Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wolność i odpowiedzialność akademicka

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/krasp6.jpg

 

Seminarium
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

 

 

Wolność i odpowiedzialność akademicka

doświadczenia i dobre praktyki

 

 

OrganizatorUNI SWPS warszawa
WspółorganizatorNCN

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich ma zaszczyt zaprosić na seminarium na temat funkcjonowania ustawowych i pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich. Seminarium rozpoczną ogólnodostępne wykłady wprowadzające, podczas których prof. dr hab. Jerzy Woźnicki oraz prof. dr hab. Ewa Łętowska zaprezentują instytucjonalny i prawny kontekst tematu przewodniego konferencji. Z kolei zamknięte panele tematyczne posłużą dyskusji, a także wymianie dobrych praktyk i doświadczeń uczestników spotkania. Rejestracja na panele dyskusyjne została zakończona.

Seminarium odbędzie się w formule online. Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet SWPS.

26 lutego 2021 r.
9.00–15.00
Online
Rejestracja zakończona

Nasze seminarium to nie tylko refleksja na temat znaczenia i roli wolności akademickiej. To dyskusja o istniejących i potrzebnych rozwiązaniach wzmacniających wolność akademicką i autonomię uczelni.

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej

Program seminarium

Otwarcie seminarium

9:00-9:30
Powitanie gości

 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki – Sekretarz Stanu MEiN, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

Wykłady wprowadzające

9:30-10:00
Wolności akademickie oraz zasady fundamentalne w szkołach wyższych

 • Prelegent: prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – prezes Fundacji Rektorów Polskich
 • Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Michał Zasada – wiceprzewodniczący KRASP, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

10:00-10:30
Fałszywe paradoksy ochrony wolności nauki. Tezy

 • Prelegent: prof. dr hab. Ewa Łętowska – Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Jacek Popiel – wiceprzewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Przerwa 1

10:30-11:00

Panele równoległe 1

11:00-12:00 Panel 1A
Postępowania dyscyplinarne w uczelniach – doświadczenia i wyzwania

Panel poświęcony jest doświadczeniom związanym z prowadzonymi postępowaniami dyscyplinarnymi w uczelniach. Jakie trudności związane są ze stosowaniem procedury, od wszczęcia postępowania, przez postępowanie dowodowe, do orzekania. Jakie zmiany są potrzebne, by postępowania usprawnić.

 • Moderatorka:
  • prof. dr hab. Ewa Gruza – przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy RGNiSW (kadencja 2017-2020)
 • Uczestnicy/Uczestniczki:
  • prof. dr hab. Przemysław Deszczyński – rzecznik dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz – przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW, Uniwersytet Zielonogórski
  • prof. dr hab. Wojciech Popiołek – rzecznik dyscyplinarny, Uniwersytet Śląski w Katowicach (kadencja 2017-2020)
  • prof. dr hab. Jan Rozbicki – przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11:00-12:00 Panel 1B
Dobre praktyki: komisje etyczne i kodeksy etyczne

Panel ma na celu pokazanie wolności i odpowiedzialności akademickiej zarówno w jej wymiarze praktycznym, jak i z punktu widzenia kodeksów etycznych oraz działania komisji etycznych. W panelu zostaną wskazane relacje między wolnością akademicką ludzi nauki a obywatelską wolnością słowa.

 • Moderator:
  • prof. dr hab. Paweł Łuków – Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce PAN
 • Uczestnicy/uczestniczki:
  • prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski – Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – przewodniczący Komitetu Dobrych Praktyk oraz Honorowy Przewodniczący KRASP
  • ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie; Uniwersytet Warszawski

Przerwa 2

12:00-12:15

Panele równoległe 2

12:15-13:15 Panel 2A
Rzecznicy akademiccy na polskich uczelniach – podstawy działania, zakres kompetencji i codzienna praktyka

Celem panelu jest przedstawienie prawnego i praktycznego kontekstu działania Rzeczników akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych sposobów ich powoływania oraz kształtowania zakresów kompetencji, a także pokazanie wielopłaszczyznowych korzyści, jakie mogą płynąć z tej funkcji dla uczelni, jej poszczególnych przedstawicieli oraz całego środowiska akademickiego.

 • Moderatorka:
  • dr Anna Cybulko – Uniwersytet Warszawski
 • Uczestnicy/uczestniczki:
  • dr Bartłomiej Chludziński – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Katarzyna Dudka – Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
  • dr Łukasz Prus – Uniwersytet Wrocławski

12:15-13:15 Panel 2B
Dobre praktyki: przeciwdziałanie nierównościom

Głównym celem panelu jest ustalenie, na ile wspólnoty akademickie mają świadomość zjawiska nierówności, z którym można się na co dzień spotkać na polskich uczelniach, jakie przejawy nierówności są najbardziej rozpowszechnione i które spośród nich wydają się najbardziej niepokojące.

 • Moderatorka:
  • prof. dr hab. Janina Filek – pełnomocniczka rektora UEK ds. osób niepełnosprawnych (kadencja 2002-2016), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczestnicy/uczestniczki:
  • Mateusz Grochowski – przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
  • dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. UEP – pełnomocniczka rektora ds. równego traktowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • prof. dr hab. Robert Kmieciak – pełnomocnik rektor UAM ds. przeciwdziałania dyskryminacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr inż. Jarosław Olszewski – przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Przerwa 3

13:15-13:30

Panel podsumowujący seminarium

13:30-14:30 Panel 3
Integracja perspektyw

 • Członkowie Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP:
  • prof. dr hab. Wiesław Banyś
  • prof. dr hab. Roman Cieślak
 • z udziałem moderatorów/moderatorek paneli:
  • dr Anna Cybulko
  • prof. dr hab. Janina Filek
  • prof. dr hab. Ewa Gruza
  • prof. dr hab. Paweł Łuków
 • oraz osób reprezentujących Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Krajową Reprezentację Doktorantów:
  • Mateusz Grochowski
  • mgr inż. Jarosław Olszewski

Zakończenie seminarium

14:30-15:00

Wolność akademicka, autonomia instytucjonalna, odpowiedzialność – to wartości, o których chcemy rozmawiać bardzo konkretnie, dzieląc się doświadczeniami i dobrymi praktykami. W środowisku akademickim najtrwalsze i najlepsze rozwiązania wypracowuje się w dialogu. Nasze seminarium temu właśnie służy.

prof. dr hab. Roman Cieślak
przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, rektor Uniwersytetu SWPS

Wykłady

Wolności akademickie oraz zasady fundamentalne w szkołach wyższych

Prezentacja ma charakter przeglądowy. Na wstępie autor przedstawia własną propozycję katalogu (otwartego) zawierającego przegląd i listę pojęć określanych jako wolności akademickie oraz zasady fundamentalne dedykowane organom uczelni. Za podstawę takiego rozumienia tych pojęć przyjęte zostało odwołanie się do dziedzictwa uniwersytetu średniowiecznego, treści Konstytucji RP z 1997 r. oraz dobrych praktyk uczelni akademickich.

W dalszej części prezentowane są odniesienia wolności akademickich do dokumentów międzynarodowych ogłoszonych w Europie. Zasady fundamentalne są przedstawione na podstawie Kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych KRASP-FRP z 2007 r. z przywołaniem genezy i treści tego dokumentu.

W podsumowaniu referatu, przypomniane jest uchwalone przez Zgromadzenie Plenarne KRASP Stanowisko z dn. 20 listopada 2020 r. wraz z dokumentem zawierającym rozwinięcie i uzasadnienie jego treści. Na podkreślenie zasługuje, że rektorzy skierowali w tej uchwale do Ministra Edukacji i Nauki zaproszenie do udziału w debacie poświęconej wartościom akademickim.

258 Jerzy Woznicki

Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki
Rektor Politechniki Warszawskiej (1996–2002), przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-2017), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Zespołu ds. ewaluacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce KRASP (2020-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia” (2015-), członek Zespołu MNiSW do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki (2019-), członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu „Dobre praktyki w szkołach wyższych” KRASP, autorem ponad 120 publikacji, w tym kilkudziesięciu monografii naukowych dotyczących zarządzania uczelnią oraz prawnych uwarunkowań działania szkolnictwa wyższego.

Fałszywe paradoksy ochrony wolności nauki. Tezy

Interferencje kolidujących, konstytucyjnych wolności, praw, wartości. Kryteria rozwiązywania kolizji. Oczekiwania w tym zakresie względem państwa, prawa i sądów. Aspiracje versus możliwości i powinności. Naganne manipulacje pojęciem wolności słowa i wolności nauki.

