hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 350740

Konsumenci podejmują wiele decyzji dotyczących inwestowania pieniędzy, zaciągania kredytów lub kupowania ubezpieczeń. Dokonując wyborów w tym zakresie, bardzo często konsultują się z doradcami finansowymi. W naszym projekcie prowadzimy badania eksperymentalne, w których próbujemy wykazać, w jaki sposób konsumenci zyskują przekonanie o tym, jak dużą wiedzą owi eksperci dysponują i w jakim zakresie są godni zaufania i jakiego typu błędy popełniają w tym zakresie

 

projekt naukowy

Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta

 ich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania350 740 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2013–2017


− Konsumenci podejmują wiele decyzji dotyczących inwestowania pieniędzy, zaciągania kredytów lub kupowania ubezpieczeń. Dokonując wyborów w tym zakresie, bardzo często konsultują się z doradcami finansowymi. W naszym projekcie prowadzimy badania eksperymentalne, w których próbujemy wykazać, w jaki sposób konsumenci zyskują przekonanie o tym, jak dużą wiedzą owi eksperci dysponują i w jakim zakresie są godni zaufania i jakiego typu błędy popełniają w tym zakresie mówi kierownik badania, prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz.

Założenia projektu

Podstawowym celem proponowanego projektu badawczego jest zbadanie tego, w jaki sposób laicy spostrzegają autorytet epistemiczny (rozumiany jako źródło informacji mające znaczny wpływ na pozyskiwanie i tworzenie przez nich wiedzy) i konstruują jego oceny, na przykładzie ekspertów z szeroko rozumianej dziedziny ekonomii. W projekcie tym, zarówno w warstwie pojęciowej, jak i empirycznej, dominujące jest pojęcie określane w języku angielskim jako „expertise bias”, stanowiące sumę zniekształceń poznawczych w ocenie eksperta.

Zjawisko to definiujemy jako systematyczną inklinację do traktowania opinii eksperckich pochodzących z określonego źródła jako niepodważalnych i godnych zaufania i do opierania własnych sądów i decyzji na takich opiniach, niezależnie od rzeczywistego i obiektywnego poziomu wiedzy eksperckiej i skuteczności eksperta w danym obszarze, ale w oparciu o rozmaite „naiwne” przesłanki.

Jak już wspomniano, to zniekształcenie będzie badane w odniesieniu do spostrzegania autorytetów epistemicznych w dziedzinie ekonomii i finansów, ponieważ tego rodzaju badań nie prowadzono dotychczas ani w psychologii poznawczej, ani w psychologii ekonomicznej

Cele szczegółowe (pytania badawcze) realizowane w ramach przedstawianego projektu sformułowano następująco:

  • W jakim stopniu zniekształcenia poznawcze odkryte w badaniach dotyczących oceny autorytetu epistemicznego w obszarze medycyny (Barnoy, Ofra, & Bar- Tal, 2012; Barnoy, Levy, & Bar- Tal, 2009; Bar-Tal, Stasiuk, & Maksymiuk, w druku), np. zniekształcenie polegające na wyższym zaufaniu do eksperta formułującego rekomendacje dotyczące działania o szerokich konsekwencjach, można zaobserwować także w ocenach autorytetów z dziedziny ekonomii i finansów?
  • W jaki sposób różne charakterystyki rekomendacji udzielonej przez eksperta (np. ryzykowność działania które ma być podjęte jako skutek rekomendacji) wpływają na spostrzeganie jego autorytetu epistemicznego i tworzenie wiedzy w tym zakresie?
  • W jaki sposób przetwarzanie wiedzy dostarczanej przez eksperta zależy od przekonania o własnym autorytecie epistemicznym w danej dziedzinie, to znaczy od spostrzegania własnej wiedzy i kompetencji?
  • W jakim stopniu motywacja i skuteczność w realizacji potrzeby domknięcia poznawczego (Kruglański, 2004) oraz indywidualna skłonność do podejmowania ryzyka finansowego wpływają na uleganie zniekształceniom w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta?
  • W jaki sposób sądy dotyczące autorytetu epistemicznego ekspertów w dziedzinie finansów i ekonomii wpływają na decyzje i zachowania ekonomiczne osób korzystających z wiedzy tychże ekspertów?

Zespół badawczy

258 Tomasz Zaleskiewicz

prof. dr hab.

Tomasz Zaleśkiewicz

kierownik projektu
psycholog społeczny, zajmuje się badaniem zachowań ekonomicznych
biogram »

Główni wykonawcy

  • prof. Yoram Bar-Tal (Tel Aviv University)
  • dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS
  • dr Katarzyna Stasiuk (Uniwersytet UMCS w Lublinie)
  • dr Renata Maksymiuk (Uniwersytet UMCS w Lublinie)

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji