Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zgłoś projekt

Zasady i przebieg programu

Na czym polega program akceleracji Startup Booster for Social Impact?

 • Szukamy pomysłów na tyle obiecujących, by przy wsparciu ekspertów projektu w procesie transformacji mogły stać się rozwiązaniami z obszaru innowacji społecznych;
 • Inwestujemy czas na etapie preakceleracji, by wesprzeć zespoły w procesie opracowywania aplikacji i nabywania kompetencji – oraz zrekrutować najbardziej obiecujące projekty;
 • Kładziemy nacisk na innowacje społeczne (impaktowe / pozytywnego wpływu / prośrodowiskowe). Docieramy do startupów, dla których aspekt pozytywnego wpływu na rzeczywistość jest ważny. Impakt odnosi się do zmian w otoczeniu socjalnym lub w środowisku naturalnym, generowanym przez startupy dzięki swoim produktom/usługom i sposobom działania;

Etapy realizacji programu

Każda ścieżka akceleracji będzie miała wyraźnie wyodrębnioną strukturę. Wyłonione pomysły za każdym razem przejdą przez następujące etapy:

 • etap preakceleracji (poprzedzający nabór)
 • etap naboru startupów do akceleratora;
 • etap oceny zgłoszonych startupów;
 • etap akceleracji wybranych projektów zgodnie z wybraną ścieżką;
 • etap działań postakceleracyjnych (po zakończeniu akceleracji)

Ich celem jest wzmocnienie skuteczności wsparcia.

Preakceleracja
Wstęp do programu

Podczas realizacji programu stawiamy na rozbudowany etap preakceleracji, który pozwoli na:

 • podniesienie wiedzy w zespołach i rozumienia kluczowych obszarów akceleracji, obowiązków i dobrych praktyk,
 • pomoc zespołom w opracowaniu indywidualnych planów akceleracji,
 • skuteczne wsparcie zespołów w ramach późniejszej akceleracji z uwzględnieniem relatywnie krótkiego czasu przeznaczonego na realizację grantów.

Preakceleracja:

 • Jest etapem wspólnym dla startupów, które będą aplikowały do jednej z 3 ścieżek;
 • Zostanie zrealizowana 5-krotnie w projekcie, poprzedzając każdą z rund naboru (w 2024 r. dwukrotnie w ramach zaplanowanych 2 rund akceleracji, zaś w 2025 r. trzykrotnie w ramach zaplanowanych 3 rund akceleracji);
 • Etap preakceleracji poprzedzą działania promocyjne i informacyjne prowadzone zgodnie z wypracowaną strategią marketingową projektu;
 • Zarządzanie etapem będzie prowadzone przez kierownika akceleracji we współpracy z opiekunami ścieżek. W realizację zostaną włączeni partnerzy akceleratora, a także osoby przydzielone do zespołu zadaniowego, odpowiedzialne za realizację tego etapu (pracownicy USWPS);
 • Zrealizowane zostaną działania mające na celu: zidentyfikowanie obiecujących rozwiązań innowacyjnych; przekazanie bazowej wiedzy zespołom; autorefleksję i autoocenę zespołów, które planują start w konkursie; pomoc w opracowaniu indywidualnego planu akceleracji.

Nabór startupów
do akceleratora

 • Nabór zostanie zorganizowany pięciokrotnie w trakcie trwania programu. Będzie poprzedzony kampanią marketingową zgodnie z zaplanowaną strategią marketingową;
 • Będzie odbywać się na ściśle określonych zasadach wynikających z zatwierdzonego regulaminu konkursu;
 • Będzie odbywać się w trybie zamkniętym z wyznaczoną datą rozpoczęcia i zakończenia danej rundy;
 • Czas naboru wyniesie min. 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia. Uniwersytet SWPS zaoferuje wsparcie zainteresowanym udziałem w konkursie w przygotowaniu wniosków, w tym indywidualnych planów akceleracji, poprowadzi też rozbudowane działania preakceleracyjne. Startup może złożyć jeden wniosek w danym naborze.

Co dokładnie mam zrobić, żeby zgłosić się do programu?