258 someone

Prof. dr hab. Ewa Łętowska
profesor nauk prawnych, wielokrotna doktor honoris causa, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, pierwsza rzecznik praw obywatelskich (1988-1991), sędzia Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011).


Zapraszamy do wysłuchania wykładów wprowadzających

 

 

Panele

Panel 1A
Postępowania dyscyplinarne w uczelniach – doświadczenia i wyzwania

Panel poświęcony jest doświadczeniom związanym z prowadzonymi postępowaniami dyscyplinarnymi w uczelniach. Jakie trudności związane są ze stosowaniem procedury, od wszczęcia postępowania, przez postępowanie dowodowe, do orzekania. Jakie zmiany są potrzebne, by postępowania te usprawnić.

Moderatorka
Prof. dr hab. Ewa Gruza, Uniwersytet Warszawski
Profesor nauk prawnych w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UW. Specjalizuje się w kryminalistyce, prawie dowodowym, psychologii sądowej. Postępowaniami dyscyplinarnymi zajmuje się od blisko 30 lat, pełniąc kolejno funkcje rzecznika dyscyplinarnego, przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UW, a następnie przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy RGNiSW (kadencje 2009-2012 i 2017-2020).
Uczestnicy/Uczestniczki
Prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Profesor tytularny i doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Kierownik Katedry Ekonomii Informacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dwukrotny stypendysta Fundacji im. Friedricha Eberta, autor lub współautor prac dotyczących ekonomii rozwoju, ekonomii międzynarodowej, ekonomii informacji, public relations, międzynarodowych stosunków i systemów politycznych. Rzecznik Dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich (kadencje 2015-2016; 2017-2020; 2021-2024).
Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski
Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalista z zakresu prawa karnego procesowego. Autorka opracowań związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Wieloletni rzecznik dyscyplinarny dla studentów UAM (1992-2012), członek Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW (2013-2017), wiceprzewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze (2018-2020). Obecnie przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW (kadencja 2020-2024).
Prof. dr hab. Wojciech Popiołek, Uniwersytet Śląski
Profesor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego (do 2019). Specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym i prawie cywilnym.  Prowadzi także działalność jako radca prawny w kancelarii prawnej ADP Popiołek, Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Katowicach. Obecnie rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich (trzecia kadencja).
Prof. dr hab. Jan Rozbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Profesor w Instytucie Rolnictwa (Katedra Agronomii), związany z Wydziałem Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą uwarunkowania plonu roślin rolniczych oraz oddziaływania czynników agrotechnicznych i środowiskowych na bezpieczeństwo i jakość surowców roślinnych. Obecnie przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (kadencje 2012-2024).

Panel 1B
Dobre praktyki: komisje etyczne i kodeksy etyczne

Panel ma na celu pokazanie wolności i odpowiedzialności akademickiej zarówno w jej wymiarze praktycznym, jak i z punktu widzenia kodeksów etycznych oraz działania komisji etycznych. W panelu zostaną wskazane relacje między wolnością badań i upowszechniania ich wyników (wolnością akademicką) ludzi nauki a obywatelską wolnością słowa. Tłem dyskusji będą rozwiązania normatywne oraz praktyki, które służą wolności badań i upowszechniania ich wyników oraz gotowości badaczek i badaczy oraz nauczycieli i nauczycielek akademickich do ponoszenia odpowiedzialności za etyczny wymiar ich pracy. W centrum uwagi znajdą się również zagrożenia dla wolności badań naukowych i głoszenia ich wyników, które powstają w instytucjonalno-organizacyjnym kontekście współczesnej nauki. Paneliści zostaną poproszeni o wskazanie zachęt do zachowań pożądanych (research integrity) oraz pokus, które mogą prowadzić pracowników nauki do nieuczciwości w badaniach (scientific misconduct). Ocenie zostaną też poddane istniejące rozwiązania normatywne i organizacyjne mające na celu ochronę wolności akademickiej i propagowanie odpowiedzialności wśród osób uprawiających naukę i dydaktykę akademicką.

Moderator
Prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski
Filozof, etyk i bioetyk. Dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Etyki UW, kierownik Centrum Bioetyki i Bioprawa UW, przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce PAN, redaktor naczelny półrocznika  „Etyka”. Autor prac poświęconych etyce Kantowskiej, filozofii medycyny i etyce życia publicznego. Obecnie prowadzi badania nad problematyką publicznej debaty bioetycznej w społeczeństwie demokratycznym, miejsca godności ludzkiej i praw człowieka w regulacji bioetycznej, równego dostępu do opieki zdrowotnej, statusu ciała ludzkiego w biomedycynie ze szczególnym uwzględnieniem medycyny transplantacyjnej, podatności na skrzywdzenie uczestników badań naukowych oraz kształceniem etycznym profesjonalistów medycznych i badaczy. Opublikował m.in. książki „Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta” (Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2005), „Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia” (Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2012),„Zrozumieć śmierć człowieka”, (red., Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych, 2015) oraz ponad 100 artykułów w polskiej i zagranicznej prasie naukowej.
Uczestnicy
Prof. dr hab. Roman Z. Morawski, Politechnika Warszawska
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Profesor metrologii, jego dorobek badawczy (ponad 50 projektów, ponad 200 publikacji i patentów) związany jest głównie z przetwarzaniem danych pomiarowych w inżynierii biomedycznej. Opublikował m.in. monografię „Metody odtwarzania sygnałów pomiarowych” (Metrologia i Systemy Pomiarowe, 1989) oraz fundamentalny artykuł „An application-oriented mathematical meta-model of measurement” (Measurement, 2013). Dziesięć z pięćdziesięciu lat pracy zawodowej na Politechnice Warszawskiej spędził w zagranicznych instytucjach akademickich, głównie holenderskich, brytyjskich i kanadyjskich. Od wielu lat interesuje się organizacją szkolnictwa wyższego oraz metodologią i etyką badań naukowych. Jego dorobek w tym zakresie obejmuje blisko 100 publikacji, m.in. książki: „Etyczne aspekty działalności badawczej w naukach empirycznych” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011) i „Technoscientific Research: Methodological and Ethical Aspects” (Walter De Gruyter, 2019).
Prof. dr hab. Jan Szmidt, Politechnika Warszawska
Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2012-2020, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w latach 2016-2020, Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) 2020-2024. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1976). Na tej samej uczelni doktoryzował się w 1985 r., w 1995 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2005 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu mikroelektroniki oraz technologii cienkich warstw. Inicjator, wykonawca lub kierownik ponad 70 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych (krajowych i międzynarodowych), realizowanych we współpracy z zespołami z wielu polskich ośrodków naukowych (m.in.: ITE, ITME, PWr., PŁ, PG, UMCS, AGH) oraz zagranicznych (m.in.: Imperial College Londyn, JRC Ispra, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Carnegie Mellon University). Organizator, członek komitetów organizacyjnych i programowych oraz chairman kilkudziesięciu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wielokrotnie zapraszany do wygłoszenia wykładów i referatów zarówno naukowych, jak i o charakterze gospodarczym. Współautor lub autor ponad 350 prezentacji konferencyjnych i ponad 400 publikacji naukowych. Współtwórca 15 patentów i zgłoszeń patentowych.
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytet Warszawski
Katedra Etyki, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (1971-2020); rektor KUL (1998-2004). Członek Zgromadzenia Księży Marianów, święcenia kapłańskie 1974. Główne kierunki jego zainteresowań to podstawy etyki normatywnej, personalizm etyczny, problematyka sumienia, etyka życia, miłości i zaangażowania społecznego, etyka w nauce oraz myśl antropologiczno-etyczna Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Autor m.in.: „Der Streit um den Menschen” (wraz z K. Wojtyłą, T. Styczniem, Kevelaer, 1979), „Normy i wyjątki” (Lublin, 1980), „Natura-rozum-wolność” (Rzym, 1990), „Wokół godności, prawdy i miłości” (Lublin, 1998), „Pogadanki z etyki” (Częstochowa, 2008), „Śladami myśli świętego. Osoba ludzka pasją Jana Pawła II” (Lublin, 2014), „Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie” (wraz z I. Dudkiewiczem, Warszawa, 2018) oraz ponad 200 artykułów. Obecnie członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Rady Naukowej Fundacji Rektorów Polskich, Zarządu Fundacji Instytutu Artes Liberales oraz wiceprzewodniczący Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Panel 2A
Rzecznicy akademiccy na polskich uczelniach – podstawy działania, zakres kompetencji i codzienna praktyka

Celem panelu jest przedstawienie prawnego i praktycznego kontekstu działania Rzeczników akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych sposobów ich powoływania oraz kształtowania zakresów kompetencji, a także pokazanie wielopłaszczyznowych korzyści, jakie mogą płynąć z tej funkcji dla uczelni, jej poszczególnych przedstawicieli oraz całego środowiska akademickiego. Przedmiotem dyskusji będą także wyzwania związane z wprowadzaniem Rzeczników akademickich na polskie uczelnie. Uczestnicy panelu spróbują odpowiedzieć na pytanie, kto powinien być najistotniejszym partnerem dla rozwoju funkcji Rzecznika akademickiego: wewnątrz uczelni i poza nią.

