Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/konferencja_kongres.jpg

 

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorem kongresu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Społecznej Odpowiedzialności Nauki, który odbędzie się w dniu 17 września w Krakowie. Podczas kongresu będzie można wziąć udział w ciekawych wykładach, dyskusjach i prelekcjach na temat wyzwań stojących przed uczelniami w zakresie wypełniania trzeciej misji i rozwijania nowych form badań, kształcenia i współpracy z różnymi interesariuszami. Uniwersytet SWPS jest częścią Forum Uniwersytetów Zaangażowanych i wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, uczestniczy w sesji panelowej. 

17 września
9.00-17.40
Kraków

FUZ podczas kongresu

Wśród sesji tematycznych znajdzie się sesja Forum Uniwersytetów Zaangażowanych pt. sesja pt. „Społeczne zaangażowanie uczelni w praktyce krajowej i międzynarodowej”. Z ramienia Uniwersytetu SWPS, czyli uczelni, która współtworzy forum, wystąpi dr Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS.

Podczas kongresu pojawią się wykłady, panele, dyskusje: Dyskusja panelowa Społeczna Odpowiedzialność Nauki – III misja uczelni, Inżynierowie z piaskownicy, studenci – seniorzy, czyli o niestandardowych odbiorcach szkolnictwa wyższego, R&D popularyzacji nauki, Społeczna Odpowiedzialność Komunikacji. Prezentacja badań naukowych w mediach, Społeczne zaangażowanie uczelni w praktyce krajowej i międzynarodowej, Społeczna Odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania. Więcej na temat programu na stronie kongresu

O Forum Uniwersytetów Zaangażowanych

Przedstawiciele uczelni tworzących Forum Uniwersytetów Zaangażowanych, mając na uwadze ich dotychczasowe osiągnięcia dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki, pragną kontynuować i rozwijać zaangażowanie w pracę z różnymi interesariuszami dla wspólnego dobra, wyrażoną m.in. poprzez:

  • podejmowanie badań
  • promowanie i wdrażanie koncepcji odpowiedzialnych badań i innowacji
  • budowanie świadomości na temat społecznego zaangażowania uczelni poprzez programy naukowe, edukacyjne, szkoleniowe itp.
  • wzmacnianie nowych porozumień pomiędzy uczelniami a partnerami społecznymi i gospodarczymi
  • promowanie debaty na poziomie uczelni na temat kreowania i wdrażania nowych form innowacji
  • rozwijanie działań na rzecz zwiększania i umacniania zaufania mieszkańców do uczelni wyższych.

Zaangażowanie społeczne jest nieodłącznym elementem działań uczelni, ale powinno zostać wzmocnione poprzez wymianę dobrych praktyk, dzielenie się osiągnięciami, budowanie nowych, wspólnych programów badawczych, edukacyjnych i społecznych, które pozwolą włączać naszą działalność różnych interesariuszy przy zachowaniu autonomii uczelni i wolności badań naukowych.

Potrzebne są działania nakierowane na budowanie trwałych relacji i współpracy, integrujące rożne dyscypliny naukowe i sektory oraz wspierające rozwój innowacji, w tym społecznych.

Forum Uniwersytetów Zaangażowanych zostało zainicjowane w celu stworzenia platformy dla umocnienia i koordynowania społecznego i wspólnotowego zaangażowania. Będzie ono czerpać z najlepszych praktyk krajowych i zagranicznych i wzmacniać inicjatywy naukowe oraz edukacyjne, wpisujące się w rozwój tzw. trzeciej misji uczelni.

Prelegent z Uniwersytetu SWPS

258 Paulina Tarachowicz

dr Konrad Maj

Psycholog społeczny. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem społecznym (głównie perswazją językową). W tym kontekście analizuje różnice między wpływem społecznym a manipulacją. Zajmuje się także skuteczną komunikacją i procesami grupowymi. Prowadził projekt dotyczący budowania zaufania do wymiaru sprawiedliwości oraz problemów wynikających z chuligaństwa stadionowego. Interesuje się też psychologią miłości oraz relacjami w bliskich związkach. Popularyzator nauki. Jest kierownikiem Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS, w ramach którego prowadzone są badania aktualnych trendów społecznych i technologicznych. Zespół realizuje projekty we współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy, prowadzi analizy i ekspertyzy na podstawie wyników badań naukowych i wdrożeń innowacji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii wpływu społecznego i innowacji społecznych. Jest trenerem wystąpień medialnych, autoprezentacji, negocjacji i komunikacji dla firm i instytucji.

Termin i miejsce

17 września 2019 r.

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krupnicza 33,
31-123 Kraków