Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Diamentowy Grant dla studentów Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/2015/Nagrody/diamond2.jpg

Kamil SzymańskiDominik Lenda, studenci II Wydziału Psychologii z wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS, znaleźli się w zaszczytnym gronie laureatów siódmej edycji prestiżowego konkursu MNiSW Diamentowe Granty i otrzymali dofinansowanie na łączną kwotę prawie 360 tys. zł. Serdecznie gratulujemy!

Subsydia dla wybitnych studentów

Już po raz siódmy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżniło młodych naukowców – studentów studiów jednolitych magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia – posiadających wybitny dorobek naukowy i artystyczny.

Spośród 214 zgłoszeń komisja konkursu Diamentowy Grant wyłoniła najzdolniejsze osoby, których wnioski zostały poddane dalszej ocenie odpowiednich recenzentów – w drugim etapie wybrano 80 projektów na najwyższym poziomie. Laureaci konkursu, w tym Kamil Szymański i Dominik Lenda z II Wydziału Psychologii, Filia we Wrocławiu, otrzymali dofinansowanie na przeprowadzenie autorskich badań.

Diamentowy Grant to duże wyróżnienie i szansa otwierająca drzwi do świata nauki. Moja przygoda z nauką rozpoczęła się od współpracy z dr Magdaleną Król, bez której prawdopodobnie nigdy nie zająłbym się prowadzeniem badań. Jest to jedna z czołowych młodych naukowców w kraju i jestem pewien, że z pomocą jej wiedzy i doświadczenia, projekt grantowy może przynieść niezwykle satysfakcjonujące wyniki.

Kamil Szymański, laureat konkursu

180 tys. na realizację projektu dla Kamila Szymańskiego

Chociaż wydawałoby się, że czas został zbadany na wiele sposobów, wciąż fascynuje naukowców wielu dziedzin. To właśnie w swoim projekcie „Wpływ zdolności numerycznych na zakrzywienia percepcji czasu o podłożu afektywnym” Kamil Szymański podjął się tematyki zbadania czasu. 

Pod okiem dr Magdaleny Król, ekspertki w zakresie psychologii poznawczej i rozwoju, Kamil Szymański zbada czas. – Czas jest wymiarem, który od wieków nurtuje fizyków i filozofów. Pomimo braku zrozumienia fundamentów natury tego bytu, każdy z nas odczuwa jego upływ oraz potrafi go szacować. Model percepcji czasu opiera się na mechanizmie zliczającym impulsy generowane przez jednostkę. Naturalnym pytaniem w tym przypadku jest – czy różnimy się pod względem wydajności tego mechanizmu? Badania wskazują, że tak. Przy użyciu metod psychofizjologicznych, chcę poszukać odpowiedzi na pytania dlaczego różnimy się w szacowaniu czasu oraz co powoduje te różnice? – wyjaśnia autor projektu.

Diamentowy Grant pozwala mi na całkowite skoncentrowanie się na nauce, co zdecydowanie przełoży się na przyspieszony rozwój. Wyróżnienie to mogłem otrzymać m.in. dzięki dostępowi do laboratoriów czy zaawansowanego sprzętu badawczego, który zaoferował mi Uniwersytet SWPS. Szczególnie wdzięczny jestem za owocne współprace naukowe i inspirujące rozmowy z najlepszymi naukowcami w swoich dziedzinach, do których z pewnością należy dr Jakub Traczyk.

Dominik Lenda, laureat konkursu

180 tys. na realizację projektu Dominika Lendy

Pomimo powszechności decyzji opartych na doświadczeniu w codziennym życiu wciąż niewiele wiemy o tym, jakie zachowania są korzystniejsze oraz jaka jest rola struktury problemu decyzyjnego w procesie eksploracji potencjalnych wyników decyzji. Wnioski z dotychczasowych badań nie są jednoznaczne. Na przykład, rezultaty badań systematycznie wykazują, że ludzie opierają swoje wybory na zbyt małych próbkach informacji, co prowadzi często do gorszych decyzji. Z drugiej strony, okazuje się, że małe próbki informacji znacznie ułatwiają wybór między dwoma opcjami, a tym samym zmniejszają koszty włożone w eksplorację (np. poświęcony czas).

Pod okiem dr. Jakub Traczyka, który zajmuje się badaniami prawdopodobieństwa oraz percepcji i podejmowaniem zachowań ryzykownych, Dominik Lenda zrealizuje projekt „Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacji”.

– Postaram się odpowiedzieć m.in. na pytanie, jak podejmować dobre decyzje z doświadczenia? Czy wysiłek w poszukiwaniu informacji na temat problemu decyzyjnego ma znaczenie w kontekście dobrych decyzji? Jaka jest rola struktury zadania w podejmowaniu decyzji z doświadczenia? Zaplanowane przeze mnie badania mają na celu próbę ustalenia, jak należy podejmować decyzje na podstawie doświadczenia oraz jak struktura problemów decyzyjnych wpływa na proces decyzyjny – deklaruje autor projektu.

Diamentowi studenci Uniwersytetu SWPS

Kamil Szymański jest studentem IV roku II Wydziału Psychologii, Filia we Wrocławiu. Interesuje się analizą danych oraz neuronauką poznawczą (w szczególności percepcją czasu i świadomością). Dominik Lenda studiuje na IV roku psychologii, również we wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS i ineresuje się psychologią podejmowania decyzji. Obaj dołączyli do wybitnych studentów naszej uczelni uhonorowanych Diamentowym Grantem w poprzednich edycjach konkursu.

W pierwszej edycji Ministerstwo nagrodziło badanie „Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech”. Aleksandrze Jaskółowskiej przyznano wówczas ponad 170 tys zł.

W 2013 r. wygrał wniosek Adriana Morawiaka poświęcony koncentracji na celach krótko- i długoterminowych na przestrzeni życia. W 2014 r. Aleksandra Kołodziej otrzymała ponad 100 tys. zł na realizację projektu „Asymetria w paśmie alfa znad okolic czołowych jako czynnik wyjaśniający zmiany poznawcze w depresji”, z kolei Marta Wrońska zdobyła prawie 200 tys. na zbadanie wyznaczników zmian stanów uwagi w procesie twórczym.

Trzy lata temu dofinansowanie w wysokości prawie 200 tys. zł otrzymali: Pamela Sobczak na badanie neuronalnego podłoża cech temperamentalnych, Kamil Fuławka na weryfikację założeń ogólnego modelu podejmowania decyzji oraz Wojciech Zajkowski na sprawdzenie przy użyciu rezonansu magnetycznego zależności pomiędzy siłą woli a decyzyjnością.

W roku 2016 r. Diamentowy Grant otrzymała Zofia Szczuka, która przeprowadziła badania wśród osób starszych nad zmianą zachowaniań sedentaryjnych, a więc takich, które nie wymagają ruchu. Na swój projekt otrzymała 180 tys. zł dofinansowania.