Moderatorka
Dr Anna Cybulko, Uniwersytet Warszawski
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk społecznych. Jej zainteresowania naukowe i praktyczne obejmują zagadnienia z obszaru zarządzania konfliktem, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, komunikacji interpersonalnej, mobbingu, dyskryminacji i molestowania. Od 2011 roku pełni funkcję rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych na Uniwersytecie Warszawskim, wspierając społeczność akademicką w rozwiązywaniu konfliktów, interweniując w przypadku naruszenia prawa lub zasad etycznych, pomagając w przypadkach dyskryminacji, molestowania i mobbingu. Jako ekspertka z dziedziny równości płci współpracuje w obszarze równości płci i niedyskryminacji z Europejską siecią ekspertów prawnych, przygotowującą raporty na potrzeby Komisji Europejskiej. Mediatorka Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 r. mediuje w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych i pracowniczych. Prowadzi również mediacje w sporach społecznych i organizacyjnych. Moderuje dyskusje i debaty, m.in. w sprawach obejmujących współpracę władz samorządowych z obywatelami. Współpracuje z samorządami - m.in. Miasta Warszawy - przy projektowaniu, organizacji oraz prowadzeniu konsultacji społecznych.
Uczestnicy/Uczestniczki
Dr Bartłomiej Chludziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Doktor nauk prawnych, pełnomocnik rektora – rzecznik akademicki. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Rzeczników Akademickich Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu technik negocjacji i mediacji. Zaangażowany w badania nad wykorzystaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów w administracji publicznej. Opiekun naukowy SKN „Mediacji akademickiej KONSENSUS”. Nominowany do tytułu Prawnik Pro Bono przyznawanego w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Laureat kilku nagród rektorskich, za aktywny udział w życiu społeczności akademickiej. Sportowiec - w barwach toruńskiego AZS-u zdobywał medale na Mistrzostwach Szkół Wyższych w pływaniu.
Prof. dr hab. Katarzyna Dudka, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
Kierownik Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, rzecznik praw akademickich UMCS (2020-). Studia prawnicze ukończyła w 1991 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Od 1991 r. zatrudniona w Katedrze Postępowania Karnego UMCS. Rozprawę doktorską pt. „Kontrola korespondencji i innych form przekazywania i gromadzenia informacji” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Skrętowicza obroniła w 1998 r. na WPiA UMCS. W 2006 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, na podstawie rozprawy pt. „Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych”. W 2016 r. Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk prawnych. W roku 1993 ukończyła aplikację prokuratorską z wynikiem bardzo dobrym. Od 2016 r. jest radcą prawnym. W 2008 r. członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020. W 2010 r. wiceprzewodnicząca powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych oraz wypracowania rozwiązań prawnych w zakresie problematyki racjonalizacji postępowania w sprawach karnych. Członek Zespołu Ekspertów ds Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym (2012-2015), rzecznik dyscyplinarny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019-2022). W latach 2008-2016 zatrudniona w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, prowadziła badania empiryczne na temat jakości stosowania prawa w Polsce. Zawodowo zajmuje się problematyką prawa karnego procesowego, odpowiedzialności dyscyplinarnej różnych grup zawodowych, ochroną praw człowieka. Działa społecznie na rzecz ochrony praworządności, ochrony praw zwierząt i ochrony praw człowieka.
Adw. dr Łukasz Prus, Uniwersytet Wrocławski
Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim specjalizujący się w porównawczym prawie konstytucyjnym, porównawczym prawie administracyjnym, prawie UE i procedurach równościowych. Adwokat świadczący pomoc prawną, w szczególności ofiarom przemocy. Trener m.in. z zakresu mobbingu. Od lutego 2020 r. rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim.

