Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ocena wyróżniająca dla psychologii w Warszawie

float_intro: images-old/2015/Wydzialy/Uni1.jpg

Studia psychologiczne prowadzone na Uniwersytecie SWPS w Warszawie otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zdaniem Prezydium PKA wysoki poziom kształcenia na tym kierunku w pełni uzasadnia wydanie tak pochlebnej opinii.

Wyróżnienie we wszystkich kategoriach

Według zespołu oceniającego studia psychologiczne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie oferowane na Wydziale Psychologii w Warszawie spełniają w stopniu wyróżniającym wszystkie kryteria jakościowe przyjęte przez PKA.

Te kryteria to:

  • koncepcja kształcenia,
  • program studiów umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia,
  • liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej,
  • współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturalnym,
  • infrastruktura dydaktyczna,
  • wsparcie studentów w procesie uczenia się i wchodzenia na rynek pracy,
  • wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

Wysoki poziom kadry akademickiej

Komisja zwróciła szczególną uwagę na dorobek naukowy pracowników wydziału, ich doświadczenie w prowadzeniu badań oraz kompetencje dydaktyczne. Kadra akademicka wyróżnia się aktywnością naukowo-badawczą i może poszczycić się ważnymi publikacjami z zakresu psychologii. Co ważne z punktu widzenia studentów, wielu wykładowców posiada bardzo duże doświadczenie w praktycznym wykonywaniu zawodu psychologa. 

Współpraca z otoczeniem

Wyróżniono także stałą, różnorodną i intensywą współpracę wydziału z partnerami zewnętrznymi z otoczenia społeczno-gospodarczego. Liczne umowy z firmami, instytucjami kulturalnymi, fundacjami i stowarzyszeniami umożliwiają adeptom psychologii nawiązywanie kontaktów i zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych już podczas studiów.

Studia na Wydziale Psychologii

Wydział Psychologii jest najstarszym i największym wydziałem Uniwersytetu SWPS. Obecnie wydział kształci ponad 4 tys. studentów na kilkunastu unikatowych specjalnościach. Tak zróżnicowana oferta dydaktyczna pozwala studentom na dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych.

Wydział kształci nie tylko przyszłych psychologów, lecz także studentów nastawionych na karierę w takich branżach jak media, badania rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing i reklama, public relations, edukacja, ochrona zdrowia czy projektowanie dla IT, czyli wszędzie tam, gdzie wiedza i kompetencje psychologiczne sprzyjają odnoszeniu sukcesów.

Warto podkreślić, że studenci wydziału w trakcie studiów, dzięki bezpośrednim kontaktom z firmami i organizacjami, nie tylko mają możliwość angażowania się w wydarzenia i działania o charakterze kulturalno-naukowym, ale także uzyskują świadomość, jakie są potrzeby i jak wysokie są wymagania pracodawców, co niewątpliwie jest czynnikiem korzystnie wpływającym na jakość kształcenia.  

fragment raportu z wizytacji PKA

Nadzór nad procesem kształcenia w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna jest organizacją państwową. Zajmuje się oceną jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy.

Studia wyróżnione przez PKA

O jakości kształcenia na Uniwersytecie SWPS świadczą bardzo dobre oceny PKA, która niejednokrotnie doceniła nasze studia. W 2014 roku wyróżnienie, jako jedyne w Polsce, otrzymało kulturoznawstwo prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Z kolei w tym roku – psychologia na Wydziale Psychologii w Warszawie i psychologia na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Komisja potwierdziła także wysoki poziom nauczania na socjologiifilologii w Warszawie, psychologii w Sopocie, psychologii w Katowicach oraz wzornictwie i  psychologii w Poznaniu.