Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Zasłużona dla polskiej psychologii” prof. Marta Bogdanowicz

float_intro: images-old/Biogramy/medal_Marta_Bogdanowicz.jpg

Zgłębianie zagadnień zwiazanych z dysleksją, poszukiwanie metod, które pozwolą wspierać dzieci z trudnościami w nauce, wspomaganie rozwoju dzieci, również pod kątem terapeutycznym – oto centrum zainteresowań prof. dr hab. Marty Bogdanowicz, ekspertki w dziedzinie psychologii klicznej dziecka, wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Miło nam poinformować, że za swoją wieloletnią działalność naukową i praktyczną została odznaczona tytułem „Zasłużonej dla polskiej psychologii”. 

Zasłużona dla polskiej psychologii

Chociaż Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uhonorowało odznaczeniem Zasłużonej dla polskiej psychologii prof. Martę Bogdanowicz 1 grudnia 2018 roku, to uroczystość wręczenia statuetki odbyła się na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 16 października 2019 roku.

– Jestem wzruszona przyznaniem mi tak zaszczytnego wyróżnienia – powiedziała na wstępie swojego przemówienia prof. Marta Bogdanowicz – Gdy próbowałam znaleźć uzasadnienie tej decyzji uznałam, że zasługi znajdują się po stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, bowiem to dzięki przynależności do PTP otrzymałam wsparcie zawodowe kolegów i poczucie bezpieczeństwa, gdy zaraz po obronie pracy magisterskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, podjęłam pracę jako jedyny psycholog w Wojewódzkiej Przychodni Higieny Szkolnej w Gdańsku.

Ponadto wieloletnia działalność w PTP, w roli sekretarza Oddziału Gdańskiego, dostarczyła mi bezcennych doświadczeń organizacyjnych. To tam regularnie organizowałam zebrania o charakterze szkoleniowym, spotkania z gośćmi zagranicznymi odwiedzającymi Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, który użyczał nam pomieszczeń. Dzięki temu, że uchylali nam rąbka „żelaznej kurtyny” dowiadywaliśmy się co dzieje się na świecie w psychologii. Tam też uczyłam się organizacji pracy na rzecz środowiska psychologów. To również przy Gdańskim Oddziale PTP założyłam Sekcję Psychologii Klinicznej Dziecka i pod tym szyldem przez wiele lat przekazywałam wiedzę zdobywaną na bieżąco, a więc szkoliłam pracowników poradni wychowawczo-zawodowych, nauczycieli i psychologów w dziedzinie specyficznych zaburzeń uczenia się (diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej).

Dzięki tym doświadczeniom dojrzałam do samodzielnej działalności, by w 1990 roku założyć Polskie Towarzystwo Dysleksji, stowarzyszone w European Dyslexia Association. W okresie 30 lat działania tej organizacji, udało nam się podnieść świadomość społeczną i ustanowić podstawy prawne, umożliwiające uczniom z tymi zaburzeniami, rozwój osobisty i podołanie wymaganiom kolejnych etapów edukacji, aż do pełnej samodzielności. Za to wszystko pragnę dziś gorąco podziękować.

Marta Bogdanowicz

Działalność prof. Marty Bogdanowicz

Od wielu lat jest psychologiem klinicznym dziecięcym. Prowadzi również profesjonalną praktykę w zakresie wspomagania rozwoju i terapii pedagogicznej dzieci. Jest autorką ponad 400 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka oraz opracowań szczególnie przydatnych osobom prowadzącym zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Rezultatem działalności naukowej i profesjonalnej jest Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz ®, będąca systemem ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy, przygotowujących do nauki czytania i pisania oraz przydatnych w profilaktyce i terapii niepowodzeń szkolnych.

Opublikowała wraz z zespołem Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz Pracowni testów Psychologicznych w Warszawie kilkanaście testów do diagnozowana dysleksji i ryzyka dysleksji (SRD -6 i SRD). Opracowała także inne narzędzia diagnostyczne jak Skala Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skali Oceny Zachowania i Wytworów, Prób diagnostycznych do oceny lateralizacji dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Jedną z jej ogromnych zasług jest założenie Polskiego Towarzystwa Dysleksji, przez wiele lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej European Dyslexia Association. Wypromowała 24 doktorów, trzech z nich uzyskało stopień doktora habilitowanego. 

Wyróżnienia jakie jej przyznano to Złoty Krzyż Zasługi, nagrody indywidualne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagroda im Błachowskiego i Nagroda im prof. Bohdana Zawadzkiego oraz Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Otrzymała także Odznakę Honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka jako formę uznania przez Rzecznika Praw Dziecka jej działalności dotyczącej dostosowanie warunków zdawania i wymagań na egzaminach zewnętrznych wobec uczniów z zaburzeniami uczenia się. Dwa międzynarodowe wyróżnienia to Honorowe członkostwo Międzynarodowego Świeckiego Zakonu Rycerskiego Św. Jerzego oraz. Order Uśmiechu przyznany przez dzieci i Międzynarodową Kapitułę. Marta Bogdanowicz łączy pracę naukową z pasją pomagania dzieciom zmagającym się ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Prof. Jan Strelau, prof. Janusz Reykowski, prof. Idalia Karcz i dr hab. Jerzy Mellibruda w gronie odznaczonych tytułem

