Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uroczyste seminarium z okazji wolnych wyborów w Polsce

float_intro: images-old/flaga-PL-wybory.jpg

 

Uroczyste seminarium z okazji wolnych wyborów w Polsce

 

 

 

 

 

 

Organizatorami seminarium są Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej oraz Uniwersytet SWPS


Zapraszamy na uroczyste seminarium z okazji 30-tej rocznicy pierwszych (częściowo) wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Oryginalną formułą tego wydarzenia będzie połączenie dwóch sesji referatowych znakomitych naukowców, którzy pracują w szeroko zdefiniowanej psychologii politycznej, z obszernymi dyskusjami panelowymi, w których wezmą udział nie tylko wybitni naukowcy z dziedziny nauk społecznych, lecz także znamienici komentatorzy polityczni.

3 czerwca
11.00–17.15
Warszawa
Zapisy zakończone

O seminarium

Tematyka seminarium dotyczyć będzie m.in. przemian, które nastąpiły w polskiej demokracji w minionych trzech dekadach. Podczas wydarzenia przyjrzymy się ewolucji systemu demokratyczngo w Polsce, mechanizmom myślenia społecznego, które stwarzają zagrożenie dla systemu demokratycznego. Wrócimy także do przeszłości i spojrzymy na 4 czerwca 1989 roku z nieco innej perspektywy.

Z wypowiedzi prof. Grzegorza Sędka, prorektora ds. nauki Uniwersytetu SWPS i prof. Dariusza Dolińskiego, prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej: „Zapraszając do udziału w tym seminarium, chcielibyśmy podkreślić udział w nim znakomitych profesorów, którzy, jak prof. Janusz Reykowski, bezpośrednio uczestniczyli w obradach okrągłego stołu, poprzedzających wybory czerwcowe w 1989 roku oraz, jak prof. Daniel Bar-Tal (Tel Aviv University), prowadzący od lat międzynarodowe badania nad zmianami w systemie demokratycznym. Ich referaty będą kanwą dla szerszej dyskusji panelowej nad ewolucją systemów demokratycznych. Będziemy mieli też okazję posłuchać referatów i komentarzy zaproszonych profesorów i komentatorów politycznych, którzy będą zastanawiać się nad mechanizmami społecznymi stwarzającymi zagrożenie dla systemu demokratycznego, ale zapewne również wskażą, jakie mechanizmy mogą system demokratyczny wzmacniać.”

Mamy nadzieję, że to uroczyste seminarium również dzięki udziałowi Państwa będzie ważnym wydarzeniem, które głęboko zapadnie nam wszystkim w pamięci i jednocześnie będzie godnym uczczeniem niezwykłych wyborów 4 czerwca 1989 roku, które całkowicie zmieniły Polskę i rozpoczęły demokratyczne zmiany w innych, komunistycznych wtedy, krajach Europy.

prof. Grzegorz Sędek, Prorektor ds. nauki Uniwersytetu SWPS
prof. Dariusz Doliński, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Program

  • 11.00-11.15 – Powitanie uczestników seminarium przez Rektora Uniwersytetu SWPS prof. Romana Cieślaka i Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej prof. Dariusza Dolińskiego
  • 11.15-11.35 – Ważność wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. – prof. Mikołaj Cześnik i prof. Radosław Markowski (Uniwersytet SWPS)
  • 11.35-12.35 – Referaty na temat Ewolucji systemu demokratycznego w Polsce i zagranicą w ostatnich 30 latach – prof. Janusz Reykowski (Uniwersytet SWPS), prof. Daniel Bar-Tal (Tel Aviv University, Izrael)
  • 12.35-12.50 – przerwa kawowa
  • 12.50-14.00 – Panel dyskusyjny „Ewolucja systemu demokratycznego w Polsce i zagranicą w ostatnich 30 latach” z odwołaniem do tez referentów, prowadzona przez prof. Radosława Markowskiego z udziałem komentatorów politycznych i psychologów społecznych (redaktor Jerzy Baczyński, prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Krystyna Skarżyńska, redaktor Paweł Wroński)
  • 14.00-15.00 – przerwa obiadowa
  • 15.00-16.00 – Referaty na temat Mechanizmów myślenia społecznego stwarzających zagrożenie dla systemu Demokratycznego – prof. Małgorzata Kossakowska  (Uniwersytet Jagielloński), prof. Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS), prof. Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski)
  • 16.00-17.00 – Panel dyskusyjny „Mechanizmy myślenia społecznego stwarzające zagrożenie dla systemu demokratycznego” z odwołaniem do tez referentów, prowadzona przez prof. Mikołaja Cześnika z udziałem panelistów i publiczności.
  • 17.00 -17.15 – Podsumowanie i zakończenie seminarium – prof. Dariusz Doliński i prof. Roman Cieślak

