Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Regulamin usługi Newsletter

§ Postanowienia
ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ Przedmiot
usługi

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez Uniwersytet SWPS, warunków rekrutacji, nowych wpisów na stronach Uniwersytetu, a także wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet SWPS.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 4. Użytkownik akceptując warunki poniższego regulaminu, zawiera umowę świadczenia usługi Newsletter przez Operatora Usługi.

§ Warunki
korzystania

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie Operatora Usługi poda swój adres e-mail, a następnie zaznaczy przycisk wyboru: „Akceptuję warunki Regulaminu świadczenia usługi Newsletter przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny” i kliknie przycisk: „Zapisz się” . Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 3. Użytkownik rejestrując się do usługi Newsletter zobowiązany jest do podania danych prawdziwych i jest zobowiązany do powstrzymania się od dostarczania danych cudzych bez ich zgody.
 4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

§ Czas trwania
usługi

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu § 1 Regulaminu oraz klikając w zamieszczony w treści otrzymywanych wiadomości e-mail odnośnik.
 4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

§ Dane
osobowe

 1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter, której przedmiot określony został w §2.
 4. W celu doboru odpowiednich dla użytkownika treści dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Usługi Newsletter będą podlegały profilowaniu. Profilowanie będzie polegać na segmentacji użytkowników według kryteriów takich jak: miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, zainteresowania i inne, po to by wysyłać użytkownikowi tylko te informacje, które jego dotyczą. Informacje są zbierane na podstawie danych z wypełnionych formularzy oraz zachowań użytkowników na stronie internetowej uczelni (pliki Cookies).
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do niepodlegania czynnością mającym na celu profilowanie jego osoby. W celu skorzystania ze wskazanego prawa należy wysłać wiadomość e-mail o treści wskazującej wolę sprzeciwu przeciwko profilowaniu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
 7. Odbiorcami danych mogą być podmioty odpowiedzialne za utrzymanie systemów informatycznych odpowiedzialnych za wysyłkę elektronicznego biuletynu dostawca systemu oraz uprawnione podmioty publiczne.
 8. Dane osobowe przechowywane są do czasu wypowiedzenia umowy na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - obrona przed roszczeniami, do czasu i przedawnienia.
 9. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe dotyczące Użytkowników usługi Newsletter są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)