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać podpisany wniosek podpisem kwalifikowanym na wskazany adres mailowy lub przesłać skan podpisanego odręcznie zgłoszenia oraz przesłać oryginał pocztą na wskazany adres. Oprócz wniosku należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany adres 1-minutową prezentację video startupu w formie elevator pitch.

Wszystkie niezbędne dokumenty w formie pdf znajdziesz w sekcji Dokumenty do pobrania (będzie dostępna już wkrótce).

Ocena
zgłoszonych startupów

 • Proces oceny dzieli się na 2 etapy: Etap I – weryfikacja formalna wniosków dokonana przez personel z zespołu zarządzającego projektem; Etap II – ocena merytoryczna, dokonywana przez Radę Oceniającą (składającą się głównie z przedstawicieli parterów, m.in. z osób wskazanych w niniejszym wniosku) na podstawie karty oceny merytorycznej. W przypadku, gdy wniosek wymagać będzie uzupełnienia lub poprawy, wnioskodawca zostanie wezwany drogą elektroniczną (e-mail) do uzupełnienia lub poprawy zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych;
 • Rada Oceniająca zapozna się również z przesłanymi prezentacjami video typu elevator pitch. Rada przedyskutuje kwestię preferencji startupu odnośnie preferowanej ścieżki akceleracji a w razie wątpliwości zwróci się do startupu o wyjaśnienie ich podczas konsultacji. Każdy wniosek zostanie indywidualnie oceniony przez min. 2 członków Rady;
 • Rada Oceniająca może zwrócić się do zespołu zarządzającego projektem o konsultacje z ekspertami naukowymi lub branżowymi celem np. wyjaśnienia zjawisk technologicznych czy naukowych będących elementem rozwiązania proponowanego przez startup. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści wniosku Rada może poprosić osobę zgłaszającą o przedstawienie prezentacji i konsultacje na temat rozwiązania objętego zgłoszeniem;
 • Na podstawie przekazanych ocen poszczególnych zgłoszeń ustalone zostaną listy rankingowe. Decyzję o przyznaniu grantu lub decyzję o odmowie przyznania wydaje Rada Oceniająca. Grantobiorcy decyzję otrzymają pisemnie lub drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem adresu e-mail w terminie do 60 dni od dnia przekazania wniosku do oceny Rady. Od decyzji w sprawie grantu nie przysługuje odwołanie. Zgłaszający może otrzymać informację zwrotną i w oparciu o nią złożyć aplikację w ramach np. kolejnej rundy.

Akceleracja
wybranych startupów

Przeczytaj charakterystykę dostępnych ścieżek akceleracji

Postkceleracja
po zakończeniu procesu

Celem tego etapu jest wsparcie akcelerowanych w startupów w pozyskaniu inwestorów, dodatkowych źródeł finansowania nowych rozwiązań i ich wdrażaniu na rynku, a także promocję, ułatwienie dotarcia do partnerów biznesowych/branżowych w celu nawiązania współpracy. Liczymy na to, że powyższe działania pozwolą zmaksymalizować rezultaty projektu osiągnięte przez startup w wyniku akceleracji.

W okresie postakceleracji startup zostanie objęty monitoringiem ze strony akceleratora, który jednocześnie zapewnia startupowi wsparcie w realizacji działań indywidualnych i wspólnych.

Działania postakceleracyjne będą miały zarówno charakter zindywidualizowany, dopasowany do potrzeb danego uczestnika programu (będą planowane na podstawie raportu z akceleracji), jak i służący budowaniu sieci uczestników akceleratora i wzmacnianiu wspólnego potencjału impaktowego.

Przewidujemy m.in.:

 • spotkania indywidualne ze startupami (podsumowania dotychczasowych działań i definiowanie kluczowych elementów akceleracji oraz celów SMART);
 • działania mentoringowe;
 • opracowanie planu postakceleracji w oparciu o strategię marketingową oraz raporty z akceleracji;
 • realizację zadań postakceleracyjnych we współpracy ze startupami i ich opiekunami;
 • spotkania netoworkingowe;
 • podsumowanie działań postakceleracyjnych (wyciągnięcie wniosków, które będzie można wykorzystać podczas kolejnych rund akceleracji zgodnie z cyklem Deminga).