Uczestnicy

259 Roman Cieslak

prof. dr hab. Roman Cieślak – psycholog. Zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Jego badania pokazują, w jakich okolicznościach spostrzegana możliwość uzyskania pomocy od innych ludzi redukuje negatywne skutki stresu w pracy i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Dowodzą także, że przekonania o własnej skuteczności pozwalają przewidzieć, jakie będą psychologiczne konsekwencje stresu. Wraz z kierowanym przez niego zespołem StresLab, zajmuje się tworzeniem i oceną efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących np. radzenia sobie z depresją i stresem. Od 2007 roku współpracuje z Trauma, Health and Hazards Centre (THHC) na University of Colorado w Colorado Springs, gdzie odbył staż podoktorski, a następnie pełnił funkcję dyrektora do spraw badań, a obecnie konsultanta na stanowisku Associate Professor Adjoint. Oba zespoły (StresLab i THHC) współpracują, prowadząc wspólne projekty badawcze i publikacyjne.

258 dolinski

prof. dr hab. Dariusz Doliński – jeden z najbardziej cenionych psychologów społecznych w Polsce. Zajmuje się psychologią zachowań społecznych, psychologią emocji i motywacji. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Interesuje się psychologicznymi aspektami marketingu i reklamy. Redaktor naczelny „Polish Psychological Bulletin”. Autor i współautor około 200 publikacji, m.in. „Psychologia wpływu społecznego” (2000), „Psychologiczne mechanizmy reklamy” (2003), „Ukryte sensy zachowania: rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie” (2006), Manipulacja” (2009). Jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Psychologii PAN oraz prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

258 grzegorz sedek

prof. dr hab. Grzegorz Sędek – psycholog. Specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej. Prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące ograniczeń poznawczych. Bada rolę stereotypów i uprzedzeń w poznaniu społecznym wśród osób starszych. Autor i współredaktor wielu książek, w tym „Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu” (2010), „Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych” (2011), „Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia” (2013), a także publikacji w pismach polskich i zagranicznych, m.in. „Cognition and Emotion”, „Journal of Experimental Psychology” i „European Psychologist”.

258 Janusz Reykowski

prof. dr hab. Janusz Reykowski – jeden z najwybitniejszych polskich psychologów, pionier psychologii politycznej w Polsce oraz współzałożyciel Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS). Autor takich książek jak m.in. „Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego” (1965), „Eksperymantalna psychologia emocji” (1968), „Regulacyjna Teoria Osobowości” (1975), „Motywacje, postway prospołeczne a osobowość” (1976) czy „Rozwój moralny jako zjawisko wielowymiarowe” (1990). Laureat nagród Nevitt Stanford Award for International Society of Political Psychology (2000), Morton Deutsch Award for Social Justice (2008), Jeanne Knutson Award in Recognition for Long-standing Service to ISPP (2013).

258 mikolaj czesnik

dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS – socjolog i politolog. Zajmuje się badaniami opinii społecznej i wyborów politycznych. Specjalizuje się w analizie systemów politycznych, w szczególności demokracji. Występuje w mediach jako stały komentator życia politycznego. Jest członkiem Polskiego Generalnego Studium Wyborczego, pionierskiej w Polsce inicjatywy, która ma na celu systematyczną i rzetelną rejestrację i analizę najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju – wyborów parlamentarnych. Współautor książki pt. „Demokracja - gospodarka - polityka. Perspektywa polskiego wyborcy" (2015) oraz autor wielu publikacji naukowych. Kierownik projektu „Wiedza polityczna w Polsce”. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu badań nad polityką i demokracją.

