Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Odnowienie doktoratu Profesora Janusza Reykowskiego

float_intro: images-old/stories/foto/reykowski-odnowienie-doktoratu2.jpg

W dniu 7 listopada w Pałacu Kazimierzowskim na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Janusza Reykowskiego – wybitnego psychologa, autora wielu koncepcji z zakresu psychologii emocji, motywacji, wartości oraz zachowań politycznych, jednego z założycieli naszej uczelni.

Odnowienie doktoratu jest jedną z najwyższych rangą form uznania dla dorobku naukowego, równoważną z doktoratem honoris causa, przyznawaną przez uczelnię macierzystą znamienitym uczonym w 50. rocznicę obrony pracy doktorskiej. – Znam dokonania Profesora Janusza Reykowskiego i dlatego przyjmuję wiadomość o tym niezwykłym wyróżnieniu z dużą satysfakcją, jako nad wyraz uzasadnione – mówi prof. Andrzej Eliasz, współzałożyciel i wieloletni rektor Uniwersytetu SWPS.

Uznany psycholog, promotor wielu młodych naukowców

Profesor Janusz Reykowski jest naukowcem wielce zasłużonym dla polskiej i światowej psychologii. Rozpoczął swą działalność naukową badaniami z zakresu stresu, emocji i osobowości, a następnie przez wiele lat koncentrował się na analizie prospołecznych zachowań i altruizmu. W ostatnich latach skupił się na badaniach z zakresu psychologii politycznej, w tym na konfliktach i sposobach ich rozwiązywania oraz psychologicznych uwarunkowaniach zachowań politycznych.

Działalność naukowa profesora Reykowskiego w zakresie psychologii politycznej w zasadniczy sposób przyczyniła się do rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Wypromował duże grono doktorów psychologii, z których wielu uzyskało stopień doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Liczna grupa znaczących psychologów w Polsce przyznaje się do naukowych związków z profesorem Reykowskim i szczyci się takim naukowym powinowactwem.

Autorytet naukowy w Polsce i za granicą

Profesor zyskał duży autorytet naukowy w Polsce, ale też uznanie międzynarodowego środowiska naukowego, czego potwierdzeniem były zaproszenia na stanowiska profesora wizytującego do wielu znaczących uniwersytetów, a także wybór do zarządu kilku towarzystw międzynarodowych, a w szczególności na przewodniczącego International Society of Political Psychology (2004-2006).

Otrzymał prestiżowe nagrody naukowe: Nevitt Sanford Award  za wybitny wkład w rozwój psychologii politycznej (2000), Morton Deutsch Award for Social Justice (2008) oraz Jeanne Knutson Award w uznaniu wieloletnich zasług na rzecz International Society of Political Psychology (2013).

Związany z trzema ważnymi ośrodkami psychologicznymi – UW, PAN i Uniwersytetem SWPS

Profesor Janusz Reykowski był związany z Uniwersytetem Warszawskim od czasu studiów. W 1954 uzyskał tytuł magistra, w 1959 stopień doktora, w 1965 doktora habilitowanego. W 1972 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1979 profesorem zwyczajnym.

Profesor utworzył Instytut Psychologii PAN i był jego wieloletnim dyrektorem. Był także współzałożycielem SWPS (dziś Uniwersytetu SWPS) i długoletnim przewodniczącym Rady Programowej, która miała bardzo duży wpływ na charakter i jakość oferowanych studiów i poziom całej uczelni.

Wiadomość o uroczystości odnowienia doktoratu jest dla naszego środowiska bardzo ważna, bo Profesor Reykowski zajmuje wyjątkową pozycję w Uniwersytecie SWPS. Jego dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne cenimy niezwykle wysoko.

Osobiście wyróżnienie Profesora Reykowskiego raduje mnie, bo w toku wieloletniej współpracy kontakt z nim, niemal niezależnie od tematu naszych profesjonalnych rozmów, był dla mnie ożywczy intelektualnie i często skłaniał do poważnych przemyśleń. Profesor Reykowski jest bardzo ważną postacią w moim życiu zawodowym.
Gratuluję serdecznie Profesorowi Reykowskiemu tego zaszczytnego wyróżnienia.

prof. dr hab. Andrzej Eliasz, rektor Uniwersytetu SWPS w latach 1996-2016