258 Mateusz Kierepka

prof. Jan Strelau – od 20 lat związany z Uniwersytetem SWPS. Od roku 1957 zatrudniony był na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie stworzył Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych, którą kierował do przejścia na emeryturę. W roku 1998 założył Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW i prowadził je do 2001 roku. W latach 2003-2006 był wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem i współautorem 285 publikacji, w tym 21 książek autorskich, 241 artykułów lub rozdziałów, oraz redaktorem i współredaktorem 21 książek. W ciągu swojej kariery zawodowej, profesor Jan Strelau otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia: Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2000 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych (tzw. „Polski Nobel”); Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy (2010); Nagrodę Fundacji Humboldta Humboldt Research Award to Eminent Foreign Academics (1990); Nagrodę Towarzystwa Maxa Plancka za międzynarodowe wybitne osiągnięcia badawcze (1992); Nagrodę New Europe Prize 1997 for Higher Education and Research; nagroda The European Association of Personality Psychology, LiIfetime Achievement Award (2012). Jan Strelau jest doktorem honoris causa trzech uczelni: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (2006), Uniwersytetu Gdańskiego (1996) i Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych (Moskwa, 1998).

prof. Janusz Reykowski – jeden z trzech założycieli Uniwersytetu SWPS. Jest naukowcem wielce zasłużonym dla polskiej i światowej psychologii. Rozpoczął swą działalność naukową badaniami z zakresu stresu, emocji i osobowości, a następnie przez wiele lat koncentrował się na analizie prospołecznych zachowań i altruizmu. W ostatnich latach skupił się na badaniach z zakresu psychologii politycznej, w tym na konfliktach i sposobach ich rozwiązywania oraz psychologicznych uwarunkowaniach zachowań politycznych. Działalność naukowa profesora Reykowskiego w zakresie psychologii politycznej w zasadniczy sposób przyczyniła się do rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Wypromował duże grono doktorów psychologii, z których wielu uzyskało stopień doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Liczna grupa znaczących psychologów w Polsce przyznaje się do naukowych związków z profesorem Reykowskim i szczyci się takim naukowym powinowactwem.

258 Mateusz Kierepka

prof. Marta Bogdanowicz – psycholog kliniczny dziecięcy. Prowadzi profesjonalną praktykę wspomagania rozwoju i terapii pedagogicznej dzieci. Jest autorką ponad 400 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka oraz opracowań dla osób prowadzącym zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Rezultatem działalności naukowej i profesjonalnej jest Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz® – systemem ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy dziecka i przygotowujący do nauki czytania i pisania oraz przydatny w profilaktyce i terapii niepowodzeń szkolnych. Opublikowała wraz z zespołem Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie kilkanaście testów do diagnozowana dysleksji i ryzyka dysleksji (SRD -6 i SRD). Opracowała także Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Zachowania i Wytworów, Prób diagnostycznych do oceny lateralizacji dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wyróżnienia jakie jej przyznano, to: Złoty Krzyż Zasługi, nagrody indywidualne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda im Błachowskiego i Nagroda im prof. Bohdana Zawadzkiego oraz Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Otrzymała także Odznakę Honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka jako formę uznania przez Rzecznika Praw Dziecka. Dwa międzynarodowe wyróżnienia, to honorowe członkostwo Międzynarodowego Świeckiego Zakonu Rycerskiego św. Jerzego oraz Order Uśmiechu.

Jedną z jej ogromnych zasług jest założenie Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Przez wiele lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej European Dyslexia Association. Wypromowała 24 doktorów, trzech z nich uzyskało stopień doktora habilitowanego. 

 

258 Mateusz Kierepka

prof. dr hab. Idalia Kurcz – zajmuje się problematyką z zakresu psychologii poznawczej i psycholingwistyki, której w Polsce jest prekursorką. Od lal 50. związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (doktorat: 1962 r., habilitacja: 1976 r., profesura: 1988 r.). Z Uniwersytetem SWPS związana od czasu jego powstania, czyli od 1996 r., a z Instytutem Psychologii PAN od 1980 r. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 1954 r.), wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego (1973-1982), przewodnicząca (1978); członek Polskiego Towarzystwa Semiotycznego (od 1972 r.); członek Rady Doradczej International Association for the Study of Attention and Performance (1978-1986); członek European Society for Cognitive Psychology (od 1986); członek zarządu International Association of Applied Psycholingwistics (lata 80.); członek Prezydium Komitetu Nauk Psychologicznych (1987-1993); redaktor naczelna „Polish Psychological Buuletin” (1989-1994); członek rady redakcyjnej „L’Annee Psychologique (1982-1992); członek rady redakcyjnej „Psychology of Language and Communication” (od 1997 r.). Autorka wielu książek, m.in.: „Język a reprezentacja świata w umyśle” (PWN), „Pamięć. Uczenie się. Język” (PWN), „Zmienność i nieuchronność stereotypów” (PAN) czy, z J. Bobrykiem (red.), „Psychologiczne studia nad językiem i dyskursem” (PAN, SWPS).

258 Mateusz Kierepka

dr hab. Jerzy Mellibruda – psycholog, specjalizujący się w problematyce uzależnień, autor licznych prac z dziedziny psychologii, w tym szczególnie problemów alkoholowych. Najważniejsze obszaryjego zainteresowań, to: prowadzenie indywidualnej i grupowej psychoterapii, szkolenie psychoterapeutów, poszukiwanie integracji teorii i metod psychoterapii, badanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, analiza doświadczeń traumatycznych i destrukcyjnych relacji w rodzinie, analiza krzywdy osobistej i wybaczania.

Na Uniwersytecie SWPS pełnił funkcje dyrektora Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii, kierownika Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS. Dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1998). Główny popularyzator idei Dorosłych Dzieci Alkoholików w Polsce. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikowany Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA, specjalista psychologii klinicznej II st. Był wieloletnim redaktorem czasopisma „Niebieska Linia”.