych administrowanych w ramach programów Strudel, Leader, Interreg, Phare, POKL, POWER. Jest autorką licznych publikacji dotyczących polityki społecznej i zarządzania publicznego. Zajmuje się także szkoleniem kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia i administracji publicznej. Była ekspertem w Narodowym Programie Foresight "Polska 2000", Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w GOP. Współpracuję jako ekspert z wieloma podmiotami publicznymi miedzy innymi: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a na poziomie regionalnym Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, śląskimi gminami i powiatami.

258 Katarzyna Popiolek

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS

Psycholog. Swoją pracę badawczą poświęca zagadnieniom społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacji zmiany i doświadczania kryzysów. Zajmuje się także problematyką relacji międzyludzkich w bliskich związkach. W tym kontekście interesują ją szczególnie wsparcie społeczne w związkach jedno- i dwukarierowych oraz zmiany, jakie dokonują się w tej sferze w małżeństwach o dużym stażu. W tym obszarze mieszczą się także badania nad konfliktem ról zawodowych i rodzinnych oraz jego konsekwencjami. Jako katowiczanka od wielu lat angażuje się w sprawy ważne dla Śląska i jego mieszkańców – jest współzałożycielką Fundacji Pomocy „Gniazdo”, a także Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Śląska LIBRA. Za swoją aktywność na rzecz regionu została odznaczona Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Stale współpracuje z mediami, w których jako psycholog komentuje wydarzenia, a także działa w różnych gremiach, prowadząc autorskie warsztaty psychologiczne 

258 Iwona Woźniak Bagińska

Iwona Woźniak-Bagińska

Od 20 lat Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Od początku swojej kariery zawodowej pracująca w instytucjach związanych z zagadnieniami rozwoju rynku pracy, w tym Departamencie Zatrudnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Pomysłodawczyni konkursu „Najlepszy debiut w biznesie”, organizowanego przez rudzki Urząd Pracy, promującego przedsiębiorstwa powstałe za sprawą dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych udzielanych przez powiatowe urzędy pracy woj. śląskiego, a także licznych przedsięwzięć integrujących środowisko biznesowe regionu z otoczeniem instytucjonalnym. Laureatka nagrody Pro Publico Bono, przyznanej w 2015 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.Wieloletnia wolontariuszka organizacji charytatywnych, udzielających szerokiego wsparcia szkoleniowego, psychologicznego, a także wizerunkowego kobietom powracającym na rynek pracy, pozwalając im na osiągnięcie finansowej niezależności.

Zgłoszenia

Wydarzenie otwarte, udział bezpłatny. Liczba uczestników konferencji: 140 osób. Rejestracja uczestników konferencji z ramienia Uczelni odbywać się będzie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego »

 

Rudzki Urząd Pracy będzie dokonywał zapisów na konferencję poprzez potwierdzenie uczestnictwa w konferencji zaproszonych gości. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy i patroni

Organizatorzy

  • Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
  • Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach 

 

logo katowice 01k    LOGO PUP

Patroni 

  • Urząd Miasta Ruda Śląska

 

 

Logo Ruda Śląska 600x416

Termin i miejsce

16 listopada 2017 r., godz. 10.00-15.00

Centrum Biznesowe „ADRIA”

ul. Wolności 1

41-700 Ruda Śląska

Kontakt

Monika Bazan

tel. 32 750 60 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.