Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

III Konferencja Magis in Medicinae

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/lekarz2.jpg

Uniwersytet SWPS został partnerem III Konferencji Magis in Medicinae, która odbędzie się 19 maja na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Hasło magis odzwierciedla ideę, którą jest wspieranie kształcenia służb medycznych bardziej zaangażowanych w proces terapeutyczny, bardziej czujnych, lepiej rozumiejących i odpowiadających na potrzeby pacjentów. Uniwersytet SWPS wspierając ideę konferencji został partnerem wydarzenia. Wydarzenie skierowane jest do studentów kierunków medycznych, lekarzy stażystów oraz studentów psychologii. Obejmie tematykę komunikacji z pacjentem, onkologię, medycynę paliatywną, a także etykę. Podczas bezpłatnego wydarzenia odbędą się nastawione na praktykę wystąpienia ekspertów Uniwersytetu.

 

 

 III Konferencja

Magis in Medicinae

 

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

 

Uniwersytet SWPS został partnerem III Konferencji Magis in Medicinae, która odbędzie się 19 maja na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Hasło magis odzwierciedla ideę, którą jest wspieranie kształcenia służb medycznych bardziej zaangażowanych w proces terapeutyczny, bardziej czujnych, lepiej rozumiejących i odpowiadających na potrzeby pacjentów. Uniwersytet SWPS wspierając ideę konferencji został partnerem wydarzenia skierowanego do studentów kierunków medycznych, lekarzy stażystów oraz studentów psychologii. Obejmie ono tematykę komunikacji z pacjentem, onkologię, medycynę paliatywną, a także etykę. Podczas bezpłatnego wydarzenia odbędą się nastawione na praktykę wystąpienia ekspertów Uniwersytetu.

19 maja
9.00 – 18.00
Poznań

O konferencji

Konferencja to okazja do udziału w licznych warsztatach, wykładach i symulacjach medycznych oraz nawiązania kontaktów zawodowych i spotkania ekspertów wielu dziedzin, w tym wybitnych postaci świata medycyny. W programie wydarzenia znajdą się praktyczne warsztaty i wykład prowadzone przez ekspertów Uniwersytetu SWPS i współpracujących z Uniwersytetem.

Więcej informacji oraz szczegółowy program dostępne na stronie konferencji.

8.30-10.00: Warsztat – Samoświadomość a relacja pełna zaangażowania

prowadząca: Joanna Zapała

Jedna z maksym delfickich umieszczona na frontonie świątyni głosiła: „Poznaj samego siebie”. Kiedy pracuje się z drugim człowiekiem, a w szczególności cierpiącym, znajomość siebie, swoich zasobów i ograniczeń wydaje się być kluczowa dla tworzenia dobrej relacji terapeutycznej. Świadomość wspiera również zdrowie terapeuty oraz daję nadzieję na długą satysfakcjonującą pracę w zawodzie. Samoświadomość to również dobry kontakt z sobą a dzięki niemu dobry kontakt z drugim człowiekiem.

 • Podczas warsztatu przyjrzymy się różnym przekonaniom, które związane są z sytuacją pomagania i wykonywanym zawodem.
 • Będziemy szukać odpowiedzi na pytania: Jak mój nastrój wpływa na moje zachowanie? Jak moje zachowanie wpływa na innych ludzi? Skąd biorą się emocje? Jak nimi zarządzać?
 • Będziemy korzystać z technik terapii poznawczo - behawioralnej, koncentrując uwagę na przekonaniach, schematach, postawach oraz technikach redukcji stresu i skutecznej komunikacji.

8.30-10.00: Warsztat – Specyfika komunikacji z pacjentem chorym somatycznie oraz jego rodziną

prowadzące: Katarzyna Sanna, Marta Zagozda

Przekazywanie diagnozy, ustalanie terapii, informowanie o zaleceń lekarskich to tylko niektóre z zadań przed którymi staje zespół zajmujący się pacjentem. Zadania te wymagają odpowiednich umiejętności komunikacyjnych zarówno odnośnie pacjenta jak i jego rodziny, która nierzadko pełni kluczową rolę w zakresie porozumiewania się z chorym, mogąc ten proces usprawnić lub utrudnić.

Na warsztatach poświęconych wybranym aspektom komunikacji lekarz-pacjent-rodzina uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jakie są podstawowe techniki skutecznej komunikacji w odniesieniu do różnego typu pacjenta oraz w jaki sposób angażować rodzinę, by zwiększyć szanse powodzenia terapeutycznego.

