logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z nauczaniem języka angielskiego, zarówno w systemie oświaty publicznej, niepublicznej i prywatnym szkolnictwie językowym.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Kwalifikacyjno–metodyczne studia
nauczania języka angielskiego

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Zapraszamy osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z nauczaniem języka angielskiego, zarówno w systemie oświaty publicznej, niepublicznej, prywatnym szkolnictwie językowym jak i na korepetycjach. Tematyka zajęć koncentruje się wokół szeroko rozumianych procesów psychologicznych, pedagogicznych i glottodydaktycznych zachodzących podczas nauczania/uczenia się języka obcego.
Zajęcia prowadzone są przez zespół wybranych specjalistów, będących zarówno teoretykami i praktykami. Ukończenie studiów daje uprawnienia pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (z dyplomem magistra) (w połączeniu z odpowiednim certyfikatem językowym).)."

Krajka maledr hab. Jarosław Krajka

Krajka maledr Agnieszka Gadomska, kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

absolwenci następujących studiów  magisterskich:

1. o specjalności innej niż filologia angielska legitymujący się poświadczeniem kwalifikacji językowych wymaganych prawem, zainteresowani uzyskaniem pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszelkich typach szkół i kursów:
a) Certificate in Advanced English (CAE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Advanced – ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University
of Cambridge ESOL Examinations),
b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 6,5–7,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,
c) Aptis (w wersji General lub for Teachers) – z wynikiem ogólnym C, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej,
certyfikowanej przez British Council,
d) Aptis (w wersji Advanced) – z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,
e) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):
– wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt,
– wersja CBT (komputerowa) – minimum 213 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz
minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,
– wersja PBT (tradycyjna) – minimum 550 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz
minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,
f) City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom „Expert” łącznie z City
& Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom „Expert”,
g) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 4; Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International – ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,
h) Pearson Test of English Academic – z wynikiem 76–84 pkt, Pearson Edexcel,
i) JETSET Level 6 – ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International
(LCCI IQ),
j) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English C1

2. o specjalności innej niż filologia angielska nieposiadający odpowiedniego certyfikatu językowego, a zainteresowani uzyskaniem pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszelkich typach szkół i kursów, pod warunkiem samodzielnego uzyskania poświadczenia wymaganych prawem kwalifikacji językowych określonych w punkcie 1 powyżej;

3. o specjalności innej niż filologia angielska nieposiadający odpowiedniego certyfikatu językowego, zainteresowani uzyskaniem wiedzy i umiejętności pedagogiczno-metodycznych nauczania języka angielskiego, nie planujący nauczania w systemie oświaty;

4. filologicznych (filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego) nieposiadający uprawnień do nauczania (np. absolwenci specjalizacji biznesowej, translatorycznej czy kulturoznawczej), zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania języka angielskiego;

5. filologicznych (filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego) posiadający pełne uprawnienia do nauczania, a zainteresowani podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania, pedagogiki, psychologii, emisji głosu i technologii informacyjnej w nauczaniu.

Cel

przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego, przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania i technologii informacyjnej, przekazanie umiejętności obserwacji, analizy, planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego, słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkole  podstawowej i ponadpodstawowej (z dyplomem magistra) (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianym przepisami).

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów,
 • projekt własny i praktyki.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.
Dyplom poświadcza posiadanie przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania języka angielskiego i w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych (dyplom  magisterski filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej, lub certyfikat językowy przewidziany stosownymi przepisami) daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w określonych typach szkół.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 390 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów, ćwiczeń i zajęć e-learningowych oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Program studiów podyplomowych realizuje wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Tematyka zajęć określona przez ww. rozporządzenie obejmuje następujące zakresy:

 • psychologia – podstawowe pojęcia psychologii, psychologia procesu uczenia się, psychologia osobowości i różnic indywidualnych, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie, różnice indywidualne w procesie uczenia się języka obcego;
 • pedagogika – wybrane aspekty teoretyczne, współczesne tendencje w europejskiej polityce oświatowej, diagnoza pedagogiczna, problemy wychowawcze we współczesnej szkole, rozwój zawodowy nauczyciela, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizacja pracy na lekcji, podstawowe zagadnienia prawne w oświacie;
 • dydaktyka przedmiotowa – teorie uczenia się i nauczania języków obcych, techniki nauczania sprawności językowych, techniki nauczania elementów języka, integracja międzyprzedmiotowa, rozwijanie kompetencji interkulturowej, autonomia ucznia i strategie uczenia się, kompetencje merytoryczne i dydaktyczne nauczyciela, ocena osiągnięć ucznia, obserwacja lekcji, planowanie kursu i lekcji, analiza i opracowanie materiałów dydaktycznych;
 • podstawy dydaktyki i emisja głosu – technologia informacyjna, BHP i Pierwsza Pomoc, porozumiewanie się w celach dydaktycznych, poprawność językowa, środki dydaktyczne;
 • praktyki pedagogiczne – praktyka obserwacyjna, praktyka metodyczna.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2021/2022
(2 semestry) i w roku 2022/2023 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2021/2022
10 rat 380 zł
2 raty 1750 zł
1 rata 3200 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2022/2023
10 rat**
380 zł**
2 raty*
1750 zł*
1 rata 1600 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 5700 zł (łącznie 15 rat po 380 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 5250 zł (łącznie 3 raty po 1750 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 4800 zł (3200 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 1600 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2022 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2022 roku do 05 lutego 2023 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.