Panel 2B
Dobre praktyki: przeciwdziałanie nierównościom

Głównym celem panelu jest ustalenie, na ile wspólnoty akademickie mają świadomość zjawiska nierówności, z którym można się na co dzień spotkać na polskich uczelniach, jakie przejawy nierówności są najbardziej rozpowszechnione i które spośród nich wydają się najbardziej niepokojące. Pierwsza część panelu poświęcona zostanie zdiagnozowaniu problemu nierówności na polskich uczelniach, rozpoznaniu jego przyczyn oraz ustaleniu, na ile zjawisko nierówności staje się istotnym tematem dyskusji środowiskowych. Natomiast druga część zostanie poświęcona sposobom, w jaki uczelnie starają się odpowiedzieć na ujawnione nierówności poprzez podanie najciekawszych rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie wszelkim formom akademickiej dyskryminacji.

Moderatorka
Prof. dr hab. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pełnomocniczka rektora UEK ds. osób z niepełnosprawnością (2002-2016), prorektor UEK ds. komunikacji i współpracy (2016-2019), prorektor UEK ds. kształcenia i studentów (2019-2020), przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP (2016-2020) – aktualnie członek tej Komisji, członek Komisji KRASP ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej (2016-2020) – aktualnie ekspert współpracujący z tą Komisją, członek Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (od 2018).
Uczestnicy/Uczestniczki
Mateusz Grochowski
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, od początku studiów lekarskich na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zaangażowany w działalność studencką, przewodniczący Samorządu Studentów UMB. Przewodniczący Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego (2018-2020) zaangażowany w kwestie związane z prowadzeniem kierunków medycznych, przedstawiciel PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019-2020). Od 2021 roku przewodniczący Parlamentu Studentów RP, ustawowego reprezentanta wszystkich studentów w Polsce. Ekspert ds. Studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obecnie także w Prezydium PKA. Od wielu lat związany także ze sportem – zaangażowany piłkarz, działający w Akademickim Związku Sportowym.
Dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Doktorka habilitowana nauk ekonomicznych, profesorka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem Instytutu Ekonomii, pełnomocniczka rektora ds. równego traktowania na UEP, członkini Zespołu ds. Równości i Różnorodności przy Prezydencie Miasta Poznania. Autorka 130 publikacji naukowych i dydaktycznych w języku polskim i angielskim, w tym książek: „Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy” (Wyd. AE, 2005), „Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet” (Wyd. UEP, 2013) oraz poradników nt. jak reagować na molestowanie seksualne w języku polskim i angielskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na: makroekonomii, rynku pracy, nierównościach społecznych i dyskryminacji ekonomicznej kobiet, absolwentów, osób młodych i z niepełnosprawnością. Jej hobby to muzyka klasyczna, sztuki walki oraz joga.
Prof. dr hab. Robert Kmieciak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pełnomocnik rektora UAM ds. równego traktowania (kadencja 2016-2020 i 2020-2024), przewodniczący Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UAM (kadencja 2016-2020 i 2020-2024), przewodniczący Zespołu ds. Strategii Antydyskryminacyjnej i Mediacji w Uniwersytecie UAM, ekspert współpracujący z Komisją KRASP ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej.
Mgr inż. Jarosław Olszewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką SGGW w Warszawie. Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, przewodniczący Warszawskiego Porozumienia Doktorantów (2019-2020), członek Rady Programowej Szkoły Doktorskiej SGGW, członek Rektorskiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, członek Zespołu ds. Założeń Strategii SGGW.

Komitet Organizacyjny

Członkowie i eksperci Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP:

 • prof. dr hab. Wiesław Banyś – zastępca przewodniczącego Komisji, Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor 2008-2016)
 • prof. dr hab. Roman Cieślak – przewodniczący Komisji, rektor Uniwersytetu SWPS
 • prof. dr hab. Andrzej Eliasz – Uniwersytet SWPS (rektor 1996-2016)
 • prof. dr hab. Janina Filek – ekspert Komisji
 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska – ekspert Komisji
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (rektor 2016-2020)
 • prof. dr hab. Paweł Łuków – ekspert Komisji
 • prof. dr hab. Mirosław Minkina – rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (rektor 2008-2012)
 • dr hab. Bolesław Rok, prof. ALK – ekspert Komisji
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska – rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – rektor Politechniki Warszawskiej

Termin

26 lutego 2021 r.
godz. 9.00-15.00
transmisja online

Kontakt

Biuro Rektora Uniwersytetu SWPS
tel: 22 517 99 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.