9.15-10.30: Warsztat – Diagnoza i co dalej – czyli jak skutecznie przekazywać informacje z procesu diagnostycznego pacjentom

prowadząca: Beata Kuźma

Proces diagnozowania jest elementem kluczowym dla skutecznego i efektywnego zaplanowania leczenia Pacjenta. Jednak pomiędzy diagnozą a leczeniem pojawia się sytuacja komunikowania jej podmiotowi diagnozy – Pacjentowi. Jest to sytuacja interpersonalna, kluczowa dla pozyskania współpracy Pacjenta w procesie leczenia. Pacjent, w którym wzbudzona zostanie motywacja do współpracy z lekarzem będzie Pacjentem lepiej leczącym się.

Przekazywanie diagnozy nie zawsze jest łatwe ze względu na to co i komu należy zakomunikować. Podczas warsztatów przedstawione zostaną ważne czynniki psychologiczne po stronie Pacjenta, które warto uwzględnić podczas przekazywania diagnozy oraz wskazane będą zasady dobrej praktyki informowania.

Podczas warsztatów wskazane zostanie jak można wykorzystywać wiedzę dotycząca psychologicznego funkcjonowania człowieka w celu skuteczniejszego przekazywaniu informacji z diagnozy Pacjentom leczonym somatycznie.

W trakcie warsztatów będzie również miejsce, aby ćwiczyć kompetencje w zakresie informowania Pacjentów zgodnie z dobrymi praktykami udzielania informacji zwrotnych.

16.00-16.30: Wykład – Jak rozmawiać z pacjentem o seksualności?

prowadzące: dr Katarzyna Grunt Mejer, dr Weronika Chańska

Zarówno liczne zaburzenia, jak i ich sposoby leczenia mogą mieć istotny wpływ na seksualne funkcjonowanie pacjenta. Pomimo tego, lekarze niezwykle rzadko podejmują temat seksualności przy omawianiu wpływu choroby lub przy wybieraniu adekwatnej terapii. W dużej mierze dzieje się tak z poczucia braku kompetencji w omawianiu tak intymnej sfery oraz z lęku przed urażeniem pacjenta. Jednak dla części z pacjentów brak takiej informacji może oznaczać niepełną wiedzę przy podejmowaniu decyzji o swym zdrowiu, wpływając tym samym na podważenie idei świadomej zgody w praktyce klinicznej. Brak informacji o zdrowiu seksualnym i jego zagrożeniu obecną sytuacją medyczną może w rezultacie przyczynić się do obniżenia jakości życia i braku realizacji istotnych celów życiowych pacjenta. Istotne i adekwatne do medycznej sytuacji pacjenta informacje dotyczące seksualności powinny więc zostać przekazane, jeśli mogą być one istotne z punktu widzenia pacjenta. Model komunikacji, zawarty w akronimie PLISSIT, omawia, jak przeprowadzić rozmowę o seksualności w sposób komfortowy dla pacjenta i lekarza.

Celem interaktywnego wykładu jest przedstawienie założeń modelu oraz ich wspólne przepracowanie na przykładach klinicznych. Uczestnicy, pracując w niewielkich grupach, będą mieli okazję wczuć się w rolę osoby w zawodzie medycznym, która stoi przed zadaniem bądź omówienia wpływu choroby na życie seksualne, bądź przedstawić możliwości leczenia z uwzględnieniem celów pacjenta obejmujących sferę seksualną. Po kolei omówimy etapy:

 • P (permission) – uzyskania zgody pacjenta na omawianie treści natury intymnej oraz stworzenie atmosfery, w której pacjent czuje się swobodniej w zadawaniu istotnych dla siebie pytań z tego obszaru
 • LI (limited information) – wybrania i przekazania informacji istotnych z punktu widzenia bieżącej sytuacji medycznej pacjenta
 • SS (specific suggestions) – przekazania wskazówek, które pomogą polepszyć funkcjonowanie seksualne przy danej chorobie lub zminimalizować negatywne skutki leczenia na strefę seksualną
 • IT (intensive therapy) – wskazania miejsc i osób, które są w stanie udzielić bardziej zaawansowanej pomocy

Prelegenci

258 katarzyna grunt mejer

dr Katarzyna Grunt Mejer Dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, z dodatkowym wykształceniem w zakresie seksuologii, filozofii i bioetyki. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami etyki seksualnej, pomocy psychologicznej, funkcjonowania bliskich związków oraz seksuologią. Publikuje w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych z dziedziny psychologii, etyki i seksuologii. W latach 2013-2015 kierowała międzynarodowym projektem badającym postawy wobec relacji niemononormatywnych „Around consensual non-monogamies – assessing attitudes toward non-exclusive relationships and motivation to participate in them". Jest również członkiem komitetu naukowego największej światowej konferencji poświęconej związkom nienormatywnym „Conference on the Future of Monogamy and Non-monogamy”. Projekt pod kierownictwem dr Grunt-Mejer pt. "Pojęcie normy w seksuologii – analiza pochodzenia kryteriów diagnostycznych oraz ich społeczne i etyczne konsekwencje" uzyskał dofinansowanie w latach 2017-2020 w konkursie SONATA Narodowego Centrum Nauki. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu seksuologii, podstaw psychologii i metod badawczych w psychologii klinicznej.

258 agnieszka chanska

dr Weronika Chańska– Etyk, filozof, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum; specjalizuje się w dziedzinie bioetyki; prowadzi liczne seminaria i zajęcia dla przedstawicieli zawodów medycznych.

258 joanna zapala

Joanna Zapała – Jest specjalistą psychologiem klinicznym (podspecjalizacja - choroby somatyczne), psychoterapeutą, certyfikowanym psychoonkologiem i superwizorem psychoonkologii (cert. nr 2 Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego). Jako członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego brała udział w pracach nad wprowadzeniem certyfikatu psychoonkologa w Polsce. W latach 2005 – 2013 pełniła stanowisko kierownika merytorycznego i programowego Ogólnopolskiej Sieci Akademii Walki z Rakiem. Ukończyła zaawansowane szkolenia z terapii ericksonowskiej między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA a także całościowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim gdzie teraz wykłada. Absolwentka wielu szkoleń w nurcie poznawczo – behawioralnym w ujęciu klasycznym oraz trzeciej fali CBT jak Mindfulness, Terapia Schematu, Terapia traumy EMDR, w kraju i zagranicą. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS, także wraz z dr Ewą Gruszczyńską sprawuje kierownictwo merytoryczne nad studiami podyplomowymi „Psychosomatyka i somatopsychologia".Jest dyrektorem Centrum Psychoterapii Integralnej oraz prezesem Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS w Poznaniu. Laureatka konkursu „Jaskółki nadziei", w kategorii Lider Organizacji Pacjentów Onkologicznych 2015, organizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych w kwietniu 2016 roku.

258 marta zagozda

Marta Zagozda – Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studium z Psychoonkologii Klinicznej na Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje pracę doktorskiej pod kierunkiem prof. UM dr hab. Marii Litwiniuk. Tematem rozprawy jest „Zmaganie się z chorobą nowotworową a wcześniejsze doświadczenia życiowe związane z chorowaniem”. Doświadczenie zawodowe zdobywa w ramach pracy na stanowisku psychologa w Wielkopolskim Centrum Onkologii, gdzie udziela pomocy psychologicznej pacjentom w trakcie leczenia onkologicznego, głównie chemioterapią oraz ich rodzinom i bliskim. W ramach współpracy z NZOZ Neuro-Kard uczestniczy jako psycholog w przesiewowych badaniach pamięci oraz badaniach klinicznych. Współpracuje także z Poznańskim Towarzystwem Amazonek. Bierze aktywny udział w licznych konferencjach i szkoleniach psychologicznych, głównie z zakresu psychologii klinicznej, psychoonkologii, neuropsychologii i interwencji kryzysowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

258 katarzyna sanna

Katarzyna Sanna – Psycholog, psychoterapeutka, psychoonkolog, wykładowca Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Szkoli się w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz studium z Psychoonkologii Klinicznej na Uniwersytecie im. A Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania koncentrują się wokół psychologii medycznej, psychosomatyki oraz psychoonkologii. Prowadzi badania dotyczące zdrowia psychicznego członków rodzin chorujących z powodu nowotworu. Bierze aktywny udział w konferencjach i szkoleniach, jest autorką publikacji naukowych. W ramach praktycznej działalności pracuje jako psycholog oraz psychoterapeuta w poradni zdrowia psychicznego w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

258 beta kuzma

Beata Kuźma – Psycholog, psychoterapeuta. Z wykształcenia psycholog, specjalność kliniczna. Zainteresowania badawcze dotyczą uwarunkowań społecznego oraz poznawczego funkcjonowania ludzi. W ostatnim czasie współprowadziła badania dotyczące kłamstwa w życiu codziennym oraz potrzeby poszukiwania sensu. Zawodowo również psychoterapeutka w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej Relacja. zajmująca się psychoterapią osób dorosłych, w szczególności tych z zaburzeniami osobowości. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz superwizor szkoleniowy. Zawodowo pasjonuje ją pracowanie z ludźmi o niepowtarzalnych - bo indywidualnych - historiach i sposobach spostrzegania świata.Na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu prowadzi zajęcia z diagnozy psychologicznej, pracy z klientem oraz zdrowia psychicznego.

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej konferencji. Zapisy na warsztaty startują 8 maja.

Organizator

 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Współorganizatorzy

 • Uniwersytet SWPS
 • Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
 • Genesis
 • Amica
 • Nutricia
 • Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • EDRA Urban&Partner
 • Medycyna Praktyczna
 • Wydawnictwo WAM

Termin i lokalizacja

19 maja 2018 r.
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37

Kontakt

Joanna Szumowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.