Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ponad 4,5 mln z NCN na projekty naszych naukowców

float_intro: images-old/zdjecia/NCN-logo_-_Kopia.jpg

Jakie są podobieństwa i różnice w biografiach, decyzjach i charakterystykach trzech pokoleń polskich matek? Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu? Czy terroryści są „narcyzami grupowymi”, którzy nie radzą sobie z emocjami w sytuacji wykluczenia? Na ile praktyka uważnej wdzięczności może zredukować te skłonności? Badaczki z Uniwersytetu SWPS poszukają odpowiedzi na te pytania dzięki środkom z NCN.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów najnowszych konkursów. Nasza uczelnia otrzymała ponad 4,5 mln zł dofinansowania na realizację projektów badawczych.

Praktyka uważnej wdzięczności a narcyzm grupowy

We współczesnym świecie kontakty między grupami różniącymi się pod względem kulturowym, narodowym czy ideologicznym obfitują w sytuacje, w których członkowie jednej grupy mogą czuć się odrzuceni przez inną grupę (niezależnie od intencji czy możliwości tej ostatniej). Niektóre osoby interpretują takie sytuacje jako zagrożenie dla dobrego imienia ich grupy i reagują na nie agresywnie. Często tworzą one lub zasilają radykalne organizacje niestroniące od agresywnych działań (np. ataków terrorystycznych). Badania pokazują, że członków takich organizacji charakteryzuje wysoki poziom narcyzmu grupowego. Są przekonani, że ich grupa jest niezwykle ważna, zasługuje na uprzywilejowane traktowanie, a inni nie doceniają jej wystarczająco.

Dzięki środkom z NCN dr hab. Agnieszka Golec de Zavala, prof. Uniwersytetu SWPS z Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu, zbada, czy zachowania agresywne „narcyzów grupowych” wynikają z braku umięjętności radzenia sobie z własnymi emocjami. Celem badań będzie również określenie, czy (i w jaki sposób) praktyka uważnej wdzięczności może obniżyć tę skłonność.

Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu?

Psychologowie już od jakiegoś czasu wiedzą, że niektórym osobom łatwiej jest osiągać szczęście. Jeśli ktoś jest raczej towarzyski i stabilny emocjonalnie, mało wrażliwy, ale za to aktywny i wytrzymały – będzie prawdopodobnie dość szczęśliwą osobą. Zestaw cech predysponujących do szczęścia jest w zasadzie znany. Nie oznacza to, że inne obszary – na przykład wyuczone postawy wobec życia czy wyznawane wartości – nie wpływają na dobrostan.

Choć każdy człowiek intuicyjnie wie, czym jest szczęście, to w psychologii ma ono bardzo wiele różnych definicji. W projekcie uwzględnione zostaną dwa rozumienia szczęścia: szczęście jako życie przyjemne (ujęcie hedonistyczne) oraz szczęście jako życie dobre, gdzie realizuje się siebie i swój potencjał (ujęcie eudajmonistyczne).

Czy obszar cech i wartości inaczej wpływa na różne aspekty dobrego i przyjemnego życia?

Realizowany projekt będzie trwał trzy lata i obejmie trzy badania. Dzięki środkom finansowym z NCN dr Agnieszka Bojanowska z Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu zrealizuje badania z udziałem około 1000 osób. 

Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek

Celem projektu GEMTRA jest zbadanie doświadczeń związanych ze staniem się matką w Polsce, zarówno współcześnie jak i we wcześniejszych momentach społeczno-historycznych ostatniego półwiecza. Zasadniczo wiemy, że tak zwana tranzycja do macierzyństwa – czyli zostanie matką po raz pierwszy – jest punktem zwrotnym w życiu kobiety. Rodzicielstwo stanowi sygnał osiągnięcia przez jednostkę wieku dorosłego, a także ma kluczowy wpływ na inne decyzje życiowe, dotyczące m.in. pracy zawodowej czy migracji. W Polsce brakuje jednak badań pokazujących, jak faktycznie przebiega proces tranzycji.

Niewiele wiemy zwłaszcza o roli kontekstu społecznego, a przecież macierzyństwo „dzieje się” w konkretnym momencie biograficzno-historycznym determinującym związane z nim oczekiwania i wyzwania. Patrząc szerzej, projekt ma uwidocznić podobieństwa i różnice w biografiach, decyzjach i charakterystykach trzech pokoleń polskich matek.

Środki finansowe z NCN pozwolą dr Paulinie Pustułce z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie na realizację badań, w tym 100 wywiadów z trzema pokoleniami polskich kobiet.

Badania pozwolą także określić, na ile młode Polki odtwarzają wzory macierzyństwa poprzednich pokoleń, na ile zaś tworzą nowe wzorce polskiego macierzyństwa w XXI wieku.

Aktualnie naukowcy Uniwersytetu SWPS realizują 205 krajowych i zagranicznych projektów na kwotę blisko 31 mln zł. W ciągu ostatniego roku udało się pozyskać 27 nowych projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 11,3 mln zł. Jest to zasługa wysokiej aktywności badawczej naszych pracowników oraz skuteczności w pozyskiwaniu środków na realizację badań.

Piotr Matejek, dyrektor Biura ds. Badań Naukowych

Zobacz bazę projektów Uniwersytetu SWPS »

Projekty nagrodzone w ostatniej edycji konkursów NCN

dr hab. Agnieszka Monika Golec  
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu 

  • Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych
  • konkurs: MAESTRO 9
  • kwota dofinansowania: 3 288 000 zł

dr Agnieszka Bojanowska
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

  • Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu? Systemy wartości, zaangażowanie w działanie i poczucie skuteczności a dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny
  • konkurs: SONATA 13
  • kwota dofinansowania: 439 800 zł

dr Paulina Pustułka
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

  • Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzygeneracyjne badanie podłużne
  • konkurs: SONATA 13
  • kwota dofinansowania: 773 000 zł

Konkursy NCN

Konkurs MAESTRO jest skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. SONATA to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie naukowców rozpoczynających samodzielną karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Pozostałe źródła finansowania

Narodowe Centrum Nauki nie jest jedynym źródłem finansowania projektów naukowych realizowanych na Uniwersytecie SWPS. Pozyskujemy również środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Rocznie realizujemy ponad 300 projektów badawczych, w tym prace badawczo-rozwojowe i badania stosowane.

Zobacz także: