Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Katarzyna Bogatko

 

Katarzyna Bogatko

 

Profil zawodowy

W 2007 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest także absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 r. związana z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), w którym na przestrzeni lat koordynowała wiele projektów związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu w różnych obszarach życia i z uwagi na różne przesłanki, m.in.: „Monitoring stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez wymiar sprawiedliwości”, „Szkoła ombudsmanów związkowych do spraw równego traktowania”, „Prawo antydyskryminacyjne w codziennej działalności związków zawodowych”, „Masz prawo do równego traktowania – poradnictwo prawne i psychologiczne”. Obecnie w PTPA koordynuje świadczenie poradnictwa prawnego, udziela porad prawnych oraz reprezentuje w postępowaniach sądowych osoby doświadczające dyskryminacji. Specjalizuje się w sprawach dotyczących nierównego traktowania w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność, stan zdrowia oraz doświadczenie choroby psychicznej. Inicjatorka i koordynatorka projektu „Równe Miejsce – sieć współpracy warszawskich miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji”. Od 10 lat prowadzi szkolenia o tematyce antydyskryminacyjnej dla pracodawców, osób zatrudnionych, usługodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych czy podmiotów publicznych. Współautorka szkolenia e-learningowego „Równi w pracy – przepisy prawa o dyskryminacji i mobbing” skierowanego zarówno do osób zarządzających, jak i wszystkich osób zatrudnionych. Członkini Zespołu Specjalistów Fundacji Fundusz Współpracy, w który wspiera prawnie osoby chorujące psychicznie oraz uzależnione, wychodzące z bezdomności.