Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profesorowie z naszego Uniwersytetu „Zasłużeni dla polskiej psychologii”

float_intro: images-old/Biogramy/sukces.jpg

Tą nagrodą wyróżnieni zostali najwybitniejsi polscy psychologowie posiadający szczególne osiągnięcia naukowe i edukacyjne, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem cieszący się uznaniem środowiska oraz działający na rzecz stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi psychologii jako nauki i zawodu. „Zasłużonymi dla polskiej psychologii” – bo o tej nagrodzie mowa, uznano 12 psychologów z całego kraju, z czego niemal połowa to naukowcy przez lata współpracujący z Uniwersytetem SWPS: prof. Jan Strelau, prof. Janusz Reykowski, prof. Marta Bagdanowiczprof. Idalia Kurcz i dr hab. Jerzy Mellibruda. Ci wybitni badacze, wykładowcy i praktycy psychologii byli związani z naszą uczelnią właściwie od początku jej istnienia. Jesteśmy więc dumni, że to oni stwarzali podwaliny pod jej działalność i przyszły sukces. 

Zasłużeni dla polskiej psychologii

Wyróżnieni medalem „Zasłużony dla polskiej psychologii” znacząco wpłynęli na dzisiejsze oblicze polskiej psychologii. Chociaż Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przyznało te nagrody 1 grudnia 2018 r., to uroczystość wręczenia medali odbyła się 16 października 2019 r. na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagrodę przyznano po raz pierwszy. Laureatów wybrała Kapituła Medalu „Zasłużony dla polskiej psychologii” powoływana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nagrodę może otrzymać psycholog, który posiada uznany dorobek naukowy w dziedzinie psychologii, wykształcił liczne grono psychologów, pracując jako dydaktyk na uczelni lub w ramach szkoleń doskonalących, wykazuje się szczególnie aktywną i twórczą pracą w praktyce zawodowej oraz popularyzuje wiedzę psychologiczną i podejmuje działania na rzecz podwyższania społecznej rangi psychologii.

Marta Bogdanowicz

Uroczystość wręczania medalów. Przemawia prof. Marta Bogdanowicz.

 

258 Mateusz Kierepka

prof. Jan Strelau – od 20 lat związany z Uniwersytetem SWPS, gdzie pełnił funkcję prorektora ds. nauki. Od roku 1957 zatrudniony był na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie stworzył Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych, którą kierował do przejścia na emeryturę. W roku 1998 założył Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW i prowadził je do 2001 roku. W latach 2003-2006 był wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem i współautorem 285 publikacji, w tym 21 książek autorskich, 241 artykułów lub rozdziałów, oraz redaktorem i współredaktorem 21 książek. W ciągu swojej kariery zawodowej, profesor Jan Strelau otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia: został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000) w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych (tzw. „Polski Nobel”); Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy (2010); Nagrodę Fundacji Humboldta Humboldt Research Award to Eminent Foreign Academics (1990); Nagrodę Towarzystwa Maxa Plancka za międzynarodowe wybitne osiągnięcia badawcze (1992); Nagrodę New Europe Prize 1997 for Higher Education and Research; nagrodę The European Association of Personality Psychology, LiIfetime Achievement Award (2012).

prof. Janusz Reykowski – jeden z trzech założycieli Uniwersytetu SWPS. Jest naukowcem wielce zasłużonym dla polskiej i światowej psychologii. Rozpoczął swą działalność naukową badaniami z zakresu stresu, emocji i osobowości, a następnie przez wiele lat koncentrował się na analizie prospołecznych zachowań i altruizmu. W ostatnich latach skupił się na badaniach z zakresu psychologii politycznej, w tym na konfliktach i sposobach ich rozwiązywania oraz psychologicznych uwarunkowaniach zachowań politycznych. Działalność naukowa profesora Reykowskiego w zakresie psychologii politycznej w zasadniczy sposób przyczyniła się do rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Wypromował duże grono doktorów psychologii, z których wielu uzyskało stopień doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Liczna grupa znaczących psychologów w Polsce przyznaje się do naukowych związków z profesorem Reykowskim i szczyci się takim naukowym powinowactwem.

258 Mateusz Kierepka

prof. Marta Bogdanowicz – psycholog kliniczny dziecięcy. Prowadzi profesjonalną praktykę wspomagania rozwoju i terapii pedagogicznej dzieci. Jest autorką ponad 400 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka oraz opracowań dla osób prowadzącym zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Rezultatem działalności naukowej i profesjonalnej jest Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz® – systemem ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy dziecka i przygotowujący do nauki czytania i pisania oraz przydatny w profilaktyce i terapii niepowodzeń szkolnych. Opublikowała wraz z zespołem Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie kilkanaście testów do diagnozowana dysleksji i ryzyka dysleksji (SRD -6 i SRD). Opracowała także Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Zachowania i Wytworów, Prób diagnostycznych do oceny lateralizacji dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wyróżnienia, jakie jej przyznano, to: Złoty Krzyż Zasługi, nagrody indywidualne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda im Błachowskiego i Nagroda im prof. Bohdana Zawadzkiego oraz Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Otrzymała także Odznakę Honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka jako formę uznania przez Rzecznika Praw Dziecka. Jedną z jej ogromnych zasług jest założenie Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

258 Mateusz Kierepka

prof. dr hab. Idalia Kurcz – zajmuje się problematyką z zakresu psychologii poznawczej i psycholingwistyki, której w Polsce jest prekursorką. Od lal 50. związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (doktorat: 1962 r., habilitacja: 1976 r., profesura: 1988 r.). Z Uniwersytetem SWPS związana od czasu jego powstania, czyli od 1996 r., a z Instytutem Psychologii PAN od 1980 r. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 1954 r.), wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego (1973-1982), przewodnicząca (1978); członek Polskiego Towarzystwa Semiotycznego (od 1972 r.); członek Rady Doradczej International Association for the Study of Attention and Performance (1978-1986); członek European Society for Cognitive Psychology (od 1986); członek zarządu International Association of Applied Psycholingwistics (lata 80.); członek Prezydium Komitetu Nauk Psychologicznych (1987-1993); redaktor naczelna „Polish Psychological Buuletin” (1989-1994); członek rady redakcyjnej „L’Annee Psychologique (1982-1992); członek rady redakcyjnej „Psychology of Language and Communication” (od 1997 r.). Autorka wielu książek, m.in.: „Język a reprezentacja świata w umyśle” (PWN), „Pamięć. Uczenie się. Język” (PWN), „Zmienność i nieuchronność stereotypów” (PAN) czy, z J. Bobrykiem (red.), „Psychologiczne studia nad językiem i dyskursem” (PAN, SWPS).

258 Mateusz Kierepka

dr hab. Jerzy Mellibruda – psycholog, specjalizujący się w problematyce uzależnień, autor licznych prac z dziedziny psychologii, w tym szczególnie problemów alkoholowych. Najważniejsze obszary jego zainteresowań, to: prowadzenie indywidualnej i grupowej psychoterapii, szkolenie psychoterapeutów, poszukiwanie integracji teorii i metod psychoterapii, badanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, analiza doświadczeń traumatycznych i destrukcyjnych relacji w rodzinie, analiza krzywdy osobistej i wybaczania. Na Uniwersytecie SWPS pełnił funkcje dyrektora Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii, kierownika Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS. Dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1998). Główny popularyzator idei Dorosłych Dzieci Alkoholików w Polsce. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikowany Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA, specjalista psychologii klinicznej II st. Był wieloletnim redaktorem czasopisma „Niebieska Linia”.