258 radoslaw markowski

prof. dr hab. Radosław Markowski – politolog, socjolog. Specjalizuje się w porównawczych naukach politycznych oraz socjologii polityki. Bada wybory, zachowania wyborcze, demokrację i systemy partyjne. Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS. Recurring Visiting Professor w Central European University w Budapeszcie. W przeszłości visiting professor amerykańskich uniwersytetow: Duke, Wisconsin-Madison, Rutgers. Członek licznych rad redakcyjnych czasopism politologicznych, wśród nich najważniejsze to: European Journal of Political Research, Political Studies, European Union Politics, Populism Journal of Elections, Public Opinion and Parties. Najważniejsza publikacja książkowa: “Post-Communist Party Systems”, Cambridge University Press.

258 Aleksandra Cislak

dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik – psycholożka społeczna i polityczna, wiceprezeska Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. W pracy badawczej zajmuje się problematyką hierarchii społecznej, w tym skutkami sprawowania i podlegania władzy, a także problematyką identyfikacji grupowej i relacji społecznych w grupie. Autorka artykułów z zakresu problematyki władzy, identyfikacji, spostrzegania społecznego oraz rozwiązywania konfliktów, publikowanych w pismach krajowych i międzynarodowych. Realizuje projekty badawcze NCN poświęcone długoterminowym skutkom władzy oraz formom i przejawom identyfikacji z grupami, w tym narodem, organizacjami biznesowymi i politycznymi. Autorka licznych tekstów popularno-naukowych, publikowanych w Poradniku Psychologicznym, Polityce i Gazecie Wyborczej oraz biuletynie PTP.

258 Malgorzata Kossakowska

prof. Małgorzata Kossowska – psycholog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Center for Social Cognitive Studies w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bada procesy leżące u podłoża złożonych zjawisk społecznych. Identyfikuje czynniki sprzyjające zamkniętości umysłowej, sztywności i niezmienności poglądów. Laureatka nagrody im. Tadeusza Tomaszewskiego za najlepszą publikację psychologiczną, medalu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej za całokształt osiągnieć naukowych i nagrody „Laur Jagielloński”. W latach 2008-2012 dyrektor Instytutu Psychologii UJ, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ w latach 2012-2020, członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Od 2012 r. prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ. Od 2018 roku przewodnicząca Rady NCN.

258 Daniel Bar Tal

prof. Daniel Bar-Tal – profesor w School of Education na Uniwersytecie w Tel Avivie. Jego zainteresowaniami badawczymi są procesy makrospołeczne, w szczególności przekonania społeczne jako mechanizmy, które tworzą społeczeństwo, są podstawą komunikacji i kształtowania jedności i tożsamości społecznej. Większą część swojej kariery poświęcił badaniu społeczno-psychologicznych podstaw trudnych konfliktów i budowaniu pokoju. Autor ponad dwudziestu książek i dwustu pięćdziesięciu artykułów i rozdziałów w najważniejszych czasopismach psychologicznych i politycznych. W 2017 roku został wybrany zagranicznym członkiem Polskiej Akademii Nauk.

258 Michal Bilewicz

dr hab. Michał Bilewicz – psycholog społeczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Jego badania koncentrują się na tematyce kontaktu międzygrupowego, teorii spiskowych, pamięci zbiorowej i społecznej psychologii języka. Wiceprzewodniczący Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i fundacji Forum Dialogu, zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim. Wielokrotnie analizował zachowania polityczne Polaków, badając głównie rolę autorytaryzmu i postaw w zachowaniach wyborczych. W ostatnich latach zajmuje się również wpływem historycznych krzywd i traumatyzacji na procesy polityczne (tzw. proces „rozłamu traumatycznego”). Jest współredaktorem książki „Psychology of Conspiracy” (2015). Do 2017 roku był członkiem zarządu (Governing Council) Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej (ISPP).

Termin i miejsce

3 czerwca 2019 r.

Uniwersytet SWPS, aula S303
ul. Chodakowska 19/31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.