Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ponad 4 mln zł z NCN dla naszych naukowców

float_intro: images-old/zdjecia/NCN-logo_-_Kopia.jpg

Jakie znaczenie ma wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym? Na czym polega związek pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, podstawowymi potrzebami psychologicznymi, autowaloryzacją Ja i postrzeganymi zmianami cech osobowości na przestrzeni życia? Jaka była rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspenskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański? Środki z Narodowego Centrum Nauki pomogą naukowcom z Uniwersytetu SWPS znaleźć odpowiedzi na te pytania. 

Wśrod laureatów grantów znaleźli się: prof. John Nezlek, prof. Radosław Markowski, mgr Joanna Gutral, mgr Katarzyna Myślińska-Szarek, mgr Ewa Uniejewska-Godziszewska, dr Katarzyna Cantarero, dr Agata Sobków. Łączna kwota dofinansowania wyniosła prawie 4,1 mln zł.

Rozumienie relacji między wegetarianizmem jako tożsamością społeczną a dobrostanem psychicznym

Wegetarianie mają niższy dobrostan psychiczny niż osoby wszystkojedzące. Efekt ten został zaobserwowany w licznych badaniach, jednak nadal brak dobrego wytłumaczenia, dlaczego tak jest. Jedno z wyjaśnień zakłada, że wegetarianie jako mniejszość społeczna są gorzej traktowani przez nie wegetarian, którzy stanowią większość.

Dzięki środkom z NCN prof. John Nezlek z Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu zbada, jak wegetarianie są spostrzegani przez wszystkojedzących, a także jak wegetarianie spostrzegają osoby jedzące mięso. Profesor sprawdzi, czy wzajemna percepcja tych grup jest związana z tym, dlaczego wegetarianie mają gorsze zdrowie psychiczne niż wszystkojedzący.

Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019

Projekt prof. Radosława Markowskiego ma dwa cele. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie siódmej edycji Polskiego Generalnego Studium Wyborczego (PGSW) podczas wyborów parlamentarnych w 2019 roku. Drugim – opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo metodologii przeprowadzania badań wyborczych. Zrealizowane badania pozwolą ocenić reprezentatywność sondaży internetowych i opracować narzędzia do przeliczenia wyników badań CAWI, aby były reprezentatywne dla całej populacji. Celem projektu jest dostosowanie istniejących metod gromadzenia danych do zmieniających się okoliczności oraz efektywne wykorzystanie nowych technologii.

Prof. Markowski z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS wraz z zespołem projektowym opracują narzędzia do badań CAPI i CAWI, zrealizują sondaże z wykorzystaniem usług profesjonalnej firmy, stworzą zintegrowaną bazę danych PGSW/ CSES, przeanalizują dane i opublikują wyniki.

Związek pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, podstawowymi potrzebami psychologicznymi, autowaloryzacją Ja i postrzeganymi zmianami cech osobowości na przestrzeni życia

Celem projektu mgr Joanny Gutral z Wydziału Psychologii jest sprawdzenie, w jaki sposób ludzie postrzegają zmiany osobowości na przestrzeni życia oraz w jaki sposób ludzie myślą o zmienności cech na przestrzeni życia w ogóle. 

Wcześniejsze badania wskazywały, że ludzie przejawiają tendencję, by spostrzegać zmiany w osobowości w kierunku pozytywnym: oczekują, że obecnie są lepsi niż byli w przeszłości i prognozują kontynuację postępu w przyszłości. Jednym z popularnych wyjaśnień tego efektu jest motyw autowaloryzacji Ja (ang. self enhancement), który może przejawiać się w celowym zaniżaniu oceny Ja w przeszłości, aby mieć poczucie rozwoju w chwili obecnej. Inne wyjaśnienie efektu postrzegania siebie coraz lepiej od przeszłości do przyszłości zakłada, iż ludzie posiadają zakorzeniony w przekonaniach i kulturze, szeroko podzielany pozytywny wzorzec rozwoju społecznego. Niemniej, najnowsze badania z zakresu porównań temporalnych wskazują, że fenomen ten ma pewne ograniczenia i motyw autowaloryzacji nie wyjaśnia w pełni percepcji siebie w czasie, a kierunek zmian nie zawsze zmierza ku pozytywności.

Wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym

Sądy moralne na temat drugiej osoby są niezmiernie ważnym czynnikiem kształtowania się relacji społecznych. Dotychczasowe badania wykazują, że z jednej strony dokonywanie sądów moralnych ma w znacznej mierze charakter intuicyjny, z drugiej natomiast wskazują na zniekształcenia ocen postępowania moralnego dokonywanych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Okazuje się, że dzieci różnie oceniają postępowanie (nie) moralne bohatera, między innymi w zależności od jego przynależności grupowej czy intencji sprawcy. Wśród licznych badań na temat sądów moralnych na temat postępowania innej osoby dokonywanych przez dzieci, nie było do tej pory badań sprawdzających, jak zaangażowanie interesu własnego wpływa na ocenę postępowania niemoralnego sprawcy. 

Głównym celem projektu mgr Katarzyny Myślińskiej-Szarek z Wydziału Zamiejscowego w Sopocie jest weryfikacja hipotez dotyczących zniekształcenia sądów moralnych dzieci w wieku przedszkolnym pod wpływem zaangażowania interesu własnego.

Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspenskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

Celem projektu jest wykazanie, jak bardzo amerykańska sztuka teatralna i filmowa zakorzeniona są w tradycjach europejskich, a także zbadanie, jakie czynniki umożliwiły amerykańskim artystom transformację i adaptację tych tradycji i to do tego stopnia, że wytworzony przez nich styl gry aktorskiej zaczęto uważać za fundamentalnie amerykański – a jednocześnie niezwykle znaczący w kształtowaniu głównego nurtu kultury popularnej.

Dzięki środkom z NCN mgr Ewa Danuta Godziszewska z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie zbada po pierwsze główne punkty pedagogicznej spuścizny Stanisławskiego oraz jego amerykańskich naśladowców, po drugie – na czym polegał trening aktorski stosowany w amerykańskich studiach i laboratoriach teatralnych, po trzecie – jakie czynniki kulturowe, społeczne i socjologiczne umożliwiły adaptację „systemu” Stanisławskiego w Stanach Zjednoczonych, po czwarte – jakie czynniki wpłynęły na selektywność i cząstkowość wyżej wymienionych procesów transformacji i adaptacji „systemu”, po piąte – jak dany rodzaj treningu aktorskiego wpłynął na styl gry wybranych aktorów.

Różnice indywidualne w potrzebie sensu a poczucie sensu i zaangażowanie w pracę

Czy wszyscy potrzebują widzieć sens wykonywanej pracy? Jak poczucie sensu w pracy wiąże się z zaangażowaniem w pracę? Celem projektu jest pokazanie, że zaangażowanie w pracę uzależnione jest od tego, czy szukamy w niej sensu i czy go znajdujemy oraz od tego, na ile sami potrzebujemy robić rzeczy, które dla nas mają sens. Zespół badawczy będzie sprawdzał po pierwsze, czy ludzie, którzy mają potrzebę, by wykonywać sensowne rzeczy, bardziej szukają sensu w swojej pracy i czy wówczas bardziej ten sens znajdują i w konsekwencji bardziej angażują się w swoją pracę. Po drugie, czy wykonywanie czegoś, o czym sądzimy, że będzie przydatne, sprawia, że jesteśmy bardziej zaangażowani i chętniej wykonamy taką pracę.

Dzięki środkom z NCN dr Katarzyna Cantarero z II Wydziału  Psychologii we Wrocławiu zbada wpływ różnic indywidualnych w kontekście psychologii pracy i psychologii społecznej. Wnioski będzie można przełożyć na skuteczniejsze dopasowanie pracownika do miejsca pracy, biorąc pod uwagę poziom jego potrzeby sensu, charakterystykę stanowiska i to, jak je ocenia pracownik.

Rola wielorakich zdolności numerycznych we wspieraniu podejmowania decyzji

W codziennych sytuacjach podejmowanie dobrych decyzji często wiąże się z przetwarzaniem liczb, np. dotyczących kosztów, zysków czy prawdopodobieństwa. Niestety wielu z nas doświadcza problemów nawet w przypadku wykonywania bardzo prostych operacji matematycznych. Dotychczasowe badania wykazały, że zdolności numeryczne są silnie związane z podejmowaniem dobrych decyzji. Obiektywne zdolności numeryczne wiążą się z tym, jak dobrze dana osoba radzi sobie z wykonywaniem zadań matematycznych oraz jaką wiedzę w tej dziedzinie posiada. Subiektywne zdolności numeryczne są związane zarówno z obiektywnymi zdolnościami, jak i z emocjami, poczuciem własnej skuteczności oraz motywacją do rozwiązywania zadań, które zawierają informacje liczbowe. Z kolei szacunkowe zdolności numeryczne, wiążą się z estymacją oraz ‘intuicją’ dotyczącą wielkości i liczb.

Głównym celem projektu dr Agaty Sobków z II Wydziału Psychologii we Wrocławiu jest zweryfikowanie modelu wielorakich zdolności numerycznych oraz opracowanie i przetestowanie działań mogących stanowić wsparcie dla osób z niskimi zdolnościami numerycznymi.

Projekty nagrodzone w tegorocznej edycji konkursów NCN

prof. John Nezlek
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu 

 • Buforujący efekt treningu tendencyjności uwagi
 • konkurs: OPUS 16
 • kwota dofinansowania: 1 350 230 zł

prof. dr hab. Markowski Radosław
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

 • Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019
 • konkurs: OPUS 16
 • kwota dofinansowania: 1 316 112 zł

mgr Joanna Gutral
Wydziawł Psychologii w Warszawie

 • Związek pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, podstawowymi potrzebami psychologicznymi, autowaloryzacją Ja i postrzeganymi zmianami cech osobowości na przestrzeni życia
 • konkurs: PRELUDIUM 16
 • kwota dofinansowania: 210 000 zł

mgr Katarzyna Myślińska-Szarek
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 • Wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym
 • konkurs: PRELUDIUM 16
 • kwota dofinansowania: 85 530 zł

mgr Ewa Uniejewska-Godziszewska
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

 • Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspenskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański
 • konkurs: PRELUDIUM 16
 • kwota dofinansowania: 132 354 zł

dr Katarzyna Cantarero
II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu

 • Różnice indywidualne w potrzebie sensu a poczucie sensu i zaangażowanie w pracę
 • konkurs: SONATA 14
 • kwota dofinansowania: 445 800 zł

dr Agata Sobków
II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu

 • Rola wielorakich zdolności numerycznych we wspieraniu podejmowania decyzji
 • konkurs: SONATA 14
 • kwota dofinansowania: 553 100 zł

Konkursy NCN

Harmonia to konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Konkurs Sonata Bis skierowany jest do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Konkurs ma na celu powołanie nowego zespołu naukowego i przeznaczony jest dla badaczy, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Pozostałe źródła finansowania

Narodowe Centrum Nauki nie jest jedynym źródłem finansowania projektów naukowych realizowanych na Uniwersytecie SWPS. Pozyskujemy również środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków prywatnych. Rocznie realizujemy ponad 200 projektów badawczych, w tym prace badawczo-rozwojowe i badania stosowane.

Zobacz także: