Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nagroda Ministra dla prof. Andrzeja Eliasza

float_intro: /images/2015/Nagrody/rektor_Andrzej_Eliasz.jpg

Prof. Andrzej Eliasz, współzałożyciel i pierwszy rektor Uniwersytetu SWPS, otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za wybitne osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016. Tą prestiżową nagrodą uhonorowano wieloletnią wytężoną pracę profesora, która zadecydowała o niewątpliwym sukcesie, jakim jest osiągnięcie statusu pierwszego prywatnego uniwersytetu w Polsce.

Dzień, w którym staliśmy się uniwersytetem

Prof. Andrzej Eliasz pełnił funkcję rektora Uniwersytetu SWPS przez 20 lat. To okres intensywnej pracy, dążenia do zachowania najwyższych standardów w dydaktyce, inwestowania w badania na światowym poziomie, budowania inspirującego środowiska, w którym naukowcy mogą realizować ambitne projekty badawcze. Prof. Eliasz dzięki konsekwentnemu podążaniu wyznaczoną drogą oraz odwadze w podejmowaniu trudnych decyzji mógł wraz z gronem równie zaangażowanych współpracowników zrealizować swoje największe marzenie – powołać uniwersytet humanistycznospołeczny.

Dziś Uniwersytet SWPS to prężnie działający ośrodek akademicki – uczelnia kształci ponad 16 000 studentów na 30 kierunkach w 5 miastach: Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Sopocie. Studentów przyciągają interdyscyplinarne, autorskie programy studiów, spersonalizowane ścieżki umożliwiające zdobycie specjalistycznej wiedzy i unikatowych kompetencji, kadra dydaktyczna, której dużą część stanowią doświadczeni praktycy, a także współpraca ze światowej sławy naukowcami.

Uczelnia należy do grona najbardziej cenionych ośrodków naukowych w Polsce wyróżnionych przez MNiSW prestiżową kategorią A+. Naukowcy na różnych etapach kariery znajdują tutaj optymalne warunki do prowadzenia interdyscyplinarnych projektów badawczych, współpracy z partnerami z kraju i za granicy, a także wsparcie we wdrażaniu wyników badań w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

Profesor Andrzej Eliasz

Prof. Eliasz, oprócz ustawicznych działań podejmowanych na rzecz jakości polskiego szkolnictwa wyższego, reformowania i unowocześniania programów kształcenia, pełnił liczne funkcje naukowe, społeczne i administracyjne, m.in.: zastępcy dyrektora Instytutu Psychologii PAN, przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości, redaktora naczelnego „Studiów Psychologicznych” oraz redaktora konsultanta „European Journal of Personality Psychology”. Działał w Prezydium KRASP oraz w Radzie do Spraw Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych, kształtowaniu się temperamentu w rozwoju człowieka i psychologii ekologicznej. Jego wieloletnie badania nad temperamentem i systemem związków temperamentu z cechami osobowości oraz środowiskiem doprowadziły do sformułowania Transakcyjnego Modelu Temperamentu. Idee tam zawarte zostały włączone do różnych badań nad temperamentem. Jest autorem wielu publikacji z tego zakresu, m.in.: „Temperament a system regulacji stymulacji”, „Ryzyko chorób psychosomatycznych: Środowisko i temperament a wzór zachowania”, „Advances in research on temperament”.